"Meň begenşim ýaly begenen däldir, Hatda Kolumb Amerikany açanda."

Sen hakda aýdaryn

Biljek ömri juda artyk söýüp-de,
Berseň eger özüň bilen çuň ykbal.
Hyýallaryň Ewerest deý beýikde,
Gözleriňde Marian ýaly çuňluk bar.

Ekwator deý guşak bolsam biliňe,
Demirgazyk polýusyňda gar bolsam.
Inkär etmen hyýallaryň birinem,
Ýer şarynyň bir ýer...

Dowamy »

45 1
Edebiýat, 10 hours ago


"Klasdaş" ahmyrly söýgi hakda goşgy...

Klasdaş..

Uly ýola garap dymyp otyryn,
Çykyp gyradaky çile klasdaş.
Müñ bir gaýgy gama çümüp otyryn,
Berlip müñ ham hyýala klasdaş.

Birmahallar şadyýandym, alçakdym,
Wah bolmady şo bolşuma galjakdym,
Söýgüniñ yzynda ylgap daljykdym,
Tas dönüpdim sañsar mala klasdaş.

Dowamy »

42 1
Edebiýat, 10 hours ago


Bu dan onkilerden seyle uytgesik. Meni senden,seni menden ayyrdy...

Awtor: Mahym (awtoryñ haýşdy boýunça saýda goýuldy!)

Salam yurekdesss......bu yenede men......Mahymyn....gowmy yagdaylan.......ertirin hayyrly bolsun bugunki dogjak gun sen durmusunda dogan ahli gussalanny gaygylanny sana mynasyp dal adamlary we ahli sowsuzluklaryny gic oylanler yasanda alyp gitsin.....durmus yolunda nesip bolsa ahli...

Dowamy »

108 0
Edebiýat, 2 days ago


Gitseñ yza haçan gaýdyp gelersen?!

Gitseñ yza haçan gaýdyp gelersen?!

Kyn bolar señ ýok döwürleñ geçmesi,
Sebäp sensiñ ylhamymyñ çeşmesi,
Gurbanyñ men, señ näzleriñ teşnesi,
Ýakynlaşman senem menden gidersen,
Gitseñ yza haçan gaýdyp gelersen?!

Zar bolarmen, gözlem ýoluñda galar,
Sensizlikde düşer köñle belalar,
...

Dowamy »

68 0
Edebiýat, 4 days ago


Gitseñ yza haçan gaýdyp gelersen?!

Gitseñ yza haçan gaýdyp gelersen?!

Kyn bolar señ ýok döwürleñ geçmesi,
Sebäp sensiñ ylhamymyñ çeşmesi,
Gurbanyñ men, señ näzleriñ teşnesi,
Ýakynlaşman senem menden gidersen,
Gitseñ yza haçan gaýdyp gelersen?!

Zar bolarmen, gözlem ýoluñda galar,
Sensizlikde düşer köñle belalar,
...

Dowamy »

41 0
Edebiýat, 4 days ago


"Wysala ýetmedik söýgi ýa-da ajy aýralyk.."

"Wysala ýetmedik söýgi ýa-da ajy aýralyk.."

Her bir täze görüşen ynsanyñ bilen başlanan söhbetdeşligiñ we duýadansyz gelen duýgulara sebäp bolýan sözleriñ hem ilki başyny başlaýan söz "Salam" bolsa gerek. Söýgi bilen iki ynsany ysnyşdyran yşka sebäp bolýan söz başam şol bolýan eken. Durmuşdan hiç zat tamakin bolman ýaşap ýören bir gü...

Dowamy »

139 0
Edebiýat, 1 week ago


Söýgi serirleri...

Söýgi setirleri.

"Sen meniň ýyldyz süýnende eden arzuwum däl, Azan okalanda eden dilegimsiň..."

*****

Saňa aýdasym gelýä…
Şelpesin ýel öpen tuduň astynda.
Aýly gijelerde ýalňyz galýanym.
Näme hakda oýlanýanym aslynda.

Saňa aýdasym gelýä…
Syrly gijelerde uky berm...

Dowamy »

200 1
Edebiýat, 2 weeks ago


"Gyz tisgindi, Özem ýaman tisgindi.."

PURSAT

Gyz tisgindi,
Özem ýaman tisgindi,
Garaşan hem garaşmadyk sözüne.
Aýdylanlar ýürekdendi, kesgindi,
Ýer ýok onda degişmä ýa hezile.

Bütin durky bilen sygjak ol häzir
Tapsa ýerden ýarym garyş gädigi.
Ýaňja eşdenne-de ynanmady gyz:
«Eý-ho!
Eý-ho, hakyt, şeý di...

Dowamy »

189 0
Edebiýat, 3 weeks ago


"SÖÝGI PURSATLARY"

SÖÝGI PURSATLARY

Söýgi bir gün bir janana öwrülip,
Näz-kereşme bolup ýanyma geldi.
Demi bilen çoýup meniň kalbymy,
Gollaryny çolap boýnuma saldy.

Yzyna düşürip äkitdi soňam,
Onuň posalarna boldum men maýyl.
Süýji-süýji sözler diýdi pyşyrdap,
Ýene-de kän gowluk boldy meň paýym.<...

Dowamy »

128 0
Edebiýat, 3 weeks ago


“Bagyşla mugallym”

“Bagyşla mugallym”

Bagyşla,mugallym diňlemändirin,
Seň jan edip beren leksiýaňy men.
Şol säwlikden häli-hälem kösenýän,
Kän gowy bilemok leksiýämy men

Şeýle boljagyny aňýardym öňden,
Men närza däl,zerurlygy duýşumdan.
Ýöne welin şonda-da men sözleňi,
Geçiripdirin gulagymyň duş...

Dowamy »

179 1
Edebiýat, 4 weeks ago


"Sen nirede?"

SEN NIREDE

Gözleglerim şowsuz meniñ,
Barmyka ýa ilden kemim.
Boýma boý, deñme-deñim,
Sen nirede, sen nirede?

Aýsyz gijeler garañky,
Zaryñdan dünýäm garaldy.
Saçlarmy şemal darady,
Sen nirede, sen nirede?

Göwnümi ynjydýar ýyllar,
Doñan ýürek haçan ýylar?!

Dowamy »

118 0
Edebiýat, 4 weeks ago


"Ýürekdeşim, ýüregimdeş..!" oýlanma

Ýürekdeşim, ýüregimdeş..!

"HÜÝRSYPAT GYZA

Gözleň çydamymy synaga salýar,
Sözleň gülle bolup ötýär içimden.
Saňa duşup, haýallady hyýallam,
Saňa duşup, galdym wagtyň göçünden.

Ömrüme gülgüne öwüşgin çaýdyň,
Özüme özümi garşy goýduň sen.
Ýylan ýaly sypyrdym-da geýimim,

Dowamy »

174 2
Edebiýat, 4 weeks ago


"Täze gelin"

TÄZE GELIN

Nätanyş töwerek,
Nätanyş ojak,
Diňe bir söwer ýar tanyş hem ýakyn.
Bilýär gelin ýat hem bolsa özüniň,
Indi ýat däldigni bu ojak üçin.

Gaýynene töwerekde hozanak,
Eý görýär çagalar «Gelneje» diýşip.
Gyzjagazlar ony ussat hasaplap,
Keşde öwrenýärler ýanyna üýşüp...

Dowamy »

199 0
Edebiýat, 4 weeks ago


ÝÇL Final!

Essalowmaleykim gadrly dost, doganlar inede ýewropa çempionlar ligasynyñ final duşuşygyna-da sag-salamat ýetip geldik. Takmyn edişimiz ýaly "PSJ" toparyny ýeñmegi başaran "Nemis ulagy" çempionlygy öz adyna resmileşdirdi.

UEFA Çempionlar Ligasy Final
23/08/2020

PSJ      0:1      Bawariýa
                  ...

Dowamy »

174 1
Sport, 1 month ago


"Hasrat"

Hasrat

Hasrat ýekelikde çekilýär eken,
Ýalñyzlyk aýdymyn öwrenipdirin.
Ykbal batyransoñ kalbyma tiken,
Öñkimden üýtgäp, özgeripdirin.

Öwrenşipdir kalbym sensizlige-de,
Sessizlige-de men öwrenşip barýan.
Wysalyñ tapmadyk arzuw, hyýallam,
Şemalyñ ugryna sowrulýar, gaýýar.
...

Dowamy »

144 0
Edebiýat, 1 month ago


"Oba hekaýaty" poema

OBA HEKAÝATY
(Poema)

I

Ähli obamyz bilýär
Meň kimligmi — taryhym.
Ýigitleriň içinde
Bar meniňem tarypym.

Görýän gyzlaň içinden,
Näzli bakýan gözlerem.
Ýöne diýýän özüme:
«Görmedik bol, gözlerim!»

Wah, olar däl, başga gyz
Meň ýüregmi...

Dowamy »

170 1
Edebiýat, 1 month ago


"Kakam hakynda goşgy"

KAKAM HAKYNDA GOŞGY

Isa pygambere meňzeşdi kakam,
Hemem Kuýaş ýaly nuranady ol.
Ynanardyk ony Taňryň asmandan
Ýere ugradanna diýip «Kaka bol!..»

Aladasy mydam bizdik bendäniň,
Hem iki dogany — iki didesi.
Olary söýerdi has-da ilerläp,
Diýip: «Atam, enem janyň nepesi»

Dowamy »

135 0
Edebiýat, 1 month ago


Lion 0:3 Bawariýa

UEFA çempionlar ligasy. Pleý-off.
1/2-tapgyr. 20/08/2020

Lion  0:3  Bawariýa

                   Serj Gnabri - 18'
                   Serj Gnabri - 33'
                   Robert Lewandowskiý - 88'

Stadion: Estadio Jose Alvalade
Baş emin: Antonio Mateu Lahoz

Essal...

Dowamy »

189 4
Sport, 1 month ago


Ynsan bolçulygynda, ynsap gytçylygy...

Ynsan bolçulygynda, ynsap gytçylygy...

#gamgyn uýam bilen söhbetden soñ...

Bu gün meniñ bilen syryñy paylaşmak islediñ, saña goldaw berdim, "Aýt belkem yüregindeki yüküñ yeñlär" -diyipdim. Ýazanlaryñy okanymdan soñ öz yüregim ynjap gitti. Bu zamanyñ oglanlary näme bilen ýaşaýa. Gelejegini nämäñ içinde göz öñüne getiryä...

Dowamy »

331 4
Edebiýat, 1 month ago


SEMIZLIGIŇ DEREJELERINI NÄHILI ANYKLAMALY?

Essalowmaleykim dost, doganlar! Bu gün ünsüñizi kän bir global bolmadyk şeýlekin beden we ruhy saglygymyz baradaky internet sahypasyndan okan maglumatlarmy siz bilen paýlaşmakçy.

SEMIZLIGIŇ DEREJELERINI NÄHILI ANYKLAMALY?

Semizligiň derejelerini anyklamaga kömek edýän dürli usullar işlenilip düzülen bolsa hem, semizlig...

Dowamy »

278 1
Täzelikler, 1 month ago


СOVID-19 WE ÝURDUMYZ: KÖNE WE TÄZE SORAGLAR!

Essalowmaleykim hormatly dost, doganlar. Hemme sag salamatmy? Men bu mowzugy açmagymdan magsat kimdirleri howsalalandyrmak däl. Emma her bir ynsan öziniñ ýaşap ýören jemgyýetinde nämeler bolýandygyny bilmäge haklymyka diýýän. Şonuñ üçin resmi internet sahypasynda okan zatlarymy hem-de öz pikirlerimi sizler bilen paýlaşmagy makul bildim. Ýurdumyzyñ...

Dowamy »

592 3
Täzelikler, 1 month ago


ÖÝDÄKI ZORLUKDAN GORANMA!

ÖÝDÄKI ZORLUKDAN GORANMA!

"Öýdäki zorluk" düşünjesi Aýallaryň we erkekleriň deň hukuklarynyň we deň mümkinçilikleriniň üpjün edilmeginiň döwlet kepillikleri hakyndaky kanunyň 3-nji babynyň 22-nji maddasynda kesgitlenilýär. Şeýle-de bolsa, Türkmenistanda henize çenli öýdäki zorluk barada aýratyn kanun çykarylmady.

Biz b...

Dowamy »

263 0
Täzelikler, 1 month ago


Wahh dünýämize sygmadyk gyz, ýigrimsine dolmadyk gyz...

Wahh dünýämize sygmadyk gyz, ýigrimsine dolmadyk gyz...

Sen Muhammet s.a.w pygamberiñ ymmaty bolup doguldyñ, şonda ene-atañy nähili guwandyranyñy bir bilsediñ, ah bilmediñ. Asyryñ başynda sentýabryñ on altysyna perişde ýaly gyz bäbek bolup dünýä indiñ. Mollanyñ şaýatlygynda bagty aý ýaly ýagty, görki gül ýaly gözel bolsun diýip...

Dowamy »

359 1
Edebiýat, 1 month ago


NÄME ÜÇIN ULY ÝAŞLY ERKEKLER ÖZ HEREKETLERI ÜÇIN JOGAPKÄRÇILIK ÇEKMEÝÄRLER?

NÄME ÜÇIN ULY ÝAŞLY ERKEKLER ÖZ HEREKETLERI ÜÇIN JOGAPKÄRÇILIK ÇEKMEÝÄRLER?

O döwür men 17 ýaşymdadym. Gapy öndüriji kärhanasy bolan telekeçiniň elinde işlemäge başladym. Bu meniň aýlyk alyp işlän ilkinji işimdi. Iş wagty başlygym hiç hili üm-yşarat etmeýärdi ýa-da lak atmaýardy. Onsoňam ol öýlenendi, çagalary hem bardy. Ýöne kimi bu...

Dowamy »

359 1
Täzelikler, 1 month ago


Bagyşlawer, Mähre zar gyzlyk dünýäňe...

Bagyşlawer.

Ir säher "Ertiriň haýyr" diýmedim,
Hal-ahwalyň soramadym ýygydan.
Düşünýän, kän gezek igenensiňem
Bolmanyma "Hyýaldaky ýigidiň".

Gujak-gujak gül bermedim iller deý,
Doglan günüň ýatdan çykdy kä pille.
Meni "şahyr" diýip söýenem bolsaň,
Şahyrlarça wasp etmedim käkill...

Dowamy »

261 1
Edebiýat, 1 month ago