Muhammet pygamberiñ parapsihologik ukyplary - 1

MUHAMMET PYGAMBERIÑ PARAPSIHOLOGIK UKYPLARY


 ▶ I. RUHY TAÝDAN ARAGATNAŞYK MEDIUMY 

Muhammet pygamberiñ (s.a.w) ukyplarynyñ esasylaryñ biri hem "wahyý" almak ukybydyr. Wahyý özbaşyna bir parapsihologik fenomendir. Onuñ psihologiki taýdanam, fiziologik taýdanam alamatlary we aýratynlyklary bardyr. Wahyý ruhy medi...

Dowamy »

216 5
Bilim, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Musa pygamberiñ mugjyzalary

MUSA PYGAMBERIÑ MUGJYZALARY

Musa pygamberiñ görkezen keramatlarynyñ añyrsynda magiki tilsimler bar. Magiýa ylmyny Müsür ybadathanalarynda öwrenen Musa bu babatda ýokary derejedäki ylymlary we taktikalary özleşdirdi. Ol bu ylymdan pygamberlik missiýasyna başlamazdan owalky durmuşynda we pygamberlik wezipesini ýerine ýetirýärkä hem ýet...

Dowamy »

168 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Adamlaryñ uzak wagtlap unudan uly syry

ADAMLARYÑ UZAK WAGTLAP UNUDAN ULY SYRY:


 ▶ "OÝ-PIKIR ENERGIÝASYNYÑ BELLI BIR NOKADA GÖNÜKMEGI "MAGIKI KADALARY" HEREKETLENDIRÝÄR.." Magiýanyñ köki birnäçe kosmiki kadalaryñ ulanylmagyna esaslanýar diýipdik. Bu kadalaryñ ulanylmagynda we bu kadalaryñ hereketlenmeginde oý-pikir energiýasynyñ belli bir nokada gönükmeginiñ juda m...

Dowamy »

194 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Isa pygamberiñ mugjyzalary -3

3. TELEKINEZIÝA UKYBY

Isa pygamber añ energiýasyna doly erk etmek bilen janly we jansyz maddalara-da hökmüni ýöredip bilýärdi... Häzirki wagtda parapsihologiýa ylmynda "telekineziýa" diýip düşündirilýän şeýle ukybyñ Isa pygamberde bolandygyna şaýatlyk edenleriñ arasynda iñ ýakyn hawarileri bolupdyr. Matta gözi bilen gören wakasyny In...

Dowamy »

140 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Isa pygamberiñ mugjyzalary -2

1 DUÝUŞDAN DAŞARKY UKYPLARY

 Isa pygamberiñ görkezen tebipçilik tilsimleriniñ yzysüre "duýuşdan daşarky ukyplarynyñam" kämil derejede bolandygy mälimdir. Onuñ bu aýratynlygyna goldanan buthanalaryñ ilkinji işläp başlan ýyllarynda ruhanylar tarapyndan ilki "keramat" we "ruhy aragatnaşyk" görnüşindäki dürli medium häsiýetli işler hut b...

Dowamy »

121 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Isa pygamberiñ mugjyzalary -1

ISA PYGAMBERIÑ MUGJYZALARY -1

Beýleki ähli pygamberlerde bolşy ýaly, Isa pygamberiñ mugjyzalarynyñam ählisi etimologiýa taýdan parapsihiki fenomenlerdir. Bu fenomenleri amala aşyryp bilmegiñ usullary birwagtlar inisiatiw merkezlerde inisiýasirlenmäge dalaş edýänlere öwredilen syrlaryñ hatarynda ýer alypdyr. Bu gün bolsa bu fenomenler...

Dowamy »

233 9
Bilim, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Köki taryhyñ çuñluklarynda galan gizlin ylym: Magiýa

Türkmen diline terjime edilende "jady" manysyny berýän magiki tilsimleriñ taryhy dünýä taryhynyñ iññän gadymy döwürlerine çenli uzaýar... Emma gadymy döwürlerdäki jadygöýlige bolan garaýyş bilen biziñ döwürlerimizdäki garaýyşyñ arasybda düýpli tapawutlar bar. Gadymy jemgyýetleriñ ählisinde "din, jady we durmuş" biri-biri bile aýrylmaz baglanşyklyly...

Dowamy »

171 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Gadymy türkmenleriñ ''ýada daşynyñ'' jadyly güýji

GADYMY TÜRKMENLERIÑ "ÝADA DAŞYNYÑ" JADYLY GÜÝJI Iññän gadymy döwürlerden bäri: "Türkleriñ atalaryna asmandan inen jadyly daş sowgat edilipdir. Bu daş elmydama türk şamanlarynda we beýik türk serkerdelerinde saklanypdyr" diýen ynanç dowam edip gelýär. Özem iñ gyzykly ýeri häli-häzirem bu daşyñ belli şaman ruhanylaryn...

Dowamy »

145 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Türkmenler we Merkezi Aziýanyñ halklary (Öwez Gündogdyýew) -2

Öz gezeginde, türkmenlerde nesilbaşy Salyr Gazanyñ garagalpak baýynyñ gyzyna öýlenendigi barada rowaýat bar. Şeýlelikde A. Jykyýewiñ ýazyşy ýaly, häzirki salyrlar ene tarapdan garyndaş bolup, özlerini garagalpaklaryñ ýegenleri hasap edýärler(61).
Türkmenleriñ etnik täsiri tatarlarda we başgyrlarda hem duşýar. Eýýäm IX asyrda Aralyñ kenarynd...

Dowamy »

160 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Türkmenler we Merkezi Aziýanyñ halklary (Öwez Gündogdyýew)

Türkmenler we Merkezi Aziýanyñ halklary

Merkezi Aziýa giñişlik ㅡ geografiýa babatda ýeterlik derejede birmeñzeş sebit bolmak bilen, Aziýanyñ we Ýewropanyñ arasynda baglanyşdyryjy halkanyñ hyzmatyny ýerine ýetirýär.
Merkezi Aziýanyñ müñýyllyklaryñ dowamynda öwrenilýän ykballarynyñ umumylygy, diñe bir çäkleriniñ ýakynlygy we öz...

Dowamy »

169 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Türkmenler we Günorta-Günbatar Aziýanyñ (Owganystanyñ) halklary (Ö. Gündogdyýew)

Türkmenler we Günorta-Günbatar Aziýanyñ (Owganystanyñ) halklaryArheologlar has gadymy döwürde Günorta we Günorta-Gündogar Türkmenistanyñ we Demirgazyk Owganystanyñ çäklerinde biri-birine garyndaş taýpalaryñ ýaşandygyny birwagt subut etdiler(1).
Esasan hem iki ýurduñ arasynda berk gatnaşyk bürünç döwründe (b.e....

Dowamy »

130 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Orta asyr türkmenleriniñ arasynda añtawçylyk ulgamy we onuñ ýola goýluşy (Ö. Gündogdyýew)

ORTA ASYR TÜRKMENLERINIÑ ARASYNDA AÑTAWÇYLYK ULGAMY WE ONUÑ ÝOLA GOÝLUŞY

Ýüz gezek söweşip, ýüzüsinde-de ýeñiş gazanmak iñ ýokarky dereje däl-dir, has gowusy keseki goşunyny söweşmän boýun egdirmekdir(1).Türkmenler müñlerçe ýyllaryñ dowamynda özleriniñ söweş tälimlerini kämilleşdirip gelipdirler. Bu i...

Dowamy »

172 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Günbatar Ýewropada feodal gatnaşyklarynyň ýüze çykmagy

Günbatar Ýewropada feodal gatnaşyklarynyň ýüze çykmagy


Rim imperiýasynda gul eýeçilik gurluşynyň dargap baş­ lamagy. Rim imperiýasynda ekerançylyk, senetçilik we söwda ösen- di. Iri gul eýeçilik hojalygy önüm öndürmäge ukyplydy. Ortaýer deňzinde daşary söwda gatnaşyklary ösen derejelere ýetipdi. Emma eýýäm III asyrda imperiýa...

Dowamy »

155 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Gadymy Eýran Jahan taryhynda onuň orny we ähmiýeti

Gadymy Eýran Jahan taryhynda onuň orny we ähmiýeti

Eýran ýeriniň üstüni esasan daglar eýeleyär. Ýurduň demirgazyk bölegni Elbrus dag ulgamy tutýar. Ondan gündogara türkmen Horasan (Köpetdag) daglary uzalyp gidýär. Demirgazyk- günbatardan, günorta – gündogara Zagros dag gerişeri ýaýlyp ýatyr. Ýurduň merkezinde ägirt uly meýdany ekeran...

Dowamy »

145 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Türkmenler imperializm zamanynda (Mehmet Saraý)

Türkmenler imperializm zamanynda

Türkmen halkynyñ we onuñ Russiýa imperiýasyna birikdirilişiniñ taryhy


Türkmenistan, onuñ ýurdy we ilaty(1)


Türkmen halky, onunjy we on birinji asyrlarda yslam dinini kabul etmezinden öñ, ''oguz'' ady bilen tanalyp, Amyderýanyñ, Kaspi deñziniñ, Owgan Türküs...

Dowamy »

197 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Çagalykda jyns agzalarynyň ösüşi we jyns taýdan ýetişýän döwrüniň fziologiýasy

Çagalykda jyns agzalarynyň ösüşi we jyns taýdan ýetişýän döwrüniň fziologiýasy

Ýaş döwürleri. Halkara simpoziumy (Moskwa, 1965) gyzjagazlaryň ösüşinde indiki döwürleri tapawutlandyrmagy hödürledi: bäbeklik döwri (1-10 gün), süýt emýän döwri (10 gün – 1 ýaş), irki çagalyk (1-3 ýaş), ilkinji çagalyk (4-7 ýaş), ikinji çagalyk (8-11 ýaş)...

Dowamy »

262 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Türkmenistanda gyzjagazlara we ýetginjeklere berilýän ginekologiki kömegiň gurnalyşy

Türkmenistanda gyzjagazlara we ýetginjeklere berilýän ginekologiki kömegiň gurnalyşy

2008 ýylyň ýanwar aýynyň 14-ne TSG we DS Ministri „Türkmenistanyň saglygy goraýyş ulgamynda ýetginjekleriň gullugyny kämilleşdirmek barada“ № 10 buýruk çykardy. Bu buýrukdan ugur alyp, çagalara we ýetginjeklere ginekologiki kömek bermeginde dispanser...

Dowamy »

259 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Gündogar Arabystanda gurulan döwletler

Gündogar Arabystanda gurulan döwletler.

Mowzugumyzyň başynda häzirki Saud Arabystanda we ýemeniň teretoriýasynda gurlan gadymy döwletler barada durup geçeris. Şeýle hem şol döwletleriň edara edilşi we halkyň hal-ýagdaýy, beýleki döwletler bilen gatnaşyklary barada gürrüň ederis. Şeýle hem şol döwletleriň syýasy-ykdysady we durmuş gur...

Dowamy »

137 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Arap ýurtlary barada dürli çeşmeler

Arap ýurtlary barada dürli çeşmeler.


Sapagyň wezipesi talyplara araplar barada ýagny Arabystan we araplar barada olaryň gadymy çeşmeleri; yslamdan öňki we soňky çeşmeler barada, yslamyň döreşi, Halyfatyň döreýşi, XIII-IX asyrlarda bagdat halyfaty we halyfatlar döwründe edilen ýörüşler barada talyplara giňden gürrüň bermekden...

Dowamy »

147 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Arap ýurtlarynyñ taryhyna giriş

Arap ýurtlarynyň taryhyna giriş.


Islendik halkyň taryhy öwrenilende onuň gadymy döwürden başlap şu günki güne çenli taryhyny doly we anyk maglumatlar esasynda öwrenmeklik zerurdyr. Şonuň üçin Araplaryň taryhy dersini okatmagyň esasy maksady hem Arap ýurtlarynyň iň gadymy döwürden başlap tä halyflyk döwrüne çenli bolan taryhyn...

Dowamy »

144 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 4 months ago