ýaňy şu habarda okadym. orslara merkezi aziýanyň ýer asty baýlygyny sormak ýetmeýän ýaly, orta aziýa halklaryn janyny almaga köpden bäri dowam edýärler. Moskwanyň demirgazygyndaky ivakino we gündogaryndaky yeskino obasynda 3 sany özbegi öldüripdirler. ýalňyşmasam geçen ýyl bir türkmeni ýenjip urupdylar. türkmen ölümiň bäri ýanyndan gaýdypdy. bular diňe biziň bilýänlerimiz. metbugatda çykmaga mümkinçiligi bolmadyk gör näçe waka bolandyr.

Köneler, Farabi tarapyndan 16 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir