çilimdendir, çilimden

Çilimdendir,çilimden.

Sadap di$iñ saralsa,
Çilimdendir,çilimden.
Öýken-bagryñ garalsa,
Çilimdendir,çilimden.

Ysy geler ýanyksy,
Hakyt bikäriñ kesbi,
Puluñ köýse ep-esli,
Çilimdendir,çilimden.

Alsañ ele gaharda,
Keýpiñ bolmaz naharda,
Ynjalmasañ s...

Dowamy »

1164 8
Köneler, 8 years ago


Degi$meler

-Men ömrümiñ ahyryna cenli Belkanyñ derisinden tikilen icmegi geýip gezip bilmen-ä.
-O näme ücin?Belkalar geýip ýör-ä
********
-Diýmek, seniñ aýtmagyña görä kakañyzyñ mülk ýeri bar?
-Hawa üzümciligide,tokaýyda bar.
-$ondan soñam sen meniñ söýgüme gùmansyraýarmyñ?

Dowamy »

1759 13
Köneler, 9 years ago


Kerim Gurbannepesowyñ "Tomus ýazgylaryndan"

Bir tany$ym bardy.Ol her bir adamyñ ähmiýetini ondan görýän ýa-da görjek peýdasy boýunca ölceýärdi.
Emma bir gezek men kicijik wezipeli adamyn yanynda onung özüni alyp baryshyna gyzyklanma bilen seretdim: ol onung bilen äbe-juyjedi,töwereginde perwana bolup pyrlanyardy. Dogrymy aytsam,men iññän begendim:"tuweleme göz degmesin,adam bolup bas...

Dowamy »

1109 11
Köneler, 9 years ago


Gulluk ýyllarymdan ýatlama.

Gije sagat iki postda sakcy men
Bugün söýen ýarym ýatladym seni
Bilmen näme bilen $u wagt me$gul sen
Ýada ýatman ýatlaýañmy sen meni

Belki maña ýazan hatyñy soñlap
Surat go$up bir konwerda salýañmy
Eger $eýle bolsa sen meniñ nädip
$atlanýanym göz öñüñe gelýärmi

Ýatyber söýgülim...

Dowamy »

2127 61
Köneler, 9 years ago


Go$gy ,go$gy

Nämedigini bilmän bagtyýarlygyñ
Akylly bolmakdan ahyrsoñ ýadap
Boýun boldum ähli berlen jeza
Bu ejirli ýoluñ cetinden girip

Indi bilýän indi dü$ünýän cyndan
Söýgiñ oýun dälde juda cyndygyny
Meniñ bu bol$uma geñ galma gülüm
Men däl,meñ duýgulam seni ynjydan.

Beýle pursat ömrüñde...

Dowamy »

1045 9
Köneler, 9 years ago


Go$gy ,go$gy

Nämedigini bilmän bagtyýarlygyñ
Akylly bolmakdan ahyrsoñ ýadap
Boýun boldum ähli berlen jeza
Bu ejirli ýoluñ cetinden girip

Indi bilýän indi dü$ünýän cyndan
Söýgiñ oýun dälde juda cyndygyny
Meniñ bu bol$uma geñ galma gülüm
Men däl,meñ duýgulam seni ynjydan.

Beýle pursat ömrüñde...

Dowamy »

929 2
Köneler, 9 years ago


Komek gerek hormatly agzalar

hormatly talyplar comuñ agzalary sizden haýysh bar.men teswirler.coma hic registrasiýa edip bilemok.nähilli registrasiýa etmelidigini aýtsañyz minnetdar bolardym.

Dowamy »

1185 14
Köneler, 9 years ago


Talyplara, ýüzlenm

ajaýyp go$gy

Dowamy »

943 1
Köneler, 9 years ago


Size haýysh

salam hormatly talyplar we agzalar.gowja türkmen saýtlaryny bilýän bolsañyz ýazaýyñda.haýysh edýän.

Dowamy »

998 2
Köneler, 10 years ago


Taze agza

Salam talyplar com agzalary men taze agza meni aranyza kabul edin.

Dowamy »

1543 40
Köneler, 10 years ago