Türkmen wap saýtlaryndan ägä boluñ!!!

Essalamwaylekim talyplar. Köp wagt bäri temada açamok welin bu gün wap saytlaryñ üsti bilen pul ogurlayarlar shony aydayyn diýdim. Öz dilimizdäki programmalary alaýyn diydim. www.Shiri-92.zat.su saytyñ bash sahypasynda "türkmen aydymçylar barada online programma" atly programma bardyr, alaymañ. Shol programmany aldym, ay näbileyin ok basdym. Telefo...

Dowamy »

1089 14
Köneler, 8 years ago


Yumurtga hem towukdan cykanok

Dowamy »

795 5
Köneler, 8 years ago


Test

1.olympiya oyunlarynda ilkinji altyn medal gazanan turkmenistanly sportsmen kin?
A)marat nyyazow
b)altymyrat orazdurdyyew
c)waleriy morozow
d)iosif berdiyew

Dowamy »

736 11
Köneler, 8 years ago


Tegelek stoluñ bashyna geçeliñ!

"Iki sany ýash yigit mashynly baryardy..."
indi shu sözüñ yzyna biri jogap yazmaly we sonrakyda oñ yzyna sheyleräk dowam ediberiñ.

Dowamy »

2157 94
Köneler, 8 years ago


Multifilmiñ çagalara edýan tasiri

Salam talyplar.com-yñ agzalary we dashyndan giryänleri.
Bu gün men multifilmiñ çagalara täsiri barada yazjakdym. Tüweleme turkleñde multifilm kanallary kän. Biziñ çaga döwrümiz "tom & jerry" "nupogodi" multifilimleri serederdik. Indiki çagalar bolsa seretyän multikleri urush, öldürmek, we sh.m.
Bu zatlar çaganyñ añyna täsir edýändir....

Dowamy »

1297 16
Köneler, 8 years ago


Tm saytlar açylyar, girýän adam yok.

Salam talyplar. Köp wagt bäri temada açamokdym. Shu gün bolsa bir tema açayyn diydim. Turkmen saytlarymyz gün-günden köpelýär. Emma adam tapdyranok.Shu linkdäki sayda girdim hic hili adam yok. Shol sayt gowy yasalypdyr. Shol sayda agza boluñ belki pikirlerimizi paylasharysmy. Yöne men shol saytda bashga lakam bilen oturyaryn.

Dowamy »

1346 14
Köneler, 8 years ago


Türkmenistan watanym

Talyplar.com agzalary gelejekde Turkmenistan üçin nahili ishler edip bolar. Shu wagtky gidishimiz bilen ösüp bilerismi? Nähili etsem-goysamlaryñyz bar. Yazasañyz!!!

Dowamy »

957 20
Köneler, 8 years ago


Iñ köp gazanyan yazyjylar.

“Forbes” žurnaly geçen ýylyň iň
köp girdeji gazanan ýazyjylary­
nyň sanawyny neşir etdi. 2010-
njy ýylyň maý aýyndan şu ýylyň ap­
rel aýy aralygyny öz içine alan bu
sanawda birinjiligi “Ýalňyş
adam”, “Ýedinji jennet” atly kitap­
lary bilen meşhur bolan Jeýms Pat­
terson eýeledi. Onuň gazanjy 8...

Dowamy »

1006 38
Köneler, 8 years ago


Söhbetdeshlik geçirilenok.

Näme üçin söhbetdeshlikler geçirilenok. Adminlerem gaçyp giden bolmaly. Hiç hili ses yok.

Dowamy »

880 12
Köneler, 8 years ago


TALYPLAR.COM

Hormatly agzalar TALYPLAR.COM sayty nirden tapdyñyz. Shony yazaýyñ. Yagny men google.comda tapdym

Dowamy »

1314 45
Köneler, 8 years ago


Ishsizlige çäre!

Turkmenistanda ishsizlik köpelýär. Öñler gulluga gitmezinden öñem ishe girýärler eken. Indi bolsa gullukdan gelenlerinde-de ish yok. Shona çäre tapaylyda.

Dowamy »

1016 16
Köneler, 8 years ago


Awtoulag

Talyplar.com-yñ agzalary şu ýere awtokranlaryñ, uly mashynlaryñ, pogruzçik,greydir we shunuñ ýaly gurlushyk mashynlarynyñ nirede satylyandygyny yada kreditine berilýänini yazaýyñ. Adresinem unutmañ!

Dowamy »

881 7
Köneler, 8 years ago


Rap sazy

Rep-iñ sazy (minusy) haysy saytdan alynýar. Gayrat etdäñ yazayyn.

Dowamy »

961 8
Köneler, 8 years ago


Yashlygyñ yalñyshy.

Name üçinka yetginjeklik döwri gyz yñ-oglanyñ üytgeyän wagty. Ylaytada 16-20 yashlarynda bolyar. Oglanlara içyar, çekya we sh.m. Gyzlaram öziniz bilyäniz. Näme üçin sheyle bolyar. Shony yazayyn!

Dowamy »

613 3
Köneler, 8 years ago


Tehnologiya

Iñ soñky çykan tehnologik zatlar barada yazsanyzlañ.

Dowamy »

842 22
Köneler, 8 years ago


Dostuma kömek ediñ!!!

Hormatly talyplar.com-yñ agzalary. Size shu yerde bir gürrüñ bereyin...
Meniñ bir tanyshym bir gyzy halayardy. Ol gyz bolsa sheyle bir agrasdy welin hiç bir oglana sözüni bermejegini aytyardy. Dostumam sheyle bir söyyardi welin ähli zada kayyl. Dostumyñ yzyna düshüp yörenine 3 yyl bolupdyr. Häzirem sho bir yagday dostuma häzir hem sözüni be...

Dowamy »

1228 58
Köneler, 8 years ago


Degishmeler

Her kim öz bilyän degishmesini yazsyn. Aramyzda kändir degishyanler. Yazyn.

Dowamy »

2997 58
Köneler, 8 years ago


Iñ täze habarlar.

Her kim öz eshidenini aytsyn. In sonky habarlar. Turkmenistandan bolsun. Her kim öz shaherlerinde name özgerishikler bolyar yazsyn.

Dowamy »

1166 13
Köneler, 8 years ago


Tmcell-da yok zatlar

Tmcell-da yok zatlary yazsanyzlañ. Bar zatlar:pulyny barlap bolya, gudoga saz, internet doly dal.

Dowamy »

1493 41
Köneler, 8 years ago


Maslahat

Dostlar mashyn alsam diyyan name mashyn alarkam. Elyeterlirak. Jogap yazayyn.

Dowamy »

2176 81
Köneler, 8 years ago


Ansat gazanch

In ansat puly nirden gazanyp bolar?

Dowamy »

708 6
Köneler, 8 years ago