Bu ömürde ep-eslije zat gördük ...

Bu ömürde ep-eslije zat gördük,
Ýakyndanam mähribanrak ýat gördük,
Özi garyp, ýöne göwni şat gördük —
Gara ak bolupdyr diýip eşdemok.

Kä ondan, kä mundan öwüsýär şemal,
Azgyna ahyry tapylýar zowal.
Öwüt-ündew bilen — asly bikemal
Kemal tapanmyşyn diýip eşdemok.

Synlap...

Dowamy »

111 0
Edebiýat, 5 days ago


MEN BIR OGUZ TÜRKMENI!

BEN BIR OĞUZ TÜRKMENIM

(Marş sözü)

Türkmeneli aslanları var olsun
Türkmene tek yüce Allah yar olsun
Toprağıma dikilen göz kör olsun
Kerkük Musul düşmanlara dar olsun.
Mavi gökde ayyıldız
bayrağım dalğalansın
Bu yurtta Türkmen adı
Şahlandıkça şahlansın

Dowamy »

93 0
Edebiýat, 4 weeks ago


GYSGA SÖZÜM - GUMMATYM

Ýandagyň güli, tikeni, kökem adam
üçin derman. Ýöne ol ekiniň içinde gögerse adamlar ony köki-damary bilen aýyrmaga howlugýarlar.
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°
Süýji iýip dişini agyrdan kişiniň, ajy
bilen dişini bejerdişinde many köp.
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°
Oba...

Dowamy »

355 2
Sorag-jogap, 1 month ago


»®« II

»®« Telefon bilen ýaşamaga şeýlebir öwrenişipdirin welin, ýöräp barýarkam "pikirler-de" ýazamda ýykylyp bir ýerimi agyrtmakdan dälde, harp ýalñyş göýbermekden gorkýan.

»®« Howa gyzgyn, balyklar hem derleýändir diýip, akwarýuma buz ýaly kola guýdum. Göräýdä bulary. Begenjinden ýaña hemmesi arkan ýüzüp başlady.

»®« Jala...

Dowamy »

437 4
Edebiýat, 1 month ago


KÖPÇILIGIÑ TÄSIRI

  Köpçiligiñ täsiri: bir giden düzgünnamalaryñ we şertleriñ ýygyny bilen esaslandyrylan käbir ynançlaryñ   bir toparyñ, jemgiýetiñ w.ş-leriñ agzalarynyñ arasynda ýaýramagyna berilen atdyr. Bärde, hakykat bolan ýekeje zat, bir agza tarapyndan şol şertleriñ(ynanjyñ) kabul edilmeginiñ esasy sebäbi, şol toparyñ, jemgiýetiñ köp agzalary tarapyndan kabul...

Dowamy »

213 2
Sorag-jogap, 2 months ago


EJE!!!

Sen gideniñ bäri her gün, meñ çep tarapym agyrýar EJE!!!

"EJE!" diýip, ýüzlenmegi şeýlebir küýsedim, EJE!!!

Señ mähriñi we söýgi doly ýüregiñi küýseýän EJE!!!

Gyş paslynyñ bir günäsi ýok EJE!!!
Sensizlik gaty sowuk.

"EJE" sözüni her gezek eşidenimde,
bir gyra geçip agla...

Dowamy »

197 2
Edebiýat, 2 months ago


ALDAR KÖSE

  Öñem bir patyşa:
- «Maña kim "ýalan gep" aýdyp bilse, şol adama bir golça dolusy altyn berjek» - diýipdir.
Ýalançylaryñ hemmesi köşge ylgap gelip, başlapdyrlar ýalanlaryna. Biri:
- «Bir guş, ÿolbarsy penjeleri bilen tutdy-da, alyp ötä gitdi» - diýipdir. Onda Patyşa:
- «Bunyñ nämesi ýalan? Guş diýýäniñ-ä bürgütdir,...

Dowamy »

420 3
Edebiýat, 2 months ago


BIR MÄHIRLI ÝYLGYRYŞ, DÜNÝEDE KÖP ZADY ÜÝTGEDIP BILER.

  Gyzjagaz, gamgyn oturan nätanyş bir adama seredip ýylgyrdy. Çaga ýüreginden gelen bu, sada we mähirli ýylgyryş, gamgyn adama sähel wagtlyk, ähli aladasyny unutdyrdy. Ol hem gyzjagaza mähirli ýylgyrdy. Birden, ýakyn wagtda özüne kömek eden köne dostuna sagbolsyn aýtmandygy ýadyna düşdi. Derrow, Köne dostuna habar ugratdy.

  Minnerd...

Dowamy »

209 0
Edebiýat, 2 months ago


»®«

»®« 100 gyzdan durmuşda ýetmek isleýän 100 arzuwyny sorap bilmedik... Sebäbi, 1-nji soran gyzymyz integem aýdyp dynmady.

»®« 12 ýaşlyja ýegenim facebook-da «Men häzirem goýup giden ýeriñde saña garaşýan.» diýip, paýlaşypdyr. Derrow aýal doganyma jañ edip: - «Ýegenimi nirde goýup gaýtdyñ»  diýip, gaharlandym.(asyl ýegenim aşyk eken)...

Dowamy »

374 4
Edebiýat, 2 months ago


Koreý rowaýatlaryndan

[Gunyeoseong]

Bu gala, Chungwonkun / Pukilmyun / Chojeongri-de ýerleşýär.

Silla-da her biri arslan ýürekli, dokuz gyzy we bir ogly bolan bir maşgala ýaşapdyr. Bir gün janlaryny orta goýup jedel edipdirler. Oglan: «Men tagta aýakgaplarymy geýip Seul-a baryp gelýänçäm, sizem bir gala gurmaly bolarsyñyz. Men gelmänkäm ga...

Dowamy »

241 1
Edebiýat, 2 months ago


NIRIK JAÑ ETDIÑ?!

NIRIK JAÑ ETDIÑ?!

  Öñem bir amerkaly öýüne gelip poçta gutusynda telefon töleg hatyny görse, bir aýda 500 dollar töweregi ýazylan. Depesinden gaýnan suw guýlan ýaly bolupdyr. Derrow jañ edilin belgileriñ sanawuny talap edipdir, we alyp seretse jañ edilen belgileriñ hemmesi dost-ýarlaryna degişli eken. «Aý, bolýa. Näme, tölemeli bord...

Dowamy »

398 2
Edebiýat, 2 months ago


ÖLMÄNE GELDIM. [ AZERBEÝJAN EDEBIÝATYNDAN TERJIME ]

[ AZERBEÝJAN EDEBIÝATYNDAN TERJIME ]

Belkide, möhümem däldir señ üçin,
Howlukma aýdaýyn, bil neçüýn geldim.
Belki senem meni küýsänsiñ diýip,
Bu gije men seni görmäne geldim.

Nirde galdy ol öñki söýgi sözlerim,
Köp wagyt bolupdyr seni görmänim,
Bu derde, señ bilen dertdeş bolmany...

Dowamy »

233 1
Edebiýat, 2 months ago


KÖNE JORAPLAR. ( terjime )

Gadym zamanlarda gaty baý bir adam, ogullaryna şeýle wesýet edipdir:
«Men ölenimden soñ, kefenimden öñ şu köne joraplarymy aýagyma geýdiriñ, men köne jorabym bilen gömülmek isleýärin».
Wagt geler adam aradan çykar. Kakasynyñ aýdyşy ýaly kefeninden öñ, ogullary köne joraplary alyp geler. «Kakamyz wesýet etdi, şu köne joraplary aýagy...

Dowamy »

345 0
Edebiýat, 2 months ago


MESJİD-İ AKSA [ Türk edebiýatyndan terjime ]

Mesjid-i Aksa-ny gördüm düýşümde,
Bir çaga ýaly-dy, hem aglaýardy.
Baryp gapysyna mañlaýmy goýdym,
Göýä, bir ýer asty bahr-y joşýardy.

Gözlerim ýollarda garaşyp ýörün,
Nirde doganlaryñ diýýärdi bir ses,
Ilk Kyblasy mendim, beýik Nebi-niñ,
Unutdymy ýa-da muny ähliñiz.

Bur...

Dowamy »

168 1
Edebiýat, 2 months ago


GARYP MAŞGALA (terjime)

  Bir gün Elif aglamjyrap, ýüzüni sallap mekdepden gelşine, kakasyna:
- «Kakajan! Joralarynyñ täzeje ýalpyldap duran köwüşleri bar, mañada birini alyp beräý!» - diýdi. Kakasy:
- «Häzir biziñ bergilerimiz köp, hem señ köwşüñ bar ahyryn» - diýse, çaga bu ýagdaýa gynypdyr we gaharlanyp täzeden sorapdyr, ýene-de şol jogaby alypdyr. Kakas...

Dowamy »

392 4
Edebiýat, 2 months ago


Çagajyk (terjime)

... ýene-de, köçäñ bir gyrasynda otyr(her agşam bolşy ýaly). Ejesi bilen kakasy bolmansoñ, häzir mamasy bilen ýaşaýardy. Elindäki şaryny hem, hiç wagt ýanyndan aýyrmaz, beýleki çagalar dükandan elleri doñdurmaly gelýärkä, olara serederdi. Ony hiçkim halanokdy, goñşylaryny seretmez, deñ-duşlary aralaryna goşmazdy. Aslynda, ol şeýlebir mähirli we aky...

Dowamy »

244 1
Edebiýat, 2 months ago


NAZIM HİKMET - MEŞİN DAŞLY KİTAP (1921)

[Türk Edebiýatyndan Terjime]

Ýaldyzly meşin daşy
Ýyrtylan ol kitaby,
Aý aýdyñda düýn gije,
Däli bir derwüş ýaly,
Şemi sönüp, rahlesi ýere ýykylan ýaly,
Okadym esli wagt.
Ýaldyzly meşin daşy
Ýyrtylypdyr goýnuñda, irkileñde kitabyñ.
Agdardykça zeñ ysly, her sary ýapragyny,...

Dowamy »

162 2
Edebiýat, 2 months ago


Ejem eken...

Etmişim kän, ötmüşem sen, çagalygmyñ ýeñlesligni,
Öwredipdiñ has kiçikäm gyz görküniñ agraslygny,
On ýyl geýdiñ bir geýeniñ, maña tikdiñ köýnekligñi,
Joralarma güjeñlärdim, şonda aklym çatman eken,
Bir gülenmi dünýä deñän, görüp dursam, ejem eken.

Ýyllar göçýär, geçip barýar, başyñdaky çagalygam,

Dowamy »

254 0
Edebiýat, 3 months ago


MAGTYMGULY - ZOR BOLAR

ZOR BOLAR.

Ýagşylykda ile özün tanydan -
Alkyş alyp, derejesi zor bolar.
Ýaman bolup, ýagşylygy unudan -
Öz yzzatyn gidir, itden hor bolar.

Muñly bolar, myradyna ýetmeýen,
Müýnli bolar, hak emrini tutmaýan,
Öz ryzkyna hiç kanagat etmeýän,
Gözün diker, kişi aşyna zar bol...

Dowamy »

230 0
Edebiýat, 3 months ago


Marsly we MAGTYMGULY

[kiçiräk ýatlatma! Marsly - «özüniñ duýgularyna, bilesigeljiligine hyýaly oýlanmalarynyñ üsti bilen jogap gözleýän, bir hyýalbent.»]


[...ýok, ýazmaýyn. Bolmaz... Ýazaýyn, belki, Bolar...  Gel, gowusy goýbolsun edeýin.  Ýok, iñ bolman-da synanyşyp göreýin...
Jupiter_Fire

Göwünde garratma etsem-pessemiň,<...

Dowamy »

278 0
Sorag-jogap, 3 months ago


...☞ Setirler

Salam Hormatly talyplar.com agzalary.
Gowy setirler eken. B.R gazedinden çöpleşdirdim. Sizde-de bar bolsa paýlaşsañyz!.
@AllaberdiSyýahat aklyñy ösdürÿär, elbetde ol bar bolsa.

☞ Gilbert Kit Çesterton

♬ ♪ ♩♭♪

Bir adamyñ özüñe ýaraýanyny ýa-da ýaramaýan...

Dowamy »

420 2
Sorag-jogap, 3 months ago


«Düýe gyrda bolsa-da, Gözi şorda bolar»

«Düýe gyrda bolsa-da, Gözi şorda bolar»

«Ýüküm duz bolsyn, Ýolum ýanow bolsyn» diýilýändirem. Şu ýerde düýäniñ şory gowy görýändigi aydyljak bolýar. İndi senin sowyña geçeli. Gyr bolanda dagam, çölem, topragam däl. Şonuñ ùçinem gyryñ ösümlikleri ýuwandyr. Emma gumuñ köwreýigi, bozanagy, sylasy, borjagy, sòzeni güýçli, şor bolÿar. An...

Dowamy »

289 3
Sorag-jogap, 3 months ago


Maña Garaş, Men Gelerin - Константин Симонов

Garaş maña, men gelerin,
Garaş ýöne çynyñ bilen.
Dökende güýz şelpelerin
Gamlansañam, garaşgyn sen
Garaş, ýagsyn ýagyş-garlar
Garaş zemin gyzan çagy,
Özgelere garaşýanlar
Derrew pälin bozan çagy.
Garaşgyn sen alys ýerden
Habar gelmän ýören çagy.
Garaş özüñ bilen des-deñ...

Dowamy »

285 1
Edebiýat, 3 months ago