arada birinin telefonynda sheyle bir etbet kartinan gordum, (bashga yurdyn kartinasy) nace gun goz onumden gitmedi, gurrun berilmegine gora ol gyzy Tenini satyan gyzlardan eken, we ony oglanlar bir ebet edip uryarlar, in sonynda ol gyz pahyryn kellesine getirip ullakan dash zynyp gidyarler, olendenem son depip durlar, koynegi biraz yokarjyk acylyar welin arasynda bir nemerajigi gelip koynegini hem yapyp giden bolyar, indi shu yerde menin diyjek bolyan zadym, koplenc barde hem diyilyar shonun yalylary yok etmeli diyip. name haklary ya-da kimin haky bar shonun yaly gyzlary oldurmage, nirede diyilen adam-adama el galdyrmaga haky bar diyilip, edil menin eshidishime gora-ra eger ene-atasy gyzlaryny saklap basharmayan bolsa dine elini ayagyny bir sapar dowmage haky bar, eger shondan sonam bashartmayan bolsa onda ol gyzyn gunasi ejesinin kakasynyn boynundan ayrylyar, yone welin dashyndakylaryn olary urmaga haklary yok, dineje wagyz nesihat etmage haklary bolaymasa urmaga haklary yok!!!

Köneler, mylayym tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir