Dursun gelneje gelniniñ yanyna baryp: -Wayeey munuñ bolup yatyšyny.Gün al-asmana galdy.Doganjygyñ bilen gurlesen bolup isden gacmakcy bolduñmy?Bu gun pagta yygymyna gitmelidi ahyry.Sen bolsa yatyrsyñ.Biš-düş edeñok.Gunortana name iymeli.Maña sen yaly yalta gelin gerekdal.Illeriñ gelini yaly islemegin ornuna hezil edip yatyrsyñ.Esikleriñi gey seni oyuñe eltip gaytjak.Ejeñ oyunde isledigiñce ukla-diyip gelnine gygyrdy. Jemal galmagala gorkup oyandy.yogsa onuñ uklanyna entak bäš minut hem bolanokdy.Ol ahyry Dursun gelnejäniñ yuzine dalde asak seredip gurledi: -Men oy isleriniñ ahlisini edip goydum.Gunortanlyk nahary hem jigim gelmezden öñ tayynlap goydum.Pagta yygymyna gitmelidigini bolsa siz maña suwagt aytdyñyz.Irden aydan bolsadyñyz tayyn bolardym.Mellekde men nãdip išlayin mellegiñ ahli yerine yoldašyñyz Palwan aga suw tutdy ahyryn.Yone yadawlykdan irkilãydim...-diyip sozuni soñlap sonlamanka Dursun gelneje gelniniñ has golayyna baryp gygyryp ugrady. -Indi sen meniñ sozume soz gaytaryañmy?Bizin oyumiz sana yaramayan bolsa gidip bilersiñ.Oglum seniñ niräñi halapdyr diysene? Her kim öz deñi bilen diyilen nakyl hem bar.Yoldaşymyñ sozuni yykyp bilman razy boldum.Yogsa sen yaly terbiyesizi gelin edip almazdym-diyip kemsidiji sozler aydyp gygyrdy. Ayalynyñ gohuna Palwan aga ayalyny yanyna cagyrdy.Dursun gelneje Yoldasyndan gorkyardy.Onun yanynda geliniñ aytmadyk sozlerini aytdy. Palwan aga kime ynanjagynyda bilmedi.Jemal oyune gaytamak isleyardi emma ony iki guyc saklayardy.Birinjisi kakasynynyñ we öydakileriñ yuzini yere garatmazlyk,ikinjisi bolsa Bayrama bolan soygusiniñ ocmezligidi.Ol Bayramy ilki goren guninden bari yuregi bilen soyyardi. Dursun gelneje yenede gelnini bimaza edip onuñ otagyna bardy.Ol otagynda Bayram bilen toylarynda bilelikde tans edenini gorup otyrdy.Jemal onuñ gelenini gorup tisginip gitdi we dili tutulyp sakynyp gurlap baslady. -Dayza ne neme men senin buyuran isleriñ ahlisini etdim.Agšamlyga hem tûwi ataryp goydum.Gap-canaklary hem yuwusdyrdym.Bayramyñ gelmegine garasyan-diydi. Dursun gelneje bolsa uludan demini aldyda: -Way munyñ ozune guwanyp telewizor goraysini diysene.Men ogluma sen yalydan onusyny hem alyp berip bilyan.Kakañ kop yalbardy yoldasyma "gyzymy alayyñ"diyip.Seniñ maşgalañda derek yokla.Hany bol calt.Yuzime seredip durmada ertirki aydanlaryñ ucin tizlik bilen menden otunc sora-diyip Jemaly hal-janyna goymady. Jemal Dursun gelnejeden halys yadapdy.Ol yuregindakileri aydyp yarylayasy gelyardi.Emma yenede ony sylap oña bir agyz soz bilen jogap berdi: -Men otunc sorar yaly is edemok,dineje hakykaty aytdym.Sizin diyyan islerinizi name ucin yerine yetirmedigimiñ sebabini aytdym.Men gelinlik borjumy yerine yetirerin.Emma gunam yok yerinde otunc soramaryn.Onsoñam meniñ masgalama dil yetmañ-diyip yuwaslyk bilen hüñirdedi. Dursun gelneje sesine bat berip onkidende guycli gygyryp ugrady: -Way sen indi maña akyl öwredip başladyñmy?-diyip gelinine golaylap onuñ bašyndaky yaglygyna topulyp ugrady. Sol pursat icerik Bayram girip geldi.Bayram olara seredip geñ galdy.Ejesi Bayramy gordide ozuni mysapyrlyga salyp aglap baslady: -Oglum,bu gelini nireden tapdyñ maña topulyp urmaga hyyal etdi.Ertir hem diyseñ erbet sozler aydyp gownume degdi.Ine suwagt otunc sora diyip yalbaryp dusindirip duryn.Emma bagysla soramagyñ ornuna ustume gygyrya bu geliniñ.Men gidyan.Gelniñi ozuñ tertibe sal-diyip otagdan cykyp baryarka Jemal onuñ yzyndan gygyrdy. -Name ucin yalan sozleyañiz.Men hic wagt size gygyramok...-diyip sozuni soñlamanka ejesi ogluny oz otagyna alyp gitdi.Oña gelini barada diyseñ erbet gurruñler aytdy. Bayram icgilidi.Bu gun ol onkilerden basgacady,ustesinede ejesiniñ diyen sozlerinden soñ ozuni hasda gaharjañ alyp bardy.Otagyna barsa Jemal aglap otyrdy.Bayram icerik girdi esiklerini calyśdy.Jemala bolsa unus hem berenokdy.Ol hatda Jemalyñ yagdayyny hem soramady.Jemal hem Bayrama hic zat diymedi.Dymyšlyk dowam etdi.Bayramyñ bašy çašypdy.Kime name diyjegini bilenokdy.Her gun isde wagty Jemala jañ edyan Bayram bu gun jañ etmandi. Bayramyñ ustunden icginiñ ysy gelip durdy.Jemal suwagta cenli Bayramyñ icyanini gorenokdy.Ol Bayramyñ yatyan yerini tayynlap yerine ony gecirdi.Uka gidip baryan Bayramyñ sacyny sypady.Bayramyñ ustune Jemalyñ göz yaşlary damyardy.Biraz wagtdan Bayramlaryñ otagynyñ gapysy kakyldy.Bu yenede Dursun gelnejedi.Gapyny Jemal acdy: Dursun gelneje oña gahar bilen seretdide: -ertir irden gün dogmanka tayyn bolgun pagta yygymyna gitmeli.Oglumy jadylap öziñ akja keyijek bolaydyñmy-diyip yenede awyly sozlerini aytdyda gapyny guyc bilen yapdy. Jemal uludan demini aldy.Ol nadip Dursun gelnejaniñ gownune yarap boljakdygy barada pikir edyardi.Ol Bayram bilen niradir bir yere uzaklara gidesi gelyardi.Bayramyñ icip gelmegi we onkiden uytgap baslamagy Jemaly gayga goydy. Dowamy bar....

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir