Gyzyklyja soraglar hany oylan pikirlen! :-D

Oglan bn gyz soyusya. Oglan gyzy dususyga cagyrya. Gyz dususyga birinji gelya, oglana garasya gelmeya. Sonra garyn yuzune bir soz yazya. Oglan gelip okaya, okandan son omurlik gyza garasyar.
Sol soz name????
Sozi onlukgan okasanam, yzlykgan okasanam sol manyny beryariki sany talyp soyusya. Gyz TMDDI(tu...

Dowamy »

2470 34
Köneler, 7 years ago


Taryh bn baglansykly sorag, komek edin

Salam agzalar! Ertir 1nji para cenli komek gerek!!! Srocna!!!!
Seljuk imperiyasynyn soltany Soltan Sanjar olmezinden on 3 zat wesyet edipdir. sorag seyle solç wesyetler haysylar?

Dowamy »

734 4
Köneler, 7 years ago


Internet

Internet
Bir görseñ ishläp dur, bir görseñ doñar,
Asla düshünemok, bu neneñ bolar,
Sensiz günler ýasmaz, hiç atmaz dañlar,
Seniñ syryñ namededir Internet?!

Gaty kändir ýyüklemeli faýllar,
Näche tölemeli, bolsa kaýyl men,
Bir faýyl almana etýyäñ kaýyl sen,
Hich düshüp bil...

Dowamy »

830 6
Köneler, 7 years ago


El turkmeniko tayyarlyk! ikinji duşuşykda hökman utmalydyrys!!!!

Salwmaleykum hormatly agzalar!
Armanda taze okuw yylynyz bn tuys yuregimden gutlayan!

Neme diyjekdim siz bn bir dowletli maslahatjagaz edayjekdim

Su gun futbol oynadyk oz oglanlarymyz bn (bravo dos sen tanayana olary(araky ertir.com bn oynalan oyunda men bn baran oglan ady Gadam, serdar(yaguarcore), dayym(ady sa...

Dowamy »

789 6
Köneler, 7 years ago


Soragym bar, kömek ediň garat edip...sroçnaaa

adamyň in golaý zady name? iň daş zady name?

Dowamy »

899 14
Köneler, 7 years ago


Agzalar pikirinizi aytsanyz(euro 2012)

Salam agzalar! Bu yenede men... Sizin pikirinizi bilesim geldi...

Euro2012 - sizin pikirinizce haysy toparlar final oyunyna cykar we kim yeniji bolup europanyn yenijisi diyen ady alar???
mumkin bolsa pikirinizi aydaysanyz...

Dowamy »

561 1
Köneler, 8 years ago


Komek gerek...himiyadan

salam agzalar!
(NH4)2 SO4
BIRLESMANIN DUZUMINDE NACE % AZOT BAR
Doly islenen gornusi gerek (formulaly zatly) gayrat edin komek edayin ertire gerek talyplar :)

Dowamy »

503 0
Köneler, 8 years ago


üýşüp futbol oÿnaÿalyñ....

Esslawmaleykum mahriban agzalar! Armanda? Okuwlar isler sesiyalar?

Su europa 2012 gecya welin futboly gorup ozuim futbol oynasym gelyada. Ata aga mirasymyz mumkin bolsa ertir.com bn gurlesip bir futboljagaz oynayalyn. Ata aga, mirasymyz sizä gurnap berseniz bizem hezil esip oynasak.
Talyplardan oynajyaklar kandir diyip umyt e...

Dowamy »

739 12
Köneler, 8 years ago


Europa çempionaty başlaýa...

Salam hormatly talyplar, agzalar, yaş kiciler hemem yaş ulylar!
Armaňda, ýagdaylarynyz gowumy?????

Size berjek soragym seyle şu ýylky gecjek europa cempionatynda kim yener her kim öz pikirini aydaysyn.

Futbol duşuşyklary aýyn 8ne yagny 08.06.2012 başlaya.
Pikirlerinize garasyan......
Ukraina we pol...

Dowamy »

1091 13
Köneler, 8 years ago


Komek edin...gosgy gerekdida talyplar !!!

Salam mahriban talyplar.com-yn agzalary!!! armanda okuwlar , isler, jan saglyk ?

mana
talyplyk yyllary, talyplara degisli gosgylar, rowayatlar, hekayalar gerekdi. (mumkin bolsa esasy gosgy) komek edayinda !!!

Dowamy »

4905 13
Köneler, 8 years ago


FC Barcelon - AC MILAN

Essalawmaleýkum hormatly talyplar.сom-yň agzalary!!! Atmaňda ? Nähili ýagdaýlar ?

geliň futbol hakynda söhbetdeňlik açalyň. Dünýäniň iň bir gowu komandalaryň biri barcelona bn milanyň arasyndaky boljak duşuşyklarda, öz pikiripi aýtmagyňyzy haýyňt edýärin!!!
barcelonamy ýa-da milan ?
haýsy komanda öz ýoluny dowam eder...

Dowamy »

790 7
Köneler, 8 years ago


M@il agent işlänok

Salowma... armaňda...
Näme üçindir agenda girip bolonok.. Sebäbini bilýäniňiz barmy talyplar ???

Dowamy »

873 13
Köneler, 8 years ago


Barcelnamy ýa-da real madrid

Salam hormatly agzalar!!! Armanda nähili ýagdaýlaryňyz?
şu gün siz bn futbol hakynda söhbetdeşlik açaýyn diýdim!!!
siziň pikiriňizçe dünýäniň in gowy komandasy güýçlimi ýa-da iň gymmat komanda!!! eýýam bilensiňiz diýip umyt etýän, dogry barcelona hemem real madrid hakynda gürrüň ...
mümkin bolsa pikiriňizi aýtsanyň:

Dowamy »

1017 27
Köneler, 8 years ago


Ene hakynda.........

Salam mähriban talyplar.com-yň agzalary!!! armaňda???
Size uly bir haçyşym bar ene hakda goşgy gerek mümkin bolsa ene, mähriban käbelerimiz hakynda goşgy tapyp bermeňizi haýyşt edip ! ! !

Dowamy »

16595 7
Köneler, 8 years ago


Nähili gyz gowy ????

Salam mähriban talyplar.com-yň agzalary!!! Armanda ????
size soragym bar...siz bir köpi gören adamlar... soragym şeýle:
"öýlenmek üçin nähili gyz saýlamaly ???"
mümkin bolsa jogap berersiňiz ?

Dowamy »

1758 26
Köneler, 8 years ago


Klasdaş ýakynmy ýa-da kursdaş???

Salam mähriban agzalar!!!
görüşmedigimizä ep-esli wagt boldy....!!! :)
nähili ýagdaýlaryňyz??? okuwlar??

meniň size biz gyzyklyja soragym bardyda(öýlenmek hakynda däl :D)....
durmuşda her dürli wakalar bolýa...
klasdaşyň bn kursdaşyň arasynda saýlamaly ýerler gelýär....
size berjek soragym:::::

Dowamy »

1306 14
Köneler, 8 years ago


Soňky ädim...(hormatly agzalar siziň pikiriňiz gerek)

salam mähriban agzalar!!!
bu günki etjek maslahatymyz adam durmuşyndan alnan (has takygy meňkiden)... maslahat berseňiz hoşal bordym...
bu waka mekdep ýyllarymdan başlaýa... ýaş başymyz bardy kellede diňe şatlyk şowhun, şagalaň, gyz oýnamak, aldamak... söýüşip taşlanymyzdan soň gyzda nähili pikir, duýgy bar o zatlar gyzyklandyrano...

Dowamy »

1228 11
Köneler, 8 years ago


Mirasymyza uly haýyş...talyplar.com-yň futbolçylarynyň adyndan....

talyplar.com futbol komandasynyn bombardiri, agzalan jogaplary kanagatlandyrdymy? oylenmek meselede belli bir karara gelip bilenok oydyan. leonardoo, alyp bir gachaymagyn how. oylenmankan yene-de ertirchiler bilen oyun gurnamalymyka diyyan.
mirasymyz | 2012-01-31 07:58:37----------------
su sözlerden soň futbol oýnasym gelip başlady m...

Dowamy »

930 6
Köneler, 8 years ago


ýene-de öýlenmek hakynda....

Salam mähriban agzalar "Ýene-de öýlenmek" hakynda size soragym bar mümkin bolsa pikiriňizi ýazsaňyz. Hiç hili prikol tutmak üçin ýa-da oýun etmek üçin soramok. Başgaça düşünmäň......
"alyp gaçyp toý etmegiň" we "gudaçylyga ugradyp toý etmegiň" näme tapawudy bar ?????? haýsysy aňsat bolýa ????
mümkin bolsa pikiriňizi aýtsaňyz.....

Dowamy »

1632 27
Köneler, 8 years ago


Öýlenmek üçin nämeler gerek?

Essalavmaleykum hormatly we mähriban agzalar. Beren soragyma "bu oglan öýlenmäne howluýarow" diýip pikir etmän. Ýa$ bolamsoñ gyzyklanýan. Mümkin bolsa pikiriñizi ýazsañyz, sizden ho$al bordym.
Öýlenmek üçin nämeler gerek?

Dowamy »

2047 46
Köneler, 8 years ago


Real madrid urşmany däl-de, oýnamany öwrensin

real madrid 1 - 2 barcelona

stadion : Santýago Bernabeu

12': ç.ronaldo
48': k.puyol
76': e.abidal

oýun örän gowy boldy. braсelonanyň ýeňjegi körede mälimdi.... barçelona öňeeeeeee.....
indiki oýun 25.12.2012-ne (gije: 1-de) stadion: kamp noua....

Dowamy »

869 12
Köneler, 8 years ago


Talyplar.сom 12 - 6 ertir.com talyplar.com diňe öňeeeee..(futbol oýuny barada)..

bir zat ýatdan çykdy iň ökde oýunçy bilen iň gowy gol ??????????

talyplar.сom:

ata aga, bravo, mirasymyz, garypjan, leonardoo, tmtugyň jigisi meýlis, adalatly, hezretli, broker, (soň ata aga ýene 2 sany gowja oýnaýan oýunçy getirdi)...

ertir.com:

mgazak,gudrat, chemical man, kerim diyip...

Dowamy »

1224 15
Köneler, 8 years ago


Real madridiň 15 oýundan soňky şowsuzlygy

real madrid 1 - 3 barcelona

1.Benzema (1 min)
2.Sancez (30 min)
3.Marcelo (53 min)- oz derwezesine
4.Fabregas (66 min)
eminlik eden : fernandes borbolan

15 oýuny yzy gider utup gelyän komanda (elсlasiko) barcelona gezek gelende utulyar...
talyplar.com-yň agzalary su barada öz pikiriň...

Dowamy »

1748 37
Köneler, 8 years ago


Futboll musdaklary un....

10.12.2011--------------elclasiko---
«real madrid – barcelona»
barcelona utarmy ya real madrid hormatly talyplar.com-yn agzalary sizin pikiriniz bilesim gelya ..... mumkin bolsa yazyn ...

Dowamy »

1412 37
Köneler, 8 years ago


Mirasymyza hayist....

Hormatly talyplar.com agzasy miras agamyz eger mumkin bolsa yene-de ertir.com ya-da basga oglanlar bilen oyun(futbol) gurnap bermeginizi hayist edyarin....
eger talyplar.com-yn agzalary garsy bolmasa.....

Dowamy »

655 3
Köneler, 8 years ago