Aydym gözleýän...

Gurlushyk ins.da bir talybyň aydymy bar arkadag diyip shony gozleyan... tapmaga komek sorayan...

Dowamy »

984 1
Köneler, 6 years ago


Häsiýetler... we seçim...

esasan hem gyzlaryň pikirlerini bilmek üçin ýazýan...
bir ýigit nähili bolmaly...?

meselem: (+ dan soň ähli obşi gowy hasiýetleri goşmaly: dogruçyl,açyk göwünli, sözünde duran we ş.m.ýöne esasy häsiýeti şolar)
haýsysyny halaýaňyz we goşmaça ýazyň...

şutkaçy+
romantik+
agras(çaga hereketler...

Dowamy »

737 2
Köneler, 8 years ago


üç nokat...

ýazgylarymda oglan bilen gyzyň arasynda döreýän söýgi kemsidilýän bolmagy mümkin, ýöne aslynda söýgi mukaddesdir... haçanda oňa nebis garyşaýsa, şol mukaddesligi arka tutunyp, öz bähbitleri üçin ulanmaga başlaýar, aňsatlyk bilen ynandyrmagy başarýar, howany üýtgedýär... şol howadan dem alýanlaram aldanýar. gynansakda, şu saýtyň söýgi ýazgylarynyň...

Dowamy »

789 1
Köneler, 8 years ago


Gijä galan gutlag

gyzlaryň oglanlardan esasy artykmaçlygy nämede? diýip soragberdiler... "Ene bolmak bagty" diýip jogap berdi...

Baýramyňyz gutly bolsun turkmen eneleri, gelin gyzlary...
gutlamak bilen..
gyzlara gelinlere - ene bolmak bagtyny...
enelere bolsa çagalaryna guwanyp uzak we bagtyýar we şadyýan ýaşamagyny arzuw edýäris....

Dowamy »

689 0
Köneler, 8 years ago


Ikilik )

Iki ýerde özüňden ula ýer berilmeýär:
1. Suw içilende "suw ýaş kiçiňki"
2. Awtobusyň iň soňky arka sideniýelarynda :))
14.02.2012

Dowamy »

1048 7
Köneler, 9 years ago


ýene 1 zat çyrşadyk...

Bagyşlamagyň iň gowy ynamdar ýoly – özüňi bagyşlatmak. Ýöne bagyşlatjak işiň esasy bagyşlamagyň esasyndan derejesi boýunça kiçi bolmagy şertdir. Ýogsam ol seni bagyşlaman biler... 29.01.2012

Dowamy »

797 3
Köneler, 9 years ago


Sorag ?

näme üçin agyň garşylygy - gara, näme üçin gyzyl ýa-da başga reňk däl...???

Dowamy »

1203 17
Köneler, 9 years ago


Sözlüge ýene bir söz goşuldy

"ö" harpyň işini görmek - gaýtarmak, gusmak

Dowamy »

1335 19
Köneler, 9 years ago


Sekunlar

sekuntlaryň gadyry bilinýän gün ýetip gelýär... 30.12.2011. Täze ýylyňyz bilen!!!

Dowamy »

952 12
Köneler, 9 years ago


ýene bir gündeligim doldy

Aslynda, gündelikler gündelik ýazylmak üçin niýetlenen depderler.
A biz bolsa oňa haçan täzelik, üýtgeşiklik, pikir, ösüş bolan wagty, ýagny hepdede bir-iki, kä halatlarda aýda bir-iki ýazýarys.
...Sen gördüňmi biziň näçe wagtymyz boş geçýär eken...?!

30.10.2011

Dowamy »

873 5
Köneler, 9 years ago


Gündelige soňky ýazylanlardan...

"Gyzlaryň öňünde kiçelmesene...!!!"
"A sen bolsa gyzy göreniňde dyzyňa düşüp, ýalbaryp, tagzym etjek bolup dursuň."
- Bu diýýänim enelere degişli däldir.
"Bir enäni göreniňde ýere ýapyrlyp ýatmakdan geç, edibilseň ýere gir..." (Çünki sen olaryň ýanynda hiç kim)

Bellik. Goý, biziň hemme gyzlarymyza ene bolmak bag...

Dowamy »

1009 11
Köneler, 9 years ago


Dymdym. dymmaklygym dymdyrana sowgadym bolsun!!!

- Seniň üçin "GADAGAN" diýdiler.
- Gadaganlyklar çeýnelmek üçindir diýdim.

- seniň üçin "MÜMKIN DÄL" diýdiler.
- möhüm bolany mümkinsizligi başarmakdyr diýdim.

- seniň üçin "BOLMAZ" diýdiler.
- dünýäde bolmajak zat ýokdur diýdim.

- seniň üçin "KYN" diýdiler.
- Aňsat bolsady ga...

Dowamy »

821 3
Köneler, 9 years ago


Ayak yzda galyp dosh one baryar...

Aýak yzda galyp, dösh öñe barýar,

Ädime syganok dälirän kükrek.

Shol söýgiñ heñine barha bat alýar,

Gursakda kakylýan taýaksyz deprek.

08.04.2011ý. gündelik...

Dowamy »

1103 13
Köneler, 9 years ago


Girl vs guys

Ahow gyzlar... Oglanlar üçin mesele döretmäñ, çünki sizden bashga-da olaryñ öñünde dünýäñ meselesi ýetik. Eger basharsañyz kömek ediñ...
05.04.11

Dowamy »

1354 19
Köneler, 9 years ago


Men özüme düshünemok...

Bu gün gündeligime hich zat ýazmadym. Ýazmadyk günlerim bolýaram weli ýöne bu gün iñ bolmanda 1-2 sözjük ýazmalydym. Pikirlenmek isleýän... Ýöne näm barada onam bilemok. Özümi gaty ýalñyz duýýan. Ichdäm ýok, agyrýan ýerimen ýok. Tanaýanlarymyñ hemmesi bir ýana men bir ýana... Wagt gijäñ ýary, men entägem shol penjirämden gijäñ garañkylygyna, shäher...

Dowamy »

1845 53
Köneler, 10 years ago


"Düshlerimin prensi"

Artykmach tema ýazanym üchin ötünch... Ýöne ýokardaky serialy göreniñiz bar bolsa pikiriñizi sorajakdym...

Dowamy »

1058 9
Köneler, 10 years ago


Kino görmegi halaýanyñyz bamaý...

Umuman adam kino görende kinodaky wakalar aýan bolup bashlandan özüni gahrymanlaryñ biriniñ ýerine goýýar, iñ bolmanda shonuñ tarapyny tutýar... Esasanam bash gahrymanlarda jemlenýär bu ýagdaý...
Shu gün bir gyzykly kino gördüm: Özümi hich kimiñ ýerine goýup bilmedim... 10.10.2010 ý. Gündelikden

Dowamy »

963 7
Köneler, 10 years ago


Pikirlerim

Men sapalda otyrkam özümden gidipdirin. Bu yagdaýyñ eýýäm 3-nji gezek bolýanlygy ücin meni derrew hassahana getiripdirler... Barlagdan gechirdiler... Hemme zat gowy... Ýok, ony hossarlaryma doktorlar aýdanmyshyn. Onda näme üchin men entegem bärde... Derman yzyna derman, ukol yzyna ukol, dogry meñ agyrýan ýerimem yok ýaly... Ýöne muncha alada, munch...

Dowamy »

1084 18
Köneler, 10 years ago


Pikirlerim

Çaltlyk bln, pikirlenmän aýdylan käbir jümleleriñ saña uly abraý getirýän ýagdaylary köp bolýar. Ýöne men shol jümleleriñ birniñ abraýyna päsgel bermeginden gorkup, dymmagy saýladym... 01.10.2010 ý. Gündelikden...

Dowamy »

1013 15
Köneler, 10 years ago


Gyz bln oglanyñ arasynda

Söýgi - käbir duýgularyñ medeniýetleshen görnüshidir, a käbir duýgularyñ bolsa, medeniýetsizleshen görnüshidir.

Dowamy »

2747 19
Köneler, 10 years ago


Ýene gündelige ýüzlendik...

Düýshümde men kert dagdan ashak gaytjak bolup durun. Meni diñe dagyñ kert künjeginden tutan ellerim saklaýar. Kertden ashak sallanyp durshuma kömege chagyryaryn. "kömek ediñ...!?" ikinji gezek gygyryp ýetishmänkäm, doganlarym geldi. Olar ýash bolansoñ, kakam bilen ejemden ozdurypdyrlar. Olar meniñ bir elimden tutdylar. Soñra kakam geldi we beýleki...

Dowamy »

1039 6
Köneler, 10 years ago


Bu gün bir...

Bu gün bir dostlarym bln dushushmak üçin gowuja geynip, öyden chykdym... Yolda, taksi tutmak ûchin elimi galdyrdym. Bir toyata durman gechip gitdi. Garaz elim howada galdy. 1 köne 6-njynyñ gelyänini gördúm. Elimi ashak yatyrmalydyr öytmedim... Onyancha gelip deñimde saklady. Ûst bashyma seretdim, soñra 6-ja seretdim, indi duran soñ oña münmezligem...

Dowamy »

1129 9
Köneler, 10 years ago


Yar...

Ey, ýar... Sen meñiñ dünýäde iñ gowy görýänlerimiñ birisiñ. Ýene bir zat: beýleki gowy görýänlerime men bu sözi aýtmadym...

Dowamy »

1145 13
Köneler, 10 years ago


Hoshlashyklar

Netdäki hoshlashyk bilen realdaky hoshlashygy baglashdyryp bilemok. Realkada bir yere gitselerem hosh sagboluñ bir az wagtlap gelmen diýýäler. Diñe komp däldirä, ýanynda telleri bardyra... Ýok olaryñ pullary gutarandyr yada telinde problem bardyr yada sh.m. Ine shuña netdäki hoshlashyk diýilýär...

Dowamy »

1127 19
Köneler, 10 years ago


Pikirlerim birahat...

Hemmelere salam! "Men özümi bilenimdäki kakamyñ ýashyna geldim... Kakam eýýäm garrapdyr. Men ony duýýan..." Ulular aýdýalar: " Ýashlygyñ gadryny ulalanda bilersiñ. Wagt sheyle bir chalt geçýär welin duýup bolanok. Eýýam garrapdyrys..." men ony shuwagt duýýan... Wagt gechip dur. Ol ýene gecher... Bir dünýälik üchin gaty agyr... Geliñ dünýälik bolmal...

Dowamy »

1041 11
Köneler, 10 years ago