Bu mowzuk örän giň göwrimli, men ýöne umumy gysga ýazaýyn. gyzyklananlar soň google-dan gözläýsinler, bärde hemmesini düşündirip bilmerinmikäm diýýän. alymlar sesiň suwa täsirini tejribe edip görüpdirler. bir mukdar suwy, ýakymly rahatladyjy sazyň täsirindekä kristallaşdyrýalar. kristallaşan suw owadan güliň şeklini emele getirýär. soň yene-de bir mukdar suwy rok-aýdymyň täsirinde kristallaşdyrýarlar. suw merkezinden gazap bilen zyňylýan ýiti uçlar şeklini emele getirýär. adam öýjiklerem suwdan ybarat, töweregindäki sesleriň adama täsiri gaty uly. ana näme üçin, adamlar mylaýym adamlary gowy görüp gaddarlardan gaçýalar. birine iş buýurylan halatynda-da buýruk hökminde däl-de mylaýymlylyk bilen aýdylsa şo iş göwnejaý ediler, buýrujy ähende buýrulan wagty adamyň içinde özüniňem akyl ýetirip bilmedigi bir ýigrenç döreýä edýän işine garşy. çaga terbiýesinde-de ene atanyň aralaryndaky gatnaşyklar, öýüň içindäki huzur, asuda aýdylýan sözlere üns berilmelisi möhim. üzlem-saplamragam bolýa welin, kusuruma bakmayin:) ýazylan ýazgylaram adamda şoň ýaly täsirler döredip bilýämikä? ýa-da, adamlaryň öz içlerinde edýän pikirleri özlerine täsiri nä dereje, bilýäňizmi? men ejiz men biçäre diýip özüňi igeläp ýörseň gowymy ýa-da men şuny başararyn diýip içindäki güyji oýandyryp adamlaryň gepine, ýazgysyna üns bermän tutan dogry ýoluňda başyňy dik tutyp ýöreseň gowymy? dogry, adam özüne garşy "prukuror" beýlekilere garşy "adwokat" bolmaly, yöne içimizdäki prukuror pikirleriň beýin öýjiklerine berýän negatiw titreşimleri käbir etsem goýsamlarymyza böwet bolup biler.

Köneler, agayunus tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir