Pul gazanmagyň iň beýik syry: Bu ka­nu­ny nä­dip he­re­ke­te ge­tir­me­lidigi­niň iň be­ýik sy­ry

Pul gazanmagyň iň beýik syry:
Bu ka­nu­ny nä­dip he­re­ke­te  ge­tir­me­lidigi­niň iň be­ýik sy­ry 

Jo Witale
Terjime eden: Orazmyrat MYRADOW


  Bermegiň almaga ýetirýändigini, berip bilmegiň has-da köp baýlyga eltýändigini men gaýtalap aýdýaryn.

 

  Häzir biznes ulg...

Dowamy »

121 0
Sorag-jogap, 1 day ago


Pul gazanmagyň iň beýik syry. Jo Witale

Pul gazanmagyň iň beýik syry
Jo Witale
Terjime eden: Orazmyrat MYRADOW

Ba­gyş­la­ma

Bu kitap bestselleriň awtory, ruhy halypa, gadyrly dost — öwezine zat hantama bolmazdan, bütin ömrüni paýlap geçiren adam Jon Herriçarana bagyşlanýar. 

— Eger siz durmuşda haçan hem bolsa, bir wagt iş baba...

Dowamy »

84 0
Sorag-jogap, 1 day ago


BIR SÖÝ­GI­NIŇ TA­RY­HY (Hytaý hekaýasy)

BIR SÖÝGÜNIÑ TARYHY

BA Din,
hy­taý ýa­zy­jy­sy


   Gülküli bir wa­ka­ny gür­rüň ber­mek ge­ze­gi ahyr­so­ňy Ýu­an Žun­şe­ne-de ýet­di. Ýi­gi­diň ga­ra de­mir çar­çu­wa­ly äý­ne­gi­niň aňyrsyn­da­ky gy­ýak­dan şo­wa göz­le­r bir­den ulalyp git­di. Otu­ran­lar onuň ma­za­ly ýag çal­nyp, sag tara­pa da­ra­la...

Dowamy »

124 0
Edebiýat, 1 day ago


SÝUN­KI­NIŇ TARYHY. (Ýapon hekaýasy)

SÝUN­KI­NIŇ TARYHY

Dzü­ni­ti­ro TA­NID­ZA­KI,
ýa­pon ýa­zy­jy­sy. 


   Sýun­kin ady bi­len bel­li zenan Ko­to Mod­zu­ýa, osa­kaly der­man­ha­na eýe­si­niň maş­ga­la­syn­da, Dos­ýo­ma­ti mä­hel­le­sinde dog­lup, Meýd­zi­niň 19-njy ýy­ly­nyň onun­jy aýy­nyň 14-nji gü­nün­de dün­ýä­den gaý­dyp­dyr.
<...

Dowamy »

84 3
Edebiýat, 1 day ago


RABBI GILLEL (Ermeni hekaýasy) (Hezreti Isa do­gul­ma­zyn­dan 50 ýyl öň)

RABBI GILLEL

 A. ISAAK­ÝAN,
er­me­ni ýa­zy­jy­sy 

   Ylymyny art­dyr­mak mak­sa­dy bi­len Wa­wi­londan Ys­ra­ýy­la ge­len­de, rab­bi Gil­le­liň❶  ýa­ňy kyrk ýa­şy do­lup­dy. Ol şä­her­de gün­lük­çi bolup işe dur­ýar. Ga­zan­jy­nyň ýa­ry­ny maş­ga­la­sy­na, gala­ny­ny Hu­da­ýyň ka­nun­la­ry­ny öw­red­ýän be­ýik...

Dowamy »

74 1
Edebiýat, 1 day ago


Bir bar eken Bir ýok eken dostluk adynda bir ada bar eken ...

Bir bar eken bir ýok eken
Dostluk adynda bir ada bar eken.
Bu ada kiçi bolansoñ eýesi köp bolon eken. "Taşlisin ýaşisin" baş şygarlary bolupdyr. Ýöne kim köp tölese şoñ sözi geçer eken. Soñ başgasy gelip köp tölese oñ sözi geçer eken. Öñki tölän hakyny talap edip ugrasa elinden resminamalaryny alyp, eline gandal dakyp adadan kowar...

Dowamy »

411 17
Edebiýat, 1 week ago


ÝATKEŞLIK

Ýatkeşlik
Ýatkeşlik adam beýnisiniň maglumatlary ýazmaga, saklamaga, zerur bolan ýagdaýynda suratlandyrmaga bolan ukybydyr. Emma maglumatlaryň nädip ýatda saklanýandygy we özleşdirilýändigi barada aýdyň hem-de gutarnykly netijä gelinmedi. Her bir adamda maglumatlary ýatda saklamagyň usullary bolýar we olar üç topara bölünýär:
1. Görýä...

Dowamy »

202 0
Bilim, 1 week ago


Diñe MAHABAT hakda

Diñe mahabat hakda

Adamlar siziň näçeräk mahabat
goýanyňyzy sanamaýar. Olar
siziň galdyryp bilen täsiriňizi
ýatlaýar.
***
Mahabatdaky iň güýçli
element — hakykaty aýtmak.
Bill Bernbah
***
Olara hil görkeziň.
Mahabatyň iň gowy ýoly şol.
Milton Herşi

Dowamy »

111 0
Bilim, 1 week ago


MEŞHUR KAPURLARYÑ DURMUŞYNDAN

Hindistan her ýyldaky surata
düşürýän filmleriniň sany
boýunça dünýäde iň öňdäki
orunlarda. Ýurduň çäginde dürli
dillerde filmleri surata düşürýän birnäçe
kinostudiýalar hereket edýär. Şolaryň iň
esasylarynyň biri hem «Bolliwuddyr».
Aslynda hindi kino sungatynyň
taryhy 1899-njy ýylda «Bolliwud...

Dowamy »

201 0
Edebiýat, 1 week ago


Raj Kapur

“Hindi kinosynyň atasy”, režissýor, kinoartist Raj Kapur 1924-nji ýylda Peşawarda (häzirki Päkistan) teatr we kino sungatynda tanalýan Prithiwiraja Kapuryň maşgalasynda dünýä inýär. Raj Kapur entek 11 ýaşyndaka “Rewolýusiýa” atly filmde özüniň ilkinji keşbini ýerine ýetirýär. 1947-nji ýyldan başlap, ol iri çeper filmlerde surata düşüp başlaýar. Ol...

Dowamy »

160 0
Edebiýat, 1 week ago


KARARSYZLYK. SEN BOLSAÑ NÄME KARAR BERERDIÑ?!

Bir zat ýazmak isledim. Ýöne näme?! Bilmedim. Nämedir bir zat.
Gel gowsy özüm barada ýazaýyn:

Geçmişi unudup, täze ýerde hemme zady täzeden başlamakmy añsat?!
Ýa-da geçmişde bolan ýalñyşlyklary düzedip, geçmiş bilen iç-içe öñki ýeriñde ýaşamak?!

Diýeli, täze ýerde hemme zady täzeden başladyñ...

Dowamy »

278 2
Sorag-jogap, 2 weeks ago


Alymlar Marsda suwuň bardygyny subut etdiler

2012-nji ýylda Saharada tapylan NWA 7533 meteoritiniň seljermesi Marsyň 4,4 milliard ýyl ozal suwunyň bardygyny görkezdi. Alymlar tarapyndan geçirilen degişli gözlegleriňwe çaklamalaryň seljermeleri “Science Advances” žurnalynda çap edildi.

Agramy 84 gram bolan meteoritiň, Ýeriň atmosferasyna girmek üçin döwülen asman jisiminiň bir b...

Dowamy »

238 2
Täzelikler, 2 weeks ago


Kitaplar dünýäsinden gyzykly maglumatlar

─ ABŞ-nyň paýtagty Waşington şäherindäki Kongressiň Kitaphanasy dünýäde iň uly kitaphana hasaplanýar. Kitaphananyň kitaplaryna diňe bir ýüzleý göz gezdirmek üçin size, takmynan 137 ýyl gerek bolar.
─ Google-yň berýän maglumatlaryna görä, dünýä kitaphanalarynda 130 mln-a golaý, has takygy 129 864 880 sany kitap saklanýar.
─ Kitap okama...

Dowamy »

187 0
Täzelikler, 2 weeks ago


Robindranat Tagor “ Heläkçilik” romany

Robindranat Tagor Hindistanyň meşhur ýazyjysy, şahyry, dramaturgy, romançysy hökmünde tanalýar. Meşhur ýazyjynyň birnäçe eserleri dünýä dillerinde terjime edilipdir. Ol diňe bir ýazyjy bolmak bilen çäklenmän, eýsem, hindi halkynyň saz sungatynyň ösmeginde uly işler bitirýär. Onuň eserleriniň arasynda köp meşhurlyk gazanan eseri “Heläkçilik” romanyd...

Dowamy »

152 0
Edebiýat, 2 weeks ago


DÖRT ÇARYÝARLAR

DÖRT ÇARYÝARLAR

Ebu Bekir, Omar, Osman, Aly älemleriñ Serweri Muhammet aleýhi wesellemiñ iñ ýakyn egindeşleri bolup, gezek-gezegine ilkinji halyf bolan şahsyýetlerdir.
Bu beýik ynsanlar musulman bolmazdan öñem abraýly hem akylly-başly adamlar eken. Muhammmet pygamberimiziñ (s.a.w) Yslamy wagyz etmegine "Dört çaryýarlar" mald...

Dowamy »

269 0
Sorag-jogap, 2 weeks ago


Maşgalanyň görnüşleri

Maşgalanyň görnüşleri:

1. Döwletli maşgala – bu ene-ata, ogul-gelin we agtyklardan ybarat. Beýle
maşgalada ata il içinde abraýly, sylag-hormatly, medeniýetli adam bolýar. Ene
hojalykda maslahatçydyr. Maşgalanyň beýleki agzalary hersi öz orunlarynda bolup,
öz işleri bilen gümra bolup ýörýärler, gerek ýerinde b...

Dowamy »

166 0
Sorag-jogap, 3 weeks ago


Animizm

Animizm

Dinleriň gelip çykyşy bilen baglylykda esasy ugurlary bilen Animizm ady astynda bir system düzen Taỳlordyr. Ondan soň bu teoriỳany ösdüren Spenser bolsa oňa esasy üỳtgetme girizmeden tekrarlamak bilen bir wagtyň özünde, onuň ulanỳan adalgalary we öňe süren teklipleri-de öňküligine galypdyr.

Taỳlor we Spenseriň...

Dowamy »

139 0
Sorag-jogap, 3 weeks ago


Gudaçylyk

Gudaçylyk

Türkmen däp-dessurlaryna görä, keseki maşgaladan gyz alynjak bolnanda,
nähili maşgaladandygyny bilmek maksady bilen oglan tarapyndan sawçy iberilýär.
Ol alynjak gyzyň goňşy-golamyndan, olaryň maşgalasyna beletlerden, şol ýaýlanyň
abraýly aksakallaryndan guda bolunjak maşgala hakynda sorag-ideg edýär....

Dowamy »

227 0
Sorag-jogap, 3 weeks ago


Maşgalanyň jemgyýetçilik taryhy

Maşgalanyň jemgyýetçilik taryhy


Nika ýa-da ganybir garyndaşlyk esasynda dörän hem-de olary durmuş
umumylyklary, özara ahlak jogapkärçiligi, birek-birege kömek bermek ýaly şertler
bilen esaslanan kiçi topar maşgalany emele getirýär.
Ilkidurmuş jemgyýetçilik gurluşyndaky gatnaşyklary mysal getirmek arkaly...

Dowamy »

129 0
Sorag-jogap, 3 weeks ago


ÝAŞARDYM HUT DIRI ÝALY

ÝAŞARDYM HUT DIRI ÝALY

Gursagma sygmady ýürek,
Zyñaslarym geldi sogrup.
Başarmandyr ejem meni,
Dogranda ýüreksiz dogrup.

Eger şeýdip dogran bolsa,
Ýürekden ýanmazdy janym.
Duşmanyma dost bolmazdym,
Bolardym zalyma zalym.

Gaýgy bilen gaýnatmazdym,
Durmuşyñ...

Dowamy »

144 0
Edebiýat, 3 weeks ago


«Ýaşma, Güneş...» Yza tarap öňe!

«Ýaşma, Güneş...»
Yza tarap öňe!


"Aý, sen geçmiş bilen ýaşajak bolsaň-a..." diýjek bolansyňyz şu wagt. Ýöne energiýa sarp edip beý diýjek bolup oturmaň. Ýa, bir ýerlerde okan aforizmleriňizi ýatlajak bolup kelle döwmäň. Sebäbi men siziňem köplenç geçmişi ýatlamakdan lezzet alýandygyňyzy bilýän. Elbetde, ajy ýatlamalar...

Dowamy »

110 0
Sorag-jogap, 3 weeks ago


WATAN

WATAN

Çar tarapa dostluk goluny berýän,
Türkmenistan — baky Bitarap Watan!
Jebisleşýär dünýä ýurtlary bilen,
Türkmenistan — baky Bitarap Watan!

Zähmet joşýar bu Berkarar döwletde,
Bitaraplyk bilen belent hormatda,
Gaýratlydyr döretmekde-gurmakda,
Türkmenistan — baky Bitara...

Dowamy »

98 0
Edebiýat, 1 month ago


BITARAPLYK

BITARAPLYK

Sähralar parahat,
Tokaý parahat.
Işde-de rahat,
Öýde-de rahat,
Asuda geçip dur ýyl, günler, sagat —
Budur hemişelik Bitaraplygymyz.

Güýzlerem hasylly,
Gyşlaram gorly,
Baharlar bägülli,
Tomuslar nurly,
Ýeriň üsti-asty hazyna-gorly
Budur...

Dowamy »

94 0
Edebiýat, 1 month ago


HEMIŞELIK BITARAPLYGA BUÝSANÇ

HEMIŞELIK BITARAPLYGA BUÝSANÇ

Agzybir, asuda, Bitarap ýurtda,
Bolsady ekilen ýalydyr edil.
Millet öz kalbyna aram tapýandyr,
Döwletiň Lideri bolanda adyl.

Bitaraplyk adyllykdan başlanýar:
Deň göz bilen bakmak ähli halklara.
Dostluk golun gerip, hemaýat bermek,
Ruhy goldaw be...

Dowamy »

99 0
Edebiýat, 1 month ago


Içinde - Gülüstan MÄTÝAKUBOWA

Içinde

Köňlüm, ne iş bitirdiň, geldiň jahan içinde.
Magtymguly.

Mähir görkezip janym, zar-u-girýan içinde,
Ýagşylyga ýar bolup, galdym arman içinde,
Hatalam hatar-hatar, müň puşeýman içinde,
Başym göwräme ýetmes, daş-degirmen içinde,
Umydymyň gülleri gara duman içinde,
Köňlü...

Dowamy »

119 0
Edebiýat, 1 month ago