salam gadyrly agzalar, myhmanlar we mähriban gyzlar!

4. Biyologiya sapaklarynda Darwinin "ewolusiyasy" öwredilyandigine begendim. sebabi ol çüyredilmedi. Hatda 2-3 aylykda; angliya hristiyanlary Darwinden ötünç sorady. "sana yalnyş düşünüpdiris" diyip. Ga1taman | 2008-10-16 07:56:04
orslaryň bir kanaly bolmaly, anyk ýadyma düşenok ýa ren-tv ýa-da tv-zwezda. iňlis alymlary şol darwinizm teoriýasyny almy taýdan çüýretdiler. google-dan gözledip görseňiz hökman taparmykaňyz diýýän internetde-de bu barada. maýmynyň eňegi ýene başga bir haýwanyň başga süňkleri jemlenip özleriçe adam ýasap, ynha şuň ýaly şuň ýaly üýtgedi edip döredilen gury teoriýa bu. hemme zady ylym taýdan subut etmelimiş diýilse beýdip toslamaly diýlen zadam ýokdyr-a. hemme zadyň ylym bilen subut edip bolmaýandygyny Alla-tagala iň esasy üns nokady bolan adamzat bilen mälim görkezýär. şol programmada iňlis alymlary mundan näçe asyr yza gidip janly-jandaryň emele gelişi, bar boluşy, ýaşaýyşy barada gürriň berýäler. adam maýmyndan döremäge haky ýok diýýär, sebäbi şol ýitip giden maýmynyň döwrinde-de dinozawrlaryň döwrinde-de adamlar ýaşap geçipdir. we her bir jandar gaýtalanmasyz ýaradylyşa eýediklerini aýtýalar. suwyň içinde dörän ilkinji moluskalaram şonda bar bolup, soň hiç zada öwrilmän, öz gaýtalanmazlygyny gorap ýitip gidipdir. adamyň nämeden emele gelendigini ylym subut edip bilmejegini, çünki her ýaradygyň özüne mahsus gaýtalanmaýan ýaşaýyş mehanizmasynyň bardygyny aýtýarlar. garaz iň soňynda ýene-de biz adam ata bilen how eneden geldik, we olary ýaradan Alla şu dünýäniň we içindäki ähli mahluklaryň eýesidigini aýdanoklar-da:) belki bilip boýnuna alaslary gelýän däl bolmagy mümkin, ýa-da belli edesleri gelenok. Kur`any Kerimde Alla-tagaladan hakky bilen diňe alymlar gorkar diýip bellenip geçýär... okuwlarda, töweregimizdäki ýaşaýyşy ylmy taýdan subut etjek bolup ýalan toslamak nämä gerek? öňde-de bir doktor okuwçylarynyň öňinde bir jesediň arkaly adam barada ders berýämiş. hemme soragyň jogabyny takyk kanagatlandyryjy berip bilipdir. okuwçylaryň biri:"jan adamyň haýsy organyna bagly onda o nireden emele gelipdir" diýende. "aý onam Hudaý üfläpdir" soragy ýeňillige alyp jogaplapdyr. Özler-ä bilýäler, gorkýalaram onda-da ýaman batyrlyk bilen garşy çykyp bilişlerine haýran!

Köneler, agayunus tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir