Ynam galmady

Yenede 1 yalan dostlygyn sonyna nokat goydym.Adam nadip beyle 2yuzli bolup bilyar nadip??? Ya indi ynsap,erkeklik,adamkarchilik diyen duygylar yokmyka,blyaa mena yadadymow shu yalanlardan,1nji bilen mylayym yylgyrysh "salam-sagbol" hemme zat gül.Sonam gerek yerinde.. ay bolyada. YAda yzyndan gep edip yorendir,Menda indi ynam galmady.
Name ya...

Dowamy »

1266 4
Köneler, 11 years ago


Turkmen Naharlary

Watandan uzak bolsan gaty erbet turkmen naharlarny küýseýän ekeniň.öňler abatdakam kawagt gidip,höwes edip pizza,burger ya shuna menzesh eyle-beyle fast iyen bolyadym,ýöne gyzgynjak turkmen çorbasynyn,palawnyň,mantysynyň yerini tutyp biljek nahar yok ekeni :)
Mena Londandan tapmadym.özüm bishireyin diysemä yumurtga çakmakdan başga başaryan z...

Dowamy »

4746 59
Köneler, 11 years ago


Mail.ru girip bilemok.

Dostlar men mail.ru girip bilemok:(
parolymy yazyan bolanok,Täzeleyän soň yene girjek bolyan bolanok.Haýyş komek edayin?
(Aslynda kän rus sytlarny ulanomokdym yöne käbir dostlamyn hayyshy uchin giraydim.)

Dowamy »

2719 28
Köneler, 11 years ago


FL studio 9 (free)

Slm.Mana FL studio 9 gerekdi?!
(Free download)
Eger bilyan bolsanyz komek edayin.

Dowamy »

1780 4
Köneler, 11 years ago


Ukym gelenoga....

Sagat daňdaň 4:15.
Dostym agajanyň horruldasymy,Mekanyn achyp goyan club beadimi(2sagat bari shol 1 saz aytyar menem yapmaga yaltanyan olam 5nji düýşini göryar) ya sagbolsyz ayralygyn ajylarymy,ya-da kawagt jan edip goyyan unknown nomerin(KImkä ol?) janlarymy garaz birzada shuwagt men yatmagma päsgel beryär!!!

Dowamy »

4267 209
Köneler, 11 years ago


CHATA MENZESH (original version)

Slm Millet.
Käbirlere blogyn adyny okap: "Ufff yenede chatmay"-diymegi mümkin.Ay begensenizem gynansanyzam bize yenede chat'a bashladyk.
*Bu blog'da yazylan zatlary kritikowat etmek gerek däl.
*Herkim islan zady hakynda erkin yazyp bilyar.
All right's reserved.

Dowamy »

7449 532
Köneler, 11 years ago


Tanyshlara SALAM.

Nache wagtdyr men Talyplar.com'da kän active bolmadym bugün3sagatlap girip chykyp dyrdym yone tanyshlara dush gelmedim.
Ay natjek nesibe yokdyrda.
Hemme tanyshlara SALAM.

Dowamy »

1576 33
Köneler, 11 years ago


Iň kyn zat.

Salam hanym we jenaplar.Geliň şu blog'da herkim özü üçin iň chydamasy kyn zady yazsyn.
Maňa biriniň minnetini chekmek gaty agyr düşýär.
Minnet chekenimden ölenimi gowy göryän.

Dowamy »

2658 71
Köneler, 12 years ago


Free Beat gerek.

Salam Halayyk.
Dostlar egerde kim rap bilen gyzyklanyan bolsa,Mana free beat tapmaga kömek etsinle.(tm dj'leriniň düzeni bolsa gowy bolardy.)
P.s:Mana dalde dostlamma gerekdir.

Dowamy »

1426 7
Köneler, 12 years ago


CHATA MANZESH 2 :)

Salam dostlar,joralar we tazeler.Gynansanyzda begenseňizde-
Mena yene dolanaydym.Kä1 mailler aldym chata menzesh2ini ach diyip.We siz üchin chata menzesh 2.Hany onda bashladyk gybata.:)
Bu gezek öňkidenem gyzykly bolar diyip umyt edyän.

Dowamy »

2225 82
Köneler, 12 years ago


Chata menzesh (ozara gurrun)

Salam halayyk.
Kawagt birbirimiz bilen ozara gurrunleshesimiz gelyar.We kabir bloglan ishin göryas.özara gürrüň gyzyp mowzukdan gaty uzaklashyas.
Ine size özara gürrüňleshmek uchin size yörite blog.Egerde kim özara gürrüňleshmek
islese shutayda gurleshse gowy bolardy.
Men 1nji bashlayan...
Salam yagdaylar nahili?

Dowamy »

14643 954
Köneler, 12 years ago


Yazalyn

Salam agalar,jigiler,dostlar,gyzlar we shuna meňzeshler.Gelin talyplar coma giremizde myhman yaly aylanyp gitman,her mowzuk hakyndaky düshünjämizi yazalyn.Shonda arkayyn birbirimiz bilen düşünjelermizi paylasharys.Sizin düşünjelermiz menki bilen meňzesh bolman biler.Shondada chekinman yazyn.Kritiklerden gorkmaly.Yazalyn

Dowamy »

2108 44
Köneler, 12 years ago


Soygu barmyka?

Söýgü diyilyan zat barmyka?Gaty köp gyzlary we oglanlary gördüm ilki bashda söyüshýäler.(leyli meznun bolyalar).Hamala diyersin bir-birinden hich hachan ayrylmajak yaly.Son bolsa durmush guryalar.1-2 ay normalna yaşaşyalar,soňra bolsa günleri 1 bolsa gohlary iki.Gelin jalyja sabyrsyzrak bolsa chemedanyny alyp öyüne tarap ugrayar.Hany olaň öňkü söyg...

Dowamy »

9411 238
Köneler, 12 years ago


Tm saytlary

Salam dardaşlar. haýyş eger bilyan tm saýtlarňyz bar bolsa adlarny goyberäyin.

Dowamy »

2161 15
Köneler, 12 years ago


"o dogry,bu yanlysh"

Essalawmaleykim gardashlar.Käkişi egerde garshy chykmasak dogrylary aytmasak onda tm öňe gitmez,özgerişlikler bolmaz diyyär.Yöne men pikirimche 2000-3000 kilometr uzaklarda "o dogry,bu yanlysh" diyp gürlemek arkaly 1zat düzeler öydemok.Bu bolshuňuz iti daňyp 10 metr aňyrsyndan daşlan yaly bolyar.eger tmtany gaty ösdüresin özgerdesin gelyan bolsa o...

Dowamy »

1868 12
Köneler, 12 years ago


Men turkmen

Men hichkime akyl satjak ya da akyllysarajak bolamak.yone käyerlerde ,,men Türkmen" diymage utanyan.

Dowamy »

2321 21
Köneler, 12 years ago


Seresap

Essalawmaleykim gardashlar.yakynrak tanshalynla,mail adreslernizi goyberin (hindistandan bolmasyn).Eger bolmasada meni tanaman pashyrdaman.son ökünmeli bolayman.

Dowamy »

1767 6
Köneler, 12 years ago


Ayyp

ýSalam.Näme üçin käbir dashary yurtda okayanlar tmtana at dak yar.özlerem näçe yyllap shu topragyn çöregini iyendirler.öz aybyňy dashary yyrtda özün achyp tmleň üstünden güldurmek gowy dälmika diyyän.......

Dowamy »

2167 26
Köneler, 12 years ago