her kim täze gelen wagty ýalkymly salam bilen ýa-da "tanyşlyk" mowzugy bilen agzalaryň arasyna goşulşyp gitýär. gidenlerinde welin sessizje gürüm-jürüm bolunaýýar öýtýän:) wagtlaýyn ýa-da hemişelik gitýänler üçin bir mowzuk açaýyn diýdim. her kim şu ýerik giden wagty iň soňky duýgularyny beýan edip(içini döküp) gidäýse nähili bor?:) birinji jogap menden onda...

Köneler, agayunus tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir