Wagt diýilýän zat uçup barýan guş ýaly geçip dur, geçip dur. Ynha, bir seretsek Ýewropa çempionatynyň toparçadaky oýunlary gutaran bolsa nätjek!!! 16 sany ýygyndy 90 minutdan üç gezek duşuşdy welin 8 sanjak ýygyndy galdy otyryberdi. Olaryň haýsy ýygyndylardygyny özüňizem bilýänsiňiz welin bu ýerde-de agzap geçmeklik artyklyk etmese gerek. "A" gruppadan Çehiýa bilen Gresiýa, "B" gruppadan Germaniýa bilen Portugaliýa, "C" gruppadan Ispaniýa bilen Italiýa, "D" gruppadan bolsa Angliýa bilen Fransiýa çärýek finala çykmagy başardylar. Düýnki oýunlarda-da Angliýa Ukrainany Runiniň 48-nji minutdaky salan pökgüsinden soň ýeňmegi başaran bolsa, Fransiýa Şwesiýadan Ibragimowiç (54min) we Larssonyň (90 min) salan gollaryndan soň utylandygyna garamazdan topraçada 2-nji ýeri alyp çärýek finala çykmagy başardy. Indi bolsa çärýek finalda duşuşjak ýygyndylar bilen aşakda tanyş bolmazymyzdan öň, toparçadaky oýunlaryň gutaranyndan soňky agzalaň eýýelän orynlary bilenem tanyş bolaýalyň!!!

Köneler, messibet tarapyndan 8 years ago
  messibet 8 years ago
 • 1.Bayramsoltan-38
  2.Aklym1989-35
  3.Magnit-33


  4.Ezba-32
  5.Aysyzgije-32
  6.hallboy-31
  7.leonardoo-31
  8.Messibet-31
  9.Ahmetjan18-30
  10.Mirasymyz-29
  11.Sukomoto-29
  12.Wulkan-28
  13.Oscr1-28
  14.Baybow-27
  15.fatality-26
  16.Pamir-22
  17.Raimend-20
  18.idealman92-19
  19.1merdan-18
  20.Yzganttm-18
  21.brawo-18
  22.m1-11
  23.simpotyaga-10
  24.yegen-9
  25.futbolfanmr-7
  26.Gyzlarynarzuwy-7
  27.Merdanmr-5
  28.Makalsyz-4
  29.Marylee-3
  30.nlo-3
  31.sido-1
  32.barmaley-0
  messibet 8 years ago
 • Portugaliýa-Çehiýa
  Bu oýyn ertir (21.06.12ý) sagat 23:45-de oýnalar.
  messibet 8 years ago
 • Germaniýa-Gresiýa
  bu oýyn bolsa 22.06.12ý.sagat 23:45 oýnalar.

  Ispaniýa-Fransiýa
  Bu oýynam 23.06.12ý sagat 23:45-de bolar.

  Angliýa-Italiýa
  Bu oýyn hem 24.06.12ý-da şol bir wagtda başlanar.
  messibet 8 years ago
 • Ýokarda agzalan 4 oýynyň hemmesi ýarym finala çykmaklyk üçin oýnalar.
  messibet 8 years ago
 • Oleg Blohiniň Angliýa bilen oýnalan oýunda derwezäň çyzygyndan geçen pökgüniň hasap edilmänine gahary gelen pursaty
  messibet 8 years ago
 • Aangliýa bilen oýnalan oýundan soň Şewçenko bilen Woronin halkara karýerasynyň tamamlanandygyny habar berdiler.
  messibet 8 years ago
 • Bombardirler:

  Alan Dzagoýew 3 gol (Russiýa)

  Mario Gomez 3 gol (Germaniýa)

  Mario Mandžukiç 3 gol (Horwatiýa)
  messibet 8 years ago

 • Meniň görüp başlanym bäri iň gowy geçen oýyn Angliýa bilen Ukrainaň arasyndaky oýun boldy. Ikitaraplaýyn deňiräk hüjümler, derwezebanlaryň ussatlygy, güýçli daşdan depilen urgylar, şeýlede hasap edilmedik gol. Garaz meniň üçin iň gyzykly oýun boldy.
  akylym1989 8 years ago
 • aý görýn welin meňki boljak däl öýtýän aý hiçle, çykmadyk janda umyt bar.
  1merdan 8 years ago
 • behh 1-nji, 2-nji orunlarda gyz agzalar barýamaý
  akylym1989 8 years ago
 • häzirlikçe şeýle 1merdan menä ýeňerin öýdemmok, emma adymyň öňdäki 3liginde bolmagyny isleýän ýaryşyň soňunda, näbileýindä...
  Bayramsoltan 8 years ago
 • Aklym jora gutlayan! Ay jenskya logika diyibem bir zat barda özi(öwunenkishi bolayyn). Oyun etyan, menem buysanyan liderlikde 2nji gun duranyma. Hemma ustunlikler! Entek wagt bar, menem begenmayin, sizem gynanaman. Yone akylym oglanlar bizin onde baryanymyza begenenok yaly, hich haysam gutlamandyr:-(
  1merdan 8 years ago
 • gutlaýan gyzlar, turnir şeýle jemlenäýende hem owadan netije bolar
  virmenaard 8 years ago
 • 3-nji hem bir gyz bolaysa :)
  aysyzgije 8 years ago
 • hay zannar diyse, 12-nji oyun gununde prognoz goyup bilmedim-da. ay, bahbit bolsun. oyuna chenli wagt kan diyip arkayyn boldum, agshamlygam inet ishlemedi.
  Yzganttm 8 years ago
 • Menä 20-nji ýerimi hiçkime berjek däldirin öñünden aýtýandyryn!:-D
  Yzganttm 8 years ago
 • Wiii gyzlar tuweleme gutlaýan futboly köp görýäñiz öýtýän
  Yzganttm 8 years ago
 • Waý men bir zada dü$ünemok näme üçin $u temada hemme ki$iñ ýazany goýy gara hatda menä beýdip goýy garada ýazamogam welin özi ýazylyp durlaý ...
  Yzganttm 8 years ago
 • shu gezega bolarda
  Yzganttm 8 years ago
 • Ýolaý sukomoto agam sen bärde admin bolmaly $u gezega allajak bolma.
  Bayramsoltan 8 years ago
 • Gutlanlar sag bolun, sizede nesip etsin!
  akylym1989 8 years ago
 • jemini jemläýiňňňňňňňňňňňň
  messibet 8 years ago
 • portugaliya-chehiyan jemini nesip bolsa agshama chenli jemlarin. Owadanja gelshiklije edip achjak bolyan. maglumatlammy toplashdyrayyn.
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri