Hormatly ildeş doganlar sizlerden haýyş!

Essalowmaleykim hormatly ildeş doganlar gowmy ýagdaýlaryñyz. Sizlerden bir haýştym bar bir soraga jogap gozleyan. Magtymguly adyndaky dowlet uniwersitetinin Jurnalistika bolumine okuwa kabul edis synaglarynda "Jurnalist" sozi nama diymegi anladyar we ol nama wezipani yerne yetiryar? Diyen sorag berilyan eken. Eger kim şol barada nama bilyan bolsa w...

Dowamy »

129 4
Sorag-jogap, 1 day ago


"Gelmän bilmedim"

GELMÄN BILMEDIM

Giden gider, gaýta gelip inen ýok,
Şu güni bar, ertirini bilen ýok.
Datlasa-da, ýaşamadan iren ýok,
Dadyrdy, dadyna gelmän bilmedim.

Azyndan galýandyr ylgasa käne,
Ýitse ýol tapdyrmaz, mañlaýa -- çäre.
Söýgiýniñ ýanynda buýsanjyñ näme,
Öñinde başymy egmän bilmed...

Dowamy »

64 1
Edebiýat, 6 days ago


"Täze durmuş guran iki ýaş çatynja" hekaýajyk.

Täze durmuş guran iki ýaş çatynja bardy. Goş birikdiren ilkinji günlerinden başlap, durmuşyň ozal pikir edişleri ýaly beýle ýeňil däldigine düşünip ugradylar. Aslyýetinde, bir-birlerini halaman hem duranokdylar. Juda ýygy-ýygydan bolmasa-da, ilkinji tanşan günlerindäki süýji günleri ýatlaşýardylar. Emma häzir, sähelçe söz, ýönekeýje hadysa aralaryn...

Dowamy »

399 3
Edebiýat, 1 month ago