Talyplar.com-a girip bolanok.

Google Chrome we telefonyň öz brauzerinden Talyplar.com saýtyna girip bolanok. Öňem girenokdy, täzelenenden soň girip başlaýypdy welin, ýene girmän başlady.
Düzelermikä?

Dowamy »

1032 4
Täzelikler, 2 years ago


On sekiz manat hakynda elegiýa

Her aýda bir gezek on sekiz manat,
Her aýda bir gezek gelýärdi yrman.
Her aýda on sekiz manat gelende,
Begenerdim. Enem aglardy, arman.

On sekiz manady kim berýär bize?
Kim unutman, otuz günden iberýär?
Ol niçiksi ýiti gözli perişde
Biziň şol pula-da zardygmyz görýär!?

Enem pah...

Dowamy »

1132 3
Edebiýat, 2 years ago


"Dünýä edebiýaty" Line akkaundy.

Line akkauntlarda gowy ýazgylar çykardy "Dünýä edebiýaty" ýaly. Line işlemänsoň bar ýazgylaram içinde galdy. Şol ýere ýazgy ýazanlar şuň ýaly arhiw bolup galýan ýere ýazsalar gowy boljak. Goşgular, eserler, hekaýalar. Şol akkaunda birgiden halypalar we ýaş döredijilik işgärleri girýärdi.
Indi şunuň ýaly ýere gelip ýazgylaryny ýazsalar, bu ý...

Dowamy »

1200 4
Edebiýat, 2 years ago


Saýt täzelenen eken.

Bu "garry" saýtda üýtgeşme bolýany bildirip ugrady soňky wagtlar.

"talyplar.com 2007-den bäri diri" diýen ýazgy ýylgyrtdy.

•Online girýänlerem görkezer ýaly etseňiz.
•Soňky jogap ýazylan blogam görkezse.

Başga-da kimiň teklibi bolsa ýazarda.
Bu ýere seredýäniň özi gowy bilýändir welin....

Dowamy »

1245 10
Sorag-jogap, 2 years ago


Magtymguly - "Ýeldim tut"

Dünýe görmeý, tutgun
galsaň bir künçde,
Bady-paý dek ýer ýüzüne ýeldim tut;
Çyn-Maçynda, Rumda,
Hindde, Hebeşde
Bolan-bolmuş hünärleri bildim tut.

Aç hem bolsaň, barma ile dilege,
Diý: köşkde men,
başym barmyş pelege,
Çölde galsaň, h...

Dowamy »

3202 3
Köneler, 2 years ago


Gurbannzar Eziz

Eýýäm güneş batypdyr,
Aý-da agyl atypdyr.
Garagolja Serdarym
Süýji uka batypdyr.

Günler aýlara bakar,
Aýlar ýyllara bakar.
On sekizin dolduryp,
Serdarym ata çykar.

Jahyllygyň ýaşynda,
Yşk gaýnar döşünde,
Obamyzyň gyzlary
Seni görer Düýşünde.

...

Dowamy »

1407 1
Köneler, 6 years ago


Halyl Kuly

Söweşdeş dostuma

Onda biziň ikimizem çagadyk,
Gülki bilen oýun bordy kärimiz.
Garagoldyk, şadyýandyk, sadadyk
Söýmäge-de ýetişmändik häli biz.
Aşyk bolup ýörmesekde gyzlara,
Aşygydyk şadyýanja guşlaryň.
... Ine birden uruş turup jahanda,
ýüreklere urdy sansyz neşderin.

K...

Dowamy »

1091 1
Köneler, 6 years ago


Berdi Kerbaba

Öňde bolsaň, biri yzyňdan ýetse,
Guwan, päsgel berip, döşünden itme.
Kim senden bir basym ýokary ätse,
Sen oňa hiç haçan görüplik etme.
Päsgel berme, öňe geçýän adama,
Ýaryş, çalyş, gaýrata gal, ýadama.

Dowamy »

1144 2
Köneler, 6 years ago


Bapba Gökleň

Pyşyrdylar, pyşyrdylar,
Sizi çöpläp üýşürdiler,
Paýladylar gapy-gapy,
Şeýdip, aşa düşürdiler.

Pyşyrdylar, pyşyrdylar,
Sizi gaty çişirdiler,
Çişirdiler ýamanñyzy,
Ýagşyñyzy ýaşyrdylar.

Pyşyrdylar, pyşyrdylar,
Sizi juda üýşürdiler,
Ýakdylar ýamanlyk odun,...

Dowamy »

1067 1
Köneler, 6 years ago


Annasoltan Kekilowa "Akja kebelege ýüzlenme"

Ne parhy bar meniň ýatan ýerimiň,
Daşa çykyp bilmeseň, gezip bilmesem.
Ne peýda bar islämde-de ölümi,
Ajaly gujaklap ölüp bilmesem.

Ne peýda bar uçup giden bürgütden,
Penjesinde alyp gitmese meni.
Nädeýin men gargalaryň şalygyn,
Öwrenip bilmesem olaň dilini.
<...

Dowamy »

1168 2
Köneler, 6 years ago