Söýgi,Hyýal, Oýlanma ýa-da aşyk ýigidiň ýüreginden çykan setirler... Salam güljagaz! Ýene seni ýatladym. Ähli gowy pursatlarda bolşy ýaly seni ýatladym ýenede. Ýa-da söýgi diýen zat şumyka? Durmuşyň iň gowy pursatlarynda bile bolmak islemekmi söýeniň bilen? Hyýal edýän käşgä seň bilen bileje bolsadyk. Deňiz kenaryndaky asmanda azatlyk bilen uçyp ýören çarlak guşlaryny synlasadyk. Seň begençli gözleriňi görsedim. Söýýän sözüňi eşitsedim ýürekden. Ýa-da owadan baglarda bileje otursadyk. Çagajyklaň begençli seslerine biziňem gülkimiz goşulsady. Owadan gözleriňde durmuşa bolan söýgüni görsedim. Näz bilen çykýan sözleri görsedim lebleriňden. Aý ýaly öwüşgin atýan ýüziňi görsedim. Dünýäme nur saçýan ýylgyryşlaryňy görsedim. Saňa seredip sen meň bagtym diýsedim. Söýýän diýsedim owadan gözleriňe seredip. Ýok ýok. Bu ýönekeýje söýýän diýmek bilen çäklenmek däl. Ol ýetenok taryplamaga bu duýguny. Saňa bolan duýgularymyň adynam bilemok. Her gün ýatmakam ýatlaýan seni. Seni şu gijede düýşimde görerin umydy bilen ýatýan. Ýa irden turamda seň ugradan ýylgyryşlaryňy görmek günime söýgi goşýar. Nähili duýgyka söýgi? Henizem bilemok. Ýa söýgi diýilýän hemme wagt seni pikir edýän biriniň barlygyny bilmekmikä? Ýa söýgi diýilýän hiç wagt birini unudyp bilmezlikmikä? Jogap tapyp bilmedim henizem bu soraga. Şahyr şeýle diýipdir bu hakda: Ýöne mahal-mahal iňrik garalyp, Seni ýatlap, oý edemde uzak, ýar, Azaşan ýolagçyň geýmine girip, Meniň söýgim meniň gapymy kakýar. Kämil bolup, aklym ýetdi bir zada: Köňül arzuwyna ýetme ýok. Bir gezek söýmek bar ýagty dünýäde, Ýaşamagam iki gezek berlenok. (G. Ezizow) Häzirem oýlanýan. Söýgi diýilýän duýgy nämeka?

Köneler, Goool tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir