Talyplar.com saýtynyň agzalary salam! Nähili ýagdaýlaryňyz? Gowymy? Talyplar.comyñ agzalary sizden haýyş, şu haramzada binika dogulan çöpdüýbi @wagt diýen agza aýtsaňyzlaň biziň mowzuklara teswir ýa beýleki ýazmasyn şu! Aýdyň şuny şu nikasyz doglan harama! Men şundanam halys bizar bolupdyryn! Şonsuzam mesele az däl! Şu ýerde men Magtymguly atamyň goşgusyndan bir bent ýazmakçy we mowzugy açmakçy.

Başyma şum pelek her gün sürüner,
Ýowuz düşen göwre kime direner,
Ýamanlar gözüne eziz görüner,
Rehm eden bolmady, bagtym garadyr.

Täzelikler, Umman tarapyndan 4 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir