► Kim geçirse Ýusup bilen Ahmedi :)

Söz edemsoň şoň yzynda duraýyn,
Doцent, dekan,, assistentin göreýin
Hyýar satanjamyň baryn bereýin
Kim geçirse Ýusup bilen Ahmedi

Ekiz dogrup jübtüm mündi hyýala
Erkek güýji yetmez boldy aýala
Şoň saglygyna göterjek men pyýala
Kim geçirse Ýusup bilen Ahmedi

Arzar bermäňkäler öý...

Dowamy »

717 6
Köneler, 7 years ago


Tom Jerry :):):)


Bir turkmen yashulylan biri
Moskwa gelya ish usti bilen kan
orsycha bilenok muny bir otele
yerleshdiryaler administrator
dushundurya heme zadyny
(yatmaly yerini dush eyle beyle...)
eger gerek bolsa administratora
jan edayin diyyade gitya,
gideninden son yarym sagat
gechya welin...

Dowamy »

870 7
Köneler, 7 years ago


Kime ýüz tutmaly?

salam! gadyrly hanym we jenap agzalar!
talyplar.com taze nik (lakam) doretmek un kime yuz tutmalyka? eger bilyan bolsanyz aydayysanyz minnetdar bolardym!

Dowamy »

965 13
Köneler, 7 years ago


Httu - balkan

salam hormatly agzalar!
Aranyzda HTTU - Balkana tomasha etyaniniz bar bolsa habardar edip dursanyz hoshal bolardyk!

Dowamy »

932 22
Köneler, 7 years ago


Şeýleräjik tarypy bar, кооператив somsanyň :)

Ýarym şapbatdan uly däl, özem kesekden gaty,
Içi sogandan dolydyr, bir iýmik galan eti,
Kentlewiňi darap baryar, degse büzülen çeti,
Şeýleräjik tarypy bar, кооператив somsanyň.

Düzümi oň dürüşdeden, öýkenem bar, bagyr bar
Bir agzyňy abat ursaň, ikinjiňde dügür bar
Bulam-dölem bolan yerde içagyra ug...

Dowamy »

884 16
Köneler, 7 years ago


Ertir.com

salam dostlar!!! ertir.com acyldy !!!

Dowamy »

950 12
Köneler, 7 years ago


Ayalyndan gorkanyn aydymy :)

Jynlar nejisligi senden öwrener
Göz degsedi gülüm gül çagyň senin
Ertiriň şapagy tutuk görüner
Ony tutuk edyän gaharyn senin!

Seň baran yerinde bir tupan turar
Barmasam yash kalbym heşelle urar
Kelländen çekizäň ysy bark urar
Dawno pora shony doymagyň senin!

Ýalandan peyda yok...

Dowamy »

828 7
Köneler, 7 years ago


Türkan hatyn gyzyna maslahaty

Türkan hatyn durmusha çykjak gyzyny ýanyna çagyryp oňa sheyle pent edipdir: ,,Menden on häsyeti nusga al saňa hem hazyn hem abray bolar. Ýanyoldashyn sabyr we kanagat bn höwür bol , sözlerini yagshy dinle we islegini yerine yetir. Gözüne we burnuňa esewan et: hapa-hapysa zada gözi düshmesin we üstüňden dine hoshboy ys alsyn. Göwnünden turmak un özü...

Dowamy »

771 6
Köneler, 7 years ago


Bukrot hekimiň pentleri

Ol aytdy:
- Pespälligi duyeden owrenmek gerek. Eger onun bashbagysyny syçan guyrugyna dakyp goybersenem indeäm gidiberyar. Batyrlygy şirden öwrenmek gerek. Çünki ony mün sany serhosh pile garshy goysan hem yza gaytmayar we ejizlik görkezmeyär.
Soradylar: - Iki dunyade iň ýaramaz zat näme ?
Aýtdy: - Zulum we zalym.
...

Dowamy »

817 5
Köneler, 7 years ago


Balkan - Shagadam

Balkan Shagadam hasap nache boldyka bilyanin yazayyn!!!

Dowamy »

702 4
Köneler, 7 years ago


Dürdäneler (daşary yurt edebiyatyndan)

Terkidünýäligi öwreder ile,
Özi galla basar altyn, zer bile.

* * *
Alymyň bileni söz bolsa ýalňyz,
Batmaz köňüllere aýdany hergiz.

* * *
Alym oldur egri ýola gitmesin,
Ne ile aýdyp-da özi etmesin.

* * *
Goý goçaklyk lapyny, ärlik dawasyny zyň,
Deňdir aýa...

Dowamy »

730 3
Köneler, 7 years ago


KROSWORDDowamy »

1198 51
Köneler, 7 years ago


Yslam dininiň aýratynlyklary1. Yslam dini ähli adamzada inderilendir

Yslam dininiň ähli adamzada inderilendigi baradaky hakykat Kurany Kerimiň aýatlaryna we hezreti Muhammediň (s.a.w.) sözlerine daýanýar. Kurany Kerimden getirilen ýokarky aýatlara goşmaça berlip, olarda bu hakykat şeýle beýan edilýär:

«Aýt, eý ynsanlar! Şübhes...

Dowamy »

737 9
Köneler, 7 years ago


Windows 7-ni türkmen dilinde ulanyň

Gadyrly okyjylar, köp ýyllaryň dowamynda kompýuteri türkmen dilinde ulanmak barada arzuw edip geldik. Hemmämiziň bilşimiz ýaly Maýkrosoft kompaniýasy hem bu ugurda türkmen ulanyjylaryna hyzmat etmek üçin käbir ädimleri ätdi. Şeýle edilenine ep-esli wagt boldy ýöne köpler mundan häzir hem bihabar. Şol ädimleriň biri hökmünde Windows 7 Türkmençe LIP...

Dowamy »

841 3
Köneler, 7 years ago


Programmalaryn owadan ikonkalary51 sany ikonka bar. Ulylygy 3,34mb.
Yuklemek ucin shu yerewe bardede bar


Haywanlary gowy goryanler ucin

26 ikonka PNG formatda, ulylygy - 433 kb:

Yuklemek ucin shu yere basyn

Irdenki nahar12 ikonka PNG formatda, meydany - 128х1...

Dowamy »

817 3
Köneler, 7 years ago


Bagtly bolmak hakdaAmerikan psihologlary bagtly bolmaklygyň takyk ýedi usulyny salgy berýärler.

1. Öz ýakynlaryňyzy söýüň. Öz söýýäniňize wagtyňyzyň köpüsini sarp ediň hem-de ýygy-ýygydan özüňizi bagtly saýyň!

2. Öz söýýän käriňize kän güýç sarp ediň. Eger-de siz öz işiňizi söýýän bolsaňyz, mümkin bolsa köpräk işläň. Eger...

Dowamy »

869 10
Köneler, 7 years ago


Ogluna gargan ene

Bu hakykat bolmasady... Ähli kişi, tutuş millet ýalan-ýalan diýip gygyrsady...

Onuň ady Enedi. Näme üçin Allah oňa beýle ady beripdir bilemok. Adamsy ýogalyp bir ogul bir gyz bilen ýalňyz galjakdygy üçinmi? Ýa-da dünýede iň ajy ykbalyň ýene enäniň paýyna düşýäni üçinmi? Ýa-da ýöne dünýä inmezinden sähelçe gün öň ýanynda ýogalan enes...

Dowamy »

818 13
Köneler, 7 years ago


۞Türkmeniň ۞

Çitenek sim goňshy goňshy arasy
Gylsyratdan inçe çili turkmenin
Bäsh duyp turshy alma mellek arasy
Erbetleship baryar hili turkmenin

Jokrama yssyda telpek sayasy
Dargady çölünde neri mayasy
Mellek yeri bardyr elin ayasy
Sogan eker bolmaz güli turkmeniň

Ak yalyk oranyp çykar per...

Dowamy »

893 10
Köneler, 8 years ago


,,Polda beydip yatma turgul,, diydiler :) (Degişme)

Bir gije yatyrdym üçiň yarynda
Kakam dagy gelip ,, tur gul,, diydiler
,, Sorag boljak ertir shahmat jayynda
Şonda pert pert jogap bergil,, diydiler

Daň atyança mana öwüt berdiler
Atdam welin ulus iller turdylar
Jayy iki garry kempir, girdiler
,,Yigidi yagshy synlap gorgül,, diydiler
<...

Dowamy »

1337 1
Köneler, 8 years ago


► Ah, Maryň ýollary, Maryň yollary

Çar tarapa çarkandakly uzayar
Marynyn yollary maryň yollary
Şähermizi özbolushly bezeyär
Iň bol zady gapyrgasy-çilleri
Ah, Maryn yollary maryn yollary

Kim bilyär sen gurulanyň haçandyr
Synaňa kop sement-çagyl çykandyr
Alaja yüp yaly küçen-küçendir
Goren yokdur sheyle beter hallary

Dowamy »

808 6
Köneler, 8 years ago


Sen uçin

Gunduz derdin cekip ille bildirman,
Gijeler gark bolyan, yasha sen ucin,
Hergyz gowun berip, gozum guldurmen,
Bakman ozge galam gasha sen ucin.

Dunyan bir kunjinde seni goysalar,
Pyyadalap alyp gelgin diyseler
Enen atan shonda razy bolsalar,
Giderin ondanam dasha sen ucin,

Gar...

Dowamy »

877 3
Köneler, 8 years ago


Tapmaga komek edayin

salam t.comcylar!gowimy yagdaylarynyz. ildeshler [google maps 2012] gerekdi eger bilyanin bar bolsa gayrat etdip linkini goyayyn. okanynyz un sagbolun!

Dowamy »

974 11
Köneler, 8 years ago


Söýgi setirleri

Bir gushjagaz gokdaki gune ashyk bolupdur. Ol gune yetjek bolup, elinden gelenini etsede barybir, ona yetmek bashartmandyr. Bir gunem ol yuregini bire baglap goterlipdir asmana. Ahyry ganatlary yanyp gutaryp ashak gacypdyr. Yone ol gushjagaz henizem dirimish, shol gune yetmegin arzuwynda yashayarmysh. Gownum hem shol gush mysaly, sana yetmegin ysh...

Dowamy »

1934 8
Köneler, 8 years ago


Yuregimin yshky bilen oyun etme

Söýüp, söýgün doly haklap bilmeseň,
Ýüregimiň yşgy bilen oýun etme
Çyn gülüňi tämiz saklap bilmeseň
Gülüň dökýän müşgi bilen oyun etme.

Çyrama perwana ýaly sen görseň
Çyra nätsin özüň gelip döş gerseň
Döşüňe ot degse tiz yense berseň
Sen bu odun keşki bilen oyun etme

Ilki bile...

Dowamy »

583 0
Köneler, 8 years ago


Bah mun gabat gelayshinay

Durmushda ka mahallar edeyin diyip hem edip bolmajak hadysalar bolyar. Mena okap hayran galdym sizede yetirayn diydim:
I
Napoleon Bonapart 1760-njy yylda dunya inyar. Adolf Gitler 1889-njy yylda dunya inyar.
Tapawudy – goni 129 yyl.
Hokumet b...

Dowamy »

1008 14
Köneler, 8 years ago