Köne talypçylar

Bir wagt gowy saýtdy......

Dowamy »

973 5
Täzelikler, 1 year ago


Awesta hakynda.

Awesta hakynda.
Awesta 21 kitapdan ybarat bolupdyr. Häzirki günlere çenli,bize gelip ýeteni 4/1 bölegidir. Ýagny : Widewdat,Ýasno,Ýaşt,Kiçi Awesta. Häzirki günlerimizde tapylan tapyndylara görä Zaratustyra pygamber özi dirikä 30 müň öküzi gönüne (derisine) zer, altyn bilen ýazdyrypdyr. Emma biziň eýýamymyzdan öňki 4-nji asyrda Iskender Zü...

Dowamy »

3434 43
Köneler, 8 years ago


Ýene-de ene hakda...

Ýenede ene hakynda
Ak süýt beren ene gadyrdan gaçýar diýdiler,
Sadagaň bolaýyn ene,
Sen hakda ýüz gezek ýazypdym öňem,
Ýüz birinji gezek ýazaýyn ýene.

Ýene-de galamy almaga ele
Mejbur etdi meni bir elhenç gürrrüň
Diýdiler üç ogul, üç gyzly ene
Bir ýerlerde haram ölüpdir şu gün.

Dowamy »

3172 17
Köneler, 8 years ago


Täze okuw ýylynyň öňäsyrasynda.


Täze okuw ýylynyň öňüsyrasynda.
Hormatly Prezidentimiz bilim ulgamyny ösdürmek boýunça degişli ministrligiň öňünde durýan gaýragoýulmasyz wezipeler barada aýdyp, dünýä tejribesinden ugur alyp, orta mekdeplerde okuwyň möhletini 11-12 ýyla çenli uzaltmak meselesini öwretmek we teklipleri bermek,mugallymlary taýýarlamak,işleriniň hilin...

Dowamy »

1638 14
Köneler, 8 years ago


Söýgiň duzyly kofesi.

Ol gyzy bir oturluşykda görüpdi. Gaty owadan gyzdy. Hemme oglanlar onyň bilen tanyşjak bolýardy. Oturluşyk gutaranyndan soňra ol gyzy kofe içmäge çagyrdy. Gyz oglany tanamaýardy. Oňa kän ünüs hem bermändi. Emma oglanyň eden teklibine näziklik bilen bolýar diýdi. Olar köçäniň gyrasyndaky çaýhanada kofe içmek üçin oturdylar. Emma oglan gyzyň ýanynda...

Dowamy »

1623 13
Köneler, 9 years ago


Jemka91 doglan güniň gutly bolsun, uzak ýaşa!

hormatly talyplaryň agzalary , bu gün gyzykly futbol güni bolup durka 1 agzaň doglan günidigine gözüm düşdi we derrew tema açaýyn diýip, tema açyşym hany bu agzamyzy doglan güni bilen gutlalyň onda.
jemka91 dünýädäki iň süýji, iň gözel azuwlar size ýar bolsun!
bu gün seniň doglan güniň
süýji arzuw besläp menem
gutlaý...

Dowamy »

2633 60
Köneler, 9 years ago


Doglan güniň gutly bolsun karat agza!

salam hormatly agzalar bu gün ine biziň täze agzalarymyzyň biri bolan karat agzaň doglan güni, geliň onuň doglan günini gutlaýalyň şu ýerde. hawa karat agza sizi doglan güniňiz bilen gutlaýan uzak ýaşa!
doglan günde süýji arzuw ediler
ol arzuwlar maksadyňa ýetirer!
ýene bir gezek uzak ýaşa.

Dowamy »

1512 21
Köneler, 9 years ago


Ejeleri söýeliň ...

Eje sözi sögünçlerde yoñ bolup,
Gaplapdyr dünýäni misli bir duman.
$eýle sögünçleri ulanýanlaryñ,
Eje söýgüsinden edýärin güman.
|
Ejelermiz mydam howandar bolup,
Bizi ulaldýarlar söyüp, apalap.
Neneñ onsañ eje diyen sözi biz,
Sögünçlerde ulanýarys hapalap.
|
Olary deñeýäs mukad...

Dowamy »

1578 13
Köneler, 9 years ago


Sen garrama eje jan.

Sen garrama ejejan.
Eje-sözi biziň ählimize tanyş bolan iň ýakymly, iň mylaýym bize durmuşda iň gerekli adama ýüzlenilýän sözümiziň biri. Çaga dil bitende hem ilkinji bolup bu sözi aýtýar diýsem ýalňyşmasam gerek.
Eje seniň bu gün doglan güniň, saňa näme sowgat aljagym hakda pikir baryny ýüwürtdim, men her ýyl siziň doglan güniňize bi...

Dowamy »

1440 4
Köneler, 9 years ago


4/1 Final oýunlary

Bu gün eura ligaň oýunlaryndan bawariýa we real m komandalar duşuşýar. meniň pikirimçe oýun gyzykly bolar diýip umyt edýän çünki ikiside gowy komanda menä haýsyna bolet etjegimem bilemmok ikisem söýýän komandalarym, ertirem Çelsi-Barsa bar menä munda Çelsiň tarapynda bolmakçy. bu günem umuman Realyň tarapynda boljak çünki meniň bu komanda-da söýýän...

Dowamy »

1039 6
Köneler, 9 years ago


şahyrjyk uzak ýaşa!

salam hormatly agzalar bu gün ýagny 9-njy aprel güni biziň biz aktiw agzalarymyzyň biri bolan şahyrjygyň doglan güni. şahyrjyk uzak ýaşa görjegiň diňe gowluk bolsun, ýazjagyňam goşgy. talyplaryň sahypasyny ajaýyp goşgularyňyz bilen bezäp duruň! ýaşan ömrüňizde manyly,ajaýyp ýaşaň ! iň süýji arzuwlar bilen akylym1989

Dowamy »

1204 11
Köneler, 9 years ago


Çolaja obanyň sadaja gyzy

Çolaja obanyň sadaja gyzy.(goşgudan bölek)

Sen sähranyň güllerine meňzeşdiň,
Çolaja obanyň sadaja gyzy.
Gözlerimde galypdyr owadan keşbiň,
Çolaja obanyň sadaja gyzy.
Säherler oýanyp ýöräňde messan,
Şanyňa ýazardym ajap bir dessan,
Sen meniň şatlygym, sen meniň gussam,

Dowamy »

1443 12
Köneler, 9 years ago


Jetligiň sebäbi.

J
Salam agzalar ,men size bu gün bir täsin wakany gürrüň bermekçi ýagny it bilen pişigiň jetliginiň sebäbini düşündirmekçi.
Baryp-ha, gadym wagtlar it bilen pişik ýegre dost bolupdyrlar. Ömürboýy şeýle ýagdaýada galjaklygyna kasam edipdirler.
Olar ençeme ýyllar erkinlikde, agzybirlik...

Dowamy »

1128 8
Köneler, 9 years ago


Gardaky yzlar...

Gardaky yzlar.
Annagözel eje irden turanda endam-jany owum-döäüm bolup, bili ýazyp gelýärdi. „ Wah, wah-eý“ diýip,ol hyrçyny dişledi. „ düýn odun aýranymda bilimi bijaý gypjyndyrypdyryn. Suw äkelip, doktora gitmesem bolmaz“ol bir eli bilen bilini tutyp ýatan ogluny yralady.
-Sary jan, aý Sar...

Dowamy »

1362 19
Köneler, 9 years ago


Gelin-gyzlarymyza baýramçylyk gutlaglary

Salam hormatly agzalar, gowumy ýagdaýlaryňyz ençe wagt talyplara hem gelip bilmedim , käbir ýagdaýlara görä, bu gün gelin-gyzlaryň iň söýgüli baýramy ýagny öz baýramy menem bu gün talyplara gelýän gyz agzalarymyzy gutlamak maksady bilen geldim.
Gyzlar,gyzlar siz dünýäniň bezegi,
bu dünýeden dünýe bolarmy sizsiz,
Asmanyň-zemin...

Dowamy »

1796 3
Köneler, 9 years ago


Kakamjan senem bolsadyň

Salam talyplar com-uň agzalary men bu günem siz bilen ýene bir ýazgymy paýlaşmagy makul bildim. ( bir haýyşt üçin ýazypdym)
Kakamjan senem bolsadyň...
Bu günem adatydakylar ýaly günleriň biri ýalydy. Emma seniň bizden giden güniň bolup galjagyny bilen bolsadym wah, onda seniň birje iň wajyp arzuwyňy hasyl etmäge be...

Dowamy »

1598 21
Köneler, 9 years ago


Baýramçylyk gutlaglary

Salam Talyplar comuň agzalary siziň ähliňizi ýetip gelýän 2012- nji täze luw ýyly bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Täze ýyl her bir türkmen ojagyna bagt getirsin. Okaýan talyp agzalarymyza okuwlarynda uly üstünlik arzuw etýän, işleýän agzalara täze ýylda has belent derejelere ýetmegini arzuw etýän, goý 2011-nji ýylda ýetilmedik arzuwlarymyza täze 20...

Dowamy »

2087 7
Köneler, 9 years ago


Hytaý hakda

Jübi telefonlaryň 69 göterimi Hytaýda öndürilýär.
Hytaýda ilkinji awto ulag 1958-nji ýylda öndürildi.
Hytaý halk respublikasy ilaty boýunça 1 nji ýerde duryp, tutýan meýdany boýunça 3 nji ýerde durýar.
Dünýäniň iň uzyn köprüsi hem Hytaýda bolup, ol köprüniň uzynlygy 43 km, giňligi 30 metr. Bu köpri 2006-2010 njy ýyllar araly...

Dowamy »

985 2
Köneler, 9 years ago