Men soñabaka öz-özumi yigrenip başladym.... Dogrusy adamlary,ykbalymy,durmuşymy ,dunyani yigrendim.Özumi helaklemañ usullaryny gozledim.... Tapanymy içdim.Özumi gaygyrmadym..... Bir günem bir ozum deñ duş yigit geldi. Iki bolup içmani teklip etdi.Menin bilen hapalygyma garaman nahar edindi.... Ahyram men başymdan geçen ahli zatlary bilyandigini yone mana şol gideren pursatlarymy gaytaryp almalydygymy duşundirdi.... Onsoñ ol meni oz oyune akidip bir lukmanyn gözegçiliginde bejerdip başlady.... Aragy gunde azaldyp azaldyp ahyry goydurdy.... Soñ biraz taýýarlap yokary okuw jayyna okuwa girmage hemayat etdi..... Men dogrusy tazeden durmuşa baryardym.... Hem islemeyardi hemem haysydyr bir guyç meni özune çekyardi. Ol oglan maña şeyle bir komek beryardi.... Iñ soñky modada geyindiryardi.Garaz men ertekide yaşayan yaly derejede saklayardy.... Yöne ol oran nasagdy.Ahyry men ondan soradym: -Agam sag bol !... Alladan gaytsyn.Men saña ömrüm otunça bergilidigimi bilyan.Onnada ayt sen perişdemi? Kim sen? Men sana name kömek etmeli....Ayt bitirip bilmesem atamyn ogly dal men. Dogrusy men sana bergili nadip üzeyin?!-diydim.. Ol ajy yylgyrdy.Hem-de söze başlady. -Kerim dostum hem inim men senden bir hayyşt etjek.... Eger bitirip bilmejek bolsan onda ayt......Sen hiç bergin yok maña.Sen dine Alla bergili.... Bitirip bilsen bolsa men şu dunyani soñlap gidip baryan. Men keselli,oran agyr. -Ayt agam soz beryan.....Bitirip bolmajak zat yokdur. Bitirmek islemeyanler bardyr. -Onda diñle...Men bir gyzy söydum...Olam meni..Yöne basym toy edaymeli bolup yorkam kellede çish bardygyny bildim.... Bary yogy 2-3 ýyl yaşarsyn diydiler..... Bu ölümdenem agyr degdi.Men olumden gorkamok.... Ýone şol gyzyn abrayy hem bagty men elimdedi.... Indem men gidip baryan .... Ol gyzy 2-3 ýyllap bagtly yaşadyp men bilen sonam olup gitsem agyr jeza boljak..... Onsoñ onuñ bilen hoşlashdym. Yöne ol gyz henizem maña garashyp yor..... Bu hem agyr jeza.... Jan inim sen şol gyza oylen.Artykmaç gowy gyz..... Senem Ol hem seni ilki soymez yone wagt hemme zadyn dermany ahyry..... Ahh dostum.....senem yitgini eşitdim onson menzeş ykballar çatlyşmazmyka diydim..... Men gitmezimden on toy tutjak bol hayyşt..... Men gorunmanjik aglap-aglap gaydaryn..... Kerim ine bar hayyştym....Ady Serwidir.....Men Sanjar.Oglun bolsa Aga dak.....Sen agañ yok eken bilyan.....Men indi sen uly agañ. Ine -Serwijan galanynam ozun bilyan.Indi birden meni taşlap gitjek bolsañ onda meniñ öñ olen soñ bolsa yene yany jan giren şu laşimi parçalap meydimi basgylap git.....Yöne bir zady berk belle men seni hemmelerden bek sőydum...! Indem sensiz yaşayyş yok!!!...diyeninden Serwi ozuni Kerimiñ gujagna okladyda: -A men seni sendenem beter gowy goryan-diyip iki ar ayal eginlerini silkip agladylar... Men ölemsoñ bir gyz geler ýanyma Jan doganlar onuñ ýolun baglamañ Seçelesin ganly ýaşyn üstüme... Şol diñinça..hiç biriñiz aglamañ... Beriñ gyza hoşlaşmaga ygtyýar.. Bolmakçydym şonuñ bilen bagtyýar Jesedimi ýuwsa gözýaşy bilen.. Azar bermäñ gyza onuñ haky bar.! Atgulagym şol baglasyn tabyda.. Arman! ömür az ekeni ýalan panyda... Degmäñ gyza goýbermese tabydy, Bagtly bolmakçydyk bizem panyda... Gara geýip geler her gün mazarma.Gara bägül goýar meniñ üstüme.Jan doganlar..haýyştym bar meñ sizden...! Bägülleri aýryñ giden dessine... -------SOÑY.-------

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir