Philips kemçilikli uky enjamy üçin müşderilerine 1,1 milliard dollar tölär

Niderlandlaryň lukmançylyk enjamlaryny öndürýän Philips kompaniýasy ABŞ-da saglyga zyýan ýetirmekde nägileligini bildiren ýüzlerçe adamyň talap-arzasyny kanagatlandyrmak üçin 1,1 milliard dollar sarp etjekdigini habar berdi. Arzalar häzirki wagtda bütin dünýäde yzyna gaýtarylyp alynýan, uky apnoesini bejermeklige niýetlenen kemçilikli enjamlar bile...

Dowamy »

78 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Täze Toyota Crown 2025 tanyşdyryldy

Toyota täzelenen flagman Crown 2025 sedanyny hödürledi.
Carscoops-yň habar bermegine görä, esasy täzelik – onuň nyşanlary, gapy tutawaçlary, aýna jaýlary, antennasy we 21 dýuýmlyk teker diskalary ýaly, gara ýa-da garaldylan daşky elementleri öz içine alýan Nightshade komplektasiýasy.
Crown 2025 dört komplektsiýada elýeterdir: XLE, Li...

Dowamy »

78 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Apple iOS 18-de gurnalan köp sanly goşundylary we funksiýalary täzelär

iOS 18 soňky ýyllarda operasiýa ulgamynyň iň möhüm täzelenmelerinden biri bolar diýlip garaşylýar. Bloomberg-iň žurnalisti Mark Gurmanyň sözlerine görä, Apple “Bellikler”, “Poçta”, “Suratlar” we “Fitnes” ýaly meşhur programmalary täzelär.
“Bellikler” matematiki deňlemeleri we ses belliklerini döretmek aýratynlygyny goldap biler. Şeýle hem “P...

Dowamy »

78 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

В приложении Töleg доступна круглосуточная оплата услуг с любой банковской карты

Больше не нужно никуда ходить, чтобы пополнить счет телефона или оплатить интернет! Теперь все это можно сделать онлайн с помощью мобильного приложения Töleg, доступного для смартфонов на базе Android и iOS.
Приложение работает круглосуточно, 7 дней в неделю. С его помощью можно оплатить услуги со всех банковских карт, действующих в Туркмени...

Dowamy »

71 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Samsung добилась резкого увеличения прибыли более чем на 900%

Южнокорейский гигант электроники Samsung Electronics зафиксировал резкий рост операционной прибыли в первом квартале, превысившем 900%. Этому способствовало восстановление цен на чипы памяти и растущий спрос на искусственный интеллект, пишет IXBT.
Квартальная выручка компании составила 52,3 млрд долларов, а операционная прибыль – 4,79 млрд д...

Dowamy »

71 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

IPhone 16-nyň dört modeliniň hemmesiniň dizaýny aýan edildi

Hytaýly insaýder Ice Universe iPhone 16-nyň dört modeliniň ählisiniň suratlaryny çap etdi. Maket bolmagy mümkin suratlarda smartfonlar dürli taraplardan görkezilýär diýip, IXBT habar berýär.
Maglumatlara görä, iPhone 16 we iPhone 16 Plus degişlilikde 6,1 we 6,7 dýuýmlyk ekranlary alarlar. Bu modelleriň kamera bölüminiň dizaýny iPhone 15 Pro-...

Dowamy »

73 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Kononenko açyk kosmosa çykmaga nähili taýýarlyk görülýändiginiň syrlaryny paýlaşdy

Her gezek açyk kosmosa çykmak – bu diňe bir çylşyrymly iş bolman, eýsem, Ýer ýüzünde-de, HKS-da-da hünärmenler toparynyň sazlaşykly işlemegini talap edýän gymmat amal. Bu barada Roskosmos-yň kosmonawtlar toparynyň serkerdesi, Türkmenistanyň Gahrymany Oleg Kononenko aýtdy.
Kosmonawt TASS-a beren interwýusynda: "Çykyşyň" ýerdäki köp sanly hünä...

Dowamy »

72 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Xiaomi satuw başlanyndan soň bir aýyň içinde 10 müň sany SU7 çykardy

atuw başlanyndan bary-ýogy 32 gün soň, Xiaomi SU7-niň 10 000-nji köpçülikleýin elektrik awtoulagy gurnama konweýerinden çykdy. Bu barada Xiaomi-niň esaslandyryjysy, başlygy we baş direktory Leý Szýun mälim etdi diýip, IXBT ýazýar.
Xiaomi Motors-yň Pekin awtoulag sergisinde ýaýradan maglumatlaryna görä, bronlanan SU7 awtoulaglarynyň sany 75 m...

Dowamy »

69 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Huawei täze enjamlaryny çykarmaga taýýarlanýar. Tanyşdyryş 7-nji maýda bolar

7-nji maýda Huawei Dubaýda global tanyşdyryş dabarasyny geçirer we şol ýerde birnäçe täze önümini hödürlär. Esasy üns üç enjama: Watch Fit 3 akylly sagadyna, MateBook X Pro 2024 noutbugyna we MatePad seriýaly planşetlere gönükdiriler diýip, gagadget.com ýazýar.
Watch Fit 3:
Huawei-iň täze akylly sagady Apple Watch-i ýada salýan dizaýn...

Dowamy »

69 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Britaniýa gurluşlarda gowşak parollary ulanmagy gadagan edýän kanuny güýje girizdi

Britaniýada smart-gurluşlarda “admin” ýa-da “12345” ýaly gowşak parollaryň ulanylyşyny gadagan etmegi göz öňünde tutýan sarp edijileri haker hüjümlerinden goramak düzgünleri güýje girdi. Bu barada “The Guardian” neşirine salgylanyp, epravda.com habar berýär.
Şeýlelikde, ähli smart-gurluşlaryň minimal howpsuzlyk ülňülerine laýyk gelmelidigini...

Dowamy »

69 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Samsung-yň girdejisi 900%-den gowrak ýokarlandy

Günorta Koreýanyň Samsung Electronics elektronika ägirdi birinji çärýekde amal girdejisiniň 900%-den gowrak ýokarlandygyny habar berdi. IXBT-iň ýazmagyna görä, muňa ýat çipleriniň bahalarynyň öňki durkuna gelmegi we emeli aňa islegiň artmagy oňyn täsirini ýetirdi.
Kompaniýanyň çärýekdäki girdejisi 52,3 milliard dollar, amal girdejisi bolsa 4...

Dowamy »

71 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Классический телефон 90-х Nokia 3210 возвращается с современными функциями

HMD Global анонсирует возрождение телефона Nokia 3210. Спустя 25 лет после своего дебюта, модель 3210 возвращается в обновленном варианте, сохранив узнаваемый дизайн, но получив современные функции, пишет IXBT.
Новый телефон, ожидаемый в продаже в мае, будет доступен в синем цвете. На просочившемся изображении видна камера на задней панели,...

Dowamy »

69 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Adobe-niň täze guraly bulaşyk wideolaryň hilini 8 esse ýokarlandyryp, ony dury görnüşe getirýär

Adobe Research-iň wideo we emeli aň boýunça inženerler topary VideoGigaGAN atly gural döretdi. Bu bulaşyk wideolary dury şekillere öwrüp bilýän emeli aňly programmadyr diýip, TechXplore-e salgylanýan Mail.ru habar berýär.
VideoGigaGAN ulgamy dury we aýdyň wideonyň nähili görnüşde bolmalydygyny öwretmek üçin döredijilikli-bäsdeşlik nerw ulga...

Dowamy »

70 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Honor 2024-nji ýylyň birinji çärýeginde Hytaýda iň geçginli smartfon boldy

Honor brendi 2024-nji ýylyň birinji çärýeginde Hytaýyň smartfon bazarynyň lideri boldy. Muňa IDC analitiki kompaniýasynyň hasabaty şaýatlyk edýär.
Birinji çärýekde Hytaýda smartfon satuwy 69,3 mln birlige ýetip, 6,5% ösüş gazandy. Şol bir wagtda Honor smartfonlarynyň satuwy görnetin artyp, ýyllyk aňlatmada Android bazarynyň ösüşini 9,3% üpjü...

Dowamy »

72 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

90-njy ýyllaryň Nokia 3210 döwrebap funksiýalar bilen gaýdyp gelýär

HMD Global Nokia 3210-yň gaýtadan dikeldilendigini habar berýär. Ilkinji çykanyndan 25 ýyl soň, 3210 täzelenen wersiýada gaýdyp gelýär. Telefon öňki tanalýan dizaýnyny saklap galar, ýöne häzirki zaman funksiýalaryna eýe bolýar diýip, IXBT ýazýar.
Maý aýynda satuwa çykarylmagyna garaşylýan täze telefon gök reňkde bolar. Ýaýran suratda asyl nu...

Dowamy »

77 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Tesla-nyň Optimus robotlary ýakynda zawodlarda işläp başlar, soňra bolsa satuwa çykar

Tesla-nyň 2024-nji ýylyň birinji çärýegindäki netijeleri çap edilenden soň, kompaniýanyň ýolbaşçysy Ilon Mask Optimus gumanoid roboty bilen bagly täzelik barada habar berdi. Robotyň prototipleri Tesla-nyň laboratoriýasynda eýýäm dürli işleri ýerine ýetirýär we ýylyň ahyryna çenli bolsa olar kompaniýanyň zawodlarynda hakyky önümçilige gatnaşarlar d...

Dowamy »

65 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Xiaomi 15 iň güýçli Snapdragon 8 Gen 4 prosessoryny alan ilkinji smartfon bolar

Xiaomi 15 smartfonlary iň täze flagman Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 prosessor bilen enjamlaşdyrylan ilkinji enjam bolup biler diýip, GSM Arena neşiri habar berýär.
Insaýderiň maglumatyna görä, Xiaomi Qualcomm bilen aýratyn şertnama baglaşyp, çipe ileri tutulýan elýeterlilik aldy.
Xiaomi 15 we 15 Pro 2024-nji ýylyň ahyrynda satuwa çykar...

Dowamy »

62 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Oleg Kononenko 2024-nji ýylda ilkinji gezek açyk kosmosa çykdy

25-nji aprelde "Roskosmosyň" kosmonawty, Türkmenistanyň Garymany Oleg Kononenko we onuň kärdeşi Nikolaý Çub şu ýylda ilkinji gezek açyk kosmosa çykmak boýunça meýilnamany möhletinden öň tamamladylar diýip, TASS habar berýär.
Bu 2024-nji ýylda russiýaly kosmonawtlaryň ilkinji gezek açyk kosmosa çykyşy boldy. Halkara kosmos stansiýasynyň daşyn...

Dowamy »

60 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

IPhone satuwy soňky alty ýylda iň pes derejäni görkezdi

Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) portalynyň analitikleri ABŞ-da iPhone satuwynyň 33%-e çenli peselendigini hasaba aldylar. Bu soňky alty ýylyň içinde iň pes görkezijidir diýip, Appleinsider neşiri ýazýar.
Android enjamlarynyň meşhurlygy artýar, iPhone smartfonlarynyň eýeleri bolsa has düýpli täzelenmelere garaşmagy saýlap alyp,...

Dowamy »

57 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Kia özüniň ilkinji Tasman kysymly awtoulagyny görkezdi. Ol 2025-nji ýylda ilkinji gezek çykar

Kia kompaniýasy Tasman atly ilkinji pikapyny görkezdi. IXBT.com-yň ýazmagyna görä, model häzirlikçe suratkeş Riçard Boýda-Danlopyň gatnaşmagynda döredilen suratly örtügiň astynda gizlenýär.
Tasman kompaniýanyň dizaýn, innowasiýa we başdan geçirmeler ruhuny öz içine alýar diýip, Kia kompaniýasynda bellediler. Pikapyň tehniki häsiýetnamasy bar...

Dowamy »

86 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago