Mask Twitterde diňe garaňky režimi goýmagy meýilleşdirýär

Ilon Mask ýakyn wagtda Twitter sosial ulgamynda diňe garaňky režimiň elýeterli boljakdygyny aýtdy.
Mask Twitterde: "Bu platforma ýakyn wagtda diňe garaňky režime eýe bolar. Bu haýsy tarapdan alaňda-da has gowudyr" - diýip ýazdy.
The Verge portalynyň belleýşi ýaly, bu karar sosial ulgamy ulanyjylaryň arasynda jedel döretdi, sebäbi köpl...

Dowamy »

64 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Asus «simsiz» wideokartany çykarar

Asus kompaniýasy energiýa üçin adaty elektrik kabelleri bolmadyk wideokartalary ýasap başlady. Bu barada Tom's Hardware neşiri habar berýär.
Hünärmenleriň sözlerine görä, GeForce RTX 4070 modeli GC_HPWR birleşdirijisi bilen enjamlaşdyrylandyr, onuň üsti bilen wideokarta güýç berilýär. Şeýlelikde, enjam daşarky güýç interfeýslerine mätäç däld...

Dowamy »

64 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

SpaceX в последний момент отменила запуск самого тяжелого спутника в мире

Ilon Maskyň SpaceX kompaniýasy Falcon Heavy raketasynyň uçurylmagyna bir minut galanda uçuşy ýatyrdy. Bu raketa Jupiter 3 telekommunikasion aragatnaşyk hemrasyny orbita çykarmalydy.
"Jupiter 3 hemrasyny orbita çykarmak üçin missiýanyň çäklerinde missiýany togtatmagyň şertlerini ýerine ýetirmegiň çäklerinde Falcon Heavy raketasynyň uçuşyndan...

Dowamy »

68 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

IPhone oýun smartfonuna öwrülip biler

9to5mac portalynyň habar bermegine görä, Apple ilkinji gezek macOS 14-iň beta wersiýasynda peýda bolan iOS-a oýun režimini girizmegiň üstünde işleýär.
Çeşmäniň habaryna görä, iOS 17-iň dördünji beta wersiýasynda döredijiler üçin Apple kompýuterlerinde oýun režiminde ulanylýan kod bilen gizlenen freýmwork ulgamlary peýda boldy. Şol bir wagtyň...

Dowamy »

66 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Toyota täze Land Cruiser Prado-nyň suratyny görkezdi. Ol 2-nji awgustda tanyşdyrylarToyota täze Land Cruiser Prado-nyň suratyny görkezdi. Ol 2-nji awgustda tanyşdyrylar

Toyota resmi suratda ilkinji gezek Land Cruiser Prado-nyň täze nesliniň öň tarapyny görkezdi.
Wnedorožnik nusgawy Land Cruiser FJ62-iň fonunda ýerleşýär we şu rakursdan seredeniňde täze modeliň öň tarapynyň, hakykatdanam, «ata-babasynyňka» meňzeşdigi görünýär. Şol umumylyklara – täze ulagyň gönüburçly görnüşdäki faralary we iri harplar bilen...

Dowamy »

70 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Samsung eplenýän smartfonlaryň täze modellerini hödürledi

Çarşenbe güni, 26-njy iýulda Günorta Koreýanyň Samsung kompaniýasy täze eplenýän smartfonlaryny – Galaxy Fold 5 bilen Galaxy Flip 5-i hödürledi. Tanyşdyrylyş onlaýn arkaly görkezildi. Galaxy Flip 5-iň öňki model bilen deňeşdirilende dizaýny üýtgedi – daşarky displeý 3,78 esse ulaldy, indi ol “gapagyň” tutuş meýdanyny diýen ýaly eýeleýär. Yzky kamer...

Dowamy »

75 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Apple 2023-nji ýylda iPhone üpjünçiligini geçen ýylky derejesinde saklamagy göz öňünde tutýar

Apple Inc. dünýä ykdysadyýetindäki kynçylyklara we dünýäniň smartfon bazarynyň pese gaçyşyna garamazdan, üpjün edijilerinden 85 mln töweregi, takmynan, 2022-nji ýyldaky ýaly derejede iPhone 15 smartfonyny taýýarlamagy soraýar. Bu barada Bloomberg agentligi habar berýär diýip, interfax.ru belleýär.
Şeýle-de, Apple 2023-nji ýylda girdejini art...

Dowamy »

69 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Microsoft IV maliýe çärýeginde arassa girdejisini we girdejisini çaklamalardan ýokarlandyrdy

Microsoft Corp. 2023-nji maliýe ýylynyň dördünji çärýeginde arassa girdejisini 20%, girdejisini 8,3% ýokarlandyrdy, görkezijileriň ikisi-de analitikleriň çaklanyndan ýokary boldy.
Kompaniýanyň metbugat relizinde aýdylyşy ýaly, aprel-iýun aýlarynda arassa girdeji geçen ýylyň degişli döwründäki 16,74 mlrd dollar ýa-da paý üçin 2,23 dollar bile...

Dowamy »

75 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Tesla awtoulaglary ýedi ýyllyk möhlet bilen karzyna satyn almagy hödürleýär

Amerikanyň Tesla kompaniýasy müşderilerine ýedi ýyllyk karzyna awtoulag satyn almagy teklip etdi. Bu barada Electrek neşiri habar berýär.
Habar beriş serişdeleriniň žurnalistleriniň pikiriçe, 84 aý ýa-da 7 ýyl karz bermek mümkinçiligi korporasiýanyň web sahypasynda peýda boldy. Täze sarp edijiler elektrik awtoulagyny karzyna alyp, onuň doly...

Dowamy »

68 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Täze smartfon zarýadynyň kuwwatlylygy boýunça rekord goýar

«Infinix» kompaniýasy özüniň täze «GT 10 Pro» oýun smartfonyny tanyşdyrmaga taýýarlyk görýär. Ol «Nothing Phone 2-ä» meňzeş dizaýna we smartfonlaryň bazaryndaky tiz çalt zarýad almak mümkinçiligine eýe bolar diýip, gazeta.ru «MyDrivers» portalyna salgylanyp habar berýär.
Smartfon 26 Gb operatiw ýada eýe bolar. Onda goşmaça ýadyň bir bölegini...

Dowamy »

50 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Russiýada ýerli sport awtoulagy üçin patent alyndy

Russiýaly awtosürüji Roman Rusinow hususy sportkarynyň dizaýny üçin patent aldy. Awtoulagyň senagat maksatly nusgasynyň şekilleri Federal senagat eýeçiligi institutynyň binýadynda çap edildi.
Rusinow patentiň eýesi hökmünde görkezilýär. Awtoulag ösen aerodinamiki aýratynlyga eýedir, onuň üçeginde howa akymy üçin ýörite gurluş we motor bölümi...

Dowamy »

56 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Ýewropanyň iň asuda howa menzilleri saýlandy

Awtomobilleri kärendesine bermek hyzmatlaryny hödürleýän StressFreeCarRental kompaniýasy iň asuda howa menzillerini tapmak üçin dünýäniň iň meşhur howa menzilleri barada maglumatlary ýygnady. Bu barada Tengitravel.kz habar berýär.
Hünärmenler ýylyň dowamynda syýahatçylaryň umumy sanyna, şäher merkezinden uzaklygyna, awtoulag duralgasynyň bah...

Dowamy »

50 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Xiaomi käbir meşhur smartfonlary, şol sanda käbir Redmi modelleri üçin täzelenmeleri çykarmagyny bes eder

Xiaomi 2020-nji ýylda çykan alty sany meşhur smartfon modeli üçin goldawyň gutarandygyny habar berdi. Bu barada XiaomiUI portaly habar berýär.
Könelişen smartfonlaryň arasynda flagman Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro we Mi 10 Ultra, şeýle hem býujet Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9C we Redmi Note 10 5G bar. Bu enjamlar indi öndürijiden operasiýa ulgamy...

Dowamy »

51 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Google Android-iň meşhur nusgasyny goldamagyny bes etdi

Google korporasiýasy «KitKat» ady bilen hem meşhur bolan «Android 4.4» operasion ulgamyny goldamagyny dolulygyna bes edýändigini yglan etdi.
«Android KitKat» ulagmynyň API interfeýsi awgust aýyndan goldanylmagyny gutarnykly bes eder. Şeýle hem «Android 4.4» ulgamynda «Google» hyzmatlarynyň işlemejekdigi bellenilýär.
Munuň sebäbi ozal...

Dowamy »

55 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Mitsubishi, Toyota we Ýaponiýanyň kosmos agentligi Aýda hereket etjek enjamyň üstünde işleýär

Ýaponiýanyň Mitsubishi Heavy Industries kompaniýasy Toyota Motor awtoulag konserni bilen Ýaponiýanyň Aerokosmos Gözleg Agentligi (JAXA) tarapyndan amala aşyrylýan pilotirlenýän Aý rowerini işläp düzmek taslamasyna goşular. Bu barada iki korporasiýanyň anna güni ýaýradan metbugat beýanatynda aýdylýar.
«Aý kreýseri» diýlip atlandyrylýan taslam...

Dowamy »

63 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Apple doly göwrümli Beats Studio Pro nauşniklerini hödürledi

Täze doly göwrümli Beats Studio Pro flagmany, esasan, Studio3 Wireless-iň ýerine geldi: ähli häsiýetnamasy diýen ýaly häzirki ýagdaýlara laýyk täzelendi. Şonuň üçin hem resmi web sahypada iki model deňeşdirilýär.
Mysal üçin, täze 40mm draýwerler iň ýokary ses derejesinde 80% az akustiki ýoýulmany üpjün edýär. Dinamikdäki magnitler 25% güýçle...

Dowamy »

65 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Aýdaky ilkinji futbol oýny 2035-nji ýylda geçirilip bilner

Britaniýanyň inženerçilik we tehnologiýa institutynyň alymlary Aýda ilkinji futbol oýny 2035-nji ýylda geçirilip bilner diýip hasaplaýarlar. Şol wagta çenli adamzadyň Aýy eýýäm ol ýerde sport ýaryşyny gurap biler derejede özleşdirip biljekdigine ynanýarlar. Bu barada Daily Mail ýazýar.
Hünärmenler kosmos futbolynyň oýnuň adaty görnüşinden d...

Dowamy »

60 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Samsung Galaxy Ring «akylly» ýüzügini işläp başlady

The Elec. ýöriteleşdirilen portalynyň habaryna görä, Günorta Koreýanyň Samsung elektronika öndürijisi Galaxy Ring markaly “akylly” ýüzügiň üstünde işläp başlady. Barmaga dakylýan ýüzük görnüşinde ýasalan gajetde Ýaponiýanyň Meiko kompaniýasynyň böleklerini ulanmak meýilleşdirilýär.
"Akylly" ýüzükler eýeleriniň saglygy baradaky maglumatlary ý...

Dowamy »

61 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

GAR kosmosa iki zenan astronawty iberer

Günorta Afrika Respublikasynyň (GAR) Milli kosmos agentliginiň ýerine ýetiriji direktory Humbulani Mudau GAR-yň iki zenan astronawtyň kosmosa uçuşyny guramagy we olary Halkara kosmos stansivasyna ibermegi meýilleşdirýändigini belledi. Ol bu teklibi «Roskosmosyň» ýerine ýetiriji direktory Ýuriý Borisow bilen geçirilen duşuşykda öňe sürdi diýip, TASS...

Dowamy »

62 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

ChatGPT-niň Android üçin niýetlenen goşundysynyň çykjak wagty mälim edildi

ChatGPT-niň Android üçin niýetlenen resmi goşundysy eýýäm indiki hepde Google Play-de elýeterli bolar. Bu barada Gazeta.ru GizmoChina neşirine salgylanyp habar berýär.
Ýakyn wagtda ChatGPT-niň Android operasion ulgamynda işleýän goşundysynyň çykjakdygyny çat-botlary işläp düzmäge ýöriteleşen «OpenAI» kompaniýasy özüniň «Twitter-däki» sahypas...

Dowamy »

59 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago