Söýgi

ýatlaýarmykaň
huşumda ýatlaýan, düýşimde görýän,
sen bolsa şonda ýatlaýarmykaň.
pikir ummanynda gämimi sürýän
oýlanýan bir gezek ýatlaýarmykaň

bulut tutanynda güniň daşyny
duman basanynda dagyň başyny
ýatlaýaryn asman dökse ýşyny
sen bolsa bir gezek ýatlaýarmykaň

Dowamy »

236 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 9 months ago

Halyl Kulyýew - Ogryñ ölümi

Kate yeke cykyp gijeden-gije
kate shagirtlerin yzyna tirkap
gijeler ogurlap towukdyr juyje
bir ogry yashanmysh obany curkap

asyl bir oba dal onun curkani
kop yerlere yeten eken yzasy
ahyr bir gun... ajayyp bir yaz guni
dolanmyshyn ol bendanin kazasy

uyshuship bir yere ilen cala...

Dowamy »

390 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 9 months ago

Ene

ene
şahyr goşgy ýazyp söýgi hakynda,
ýatdan-da çykdymy mähriban ene.
ýary ýüregiňe salanyň bilen,
unutma jan salan enedir tene.

aýal ýoluňdadyr, perzent biliňde,
emma ene ýitse bolanok tapyp.
enäge bergiňi beriwem bolmaz,
zümmeretler berip serpaýlar ýapyp.

enäge bergisin...

Dowamy »

278 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 9 months ago

Hyýal

Suratyňa baglap bütin arzuwlam,
Sensiz näçe günlem geçdi boşuna.
Ýüregimi daglap diýdiň "dolanman"
ýük goşup gaýgylaň agram daşyna.

Dowamy »

219 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 9 months ago

Göreşmeli

hich hachan kolun suwy akyp derya bolmaz. senem bu netijesiz hereketin hich wagt yol almaz!!!! sen namу un goreshenok?ya meni sheyle guychli goryanmi?
bilyanmi name? dayanch bn yol alynyandyr! eger men yeke goreshsem bu kynchylyk mana eygertmez!!!!
men seninem men bilen den ayak basmagyny,seninem elmydama men bilen bile bolmagyny isl...

Dowamy »

246 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 9 months ago

Goşgy

Käte yeke çykyp gijeden-gije,
Käte şägirtlerin yzyna tirkäp,
Gijeler ogurlap towukdyr jüyje,
Bir ogry yaşanmyş obany çürkäp.


Asyl bir oba däl onuň çürkäni,
Köp yerlere yeten eken yzasy.
Ahyr bir gün...
Ajayyp bir yaz güni
Dolanmyşyn o bendäniň kazasy.

Üyşüşip bir...

Dowamy »

235 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 9 months ago

"Yuregim kul bolup galdy"

"Yuregim kul bolup galdy"
Seni soyup ezizim tapmadym rahat
Shatlyga gora gaygy kop berdin
Ka guldirsenem koplench aglatdyn
Dunya sygmaz soygimi hasap etmedin

Ya etmedimi sana baylygym
Aytmasanam bilyan etmedi baylyk
Kop gordin sen bu dunyade barlygym
Belki omrum galandyr ene bir aylyk<...

Dowamy »

215 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 9 months ago

Ýazyjynyň we meşhur romanyň çylşyrymly ykbaly "Aýgytly ädim" hakynda

15 nji mart Berdi Kerbabaýewiñ doglan güni

1939-njy ýylyň güýzünde Berdi Kerbabaýew tussaglykdan boşap gelensoň, onuň ýazan "Aýgytly ädim" romanyny çap etmäge girişilýär. Kitap çap edilip dükanlara ýaradylmaly wagty ony saklaýarlar. 1940-njy ýylyň 5-nji noýabrynda Türkmenistan Ýazyjylar guramasynda Berdi Kerbabaýewiň kitaby we onuň d...

Dowamy »

461 0
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 9 months ago

Ýelsiniñ durmuşyndan pursatlar

Ýelsiniñ durmuşyndan pursatlar...

Dowamy »

438 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 9 months ago

Sak Hökümdary ALP ÄR TÖÑÑE (Ahmet Haldun Terziogly) /dowamy/ (3)

ÝAÝLA ÝOLY

Gojaman kent-şäheriniñ göçüşine seredýärdi tebigat. Bahar tebigat bilen birlikde dogan gözellikdi. Turan ili Nowruzy gutlaýardy. Han ýan-ýoldaşy Uly hatyn bilen bilelikde ýaýla tarap göçmäge, ýola çykdylar. Demirgazyga tarap hereket edip ilerlediler. Turan ordasy ýol sapara gidýän ýaly taýýarlykly-zatly bolup ugrapdylar. <...

Dowamy »

275 1
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 9 months ago

Durmuşyň oýnymy ýada maýmynyň ?!

Bir wagtlar sensiz oňmajak adam gelip bu gün bahanalar tapyp
senden daşlaşýan bolsa hiç zat etme, peýdasyz. Gaty gyzykly
bolýa, onuň tapjak bahanlary. Bahana tapanda ýalňyşlygyny
düşündirjek bolup azarada galma,bilýä onsuzam. Barbilen bir
bahana tapar, dyyym bolmasa “şu gün howa bulutly, men buludy
halamok,...

Dowamy »

380 3
Edebiýat, SiziňÝalyBiri tarapyndan 9 months ago

Sak Hökümdary ALP ÄR TÖÑÑE (Ahmet Haldun Terziogly) /dowamy/

Eýran

Eýran, Turanyñ günbatar goñşusydyr. Sak diýaryny gaty gyzyklandyran bu döwlet we budun hakynda biraz ýatladyp geçeliñ. Tanalyñ Eýran diýaryny.

* * *

Eýran ili ýüzýyllardyr Turan iliniñ goñşusydy. Bu goñulyk her wagt käte söweşler bilen bolulyp, soñam ýaraşyk bilen täzeden dostluk gazanylardy. Töres...

Dowamy »

269 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 9 months ago

Mañlaýy hally geler, ýany aýally geler...

Ýa-da Gorbaçýowyñ durmuşyndan pursatlar...

Dowamy »

444 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 9 months ago

Sak Hökümdary ALP ÄR TÖÑÑE (Ahmet Haldun Terziogly)

Gutly bir ülke

Söýdüñmi gözel görüner hemme zat. Birem ýaşaýarkañ söýersiñ ýa-da söýmäge mejbur bolarsyñ. Aslynda ikisi-de şol bir gapa baryp ýeter.
Üstünde ýaşaýarkañ topragy söýersiñ. Ýurt diýersiñ. Soñra oña eýe çykmak üçin ölmeli bolarsyñ. Watan (bar) bolsun diýip janyñy berersiñ. Ana toprak şeýlelikde señki bolar, senem...

Dowamy »

289 3
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 9 months ago

Gosgy

Kakamyrat Rejepow

MEN NIRÄ HOWLUGÝaN ?!
Ir säher. Men ýene ýol bilen barýan,
Gyssanmaç işleriň ýyndam atynda.
Şu pursat ýatladym, guýnan çaýymam
Galan eken öýde, saçak başynda.

Ine-de, duralga. Onuň çetinde,
Bir gözel dur, gözelleriň serweri.
Sagat soran bolup, ýol soran bolup...

Dowamy »

255 0
Edebiýat, Barsacy tarapyndan 9 months ago

Gosgy

Bazar Guzubayew

SÖÝÜP ÝAŞAÝYN

Göwnüm hergiz özgäň göwnün ýykma sen,
Ilim – günüm maňa gaşyn çytmasyn,
Kalbym öýne giren üşäp çykmasyn,
Ýüregmiň mährinden çoýup ýaşaýyn.

Ýörän ýolum ýas üstünden düşmesin,
Her menzil dadaýyn toýuň pişmesin,
Çakylyklar mydam toýy buşlasyn,...

Dowamy »

228 0
Edebiýat, Barsacy tarapyndan 9 months ago

Gosgular dunyasi

Şatlanýaryn.

Dünýede ýaşamak nähili hezil,
Her gelen gün şatlyk getirýär maňa.
Kalba aram berýär geçilen menzil,
Umytly garaşýan agarýan daňa.

Bir dostumň ogly boldy öňkiagşam,
Öten agşam biri äkitdi toýa.
Ine, şeýdip sumat bolýar gaýgy-gam,
Şatlygymdan ýaňa sygmaýan öýe.

Dowamy »

233 0
Edebiýat, Barsacy tarapyndan 9 months ago

Gosgy.

Tirkesh Sadykow

-Men saňa dost bolupbilerin diňe-
Diýýäň:-haýyş- sen hem şu ýagdaýda gal!
Ezizim, açygyny aýdaýyn saňa,
Biziň aramyzda dostluk mümkin däl!

Nämä gerek bir-biregi aldamak,
Nämä derkar bize sözlemek ýalan!
Sen maňa dost bolup seretseň her çak,
Men bakaryn aşyk göz...

Dowamy »

216 0
Edebiýat, Barsacy tarapyndan 9 months ago

Gosgy

Kakamyrat Rejepow
MAHAL-MAHAL
Mahal-mahal öz-özüme begenýän,
Ýaşap ýörenime il bile des-deň.
Bilýän, barlygyma begenýän kändir,
Bardyr gynanjaklar dünýeden gitsem.

Mahal-mahal öz-özümden utanýan,
Ýalňyşlarym ýada düşse birgiden.
Ýogsam, tejribesiz täleý ýolumda,
Şolar dälmi, ma...

Dowamy »

226 0
Edebiýat, Barsacy tarapyndan 9 months ago

Andropowly günlerden pursatlar...

Andropowly günlerden pursatlar...

Dowamy »

421 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 9 months ago