Google täzelikleri ýazmak üçin Genesis neýroulgamyny synagdan geçirýär

Amerikanyň Google korporasiýasy, belli bir mowzuk boýunça maglumat ýygnap we täzelik kontentini döredip bilýän Genesis atly neýroulgamy synagdan geçirýär. Kompaniýa The New York Times, The Washington Post we The Wall Street Journal ýaly birnäçe öňdebaryjy habar beriş serişdelerine algoritmi görkezdi. Bu barada The New York Times neşiri ýazýar.

Dowamy »

58 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Twitter abuna ýazylmadyk ulanyjylar üçin şahsy habarlaryň sanyna çäklendirme girizer

Twitter tassyklanmadyk ulanyjylaryň iberip biljek şahsy habarlarynyň sanyna gündelik çäklendirme girizmekçi. The Verge bu barada Twitter goldaw hyzmatynyň neşir eden habaryna salgylanyp ýazýar. Bu çäre platformadaky "spamyň mukdaryny azaltmak" üçin zerurdyr.
Twitter gündelik çäklendirmäniň nähili boljagyny takyk aýtmady. Şol bir wagtyň özünd...

Dowamy »

56 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Kia Sportage modeliniň 30 ýyllygyna bagyşlanan 2024 30th Edition wersiýasyny hödürledi

Köp bazarlarda iň meşhur bolan Kia Sportage krossoweri 30 ýaşady. Munuň hormatyna içerki bazarda Kia Sportage 2024 30th Edition -yň ýörite wersiýasy hödürlenýär.
Tehniki nukdaýnazardan seredilende, ýubileýe bagyşlanan Sportage-iň adaty görnüşden tapawudy ýok, ýöne ähli gapylarda goşa aýnaly penjireler bar, bu salondaky sesiň derejesini ep-es...

Dowamy »

53 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Samsung akylly sagady iýmitiň, suwuň we başgalaryň temperaturasyny ölçemäge mümkinçilik berer

Samsung akylly sagatlary diňe bir endamyň däl, eýsem dürli obýektleriň temperaturasyny ölçemegi öwrenjege meňzeýär. Kompaniýa bu günki gün sagatlary üçin birnäçe täze programma, şol sanda Thermo Check programma üpjünçiligini hödürledi.
Termo Check sagat eýelerine obýektleriň temperaturasyny ölçemäge mümkinçilik berer. Mysal üçin, Samsung ula...

Dowamy »

51 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Ýewropada elektrikli awtoulaglaryň söwdasy ilkinji gezek dizelli awtoulaglardan öňe geçdi

Ýewropanyň awtoulag öndürijileriniň birleşigi elektrik ulaglarynyň paýynyň rekord derejede 15,1% ýokarlanandygyny habar berdi. Iýun aýynda satylan 1 milliondan gowrak awtoulagdan 158 million töweregi elektrik ulagy boldy.
Taryhda ilkinji gezek iýun aýynda Ýewropa Bileleşiginde satylan elektrikli awtoulaglaryň sany dizel awtoulaglarynyň satuw...

Dowamy »

52 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Samsung, Apple we Xiaomi smartfon bazarynda «dikelişiň ilkinji alamatlaryny görkezýän» öňdebaryjylar boldy

Ýakynda Canalys bazar gözleg gullugy tarapyndan neşir edilen smartfon satuw maglumatlarynyň hasabatynda dünýädäki smartfon bazarynyň 2023-nji ýylyň ikinji çärýeginde 11 göterim pese gaçandygy görkezilýär.
Iň soňky maglumatlara görä, Samsung bazar paýy 21 göterim bilen öňdebaryjy ornuny saklady, Apple bolsa 17 göterim paý bilen ikinji ýeri eý...

Dowamy »

60 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Mazda 2027-nji ýylda ilkinji elektrik awtoulagyny satuwa çykarar

Ýaponiýanyň Mazda awtoulag öndürijisi 2027-nji ýylda ilkinji elektrik awtoulagyny bazara çykarmagy göz öňünde tutýar. Bu barada Kyodo agentligi habar berdi.
Onuň berýän habaryna görä, 2028-nji ýyldan başlap, Mazda bu görnüşli ulagyň önümçiligini yzygiderli artdyrmak isleýär. Mundan başga-da, kompaniýa Toyota bilen hyzmatdaşlykda elektrik ula...

Dowamy »

59 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Nissan birnäçe kemçilikleri sebäpli dünýäde 1,4 milliona golaý ulagyny yzyna ýygnaýar

Nissan ABŞ-da, Ýewropada we Aziýada 1,38 million ulagyny yzyna ýygnaýar. Bloomberg agentliginiň ýazmagyna görä, ulaglarda, modellere baglylykda, dürli näsazlyklar bar.
Yzyna çagyrylýan modelleriň arasynda Note, Kicks, Serena we elektrikli Leaf bar. Kemçilikleriň arasynda – kruiz-kontrol dolandyryş öçürilende tizligiň duýdansyz artmagy, ýöräp...

Dowamy »

64 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Rimac Nevera giperkary Gudwud ýolunyň rekordyny täzeledi

Rimac Nevera giperkary Gudwud trassasynda 1,9 kilometrlik ýoly 49,32 sekuntda geçip, köpçülikleýin öndürilen elektrik ulaglary üçin ýol tizliginiň rekordyny täzeledi. Ýaryşyň wideosy çäräniň resmi YouTube kanalynda çap edildi.
Adaty “Goodwood Hill Climb” ýaryşynda Nevera iň çalt awtoulaglar klasynda bäsleşdi we öz toparyndaky ýeke-täk elektr...

Dowamy »

61 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Hytaý elektrik ulaglaryny öndürmekde we satmakda dünýäde öňdebaryjy boldy

HHR-iň ýolbaşçylarynyň elektrik ulaglaryň önümçiligini höweslendirmek maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmegi netijesinde ýurt elektrikli awtoulag öndürmekde we satmakda dünýäde öňdebaryjy boldy. Bu barada duşenbe güni Bloomberg habar berdi.
Onuň berýän maglumatyna görä, 2022-nji ýylda şeýle ulaglaryň (gibrid hereketlendirijili awtoulaglary go...

Dowamy »

62 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Fransiýada elektrikli awtoulaglara zarýad berýän ýollar gurlar

Ysraýylyň simsiz zarýad bermek boýunça synaglary bilen tanalýan Electreon startapy Fransiýada zarýad berýän ýollary gurmak boýunça bäsleşikde ýeňiji boldy. Şeýle-de bolsa, Jerusalem Post-uň ýazmagyna görä, birinji tapgyrda simsiz zarýad beriş ulgamy bilen enjamlaşdyrylan ýol böleginiň uzynlygy bary-ýogy 2 kilometre barabar bolar. Fransiýadan başga-...

Dowamy »

59 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Hytaý ýene-de dünýäde iň uly awtoulag eksportçysyna öwrüldi

Hytaýyň awtoulag öndürijiler birleşiginiň habaryna görä, 2023-nji ýylyň ilkinji bäş aýynda Hytaýdan beýleki ýurtlara 1,758 million awtoulag iberildi, bu 2022-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 81,5% köp. Şeýlelikde, Hytaý ýene-de dünýäde iň köp awtoulag eksport ediji ýurt boldy. Sohu.com web sahypasynyň ýazmagyna görä, maý aýynda eksport...

Dowamy »

47 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Tesla iki ýyl gijikdirmeden soň ilkinji Cybertruck elektropikapyny döretdi

Tesla amerikan kompaniýasy ilkinji Cybertruck elektropikapyny döretdi. Bu barada kompaniýanyň metbugat gullugyna salgylanyp, Reýter agentligi habar berýär.
Agentligiň maglumatlaryna görä, Tesla şu ýylyň ahyrynda Cybertruck-yň köpçülikleýin önümçiligine başlamagy meýilleşdirýär, bu hem awtoulag bazaryna doly derejede çykmaga we Ford Motor hem...

Dowamy »

50 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

IPhone 15-iň ähli hatarynyň suratlary çap edildi

Apple kompaniýasynyň iPhone 15 smartfonyny resmi taýdan yglan etmegine, takmynan, iki aý galdy, şonuň üçin aksessuar öndürijiler telefonyň takyk maketini we onuň ölçegleri baradaky maglumatlary alyp başladylar.
Hytaýyň MyDrivers portaly daşlyk we gorag aýnalaryny öndürijilere salgylanyp, hataryň ähli smartfonlarynyň - adaty iPhone 15-iň, şeý...

Dowamy »

48 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Volkswagen öwrümi yşarat ediji geçirijilerden ýüz öwrer

Volkswagen rulasty öwrüm geçirijilerini, şol sanda öwrüm yşaratlarynyň geçirijilerini aýyrmaga mümkinçilik berjek tehnologiýany patentledi. CarBuzz-yň patent arzasyna salgylanyp, ýazmagyna görä, Volkswagen ähli funksiýalaryny ruldaky düwmelere geçirmegi meýilleşdirýär.
Volkswagen-iň inženerleri ruluň içini çepde we sagda iki düwme toplumy b...

Dowamy »

52 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Hindistan «Çandraýan-3» kysymly raketa-göterijini Aýa goýberdi

Hindi kosmos gözleg guramasy (ISRO) «Çandraýan-3» planetalararasy awtomat stansiýasyny anna güni bortda Aý ulagy bilen Aýa iberdi. GSLV Mk III raketa-göterijisi Bangladeş aýlagynyň Şriharikota ada ýerleşen Satiş Dhawan adyndaky Kosmos merkezinde ýerleşýän kosmodromdan bat aldy. Uçurylyş hindi teleýaýlymlary tarapyndan göni ýaýlymda görkezildi.

Dowamy »

51 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Mercedes-Benz elektromobilleriniň satuwy II çärýekde iki esseden gowrak ýokarlandy

Ikinji çärýekde Mercedes-Benz Group kompaniýasynyň elektromobilleriniň satuwy Germaniýada we ABŞ-da islegiň ýokarlanmagy netijesinde iki esseden gowrak ýokarlandy. Bu barada kompaniýanyň metbugat relizinde aýdylýar diýip, interfax.ru habar berýär.
Elektromobilleriň satuw möçberi bir ýyl ozalky 25,2 müň awtoulag bilen deňeşdirilende, 56,3 müň...

Dowamy »

54 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Täze Toyota Land Cruiser Prado V6-a eýe bolmaz

Toyota täze Land Cruiser Prado-nyň ilkinji suratlaryny eýýäm çykardy. Ol Lexus GX-iň platformasyny alar, ýöne Awstraliýanyň Drive neşiriniň içerki resminamalara salgylanyp ýazmagyna görä, Prado-nyň hereketlendirijisiniň gammasy dört silindrli hereketlendirijiler bilen çäklener. Lexus GX-de turbo görnüşli 3,4 litrlik V6 bar.
Land Cruiser Prad...

Dowamy »

55 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Mask emeli aň işläp taýýarlamak üçin xAI kompaniýasyny döretdi

Ilon Mask emeli aň bilen baglanyşykly meseleleri çözjek bir kompaniýanyň döredilendigini habar berdi.
Ol: "Hakykata düşünmek üçin xAI-iň döredilendigini yglan edýärin" -diýdi.
Şol bir wagtyň özünde x.ai web sahypasy açyldy. Kompaniýada Google-yň, Microsoft-yň we tehnologiýa pudagynyň beýleki kompaniýalarynyň öňki işgärleriniň işlejekd...

Dowamy »

55 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

BMW eýesiniň islegi boýunça kuzowyň reňkini dessine üýtgetmek mümkinçiligini döretdi

BMW awtoulaglaryň bezegini üýtgedip biljek iki çözgüdi patentledi. Ikisi-de kabinadaky düwmeden buýruk boýunça kuzowyň ýa-da içki panelleriň reňkini üýtgedip biljek bezeg plýonkasyny ulanýar.
Birinji patent "elektron kagyz" diýilýänlere degişlidir. Onda saçyň tary ýaly galyňlykda millionlarça mikrobölejikler bar. Olar dürli reňkli bolup bile...

Dowamy »

51 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago