Hepdäniň iň aktiw agzasy bäsleşigi ýeňijileri! #yeketak.ru

Essalowmaleýkum hormatly agzalar! Hepdelik geçirilen bäsleşigimizdäki ýeňijiler aşakdakylar:

638 pikir bilen: @Doxxim agza.

127 teswir bilen: @Selbiska agza.

107 mowzuk bilen: @Bailyievv_Writer agza.

20 sagat aktiwlik bilen: @Doxxim agza.


Ýeňijiler telefon belgilerňi...

Dowamy »

206 14
Täzelikler, 22 hours ago


Websaýt hyzmatlary

Islendik görnüşdäki websahypalary döredip berýäris! Işiň sypady, arzan baha, gysga wagtda siziň internet ulgamynda proýketiňizi döredip berip bilýäris!
Eden işimize 3 aý kepillenme(garantiýa) berýäris we 3 aý dowamyna hem siziň taslamaňyza tehniki goldawy 100% mugt hödürleýäris!
Eden işlermize meselemler bar.

Egerde siz...

Dowamy »

124 1
Tehnologiýa, 1 day ago


Kakamsyz kemsinýän(Gülruhyň durmuşy)

Bilmen neçün maňa düşdi beýle bijeler
Seret kakam aglaýaryn sessiz gijeler
Ýatlamda sesiň saňa söýgim güýç alar
Suratlaryň görsem göz ýaşlam möwç alar

Öwretdiň gülmegi sen öwretdiň aglamagy
Öwretdiň agy gara durmuşy saýlamagy
Gülkiň ýaşar ýaşar mende gursakda
Ýene ganyp bilsedim şol ajap purs...

Dowamy »

269 17
Edebiýat, 4 days ago


Kakamsyz kemsinýän(Gülruhyň durmuşy)

Bilmen neçün maňa düşdi beýle bijeler
Seret kakam aglaýaryn sessiz gijeler
Ýatlamda sesiň saňa söýgim güýç alar
Suratlaryň görsem göz ýaşlam möwç alar

Öwretdiň gülmegi sen öwretdiň aglamagy
Öwretdiň agy gara durmuşy saýlamagy
Gülkiň ýaşar ýaşar mende gursakda
Ýene ganyp bilsedim şol ajap purs...

Dowamy »

209 23
Edebiýat, 6 days ago


Ejeme gyz, bolup bilseň ;)

Gyzym diýip çagyrsa, how diýip galsaň
Kalbuna ýol tapyp, göwnüni alsaň
Ejemjan diýip ýüzlenseň, ýüzlenip bilseň
Iň bagytly zenan sen, bolarsyň bilsen
Söýgülim ejeme gyz bolup bilseň ;)

Ejemjanyň göwni, gyz mährine zar
Üç ogul, bir gyz alyp, çeken kän azar
Şu sözüm unutma, unutma asla
I...

Dowamy »

143 10
Edebiýat, 6 days ago


ZET-PRO2003 - Janym men seňki (lyrics)

Janym al gülüm men, seňki
Maňa ýaraýar owadan gözleriň, reňki
Bermerin hiçkime bil sen diňe, meňki
Gujagymda gal bagtym bolarsyň sen, belki

Nämä gerek bu näzler, ýitirýärin erkim
Sen ýaly bolmany goý, öwrensinler herkim
Däli men taparyn ol derdimiň, emini
Dodagyňda alamda ýylyjak demiňi.

Dowamy »

135 5
Edebiýat, 6 days ago


Hepdäniň iň aktiw agzasy bäsleşigi! #yeketak.ru

Essalowmaleýkum hormatly agzalar! Biz sizi 22.02.2021-28.02.2021 senelerde bolup geşjek Hepdäniň iň aktiw agzasy bäsleşigine çagyrýarys! Bäsleşik we şertleri hakda aşakda doly maglumat alyp bilersiňiz!

1. Bäsleşige islendik YekeTak.Ru agzasy gatnaşyp bilýär.
2. Bäsleşige gatnaşmak üçin, şu mowzuga +Like goýýaňyz we mowzuk hakd...

Dowamy »

652 29
Täzelikler, 1 week ago


Janym men seňki (lyrics)

Janym al gülüm men, seňki
Maňa ýaraýar owadan gözleriň, reňki
Bermerin hiçkime bil sen diňe, meňki
Gujagymda gal bagtym bolarsyň sen, belki

Nämä gerek bu näzler, ýitirýärin erkim
Sen ýaly bolmany goý, öwrensinler herkim
Däli men taparyn ol derdimiň, emini
Dodagyňda alamda ýylyjak demiňi.

Dowamy »

78 2
Edebiýat, 1 week ago


Bir kitapda okadym

Bir kitapda okadym:
- Biriniň bagytsyzlygyna derek, bagytly bolup bilermisiň?
- Eger maňlaýyma ýazylan bolsa, bütin ýer şary bagytsyz bolsa hem men, şol ynsan bilen galaryn...

By: Pälwan Akmyradow.!

Dowamy »

159 9
Sorag-jogap, 2 weeks ago


Websaýt hyzmatlary

Islendik görnüşdäki websahypalary döredip berýäris! Işiň sypady, arzan baha, gysga wagtda siziň internet ulgamynda proýketiňizi döredip berip bilýäris!
Eden işimize 3 aý kepillenme(garantiýa) berýäris we 3 aý dowamyna hem siziň taslamaňyza tehniki goldawy 100% mugt hödürleýäris!
Eden işlermize meselemler bar.

Egerde siz...

Dowamy »

157 6
Tehnologiýa, 2 weeks ago


Websaýt hyzmatlary

Islendik görnüşdäki websahypalary döredip berýäris! Işiň sypady, arzan baha, gysga wagtda siziň internet ulgamynda proýketiňizi döredip berip bilýäris!
Eden işimize 3 aý kepillenme(garantiýa) berýäris we 3 aý dowamyna hem siziň taslamaňyza tehniki goldawy 100% mugt hödürleýäris!
Eden işlermize meselemler bar.

Egerde siz...

Dowamy »

185 12
Tehnologiýa, 2 weeks ago


WebAttaka, bu näme?!

Häzirki döwürde internet websaýtlaryny sanar derejeden has kändir! Hususanda biziň döwletimizde hem internet websaýtlaryň sany gaty kän. Olara her gün 1000-läp, 5000-läp adamlar girýärler. Elbetde websaýtlaryň köpelmegi bilen, oňa bolan garşylyklar, gara güýçeler hem peýda bolýar. Bäsdeşlik bar ýerde ösüş bar diýen nakyl ýöne ýere aýylanok. Ýöne bu...

Dowamy »

288 26
Tehnologiýa, 2 weeks ago


Ýazmak we aragatnaşyk hakynda #käbir agzalar hökman okaň!

Adam diýlen mahluk ýazmagy gaty ir döwürde öwrenipdir, ýada oýlap tapypdyr. Taryhçylar ony şumerleriň wagtyna ýoňkeýärler ýöne men häzir bu hakda gürlemek islämok.

Ýakynda ýönekeý bir adam hökmünde ýazmak hakynda aýdyp biljeklerim nämelerden ybarat diýip özüme soradym. Ýada aňyrdan itekläp duran ýazmak hyjuwy nämeden gözbaş alýarka d...

Dowamy »

95 1
Edebiýat, 3 weeks ago


Täzeje üýtgeşmeler #yeketak

Essalowmaleýkum hormatly agzlar we myhmanlar! ÝekeTäk.Ru saýtymyzyň açylanyna 6 aý, 195 gün bolupdur , nesip bolsa 50 ýyl işläris, meň janym sag bolsa :-)! Göriplere bolsa Respect
Şol wagt aralygynda siziň ÝekeTägiňizde bir näçe üýtgeşmeler geçirildi! Saýtymyzyň iň aktiwist agzalary täzeliklerden habarlary bolsa gerek
Emma käbir täze...

Dowamy »

184 9
Täzelikler, 3 weeks ago


Harasat - Ýalan söýgi Ýalan Älem Aýdymyň sözleri

Ýene birje gezek gel
Söýdürip söýmedik sen
Belki meň soňky demim
Soňky gezek gel bir göreýin

Saňa duşup artdy derdim
Aglaýan eken bereniň
Seni ýatlaýadym her dem
Gazananyň meni gidirdiň ellen

Söýgiň hiç utanjy bolmaz
Çyn söýgi hiç gutarmaz
Indi meň gözüme ýaş dolm...

Dowamy »

106 4
Edebiýat, 3 weeks ago


Men şeýle #gaýrat ediň indi

men şeýle, hapysa, babnik, ýene näme diýeýin, dünýädäki iň erwet adam, çaga özem. Siziňki 100000000% dogry. Men özüme traýpka diýýän, gepiňiz barmy.!?

Ýöne sizden ýekeje haýyştym bar, haýyşt ýalwarýan size, özüňiz öz saýtyňyzy reklama edip tema açyşdyrmaň, i iliň üstünden gülmäň. Kim nähili bolsada özüne, barbir hemmemizem ALLAŇ öňün...

Dowamy »

151 2
Sorag-jogap, 3 weeks ago


Lotoreýa oýuny #yeketak.ru

Ähliňize salam dostlar! Lotoreýa oýnamak isleýänlerňiz bolsa, YekeTak.Ru saýtynda Lotoreýa oýuny döredildi!
Her oýunda 3 çek, bahasy 5TMT-dan ýeňijä 15TMT utuk. Hasapdan pullary telefon belgiňize oklap berýärin...

Gyzyklanjylar saýta geçip oýnap biler... https://yeketak.ru

Dowamy »

193 11
Täzelikler, 3 weeks ago


Ejeme gyz, bolup bilseň ;)

Gyzym diýip çagyrsa, how diýip galsaň
Kalbuna ýol tapyp, göwnüni alsaň
Ejemjan diýip ýüzlenseň, ýüzlenip bilseň
Iň bagytly zenan sen, bolarsyň bilsen
Söýgülim ejeme gyz bolup bilseň ;)

Ejemjanyň göwni, gyz mährine zar
Üç ogul, bir gyz alyp, çeken kän azar
Şu sözüm unutma, unutma asla
I...

Dowamy »

160 9
Edebiýat, 3 weeks ago


Degisme

Gyz: 10:00 -Salam
Gyz: 10:00 -Gowumyñ?
Gyz: 10:01 -Näme dymýañ?
Gyz: 10:01 -Maña üns bermedik boýañmy indi?
Gyz: 10:02 -Boldy,düsnikli ähli zat
Gyz: 10:02 -Samsyk
Gyz: 10:04 -Ýigrenýän seni
Gyz: 10:04 -Sen bilen dusanyma ökünýän
Gyz: 10:05 -Trýapka
Gyz: 10:05 -Näme dymýañ samsyk,aýdara...

Dowamy »

383 5
Sorag-jogap, 1 month ago


Bedew atym (Rolls Royce)

Bedew atym köçelere syganok
Teker diňe öňe çepe sowanok
Bokurdagym puldan ýöne boganok
Gülüm meni elemese bolanok

Barýar ähli zadym meniň gowlanyp
Köçelerde barýan haýal towlanyp
Tana senem Lezzet diýip doglany
Gyzlar ýüze sylýar men ýaly oglany

Her bir eje isleýär men ýaly kör...

Dowamy »

111 0
Edebiýat, 1 month ago


Azyrak kelläňizi işlediň... 18+

1. Gyz söýse galyp gider, Oglan söýse alyp gider

2. 5 ýaşly çaga alla dileg etýär
Eý, allahym çöregi ýoklara çörek ber
Suwy ýoklara suw ber,
Kakamyň žurnallaryndaky gyzlara eşik ber!

3. Bilýäňmi men seni nähli söýýänimi?
Çüknki mundan başkaça söýüp bilmeýän!!!

4. Professor:

Dowamy »

356 2
Edebiýat, 1 month ago


Meniň suratym

Oglan bilen gyz bir-birini söýýär ekeni! Soň wagty ýetip, oglan hem gulluga gitmeli bolupdur we gulluga baranyndan soň 1 aý geçip gyzdan şeýle hat gelýär:
Gyz: men başgany söýdüm, sizde meniň 1 sany suratym bardy, şol suraty hat arkaly ugradyň...
Şol günden soň oglandan, gyza hat bardy. Gyz haty açsa, içinde 30-dan köpräk gyzyň suraty...

Dowamy »

276 3
Edebiýat, 1 month ago


Meň gybatym etýänlere

Meň gybatym etýänlere
Aýdar birje sözüm bar
Arkamdan gürleýänçäň
Ozal meni ýetip al!

Görip bilen niýete
Ýetip bilersiň ganym,
Halal mehnet, päk ynsap-
Şudur meniň bilýänim.

Meň gybatym etýänlere
Aýdar birje sözüm bar
Diliňe erk berýänçäň
Sen özüňe ser sal.<...

Dowamy »

231 13
Edebiýat, 1 month ago


YekeTak Lampa :)

Hemmä salam! Bizde ýeke üýtgeşmeler dowam etýär! Häzirki üýtgeşmämiz bu ÝekeTäk Lampa diýip atlandyrylýar!
Ünüs beren bolsaňyz saýtyň çep tarapynda Lampa şekli çykandyr, şol şekile basmak arkaly siz, saýtyň gijeki temasyndan peýdalanyp bilýäňiz!
Häzirki wagtda gijeki tema üstünde işlenmeler dowam etýär.

Gijeki tema bar...

Dowamy »

279 16
Täzelikler, 1 month ago


Ýeňijiler TOP3 #talypçy

Bugün bolsa, bäsleşigiň soňyny jemleýäris! Reýting hasaplap beren Perhat dostuma/doganyma minnetdarçylyk aýtýaryn!

1. Perhat Sabirovv.
2. sssss_1.
3. Ladakalina.

Telefon belgilerňiziňiziň, soňky 2 sifirini şu tema oklaň, we maňa şol nomerdan SMS ýazyň. Pullaryňyz telefon belgiňize oklanylyp beriler, Ýeňij...

Dowamy »

248 12
Täzelikler, 1 month ago