talyplar.com-yn agzalaryna ýalkymly salam!!! :) Size bolan wakany ertekileşdirip ýazmak isleýän. Mowzugy söýgi. Bu mowzukdan ýadan bolmagyňyz mümkin, ýöne durmuşyň maýasy bolan söýgüden ýadadym diýip el çekip bolanok. Ýazjak ýazgym durmuş tejribäňize az-da kän-de peýdasy deger, ynanaýyň. Orslarda bir söz bardyr: normalniy çelowek uçitsya na swoih oşibkah, umniy çelowek uçitsya na drugih oşibkah. Pikirlenme älemiňize hödürleňän bu ýazgymy. Bir bar eken bir ýok eken, türkmeniň altyn zamanasynda juwan yaşlar ýaşaýan eken. Günleriň birinde bir oglan bir gyzy halapdyr we oňa söz aýdypdyr, maşgalasyny gyzyň öýlerine ugratmak isleýändigini aýdypdyr. Gyz hem razylygyny beripdir. Şeýdip iki maşgalalar garyndaşlyk açmak barada ähtleşip gudaçylyk meselelerine başlapdyrlar. Aý geçýär gün geçýär gudaçylylyk meselesi galyn diýilen päsgelçilikde säginip galýar. Gyz tarap alyp bildiginden aljak oglan tarap bolsa bermän bildiginden berjekdäl. Garaz mesele uzadykça uzaýar. Sabyr käsesi dolan oglanyň maşgalasy bir mukdar aýdyp şu ýerde duralyň ýa-da şu mesele döwülýär diýýär. Şo wagt bolýa diýen gyzyň enesiniň oglan tarap gideninden soň ýene-de nefsi oýanyp başlaýar. Gyzyny igeläp başlaýar. Ozalam titräp duran meseläniň antlaşmasyny gyz öz dili bilen bozýar we boljak iş bolýar. Arkasyndan pyçak iýene dönen oglan şo bada gyzdan sowaýar. Gyz soňundan eden işine puşmandygyny, onuň pulda hiç hili gözüniň ýokdugyny, enesiniň ýakaryşlaryna daýanyp bilmän aýdandygyny şunça düşündirjek bolýar emma bary biderek... oglanlar gyzlar, hany sizem bir pikirlenip görüň. gyzyň eden şu ýalnyşlygy durmuşy döwmäge ýeterli sebäpmidir? gyzyň düşündirişleriniň hiç bir ähmiýeti ýokmy? Ýa oglan ony hakykat-da söýmedimi ýa-da söýgi diýýän zady bir ýalnyşa gurban gidip biljek derejede ejizmidi? söýgi diýmek birbiriňe siňip ebedileşmek diýmek dälmi, senä ol olam sen diýmek dälmi? gyz ýalnyşlygyny bilip eden bolsa munça puşmanlyga näme gerek barka?

Köneler, agayunus tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir