Shygyrlar dunyasi

gelin shu yere her kim ozi duzip goshgujyk oklalyn.aramayzda shahyrlaram bardyr.

Dowamy »

2919 81
Köneler, 9 years ago


K p t c

salam hormatly ildeşler !!! men türkmen dilindäki kesgitlemäni gowy ulanyp bilemok
kesgitleme: acyk k p t ç çekimsiz harplary sözleriň ortasynda gelse yapyk g b d j harplaryna öwrülyärler diyýär
onda
gök - gögi
kitap - kitaby
agaç - agajy
salgyt - salgydy

indi bu name ....?

...

Dowamy »

1344 16
Köneler, 10 years ago


BIZIN ASLYMYZ....?

Türkmenleň asly oguzhan diyäris.biz oguzhandan öň kim bolupdyrys? türkmenleň asly mongollardan diyäler.şunyň bilen ylalaşyaňyzmy? meňä mangol bolasym gelenok.taryhdan gowy bilyäniňiz yazyňsana

Dowamy »

1296 14
Köneler, 10 years ago


Turkmenler olimpiyadada

Köp wagt bäri görüşmedik yakyn dost agzalara gyzgyn salam.!!! Gurbanlygam sowulyşdy.

Hormatly agzalar olimpiyadada gyzyl alan yada başga medal alan türkmen yokmy ? bilyänler şol barada maglumat yazsa minnetdar bolardyk.

Dowamy »

961 8
Köneler, 10 years ago


" B " harpdan

edil shu wagt hemmamizin adymyz b harpy bilen bashlayar.

b harpdan bashlayan owadan sozleri yazalyn!!!

Dowamy »

2030 84
Köneler, 10 years ago


Turkmen dilinde....?

gyz oglana dost diymelimi ya jora?
oglan gyza jora diymelimi ya dost?
aslynda ikisi dost ya jora bolyp bilyalermi?
bilyan bolsa olar biri birine name diymeli?

Dowamy »

1443 38
Köneler, 10 years ago


Bmw525

arslan senki haysyna menzeyar shulan?Dowamy »

1909 173
Köneler, 10 years ago


Mynasyplyk...

gowylar gowylar üçin yaramazlar bolsa yaramazlar üçin diyip ayat bar kuranda.gürriň är ayal barada gidyär.
muňa garamazdan käbir gowy gyzlara yaramaz adam duşýar ya gyzyl yaly oglana içýan yaly gyz gelyär
muňada ayal maşala has gowy bolsa äriniň jepasyny çekip närazy bolmayar.käsi bolsa çekip bilmeyär.
siziň pikiriňizçe bu naäs...

Dowamy »

2324 133
Köneler, 10 years ago


Dususyk nahili boldy?

indi ertir duşuşyk geçirilyärmi biziň welayatymyzda?

Dowamy »

1662 79
Köneler, 10 years ago


Kim meshhur?

tmda in meshhur adamlar kimka?mysal onurak fransiyada in meshhur adamlan ikinjisi zidan uchunjisi ariyel sharondy birinjisi yadymda dal.shonyaly bizde kimler meshhur?

Dowamy »

1499 53
Köneler, 10 years ago


Yslam nirde?

yslam bizden bizar bolyp tashlap gitdi oydyan.bolyahow hokman dal hemme zady duzetmek.geliber arkayin indi azar bermeris .

Dowamy »

1119 22
Köneler, 10 years ago


Gudyzy Beybars oldurdi hyyanat edip

Gudyz uryşda yeňip dolanyp gelyärkä dynç almak üçin düşleyär.Awy gowy göryän gudyz atyna münip öz adamlaryndan daşlaşyar awyna kowalaşyp.Pursat gözläp yören beybars yanyna 10 15 sany adam alyp onyň yzyndan gidyär.Gudyzyň wepaly akylly weziri bar eken .Ol beybarsyň yzyndan gidenini görip gaygy edyär we olam beybarsy yzarlap başlayar.Beybars adamlary...

Dowamy »

1172 14
Köneler, 10 years ago


Uuffffff

yarym sagatlap yadap olip yazdym.kop yazsan chykanokmy? name name bolya dushunmedim?

Dowamy »

776 0
Köneler, 10 years ago


Gudyz 4

men gudyz 4 yazdym chykmady admin name bolyaray?

Dowamy »

1060 3
Köneler, 10 years ago


Gudyz 3

dowamy....ondada nahili oldurmek.olar 25 eken 24sinin kellesini kesip asdyryar 1nem kellesiz maslyklary yuklap yzyna ugratyar habar yetirmage.gudyzyn bu eden ishi adamlardan mangollara bolan gorkyny doly ayrypdyr.mangollar goshyn chekip chozusha gelipdirler mahmut goshyny alyp olaryn garshyna palestinada yagny musure girmaka onlerinden chykypdyr.ur...

Dowamy »

1052 4
Köneler, 10 years ago


Hallboy

hallboy pikki egilmek sozunin enilmek diyip yazylyanyny nirden takyklap bolarka terjime komda egilmek diysen chykaryar terjimesini enilmek diysen zat yok

Dowamy »

1777 58
Köneler, 10 years ago


Gudyz 2

dowamy....sonra aybeg bash wezir bolyar we gudyzy goshunbashy edip belleyar.shol wagtlar musir patyshasy bolan nejmeddin eyyubi olyar.onyn iki ayaly bolupdyr birinin ady shejertiddur beylekisinin adyny bilemok.emma shejeretiddurden chaga bolmandyr beyleki ayalyndan turansha diyen ogly bolypdyr.halk turan shany patysha saylapdyr kakasynyn ornuna.emm...

Dowamy »

1333 12
Köneler, 10 years ago


Gudyz

cwetocek bravo bayja we nechka siz uchin uzagraga bolar weli ondada gyzyklanyan bolsanyz okarsynyz. men hakyky adymam batyr 86 yyl.7 yyl bari musirde okayan.ozim bayramalyn bir obasynda.
bismilla
mongollar bn merwde bolan soweshde yenilen jelaleddin yegeni mahmudy we gyzy gulnary soyguli wepadar weziri bn hindistana garshy alyp gachma...

Dowamy »

1206 5
Köneler, 10 years ago


Onyeten akyl satyar

egilme sozuni yalnysh enilme diyip yazan gadymyola nebsim agyryar. sonam akyl satyp otyr eken din barada pahay...gutarayan eken

Dowamy »

1110 15
Köneler, 10 years ago


Mahmut gudyz mangollary helak eden

watandashlar bizin ata babalarymyzyn taryhda uly yz goyandygyny bilyaris.emma mahmut gudyz barada kop turkmenlen habary yok ol egyptda (musirde)soltan bolan beybarsam onyn sag eli bolypdyr we mangollary yenip yzyna ugradan turkmen.jelaleddinin yegeni.gyzyklanyan bolsanyz has ginisleyin yazayyn gudyz barada.

Dowamy »

1019 5
Köneler, 10 years ago


S

mematy shahyr bayja uchumiz bir sahypada chat yaly gurleship bilmeyasmi

Dowamy »

887 2
Köneler, 10 years ago


Gayrat edip...

hormatly watandaslar!!!kopumizin josan wagtymyz shygyr goshma,aydym yaly duygularymyz bolyar.dine ozin ucin bolsa zyyany yokda kabirimiz barigem yazyp goyberyas.mena shuna garshy chykyan.sebabi bu saytyn gyzygyny gachyryar.beyik shahyrlarymyzyn owadan goshgylaryny yazalyn oz temamyza degishli goshulan.bolyara shonda.oottuunncchh

Dowamy »

835 0
Köneler, 10 years ago


Kursant sana jogap

yusup-ahmet hakynda aydyp biljek bamy diyip sorapdyr hormatly ildeshimiz Yusup asly yevrey dilinden alynan atdyr ol arapcada yusuf diyip aydylar ve gorkune den tay bolmadyk pygamberdir.onyn hekayasy kuranda ullakan bir sure sheklinde aydylandyr.yusuf diymek hayr bereket getiriji diymekdir.ahmet bolsa arap ady emma araplar ona ahmed diyarler onyn ma...

Dowamy »

1303 16
Köneler, 10 years ago


Bilinda

birnace gus bar birnacede gul.guslar gullere bir birden gonsa bir gusa gul yetenok iki ikiden gonsa bir gule gus yetenok nace gul nace gus bar?

Dowamy »

1055 7
Köneler, 10 years ago


Ase Patma

Ase Patma atlarynyn pygamberimizin masgalasyndan alynandygy bilyanizmi? emma Ase muhammet pygamberin ayalydy patmada gyzydy.Ol arapcada Aysha Fatyma diyip aydylyar.elbetde soz basga dile gecende biraz yoyulyar.

Dowamy »

1158 8
Köneler, 10 years ago