Yandex YandexGPT neýrosetini täzeledi

Yandex YandexGPT neýrosetiniň täze wersiýasyny çykardy. Täze YandexGPT 2 dil modeli, döredijileriň pikiriçe, birinji wersiýa garanyňda has köp dürli meseläni çözüp biler we jogaplarynyň hili ep-esli ýokarlandy. Şeýlelikde, YandexGPT 2 jogaby dürli ulanyjylara uýgunlaşdyryp, ony beýleki stillerde we žanrlarda täzeden ýazyp biler. Neýroset, meselem,...

Dowamy »

26 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

Ýaponiýa Aýa ilkinji gonuş modulyny uçurdy

SLIM diýlip atlandyrylýan, Ýaponiýanyň ilkinji Aýa gonuş modully H2A raketa göterijisi Kagosima prefekturasynyň günorta-günbataryndaky Tanegasima kosmos merkezinden bat aldy. Uçuryş Ýaponiýanyň aerokosmiki gözlegler gullugy (JAXA) tarapyndan göni ýaýlyma berildi.
Ondan öň howa şertleriniň ýaramazlygy sebäpli moduly goýbermeklik birnäçe gezek...

Dowamy »

23 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

ABŞ-da howpsuzlyk ýassygy sebäpli 50 milliondan gowrak awtoulag yzyna ýygnalyp bilner

ABŞ-nyň Milli ýol hereketi howpsuzlygynyň administrasiýasy köpçülikleýin yzyna çagyryş kampaniýasyny yglan etmek üçin deslapky karary kabul etdi. Ol näsaz howpsuzlyk ýassygy bilen enjamlaşdyrylan 50 milliondan gowrak ulaga degişli bolup biler. Bu mesele boýunça jemgyýetçilik diňlenişigini 5-nji oktýabrda geçirmek meýilleşdirilýär, şondan soň NHTSA...

Dowamy »

22 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

Ikardi dünýäniň iň gymmat awtoulagyny satyn aldy

Türkiýäniň «Galatasaraý» futbol toparynyň hüjümçisi Mauro Ikardi dünýäniň iň gymmat awtoulagyny satyn aldy. Bu barada «Daily Mail» habar berýär.
Çeşmäniň bellemegine görä, argentinaly futbolçy häzirki wagtda üç nusgada çykarylan «Rolls-Royce» ulagyny satyn aldy. Awtoulagyň bahasy 26 million ýewro deňdir. Onuň beýleki iki nusgasynyň Jeý-Z we...

Dowamy »

22 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

MINI markasy mehaniki korobkadan resmi taýdan ýüz öwürdi

Ýazda hödürlenen çäkli mukdarda goýberilen MINI JCW hot-hetç mehaniki korobkaly iň soňky MINI bolar. Muny Top Gear markasynyň başlygy Stefani Wýurst tassyklady. Şol bir wagtyň özünde, marka sport modellerini ösdürmekden we öndürmekden ýüz öwürmez.
MINI Cooper-iň täze neslinde mehaniki korobka bolmaz. Hetç eýýäm Mýunhen awtoulag sergisiniň çä...

Dowamy »

23 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

Telewizorda YouTube mahabatlarynyň dowamlylygy uzalyp, sany azalar

Google kompaniýasy mahabatyň formaty babatda ýene bir gezek synag geçirmegi karar etdi we täze format telewizordaky adaty görnüşe meňzeýär. Gürrüň köp sanly gysga arakesmeleriň deregine bir ýa-da iki sany uly mahabat arakesmesini bermek hakda barýar. Telewideniýä mahsus şeýle format hut telewizorlarda ulanylar.
Google-yň tassyklamagyna görä,...

Dowamy »

24 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

2024-nji ýylda Huawei kompýuterler üçin operasion ulgamyny tanyşdyrar

Hytaýyň IT ägirdi «Huawei» 2024-nji ýylda şahsy kompýuterler (PK) üçin «HarmonyOS» operasion ulgamynyň doly görnüşini hödürlemegi meýilleşdirýär. Bu barada «IT-Home» neşiri «Huawei» kompaniýasynyň programma üpjünçiligini işläp düzmek bölüminiň öňki başlygy Wan Çenlunyň «Weibo» sosial ulgamynda aýdanlaryna salgylanyp habar berýär.
«Kommersant...

Dowamy »

29 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

Toyota Hilux ulagynyň täze modelini çykardy. Ol wodorodda işleýär

Toyota-nyň Angliýanyň Derbi şäherindäki “Manufacturing UK” zawody wodorod ýangyç elementli meşhur Hilux kysymly awtoulagyň täze görnüşini döretdi. Umuman aýdanyňda, ondaky elektrikli gurluş Toyota Mirai wodorod awtoulagynyňky ýalydyr.
Wodorodly Hilux Toyota Rikardo, ETL, D2H Advanced Technologies, Thatcham Research we Angliýanyň hökümetiniň...

Dowamy »

33 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

IPhone 15-iň USB-C geçmeginiň amatly we amatsyz taraplary aýdyldy

Apple iPhone-ny Lightning-den USB-C-ä geçirmekçi bolýar, Bloomberg-den Mark Gurman bu täzeligi kompaniýanyň nädip mahabatlandyrjakdygyny gürrüň berdi.
Ýewropa Bileleşiginiň ykjam enjam öndürijilerinden geljek ýylyň ahyryna çenli USB-C standartyny ulanmagy talap edendigini ýatladýarys. Apple indiki ýylyň aýagyna çenli garaşyp oturmazlygy kara...

Dowamy »

33 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 weeks ago

Toyota zawodlarynda ýertudana we pomidor ýetişdirip başlady

Toyota hem beýleki köp sanly awtoulag öndürijiler ýaly, uglerodyň bitaraplygyna ygrarly. Beýle diýmek, ekologiýa zyýansyz awtoulag öndürmekden başga-da, olaryň uglerod zyňyndysyz bolmagyny gazanmak üçin dünýädäki zawodlary gaýtadan enjamlaşdyrmagy aňladýar. Ýene bir eko başlangyç hökmünde zawodlar enjamlardan önýän ýylylygy we CO₂-ni ulanyp, öz mi...

Dowamy »

100 0
Tehnologiýa, Gyzykly tarapyndan 1 month ago

Toyota Land Cruiser suwuň astynda 30 metre çenli çuňlukda 7 km ýol geçdi

Awstraliýalylaryň topary üýtgedilen Toyota Land Cruiser 40 Series elektrik awtoulagynda iň uzyn we çuň suwasty ýaryşda dünýä rekordyny goýdy. Topar Darwin duralgasyndan 7 km geçip, 30 metr çuňluga ýetdi. Birnäçe mehanik inženerden, guwwaslardan we beýleki hünärmenlerden düzülen topar 80-nji ýyllaryň başynda etmäge synanyşylan edil şuňa meňzeş synan...

Dowamy »

105 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Toyota Corolla GR Sport hetçbegi «los synagyny» sagatda 76 km tizlik bilen geçdi

Toyota Corolla GR Sport hetçbegi Ispaniýanyň 77 km/sag neşiri tarapyndan guralan sagatda 76 km tizlikli “los synagyndan” geçdi. Bu kabul edilen 77 km/sag netijä ýakyn. Awtoulag ynamly we ygtybarly häsiýeti bilen tapawutlandy.
Synag üçin 196 at güýji bolan hereketlendirijili awtoulag alyndy. Oňa Falken Ziex Ecorun-nyň gymmat däl modeliniň 225...

Dowamy »

104 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Alfa Romeo täze sportkarynyň suratlaryny paýlaşdy

«Alfa Romeo» italýan kompaniýasy 30-njy awgustda täze sport awtoulagyny tanyşdyrar. Bu barada motor1.com habar berýär.
Kompaniýa täze ulagyň suratyny paýlaşdy. Suratda ulagyň dolandyryş rulunyň bir bölegi görünýär. Täze ulagyň kysymy heniz mälim edilmedi, emma onuň «6C» diýlip atlandyrylyp bilinjekdigi bellenilýär. Ol kuwwaty 800 at güýjüne...

Dowamy »

101 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Lamborghini flagman superkaryny hasaba almazdan, rekord mukdarda awtoulag satdy

Lamborghini 2023-nji ýylyň birinji ýarymynyň maliýe netijelerini yglan etdi, şondan görnüşine görä, kompaniýa ýene bir nobatdaky rekordy goýmagy başardy. Şol bir wagtyň özünde, häzir Lamborghini-niň hatary diňe iki modelden durýar: täze Revuelto flagmany üçin deslapky sargytlar statistikada hasaba alynmaýar.
Lamborghini ýanwar-iýun aýlary ar...

Dowamy »

89 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Xiaomi arzan 3D-printerini tanyşdyrdy

Xiaomi kompaniýasy başlangyç ulanyjylara niýetlenen «Mijia» atly öý üçin býudjet 3D-printerini tanyşdyrdy.
«Xiaomi Mijia 3D Printer» ykjam göwrüme (265 х 265 х 417 mm) we 8,5 kg agrama eýedir. Enjam 3D çap tehnologiýasyny öwrenmek isleýän başlangyç ulanyjylara niýetlenendir, şonuň üçin hem ol ýeňil dolandyryş ulgamy bilen üpjün edilendir.

Dowamy »

57 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Hindistanyň Chandrayaan-3 enjamy Aýa tarap ugur aldy

Hindistanyň «Chandrayaan-3» kosmos enjamy Ýeriň daşyndan aýlawyny tamamlap, Aýa tarap ugur aldy. Bu barada Hindistanyň kosmos barlaglary guramasy habar berýär.
Bellenilmegine görä, birnäçe aýlawlardan soň «Chandrayaan-3» Ýeriň daşyndan aýlanmagyny bes etmek we Aýyň traýektoriýasyna tarap ugur almak üçin ýeterlik belentlige çykmagy başardy. O...

Dowamy »

55 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Täze Toyota Land Cruiser Prado 2024 çykdy

Toyota düýbünden täze Land Cruiser Prado-ny resmi taýdan tanyşdyrdy. Bu model öňkiň üsti ýetirilen däl-de, hakykatdan hem täze modeldir. Toyota haýran galdyrmagy başardy: bu modeliň öňki bölegi iki görnüşde çykaryldy.
60-70-nji ýyllaryň Land Cruiser-lerinde tegelek hem gönüburçluk şekilli faralary bardy. Täze Land Cruiser Prado 2024-de hem...

Dowamy »

51 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Sony готовит обновление для игровой консоли PlayStation 5

Компания Sony запустила бета-тестирование следующего крупного обновления для игровой консоли PS5. Прошивка будет доступна для ограниченного числа пользователей, зарегистрировавшихся в специальной программе, информирует Gazeta.ru со ссылкой на официальное сообщение компании в блоге PlayStation.
Среди основных нововведений Sony выделяет возмож...

Dowamy »

53 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Mask täzelenen Twitter-iň ulanyjylaryň sany üçin täze rekord goýandygyny aýtdy

X-a öwrülmek tapgyryny başdan geçirýän Twitter sosial ulgamy 2023-nji ýylda aýda ulanyjy sany boýunça rekordy täzeledi. Bu barada onuň eýesi Ilon Mask öz sahypasynda mälim etdi.
"Aýda X-iň ulanyjylarynyň sany boýunça täze rekord goýdy" - diýip, telekeçi ýazdy. Mask 541,5 million ulanyjy diýen sany görkezýän grafigi habarynyň yzyna goşdy.

Dowamy »

64 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Lenovo täze planşetini tanyşdyrdy

«Lenovo» kompaniýasy «MediaTek» çipi ornaşdyrylan täze «Tab P12» planşetini tanyşdyrdy.
Planşet 2944х1840 piksel we 600 nit ýagtylyk mümkinçiligi bolan 12,7 dýuýmlyk IPS ekran bilen üpjün edilendir. Şeýle hem onuň displeýi «Dolby Vision» tehnologiýasyna esaslanýar. Enjamyň öndürijiligine «Mali-G68 MC4» grafikasy bolan «MediaTek Dimensity» çi...

Dowamy »

52 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago