Bir wagtlar batyr bir yigit bardy, Gije gezer gundiz uka batardy, Suwun sesini asuda asmany halayan, \'Edermen,mertdir \'diyerdi ony tanayan. Gunlerden bir gun,yeke ozi, Kol basynda bir cadyra dusdi gozi, Eglip,assa yorap,pes nepeslap, Catma bardy ,el uzatdy demin dursap. İlki ysyk son oglan catma girdi, Bili gylycly iki yigit gordi, İkisi gyrada yatyr ortada bir peri, Goya sowes etyar ysyk bilen gyzyn zeri. Pysyrdap gyzy oyardy bizin oglan, \'Wah diydi\'oyandy gyz ,\'Git bu yerden\' \'Bilmesinler yogsa oldurerler seni, Agalam diri goymaz sen dey narsani\'. \'İlki adyny ayt,butnaman yogsa Asyk boldum sana bir pursatda, Bir garayys seni omur unutdyrmaz, Olsem oleyin sensiz yasanyma degmez\' \'Sozlerin oran yakymly jana degyar\' Soyen her yigdi agalam dara geryar, Gordum gozlerinden,sensiz yasap bilmeyan, Olsen eger giderin menem,yzynda durmayan Haypyn gelsin manada,soyyan bolsan, Git bu yerden agalarym oyanmadan, Adym Zyba,ozum su obadan, Garacy men aslym Arsary babadan\' Seylelikde iki asyk ayryldy, İki oba arasynda soygi bendi guruldy, Kepderiler hat akidip hat getirdi, Dususyga ay sohlesi yetirdi. Syr durmayar syr aylanyar, Gunler ,gunleri kowalayar, Gulakdan gulaga pysyrdasmalar, Ahyr masgalalara baryar. Garsy cykyar gyzyn atasy,enesi Garyndas,gonsy golam,yene yenesi, Agalar gaharly,gylyclar gursalgy. \'Atlan ha atlana \'tayyar hemmesi. İlki kopri yykyldy oba aradan, Son yollar sokuldi yekan yekeden, \'\'Oglum!ol bir arsary\'\'atasy diydi \'\'Munam gorjek ekenim Ey Yaradan! Yigdin dosty azaldy,yeke goyuldy, Sowda eden bolmady,esedilmedi, Salam berilmedi salamy alynmady, Cagyrylmady,saygarylmady.Bolmady! Yalbaryp gorduler,pul hodurlediler, Gos golam,at abray bereli diydiler, İslan gozelini al sayla senkidir, Diydi yigit\'gozum kor gulagym kerdir!\' Mareke halamady yigdin bolsuny, Uysuldi,genes edildi,karar kylyndy: \'Teke arsarydan gyz almaz,duwsun gosuny\' Oglan,dan atmanka obadan kowuldy. Halyna ne gyyyldy nede kemsindi, Hoslasman dogan yurdundan ayryldy, Eline haltasyn,biline cakmenin alyp, İki oba arasyna,daglara yoneldi. Mesgen etdi yigit,daglary ozune, Aw awlady,yer peyleyip yer tapdy, Belet boldy depesine duzune, \'\'Yary nadip gormeli?\'\'Oylandy. Gany bilen nama yazdy yaryna Yerlesdirdi peykamyna,peykamyny yayyna, Bat bilen gerdi\'Ey Allahym komek et\' Gonukdirdi yayyny janynyn jayyna. Yar umytsyz,yar yaraly,agyly, Ne isdasi bar ne yasamak meyili, Ses sedasyz dem alyp dem beryar, Yuregi awayar,gun gunden daralyar. Birdenka zarply ses esidildi, Gapy gap bowrunden desildi, Peykam suglap gelip dula durtuldi \'Tanys peykam,hah\'diydi,\'Ondandyr belki\' Aldy peykamy,hata gozi dusdi, Umytlandy acdy haty,okady, Gorulmedik bat bilen gapa cykdy, Peykamyn gelen ugruna garady. Uzakda,dagda bir gara gymyldady, Oglan el bulady,gyz muny gordi, Ay gok cayanda garasyardy oglan, Duzluge barmalydy,bugdayy boglan. Birinji gun dususdylar,bugdaylykda, Aglasdylar bile,hasrat giderdiler, Ertesi gun yer bellediler samanlykda, Bir hepdelap dususdylar,bilinmediler. Yedinji gun dana golay,bir ayal, Das cykanda gordi iki asygy, Densirgendi,garady diydi \'hemme ayan\' Tanady oglany tanady gyzy. Ertesi gun aldy habary oba, Derrew maslahat edildi oz ara, Diyildi\'Namys-ar nirede galdy\' Hayal etman bulary ayyraly. Her yere sakcy goyuldy,garasyldy, Gije Oyden cykdy gyz ,yzarlandy, Onden gyz yoredi habarsyz, Yz yanyndan kyrk kisi hyrsyz

Köneler, el_mariachi tarapyndan 13 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir