Bayram namazyn okalyshy!

Essalam Aleykum! hemmamizin yetip gelen GURBAN bayramynyz gutly mubarek bolsun! Okajak Bayram namazymyz, Kesjek GURBANYMYZ, etjek dileg-dogalarmyz Allah dergahinde kabul bolsun(AMIN). Gurbanlyk hakda tuweleme tema acylypdyr(Olardan Alla razy bolsun), bilmek islese shol temalra goz gezdiraysin. Hemem GARASHSYZ bayramynyzam gutly bolsun. Allahym Yene...

Dowamy »

1165 10
Köneler, 8 years ago


Shu tema gayrat edip degman

Тема 1: КИТ в предметной области
1) Базовые понятия и тенденции развития ИТ
Технология-комплекс научных и инженерных знаний, реализованных в наборах материальных, технических, энергетических и трудовых факторов производства, способах их соединения для создания продукта или услуги, отвечающих определённым требованиям.
ИТ- компле...

Dowamy »

1293 7
Köneler, 9 years ago


Menin soygim!

Men cagalykdan soygi nameka
diyip kan pikirlenyadim. Bir zady
soyup, soygin namedigni bilesim
gelyadi. 19 yashymda Haky
Yaradanymy tanadym
Elhamdulillah. Ona bolan soygi
caksiz, olcap bolmajak dereje ona
goz yetirdim Allaha shukur. Yone
ynsanlyk derejam boyunca
ynsana bolan soygini biri...

Dowamy »

1308 11
Köneler, 9 years ago


Doglan gunin gutly bolsyn!

Giç ýagşy hormatly agzalar!
bu gün hormatly agzamyz
JEREEN agzanyň doglan güni!
mena arzuwlarmy yşakdan
ýazýan.
Jeren agza hem .... Yaşyň uzak
bolsun, görjegiň gowluk bolsun,
iyjegiň süýjilik bolsun!
Durmuşyňam özün yaly owadan
bolsun! Iň agyr ýüküň abraýyň
bolsun! Saňa geljekde<...

Dowamy »

1391 12
Köneler, 10 years ago


SANKO TURKMENIN YASH SHAHYRY

SANKO DOST GALAMYN UJY HIC WAGT KUTELMESIN. GELJEKDE TURKMEN EDEBIYATYNY OSDURJEK YSH SHAHYRYMYZ SANKO GOSHGULARYNY OZUM HALADYM SIZ BL PAYLASHAYYN DIYDIM. SHEYLE ZEHINLI OGLANLARMYZ KOPELSIN TURKMEN EDEBYATYNA ULY GOSHANT GOSHMAGYNY TARYHDA YZ GALDYRMAGNY HALYPALARY MAGTUMGULY ATAMYZ YALY BEYIK DOREDIJI BOLMAGYNY ISTEYAN.

Dowamy »

2165 27
Köneler, 10 years ago


Gelin dinimizi tanalyn

abdulaziz agzadan alla razy bolsyn


Bu ýerde bolsa, siz üçin Islam dini barada umumy maglumat berýän, gaýry dinliler üçin hem Yslamy tanamaga kömek edýän kitaby, Mewdudiniň ''Yslama ilkinji ädim'' atly kitabyndan parçalar getirjek. hemmäňize Yslamy ýakyndan tanamaga ýardam eder diýip umyt edýärin. bu temany bölek-bölek berjek...

Dowamy »

1489 16
Köneler, 10 years ago


Ey menin gyzym

abdulaziz agzadan alla razy bolsyn sheyle temalary tapyp halka yetiryanine


Hormatly agzalar we okyjylar. aşakda size hödür etjek ýazgym, ýewropalaşmak we ýalaňaçlanmak döwrümiziň ýaş musulman gyzlaryna ýüzlenip ýazylan. Ýazyjy Şamly (siriýaly). emma bu ýazgydaky mesele diňe Şamyň gyzlaryny däl, biziň gyzlarymyzyň ýagdaýyny he...

Dowamy »

1426 10
Köneler, 10 years ago


Artykmaç ýatkeşligiň syrlary

Ynsan beýnisiniň ukyplarynyň kämilleşmegi barada alymlar birnäçe ýyl bäri gyzyklan­ýarlar, ylmy-derňew işlerini geçirýärler.
Garward uniwersitetiniň neýrofiziologiýa ugry boýunça ylmy iş alyp barýan alymlary “Ýat­keşligiň we aňlaýyş ukybynyň kämilleşmegi” atly seminarda ýatkeşligiň syrlaryny mä­lim etdiler. Ýatkeşligiň göz öňümize gelmejek d...

Dowamy »

1266 42
Köneler, 10 years ago


Nas atan

beh aklym hayran gallan magtumgulyn goshgularny okasam

Dowamy »

4400 68
Köneler, 10 years ago


Allahyn gozel atlary

shulary bilmek herimize gerekdir. kim bilyan bolsa manysyny kyn gorman yazsynla batyr sen bilmeli allahyn gozel atlarnyn manysyny turkmence mende turkcesi bar terjime etmanede dilim yetenok

Dowamy »

1376 11
Köneler, 10 years ago


JYNLAR HAKDA

okasanyz okan uzakdyr. yone nagilelik bildirman hayysh.

Dowamy »

2199 31
Köneler, 10 years ago


Mena bilmedim

sheyle bir durmush gin hem dar name etyanin name goyyanyn biler yaly dal. Men okamany sheyle gowy goryadim. Mekdep dowurlem bosh wagtlam mala giden wagtlam mydama elimde kitapdy. Okuwy gutardym uly okuw jaylarna synanyshdym olam bolmady allan halanydyr. Hic nagilam yok. Skoldan son awtomobil remont etdim. Okuwum bolmanson hic obada durasym gelmedi....

Dowamy »

1176 26
Köneler, 10 years ago


SORAG JOGAP

1. Robbin kim? ALLA
2. Seni kim yaratdy? ALLA
3. Kimin guly sen? ALLAN guly men
4. Nireden gelip nira baryarsyn? Alladan gelip ALLAHA baryarin
5. Sen name uchin yaradyldyn? ALLAHA gulluk etmek uchin
6. Sen musulmanmy? Alhamdulillah musulman
7. Shayatyn barmy? Hawa, La ilaha illallah, Muhammedin resulullah

Dowamy »

1833 18
Köneler, 10 years ago


Okan

Resulallah öz
sahabalary bilen üýşüp oturan eken. Daşardan bir ses gelipdir: «Öý eýesi,
içerdäkiler, maňa öýe girmäge rugsat berermisiňiz» diýip. Resulallah «Açyň
gapyny, giriň» diýipdir. Ol lagnat siňen şeýtan eken. Şeýtan öýdäkilere şeý diýip
aýdypdyr: «Allatagala maňa emr etdi. Gamgyn we zelil halda Muhammediň ýanyna<...

Dowamy »

1000 12
Köneler, 10 years ago


Okan

Baýazid Bestami 45 gezek haj parzyny yerine getiren we hergün hatim okaýan kethudalardandy.Birgün oturka nebsi ony öwüp,eden ýagşylyklaryny yatladyp bimaza etdi.Bayazid newsiniň şunça ybadatlardan soňam boýun egmedigini görüp ol mekany terk etmegi ýüregne düwýär we ýollara rowana bolýar.
Syýahatyň bir gününde bir akylly ruhana duşar bolyar...

Dowamy »

1233 18
Köneler, 10 years ago


Nakyllar

ejesini gorde gyzyn al

kakasyny gorde jeep ni al ....DEGISHME NAKYL/////Agaç miwe berse, başy aşak

Ajysy bolmadygyň, süýjüsi bolmaz.

Az bolsun, uz bolsun.

Azapsyz ýeriň ady ýok.

Aýrylmaz goňşyňa unutgysyz söz aýtma.

Akyl ýaşda...

Dowamy »

3057 63
Köneler, 10 years ago


7i- SORAG

Hezreti Alydan 7
zadyň jogabyny soradylar:

1. Asmandan agyr
zat barmy?

—Günäsiz adama
atylan töhmet asmandanam agyrdyr.

2.Ýerden giň zat
barmy?

—Hakykat ýerden
giňdir.

3.Deňizden baý
zat barmy?

—Kanagatly adamyň
...

Dowamy »

1637 35
Köneler, 10 years ago


Gybat

GYBATKEŞ !!!!!
Ruzy-magşar şikat eder tiliňden,
Ryswalygyň budur seniň, gybatkeş!
Ömrüň ele berme, azma ýoluňdan,
Agyrtmagyl iliň-günüň, gybatkeş!

Bulut dek küküräp, bark kimin gürlär,
Gähi buzdan tagtlar, ataşdan ýerler,
Gatyr dek içýanlar, bugra dek marlar,
Bedeniňden sorar ganyň, g...

Dowamy »

1439 12
Köneler, 10 years ago


BAYRAMYNZ GULY BOLSYN

garashsyzlyk bayramynyz gutly bolsyn doganlar.

Dowamy »

1115 13
Köneler, 10 years ago


Shuna yazayyn

hormatly dostlar hem doganla *yalan, hakykykat, tohmet* dini rowayatlar bolsada* barada rowayat, hekaya, mysallar, bolup gecen zat bolsada bildignizden yazayyn shuna. Yone gybat etmalin

Dowamy »

1474 15
Köneler, 10 years ago


Munkin bolsa

shu gun mahriban kabamin doglan guni yagshy dogalar edin munkin bolsa hassa hali bar

Dowamy »

1861 65
Köneler, 10 years ago


Okan many alyn

Bir yagshyzada adam aydan:

Kim guna edip gulse, ony Allah tagala dowzaha salar we elhench aglar. A kim Allah tagala boyun bolup aglasa, ony Allah tagala jennete dahyl eder we ol yerde guler we shatlanar.

Kichi gunaleri unsden dushurman. Sebabi uly gunaler kichilerden emele gelyar

Pygamber a.s. aydan ek...

Dowamy »

1247 11
Köneler, 10 years ago


Bagyshlan agyma yazaydym

ya rebbim ben ne yapdymkam bana beyle jeza berer yaly ben yonekeyje ynsanlyk derejede cyn yurekden soydum bashka ish yapmadym ben beyle jezalandyrma ya rebbim ote gecdik gunalermi bagyshla soydum soyulmek derejesindenem mahrum eyleme ya rebbim sana sygymyan

Dowamy »

1347 28
Köneler, 10 years ago


Barik yazalyn ene atalar hakda

gelin mahremlemmiz hakda gurrun acalyn bilyan goshgulannyz bola yazalyn ene ata hakda rowayat bolsa dine ene atalar hakda yazalyn kabirler yaly cyzykdan cykmalyn

Dowamy »

4158 25
Köneler, 10 years ago


Bagyshlan

hormatly agzalar gadyrly doganlar men artykmac keplesem aydyn mende ynsan beylekiler yaly artyk gecyan bolmagym munkin sheyle bolsa hakynyzy halal edin menden menden bir nagile bolman

Dowamy »

1011 21
Köneler, 10 years ago