Jemal gün-günden saralyp soldy.Ejesi we kakasy gyzynyñ yagdaýy barada gaygy edyardiler.Maral oña dusundirmage calysyardy.Emma ol hatda bir agyz gûrlänokdy.Yureginde welin sol bir sözleri gaytalayardy"Wahh kimleriñ gujagyna dolduñ sen?!". Aradan birnace wagt gecdi. Bayram her gun ise giderdi.Humay bolsa her gezek ise gidende oña śay-sep yada owadan gymmat bahaly ešikler getirmegini tabsyrardy.Humayyñ alcaklygy Bayramyñkydan ustun cykdy.Bayram onun diyeninden cykanokdy.Ol bir soz diydigi hokman yerine yetirerdi.Humay sagat 9-10 a cenli uklardy.Dursun gelneje gapyny acmakcy bolsada icinden beklap goyardy.Gun al-asmana galansoñ ukudan oyanyp,cay-corek iyerdi.Ellerindende ulakan telefony Dursun gelnejaniñ gözöñünde oynap oturardy.oyunde yaglyk dañynanokdy.Palwan agadan cekinip biraz dakynaymasa koca cykanynda hem dakynanokdy.Dursun gelneje oña gygyryp başlasa gulagyna naušnik dakynyp aydyma gora yuwašja tans edip oturardy.Oyde koyneginiñ etegini yokaryk cermäp gezerdi. Ellerine uzyn dyrnak dakynardy.Mydama seretsen aynanyñ öñündedi.Mellekde işlemek beylede dursun kawagt elini sübse alaymasa is edenokdy.Dursun gelneje"nahar et"diyse "edip bilemok men"diyip sypardy.Gije yatyan yorganynyda yygnanokdy.Gayta nahar iyilyan sacagy hem sonun yanyna getirip,bir elinde telefonda agenda girip beyleki elinde coregini iyerdi. (Ol wagtlar line ulanyan adam kop daldi.)Palwan aga bilen Bayram oye dine gijelerine gelerdi.Gundiz bolsa Humay gayynenesiniñ gözûnde ot yakardy.Otagynda aydym sazyn sesini beygeldip tans edip yorerdi.Yoldasy we Gayynatasynyñ yanynda bolsa biraz edebini saklardy.Goñšy golamlaryñ bar edyan gep-gurruñi Humaydy. Dursun gelneje Bayrama gelni barada aytdygy ol ör gökden gelerdi: -Eje eje jaaan eje name etmegimi isleyañ?Yada bu gelinim bilenem ayrylysayynmy?Mana geliniñ eyle,geliniñ beyle diyme.Sol işlemesede,Sözüñi diñlemesede,name diysede ozuñ düšúniş.Name sozun bar bolsa Humayyn ozune ayt.Men onun gownune degip biljekdal.-diyerdi Dursun gelneje name diysede nahili yagdayda bolsada gelininiñ sol önkiligidi.Bayramyñ esiklerinide ejesi yuwardy.Gelini Bayrama diñeje mähir bererdi.Yone bir kase cay hem bermezdi.Dursun gelneje ahyry cydam edip bilman Humaylaryñ oyune her gun jañ ederdi.Emma olardan sol bir"Durmuśa cykmadyk gyzymyzy öylenen ogluñyza durmusa cykardyñyz.oz elleriñiz bilen diläp geldiñiz.Onuñ gownuni tapyp bilmeseniz bize jañ etmañ.Yone Humayy hem Jemal yany agladyp oye ugradaysanyz sizi gözenekde cuyretjegim hakdyr.onuñ gozunden yekeje damja gözyaš akmagyna yol goymarys"diyen yaly sozleri esiderdiler. Ol yoldasynada aytmaga gorkyardy.Aytmaga yuzi hem yokdy.Sebabi ol Jemalyñ oyden gitmegi ucin gunakardi.Indi ol gelini nahili bolsada maśgalasynyñ dargamazlygy ucin cydamalydy. Dursun gelneje yalnyz ozi islap yadayardy.Humay bilen gunini uršup gecirerdiler.Dursun gelneje Jemalyñ gadryna yetip baslady.Onuñ biširyan suyji naharlaryny,edyan islerini,diyenini iki gaytalatman derrewjik yerine yetiryanini,yuwašlygyny we sadadan mylayymdygyny yatlap damagy dolardy.Bu gelinini gorup beyleki gelniniñ nahili gowydygyna wagtyñ gecmegi bilen dusindi.Bayram bilen kakasy bir oyde yašap gûrlesenokdylar.Humayyñ ustunde Bayram ejesine gaty kop gezekler käyäp ynjydardy.Jemalyñ yagdayyny sorap yekeje gezek hem jañ etmedi. Jemal diyseñ bagtlydy.Onuñ gujagynda Bayram yok bolsada göwresinde Bayramdan yadygar perzendi galypdy.Indi ol aglamagyny bes etdi.Ozi we maśgalasy ucin yasamagy owrendi.Yone birjigem Bayrama garganokdy.Oña diñeje bagt dileyardi.Jemaly sorap kop oylenip ayrylysan yigitlerden soz aydyjy gelyardi.Emma Jemal olaryñ hic birine razy bolmazdy. Dowamy bar....

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir