Bu soragyň jogabyny dünýäniň diňe 1% adamy bilmäge ukyply. Sen şolara degişlimi? *Bellik:soragy üns bilen birinji gezekde okap dogry jogap bermegi başaranlar şol 1%e girip bilýäler. Soragy gaýtalap-gaýtalap "suwy çykýança" okap dogry jogap bereniň bolanok. Bir gezekde bilmeli.Diýeli siz pilot we şu gün ýola çykdyňyz. Uçuş Londondan(Angliýa) başlady. Siziň ilkinji duralgaňyz Liwerpul(Angliýa). Soň ondan Berline(Germaniýa) ugrukdyňyz,ondan ýene Madride(Ispaniýa),yzysüre Modeira(Portugaliýa) we ahyrky duralga Rio de Žaneiro(Braziliýa).

SORAG: uçary dolandyrýan adamyň ady näme?

Sorag-jogap, Гость tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir