Ispaniýa-Fransiýa ertir üçinji çärýek finalam oýnalar. Hany göreliň ýarym finala kim çykarka!!! Ertir 23.06.12 sagat 23:45-de Donbass arena Nicola Rizzoli Renato Faverani, Andrea Stefani Hany onda prognoza başlalyň!

Köneler, messibet tarapyndan 8 years ago
  akylym1989 8 years ago
 • ertire jeminem jemläpjik goýsaňyz minnetdar bolardym, wiý onsaňam wulkanam bu gezek 3 oçko alan ekeni gutlaýan wulkan sizem.
  ähli agzalar sizede uly üstünlikler ýar bolsun! ýene 4 sanjak oýun galdy gaýrat edeliň.
  Yegen 8 years ago
 • Shol garakça menzesh Riberi Alonsony ýykmadyk bolsa menem 3 oçko gazanardym yone onda Riberi ýykmandam, garshydash artistligini etdi. Ispanlara podyashka beryan eminem muny goldady. Ikinji goly emin geçirdi. Messibet, day mne 3 oçko
  Yegen 8 years ago
 • Yogsada siz bir zada uns berdinizmi.. Sine seretseniz Ispan oyunçylarynyn bary osgun sakgallydyr. Sebabi namede, trenerleri oyun bashlamanka birki ay onunden sakgal syrmaklaryny olara gadagan eden bolaymasa. Elbetde, sakgalyny wagtynda syrmayan adamam barha dika menzap baryar. Sebabi olar ust-bashyna serenjam bepmegi tashlap ugrayarlar. Sakgal osdurmek bilen olan unsi bir yere jemlenyar, hemde gonumel hereketde bolyar. Yaman kop bilyaray shu Ispanlan treneram
  akylym1989 8 years ago
 • ýegen ispanlaryň treniriniň özüniňem owadanja murty bara. onsaň şägirt halypadan ozdurmasa hünär ýiter diýip olaram sakal ösdüren bolaýmsayn.
  sen şu fransuzlary öwemesene, gördüňä realdaky karim benzamen nähili heý , oýun görkezdimi eura-2012 -de?
  smaýlikleriňiz üçin bolsa sag boluň gülip içimi gyrýaň, umuman teswiriňem gülkiniçje
  Yegen 8 years ago
 • Nu, senkem dogry Akylym.. Yone men onler olan bashga klubda oynanda oyunlaryna uns beryan welin birininem sakgaly yokdy, indi bolsa sakgaly osgun bary yogsada Ispanlan indiki garshydashy Portugallar. Yene gabat gelipdirow bular. 2010 dunya çempiotynda hem Portugallary 8/4 finalda oyune ugradan Ispanlardy oydyan. Yenede Portugallara goshuny duwduraymese bu gezek, absalyutno finalar Ispaniya çykyar diysek yalnyshmasak gerek, galanynam wagt gorkezerda
  messibet 8 years ago
 • Ispanyň garşydaşy Italýanlar ýa-da iňlisler. Ýarym finalda Germaniýa-Portugaliýa duşuşmaly. Bulaşdyrmaweriň.
  messibet 8 years ago
 • Men ýalňyşypdyryn. Ispaniýa bilen Portugaliýa duşuşan eken.
  Yegen 8 years ago
 • Ay hiçle Messibet, yone olan oyna gyzykly bolar
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri