"Bular Hudaýa bil baglanok"

IHSAN ELIAÇYK: "BULAR HUDAÝA BIL BAGLANOK" 

● Ylahyýetçi Ihsan Eliaçygyñ Odatv saýtyna beren interwýusy 

Ylahyýetçi alym Ihsan Eliaçyk eýýäm birnäçe wagt bäri gyzgyn seslenme döredýän çykyşlary bilen dillerden düşenok...

Günorta Amerikadaky sümme tokaýlaryñ hususylaşdyrykan güni indeýleriñ "mülk Inkiñkid...

Dowamy »

86 2
Edebiýat, 2 weeks ago


Kitap gurdy, kitap dälisi, kitap hassasy

KITAP GURDY, KITAP DÄLISI, KITAP HASSASY 

Kitap biziň medeniýetimiziň içinden şeýle bir eriş-argaç bolup geçipdir welin, kitap hakda, okamak hakda dilimizde birgiden aýtgylar (frazeologizmler) döräpdir. Muňa mysal edip «kitap gurdy», «kitaba gyzykýan», «kitaphon», «kitap dälisi», «kitap aşygy», «kitap hassasy» ýaly sözleri görkezip b...

Dowamy »

109 1
Edebiýat, 2 weeks ago


Edebiýat ogurlygy

EDEBIÝAT OGURLYGY 

kitapcy.com saýtynda Magtymguly Pyragynyň döredijiligi bilen bagly dörän ýiti jedel edebiýatda ogurlyk (plagiat) meselesine üns bermek hakynda pikir döretdi.
Meseläniň mazmunyny öwrenenimden soň okan zatlarymyň käbirini paýlaşmak dogry bolar diýip hasapladym. 
Mälim bolşy ýaly, plagiat – bu plagio-og...

Dowamy »

134 1
Edebiýat, 2 weeks ago


Aramyzdakt butlar: Lat, Uzza, Menat

ARAMYZDAKY BUTLAR: LAT, UZZA, MENAT 

Gurhanda araplaryñ yslamdan öñ ynanan üç daş hudaýynyñ "adyna" aýratyn üns berilýär. Eýsem näme üçin? Aýatlaryñ wagt taýdan iniş tertibine seredilende, butlaryñ ady ilkinji gezek "Nejm" süresinde agzalýar. Diýmek, tutuş alty ýyllap butlaryñ ady agzalmaýar. Ilkinji gezek "Nejm" süresinde üç butuñ a...

Dowamy »

93 1
Edebiýat, 2 weeks ago


"Hudaýa ynanmaýanlar kapyrmy, ýa-da..."

"HUDAÝA YNANMAÝANLAR KAPYRMY, ÝA-DA..." 

● Eliaçyk hoja: "Kimdir biri öñden bäri Hudaýa ynanmaýanlara kapyr diýýär, aslynda welin..." 

Makalany doly okamak üçin www.kitapcy.com edebi saýtyna geliñ:

http://kitapcy.com/news/2021-01-01-13102

Dowamy »

123 6
Sorag-jogap, 2 weeks ago


Häzirki bolýan zatlara seredip, ateist bolsañyz...

IHSAN ELIAÇYK: "HÄZIRKI BOLÝAN ZATLARA SEREDIP, ATEIST BOLSAÑYZ - JAÝYZDYR, MENEM ŞU "DINIÑ" ATEISTI" 

● Ylahyýetçi alym Ihsan Eliaçyk gyzgyn seslenme döredýän çykyşlary etmäge dowam edýär.... 

Eliaçyk häzirki bolýan zatlaryñ hakyky yslam bilen hiç baglanyşygynyñ ýokdugyny, bulara seredip, "heý, Allanyñ dinem şeýle bol...

Dowamy »

221 5
Sorag-jogap, 2 weeks ago


Gomoseksualizm barada Ihsan Eliaçykdan seslenme döretjek çykyşlar

GOMOSEKSUALIZM BARADA IHSAN ELIAÇYKDAN SESLENME DÖRETJEK ÇYKYŞLAR 

LGBT birleşiginiñ internet saýtyna interwýu beren ylahyýetçi Ihsan Eliaçyk seslenme döredip biljek çykyşlary etdi. Eliaçyk yslamyñ eden-etdilige, diýdimzorluga garşy çykýandygyny nygtap, gomoseksuallara edilýän diýdimzorlugyñ yslam bilen hiç hili baglanşygynyñ ýokdugy...

Dowamy »

176 3
Täzelikler, 2 weeks ago


Kitaby magşuk saý, özüñi aşyk!

Kitaby magşuk saý, özüñi aşyk!

http://kitapcy.com/news/2019-03-16-5818

# kitapcy.com

Dowamy »

119 0
Edebiýat, 1 month ago


"Kitapdyr ynsanyñ baky hemrasy..."

"Kitapdyr ynsanyň baky hemrasy,
Oňarsaň bolgun sen onuň gümrasy,
Kitap dostdur, asla gama batyrmaz,
Aklyňy goýaldar pikirleň şasy."
Abdyrahman JAMY.

# www.kitapcy.com

Dowamy »

109 0
Edebiýat, 1 month ago


"Alymlara uýsañ..."

"Alymlara uýsañ, açylar gözüñ,
Jahyllara uýsañ, kör dek bolar sen."
Magtymguly.

# www.kitapcy.com

Dowamy »

124 1
Edebiýat, 1 month ago


"Kitap okan gullar manydan dokdur..."

"Kitap okan gullar manydan dokdur..."
Magtymguly.

# www.kitapcy.com

Dowamy »

172 4
Edebiýat, 1 month ago


Jahyllar

Jahyl hemme ýerde jahyldyr...

# www.kitapcy.com

Dowamy »

322 6
Edebiýat, 1 month ago


Www.kitapcy.com türkmen edebiýatynyñ iñ baý maglumatlar çeşmesi

www.kitapcy.com edebi saýty açylan wagtyndan bäri üç ýylyñ dowamynda türkmen medeniýetiniñ (edebiýaty, sungaty, taryhy, ylym-bilimi) düýnünden, şu gününden we ertesinden habar berýän ýurdumyzyñ bäsdeşsiz iñ gowy saýty bolup geldi we mundan beýläk hem şeýle bolmagyny dowam eder.
Materiallar dürli dillerde, esasan, üç dilde - türkmen, rus we t...

Dowamy »

375 5
Täzelikler, 1 month ago