Türkmen taryhy hakynda täze serial: "Oýanyş. Beýik Seljukly" we Soltan Mälikşa

SOLTAN MÄLIKŞA 

Türkmen we dünýä taryhynyñ şanly sahypalaryny ýazan Beýik Seljukly-türkmen imperiýasyndan söz açýan täze "Oýanyş. Beýik Seljukly" teleserialy başlady. Dek ýañy köpüñiz onuñ birinji bölümine tomaşa eden bolsañyz gerek. Tomaşa edeniñizde ruhuña belent ruh goşýan, şan-şöhratly aslymyza, ata-babalarymyza buýsanç duýgusyny...

Dowamy »

73 2
Edebiýat, 11 hours ago


Lut kowmunyñ soñy

LUT KOWMUNYÑ SOÑY

Lut pygamber Ybraýym pygamberiñ agasynyñ ogludyr. Ömri we pygamberligi häzirki Iordaniýanyñ çäklerinde galan Lut kölüniñ töwereginde bolup geçipdi. Häzir şor suwlaryñ gurşap alan ortaça ululygyndaky bu meýdanyñ ýerinde mes toprakly oasiz bardy we şol döwrüñ möhüm şäherleri ýerleşýärdi. Ol şäherleriñ ady Sodom, Gomor...

Dowamy »

149 0
Edebiýat, 1 week ago


Lut kowmunyñ kyssasy

LUT PYGAMBER WE ONUÑ AZGYN KOWMY

"Lutuñ şähri zynadyr, bary gitdi berbada..."
Gurbanaly Magrupy.

▶ LUT PYGAMBER (a.s)

Lut pygamberiñ ady arap elipbiýinde: لوط, ibrany elipbiýinde: לוט görnüşinde ýazylýar. Lut pygamber (a.s) häzirki Ysraýyl bilen Iordaniýanyñ aralygynda ýaşan kowuma ugradylan pyga...

Dowamy »

129 0
Edebiýat, 1 week ago


Lutuñ şäheri

LUTUÑ ŞÄHERI

Magtymgulynyñ eserlerini her gezek okanyñda, bir täze zadyñ üstünden barýarsyñ. Beýik şahyryñ ulanan köp sözleriniñ, ýatlan taryhy, legendar, dini şahsyýetleriniñ hem-de göterýän geografik atlarynyñ añyrsynda uly maglumatlar ýatyr. Şol zatlar bilen Magtymgulynyñ dürli çeşmeler arkaly doly tanyş bolandygyny baý döredijili...

Dowamy »

84 0
Edebiýat, 1 week ago


Dünýänjñ iñ täsin öz janyña kast etme synanşygy

DÜNÝÄNIÑ IÑ TÄSIN ÖZ JANYÑA KAST ETME SYNANŞYGY

Çakdanaşa ýokary derejede ölümi arzuwlan fransiýaly bir raýat öljek bolup elinden gelenini etdi... Ýöne onuñ bu dünýäde azajygam bolsa almaly demi bar eken, sebäbi ol bu arzuwyny amala aşyrjak bolup hernäçe çytraşsa-da edeni ugruna bolmady we ölmän galdy. Gürrüñi edilýän fransiýaly kert...

Dowamy »

358 3
Täzelikler, 1 week ago


Mazar daşyny okamak üçin osmanly dilini bilmek az bolar

MAZAR DAŞYNY OKAMAK ÜÇIN OSMANLY DILINI BILMEK AZ BOLAR

"Akýagyz türkleriñ uly syry. Ependi" (“Beyaz Türklerin Büyük Sırrı, Efendi”) we "Akýagyz türkleriñ uly syry. Ependi -2" kitaplaryny ýazyp ýörkäm, gonamçylyklara kän zyýarat etdim. Mazar daşlary we olar bilen baglanyşykly kitaplary okadym.
Prezident Erdogan "Ata-babalaryny...

Dowamy »

237 5
Bilim, 2 weeks ago


Ar-namysyñ sapyk garawullary

AR-NAMYSYÑ SAPYK GARAWULLARY

Özüni din alymy yglan eden bolar-bolgusyz kişileriñ samahyllamalaryna öwrenşibem gidipdiris eýýäm. Diñe alym derejesinden pesdäki körzehinler däl, eýsem hakykatdanam din meselesinde ökde hünärmen diýip bolaýjak kişilerem aram-aram "Hudaý saklasyn! Beýle-de bir zat bormy?" diýip, ýakañy towlatdyrjak zatlar...

Dowamy »

369 1
Edebiýat, 3 months ago


Germiýanogly Alişar beg

TARYHY ŞAHSYÝETLER

▶ ALIŞAR BEG

"Gurulyş. Osman" teleserialyna yzygiderli tomaşa edýänlere Alişar begiñ kimdigi gyzykly bolsa gerek. Teleserialda Alişar begiñ obrazyny türk aktýory Saruhan Hünel janlandyrýar. Alişar beg (hakyky ady Kerimüddin Alyşir) kim bolupdyr? Onuñ osmanly taryhyndaky tutýan orny nähili?

Dowamy »

333 3
Edebiýat, 3 months ago


Adamzadyñ soñsuz bilesigelijiligi: Başga saýýaralylar

ADAMZADYÑ SOÑSUZ BILESIGELIJILIGI: BAŞGA SAÝÝARALYLAR

ABŞ-nyñ Goranmak ministrligi-Pentagon geçen aýyñ ahyrynda gapbarçanaklar (uçýan legenler) boýunça beren beýannamasynda "näbelli uçýan närseler-UFO" sözüni ulandy welin, jedeller ýene möwjedi: Dünýämizden başga ýerde näbelli jandarlar barmy?
Ilkinji UFO megerem, b.e.öñki 46...

Dowamy »

463 2
Bilim, 3 months ago


Fatih Soltan Mämmet bioýarag arkaly öldürildimi?

Soñlanmadyk çekişme

▶ FATIH SOLTAN MÄMMET BIOÝARAG ARKALY ÖLDÜRÜLDIMI?

ABŞ-nyñ Prezidenti Donald Tramp başlyklaýyn, bütin dünýä koronawirusyñ nirden gelip çykyp çykandygynyñ üstünde kelle döwýär. Koronawirus biologik ýaragmy? Ýazuw çeşmelerine salgylansag-a, hettleriñ ergot kömelegi ilkinji bioýaraglaryñ biri bolupdyr....

Dowamy »

458 0
Bilim, 4 months ago


Tanymal adamlaryñ durmuşyndan komplimasiýa teoriýalary

TANYMAL ADAMLARYÑ DURMUŞYNDAN KOMPLIMASIÝA TEORIÝALARY

Koronawirus belasynyñ durmuşymyza aralaşmagy bilen birlikde komplimasiýa teoriýalary-da dünýä jemgyýetçiliginiñ üns merkezine ymykly girdi. “Komplimasiýa teoriýalaryna ynanamok, ýöne...” diýip başlaýan köp kişi metbugatda öz pikirlerini paýlaşdylar. Paýlaşylýan pikirleriñ näçeräg...

Dowamy »

457 0
Edebiýat, 4 months ago


Kitapcy.ga täze salgyda: kitapcy.com

Hormatly internet okyjylary we kitapcy saýtymyzyñ hormatly agzalary!
Öñki www.kitapcy.ga saýtyna indi täze www.kitapcy.com salgysyndan girip bilersiñiz.
Hemmäñize kitapçyda garaşýarys mähriban ildeşler!

@Kitapçylar.

Dowamy »

532 6
Täzelikler, 4 months ago


Bir çaga

BIR ÇAGA

Bu synlaýan suratyñyzda ýüp bilen baglanan çaga bar. Ýüpüñ bir ujy çaganyñ ejesidir diýip çaklanýan aýalyñ elinde.
Bu görnüşe nähili düşünse bolar.
“Tasma” sözüne dilim öwrülenok.
Emma şu soragy soramak gerek:
Çagamyzyñ elinden tutmak bilen ony ýüpe baglap, ýüpüñ ujundan tutmagyñ arasynda hiç hil...

Dowamy »

656 4
Sorag-jogap, 4 months ago


Wirus diýdiñizmi?

WIRUS DIÝDIÑIZMI?

Wagtymyzyñ aglabasyny öýde geçirýän bu döwrümizde köpümiz hezil edip kinofilmlere tomaşa edýäris.
Eger öñ görmedik bolsañyz size köneräk, ýöne içi durşuna yşarat dili bilen doly bir çeper kinofilmi görmegi maslahat berip bilerin: Dört ugur boýunça "Oskar" baýragyny alan “Matrisa“.
Ilki çykan wagtynda (...

Dowamy »

349 0
Bilim, 4 months ago


Körlük keseli we koronawirus

KÖRLÜK KESELI WE KORONAWIRUS

Romanyñ başlanyşy şeýle: gyzyl yşyk ýananda säginen awtoulagyñ rulunda oturan sürüjiniñ gözi birdenkä kör bolýar.
Bir tanşy ony göz lukmanyna äkidýär, göz lukmany-da, yzyndan ony getiren tanşy-da kör bolýar. Lukmanyñ ýanynda işleýän kömekçisi-de körlükden nesibini alýar we ş.m... Görşüñiz ýaly, az...

Dowamy »

362 0
Edebiýat, 4 months ago


Syrly mikrobiologiýa jenaýatlary

SYRLY MIKROBIOLOGIÝA JENAÝATLARY

2020-nji ýylyñ 2-nji maý güni.
ABŞ-nyñ Pensilwaniýa ştatynyñ Pittsburgh şäheri.
Polisiýanyñ rasiýalarynda McKnight Roadyñ bir çetinde Elm Ct-däki "The Mews of Town North"-da atylyp öldürilen iki sany erkek adamyñ jesediniñ tapylandygy barada howsalaly habar ýañlandy…
Olaryñ biri...

Dowamy »

419 0
Bilim, 4 months ago


Şazada Mustapanyñ ömri we ölümi

ŞAZADA MUSTAPANYÑ ÖMRI WE ÖLÜMI 

Şazada Mustapanyñ ölümi osmanly (türkmen) taryhynyñ iñ gynançly wakalarynyñ biridir. Adamkärçilikli häsiýeti, edermenligi we gözsüz batyrlygy bilen tagtyñ birinji talaşgäri hökmünde öñe saýlanan şazada Mustapa özüniñ pajygaly ölüminden bäri taryhçylaryñ dilinden düşmän gelýär. Ýogsa-da, ol tagta çykan...

Dowamy »

525 0
Edebiýat, 5 months ago


Akynçylar otrýady

OSMANLYLARYÑ ZARBA URUJY GÜÝJI

▶ AKYNÇYLAR OTRÝADY

Osmanly türkmen döwletiniñ zarba urujy güýjüni emele getiren akynçylar otrýady döwletiñ ilki gurlan wagtynda orta çykypdyr we XVII asyryñ başlaryna aktiw hereketde bolupdyr. Ilkinji akynçylara döwletiñ düýbüni tutujy Osman Gazynyñ döwründe duş gelmek mümkin. Täze ýerl...

Dowamy »

395 1
Edebiýat, 6 months ago


Käbäni togap eden guşlar

KÄBÄNI TOGAP EDEN GUŞLAR

Dünýä ýurtlarynyñ aglabasyny aldym-berdime salan koronawirus howpy Allanyñ öýi hasaplanýan Mukaddes Käbäniñ zyýaratyna-da täsirini ýetirmän goýmady. Aslynda bu birinji gezek bolýan zat däl. Taryhda uruşlar, talañçylykly wakalar, köpçülikleýin keseller Käbäniñ birnäçe gezek zyýarata ýapyk ýagdaýda durmagyna se...

Dowamy »

575 0
Edebiýat, 6 months ago


Samsa çawuş

TARYHY ŞAHSYÝETLER

▶ SAMSA ÇAWUŞ

"Gurulyş. Osman" teleserialynda egnine böri kelleli möjek derisi aýlanan pişge murtly daýaw pyýada köpleriñ ünsüni çeken bolsa gerek. Ärtogrul Gazynyñ ýakyn dosty bolan bu edermen türkmen ýigidiniñ ady Samsa çawuş bolup, ol Ärtogrul beg aradan çykansoñam, esli ýyllap Osman Gazydyr onuñ...

Dowamy »

414 0
Edebiýat, 6 months ago


Baýju noýon

TARYHY ŞAHSYÝETLER

▶ BAÝJU NOÝON 

Baýju noýonyñ obrazy "Direliş. Ärtogrul" teleserialynyñ baş gahrymanlarynyñ biri hökmünde türkmen tomaşaçylaryñ añyna hemişelik siñdi. Taryhda hakykatdanam ýaşap gecen bu talañçy mongol serkerdesi Anadoly türkmenleriniñ başyna inderen zulumy bilen beýleki mongol serkerdelerinden has öñ...

Dowamy »

377 0
Edebiýat, 6 months ago


Aryk Buka

TARYHY ŞAHSYÝETLER

▶ ARYK BUKA 

Aryk Buka (ýa-da Aryk Böke) taryhda kim bolupdyr? "Direliş. Ärtogrul" teleserialynda ady geçen Aryk Buka taryhda hakykatdanam ýaşap geçen şahsmy? Ol näme sebäpli dogany Kubilaý hanyñ garşysyna gidipdir? Ady agzalan teleserialda Aryk Bukanyñ obrazyny türk aktýory Emre Erçil janlandyrýar....

Dowamy »

363 0
Edebiýat, 6 months ago


8-nji mart Halkara zenanlar gününiñ taryhy

8-nji MART HALKARA ZENANLAR GÜNÜNIÑ TARYHY 

8-nji mart Halkara zenanlar güni ýa-da Bütindünýä işçi zenanlaryñ güni - aýal-gyzlara garşy jynsparazçylykly düşünjä garşy göreşmegiñ günüdir. Mundan 153 ýyl öñ deñhukukly işe deñ aýlyk hakyny talap edip we iş ýerlerindäki ýaramaz şertlere garşy janlaryny orta goýup aýaga galan aýal-gyzlary...

Dowamy »

461 0
Edebiýat, 6 months ago


Bamsy Birek

TARYHY ŞAHSYÝETLER

▶ BAMSY ALP 

Bamsy alp, has dogrusy Bamsy Birek kim bolupdyr? Bamsy Birek taryhda ýaşap geçen real şahsmy? Eger real şahs bolsa ol haçan öldi we mazary nirede? Geliñ, "Gorkut ata" eposynyñ iñ görmegeý we batyr ýigitlerinden bolan Bamsy Birek barada käbir maglumatlara ser salalyñ. 

■ B...

Dowamy »

638 24
Edebiýat, 6 months ago


Hytaý biologik ýaragy synagdan geçirýärmi?

HYTAÝ BIOLOGIK ÝARAGY SYNAGDAN GEÇIRÝÄRMI? 

2009-njy ýylyñ aprel aýynda Oktaý Sinanoglynyñ taýýarlan "Ölüm tohumlary. Genetika ylmynyñ añyrsyndaky pyssy-pyjurlykly oýunlar" atly kitabynyñ birinji neşiri çykdy. Sinanogly kitaba ýazan sözbaşysynda şeýle diýýär: 
“Molekulýar biologiýanyñ düýbi ilkinji gezek 1960-njy ýyllarda tutu...

Dowamy »

556 2
Täzelikler, 7 months ago