8-nji oýun gününden soňky agzalaň eýýelän oçkolary


Ine, toparçalardaky ikinji aýlow oýunlaram tamam boldy. ikinji aýlowyň soňky oýunlary şeýleräk hasap bilen tamamlandy:
Швеция - Англия - 2:3
Голы: Джонсон, 49-авт; Мелльберг, 59 - Кэрролл, 23; Уолкотт, 64; Уэлбек, 78
Украина - Франция - 0:2
Голы: Менез, 53; Кабайе, 56
Häzir aşakda bolsa gyzgalaňly barýan p...

Dowamy »

907 12
Köneler, 7 years ago


P.t.17-18tur

Russiýa-Gresiýa
Çehiýa-Gresiýa
Ine bu günem toparlardaky üçünji aýlaw oýunlary bolar. üçünji aýlawdaky oýunlaň hemmesi şol bir wagtda, ýagny 23:45-de bolar. Şonuň üçin gitjek ýeriňiz bolsa arkaýyn gidiberiň. Sebäbi iki oýunam aýdyşymyz ýaly giç başlaýar. Bu oýunlary Türkmenlerden Yaşlyk bilen Türkmensporty kanallary, Türkden trt1 we t...

Dowamy »

1470 72
Köneler, 7 years ago


7-nji oýun gününden soňky agzalaň gazanan netijesi.


Ynha yene iki oyun tamam boldy.
Испания - Ирландия - 4:0
Голы: Торрес, 4, 70; Давид Сильва, 49; Фабрегас, 83
Италия - Хорватия - 1:1
Голы: Пирло, 39 - Манджукич, 72
7-nji oýun gününden soňky gazanylan netijänem size yetireyin diydim. Tüweleme basleşik gyzyşýar.

Dowamy »

861 7
Köneler, 7 years ago


P.T.15-16tur

Ukraina-Fransiya
Şwesiýa-Angliýa
Ertir agşamam ikinji turyň iň soňky oýunlary bolýar. eýýäm 3-nji turda oýunlaň hemmesi 23:45-de başlanar. Her gün oýnaljak oýunlaryň ikisem bir wagtda bolar.
Ertir birinji oyunda sagat 21:00-da ukraina bilen Fransiýa duşuşar. Sagat 23:45-de Angliýa bilen Fransiýa duşuşar.
Onda prognoza ba...

Dowamy »

1655 68
Köneler, 7 years ago


6-njy oýun gününden soňky agzalaň gazanan oçkosy.


Yewro-2012-de 6-njy oýun günem tamam boldy. çekeleşikli geçen oyunda Daniýa-Portugaliýadan 2-3 hasabynda ýeňilen bolsa, Gollandiýa Germaniýadan 1-2 hasabynda ýeňlip gaty köp janköýerini gynandyrdy.
Indi 6-njy oýun gününden soň agzalaň jemi gazanan oçkosy bilen tanyş bolalyň.

Dowamy »

905 11
Köneler, 7 years ago


P.T.13-14tur

ItaliýaHorwatiýa
IspaniýaIrlandiýa
Ine ertir ýene iki oyun bolyar. Sagat 21:00-da Italiýa-Horwatiýa duşuşar. 23:45-de bolsa Ispaniya-Irlandiya duşuşar. Onda näme, başlabereliň! Bilgirje ýeňsin!

Dowamy »

1554 54
Köneler, 7 years ago


5-nji oýun gününden soňky jemi gazanylan netije.

5-nji oýun gününden soňky netijeler şeýleräk:
1.Messibet-17
2.Fatality-14
3.Ezba-12
4.Aysyzgije-12
5.Ahmetjan18-12
6.Oscr1-11
7.Hallboy-11
8.Baybow-10
9.Mirasymyz-10
10.Aklym89-10
11.Magnit-9
12.Bayramsoltan-9
13.Idealman92-9
14.Pamir-9
15.1merd...

Dowamy »

794 4
Köneler, 7 years ago


P.t.11-12tur (prognoz turniriniň 11-12-nji tury)

Daniya-Portugaliya
GOllandiya-Germaniya
Ertir boljak oynam shu gunden yazayjak. 21:00-da Daniya-Portugaliya, 23:45-de gollandiya-Germaniya. onda başlaberiň!Şewçenkonyň kelleden salan goly.

Dowamy »

1645 74
Köneler, 7 years ago


4-nji oyun gununden sonky agzalan gazanan jemi netijesi.

Yewro-2012-nin 4-nji gununde yene iki oyun tamam boldy.
Украина - Швеция - 2:1
Голы: Шевченко, 55, 61 - Ибрагимович, 52

Франция - Англия - 1:1
Голы: Насри, 39 - Лескотт, 30
Indi agzalan 8 oyundan soňky gazanan netijesi bilen tanysh bolalyň.

1.Messibet-14
2.Ezba-12
3.Hallboy-11<...

Dowamy »

776 8
Köneler, 7 years ago


P.t.9-10tur

Gresiýa-Çehiýa
Polşa-Rossiýa
Ertir oynaljak oýunlaram şu wagtdan ýazyp goýaýaýyn diýdim. Belki ýetişip bilmeýänler bardyr.
Birinji oýun 21:00-da Gresiýa bilen Çehiya, ikinji oyunda bolsa 23:45-de Polşa bilen Rossiýa duşuşar.
Onda başlaberiň. Ýöne bu gunki oyunlara prognoz goymanam yatdan çykarmaň!

Dowamy »

1469 54
Köneler, 7 years ago


3-ni oyun gununden sonky jemi netije.

Ynha duynem yene iki oyun tamamlandy. Gollandlar bilen Italyanlar 1-1 hasabynda deň oynasalar, Антонио Ди Натале, 61 (0:1). Сеск Фабрегас, 64 (1:1)., Horwatlar Irlandlary 3-1 hasabynda yeňmegi bashardylar, Марио Манджукич, 3 (0:1). Шон Сент-Леджер, 19 (1:1). Никица Елавич, 43 (1:2). Марио Манджукич, 48 (1:3)
Jemi oynalan 6 oyundan soň agzal...

Dowamy »

834 8
Köneler, 7 years ago


P.T.7-8Tur

Fransiýa-Angliýa
Ukraina-Şwesiýa

Ertirki oyunlara goyuljak prognozly temanam shu wagtdan açayyn diydim. Birinji oyun 21:00-da Fransiya-Angliya bilen, ikinji oyun 23:45-de Ukraina-Şwesiya bilen dushushar.
Başlaberiň onda

Dowamy »

1692 104
Köneler, 7 years ago


2-nji oyun günümizden soň jemi gazanylan netije.

Ine bu gün yene iki oyun tamam boldy. Elbetde garaşylmaýan netijede boldy. Gollandiya 24-nji minutda Kron-Deliniň salan pokgusinden soň Daniyadan 1-0 hasabynda ýeňildi. Germaniya bolsa Portugaliyany 72-nji minutda Gomeziň salan pokgusinden soň, 1-0 hasaby saklap oyny tamamlady.
Indi bolsa aşakda Yewro-2012-de oýnalan 4 oýnuň jeminden soň öz...

Dowamy »

1039 12
Köneler, 7 years ago


P.T.4-5tur.

Ispaniýa-Italiýa
Irlandiýa-Horwatiýa
Ilki ispan-italýan oýny, ikinji oýnam irland-horwat oýny. Prognozyňyzy goýuberiň!

Dowamy »

1429 46
Köneler, 7 years ago


P.T.2-3tur

Gollandiýa - Daniýa
Germaniýa - Portugaliýa
Men size 9-yna boljak oýunlar barada-da azajyk tanyşdyraýyn. Ilki oýun sagat 21:00-da Gollandiya bilen Daniyaň arasynda bolar. Ikinji oyun sagat 23:45-de Germaniya bilen Portugaliyaň arasynda bolar.
Şu temada iki oyunada prognoz goyup bilersiniz. Her oyuna bir tema açjak bolsaň ky...

Dowamy »

1748 98
Köneler, 7 years ago


Argentina-Braziliýa

VS
Nesip bolsa ertir 2012-nji ýylyň 8-nji iýulynda Ýewropa Çempionatynyň ilkinji jürlewigi çalynar.
Meniň açan temam bolsa Ýewro-2012 hakynda däl.
Elbetde köp futbol janköýeri habarlydyr şol günüň ertesi ýagny 9-njy iýunda Argentina bilen Braziliýanyň ýygyndylary ýoldaşlyk duşuşygyny geçirerler. Nesip bolsa şol oýunam Ýewro 20...

Dowamy »

1215 23
Köneler, 7 years ago


Russiýa-Çehiýa

VS
Ýene şol gün boljak ikinji oyunam Russiýa - Çehiýa. 8-nji iýunda 23:45-de başlar. Bu oýunada öz prognozlaňňyzy goýup bilersiňiz.
Ýene Ýatladýas: Brawo agzanyň aýtmagyna görä 1-nji ýere 20manat, 2-nji ýere 10manat, 3-nji ýere 5manat sowgat bar diýipdi. Onda başladyk!

Dowamy »

1786 77
Köneler, 7 years ago


Poland VS greece

Poland VS
Salam talyplar.com saýtynyň baýrakly bäsleşigine gatnaşýan hormatly agzalar. Ýene ikije günden Ýewropa çempionaty başlaýar. Ine menem şol bäsleşik üçin birinji oýnyň wagtyny we kim bilen kimiň duşuşýanyny goýýaryn. Onda näme öz prognozyňyzy goýuberiň.
oýun 8-nji iyunda sagat 21:00-da başlaýar. Polşa we Gresiýa duşuşýar.

Dowamy »

1392 63
Köneler, 7 years ago


Orsýet Italiýany dagytdy


Ýewro-2012-niň başlamagyna az wagt galdy we ýygyndylar şondan öň biri-biri bilen taýýarlyk oýnuny oýnaýalar.
Ine öten agşamam Russiýanyň ýygyndysy Italiýanyň ýygyndysyny Şweýsariýanyň Sýurih şäheriniň letzigrund stadionynda kabul etdi we begenç bilen aýrylan Orsýetiş ýygyndysy boldy.
ilkinji taýmy golsyz geçen oýnyň 60 minutyn...

Dowamy »

968 12
Köneler, 7 years ago


Ýewro-12-de Ispanlar iň gymmat ýygyndy.


EURO2012-de çykyş etjek ýygyndylararyň düzümine seredilende transfermarkt.de saýtynyň maglumatyna görä bahasy iň ýokary oýunçy portugaliýaly Kriştiano Ronaldodyr.
Real Madrid formasyny geýýän 27 ýaşyndaky bu oýunçy 90 000 000 ýewro bahasy bilen birinji ýeri alandan soň, ikinji we üçünji ýeri 65 000 000 ýewro bahalary bilen Angliýaň ý...

Dowamy »

905 10
Köneler, 7 years ago


Çelsi Hulky düzümine goşjak


Premiyer ligada ýene öňki günlerine gaýdyp gelip, Mançesterler bilen çempionlyk üçin göreşmegi niýetleýän Çelsi Eden Hazard transferiniň üstünden bir hepde geçmänkä ýene bir uly transfer etmeklige taýýarlanýar.
Iňlis metbugatynda çykan habarlara görä Londonuň bu kluby Hulk üçin Porto bilen ylalaşandygyny bildirdi. Habarda 25 ýaşynda...

Dowamy »

774 3
Köneler, 7 years ago


Reýting FIFA


Şu ýylyň 9-njy maýynda FIFA futbol boyunça dunyä döwletlerinin haysy orunlary eýýeleýändigini belli etdi. şonuň bilen sizi tanyşdyraýyn.


1.Ispaniya 1442(9maý) 1442(11aprel)
2.Germaniýa 1345 1345
3.Urugwaý 1309 1309
4.Gollandiýa 1207 1207
5.Portugaliýa 1...

Dowamy »

834 3
Köneler, 7 years ago


Ýewro-2012-ä tarap. Germaniýa


Germaniýanyň ýygyndysy şu gezekki Ýewropa çempionatyna 12-nji gezek gatnaşmakçy bolýar. Ýewropanyň bu arzyly kubogyny öň üç gezek eýýelemegi başardylar. 1972-nji ýylda finalda SSSR-i 3-0 hasabynda ýeňdiler.
1980-nji ýylda Belgiyany 2-1 yenip ikinji gezek kubogy aldylar. 3-nji kuboklaryny bolsa 1996-njy yylda Çehiyany 2-1 yenip gazand...

Dowamy »

674 1
Köneler, 7 years ago


Barselona-Atletik


Yene yarym sagatdan, Aşgabat wagty bilen 01 00-da Ispaniyan kubogynyn final dushushygy bolar. Ol dushushykda Messili Barselona bilen Atletik Bilbao dushushar. Eger Barselona kubogy alaysa bu yyl yene bir super el-klassiko tomasha edip bileris. ispaniyan çempiony Real bilen shu oynyn yenijisi Ispaniyan superkubogynda dushushar.
Hazirk...

Dowamy »

843 5
Köneler, 7 years ago


Hokkey dunya chempionaty-2012

Ine, bu gunem hokkey boyuncha dunya chempionatynyn final dushushygy gechirilyar. Burunch medal uchin Finlyandiyanyn we Chehiyanyn yygyndylary dushushdy we Chehiya 3-2 hasap bilen yenip burunch medalyn eyyesi boldy.
Ashgabat wagty bilen sagat 22:30-da dunya chempionyny belli etjek final dushushyk Russiya bilen Slowakiyanyn arasynda oynalar. O...

Dowamy »

917 14
Köneler, 7 years ago