Gruziýanyň 6 aýda awiakerosin importynyň ýarysyna golaýyny Türkmenistan üpjün etdi

2023-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda Türkmenistan Gruziýa 25,7 müň tonna awiakerosin eksport edip, ýangyjyň bu görnüşini bu ýurda ibermekde absolýut lider boldy.
Türkmenistan Gruziýanyň awiasion kerosin importynyň umumy möçberiniň 47,1%-ini üpjün etdi diýip, Sputnik Gruziýa agentligi Nebit önümlerini import edijileriň Birleşigine salgylanyp...

Dowamy »

59 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

HBS: Tesla 20-nji iýulda Malaýziýada edarasyny açar

Ilon Maskyň Tesla amerikan elektrik awtoulag kompaniýasy 20-nji iýulda Malaýziýada ilkinji wekilhanasyny açar. Bu barada New Straits Times duşenbe güni ýurduň maýa goýum, söwda we senagat ministri Tenku Zafrul Azize salgylanyp habar berdi.
Onuň sözlerine görä, Malaýziýadaky Tesla baş ofis, hyzmat merkezlerini açar we elektrik ulaglary üçin ç...

Dowamy »

63 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Hytaý orbita dünýäde ilkinji metan hereketlendirijili raketany çykardy

Hytaýyň «LandSpace» kompaniŷasy dünýädäki ilkinji kislorod-metan hereketlendirijili raketany orbita çykardy.
Trend agentliginiň ýazmagyna görä, bu barada kompaniýanyň metbugat gullugy tarapyndan habar berildi.
Maglumatlara görä, iki basgançakly raketanyň uçurylyşy Hytaýyň demirgazyk-günbataryndaky Gobi çölündäki Szýusýuan kosmodromynd...

Dowamy »

62 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

14-nji nesil Intel Core prosessorlarynyň haçan çykjakdygy belli boldy

Hytaýyň Enthusiastic Citizen (ECSM) çeşmesi 14-nji nesil Intel Core prosessorlarynyň goýberiliş wagty barada jikme-jiklikleri paýlaşdy. Maglumata görä, bu prosessorlar şu ýylyň oktýabr aýynda - 42-nji hepdede, ýagny 17-nji oktýabrdan 23-nji oktýabr aralygynda çykarylar. Videocardz çeşmesi bu döwrüň Intel-iň entek çap edilmedik ýol kartasynda ýazyla...

Dowamy »

77 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Iýun aýynda Hytaýda awtoulag satuwy 2,6% azaldy

Iýun aýynda Hytaýda ýeňil awtoulaglarynyň bölekleýin satuwy, geçen ýyl bilen deňeşdirilende, 2,6% azaldy we 1,89 million awtoulag boldy. Bu barada Hytaýyň ýolagçy awtoulag birleşiginiň (CPCA) hasabatynda aýdylýar.
Şonuň bilen bir wagtda, maý bilen deňeşdirilende, satuw 8,7% ýokarlandy. MarketWatch-yň bellemegine görä, aýlyk ösüş 2001-nji ýyl...

Dowamy »

63 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Threads sosial ulgamy 5 günde 100 mln ulanyja ýetdi. ChatGPT muňa 2 aýda ýetdi

5-nji iýulda Meta kompaniýasy tarapyndan işe girizilen Threads sosial ulgamyny ulanyjylaryň sany 100 milliondan geçdi. Muny biri-birinden garaşsyz Search Engine Journal internet neşiri we Quiver Quantitative maglumat platformasy hasaplady diýip, interfax.ru habar berýär.
Search Engine Journal-yň maglumatlaryna görä, meşhur ChatGPT çat-botyna...

Dowamy »

63 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

BMW akylly äýnegini hödürledi

BMW ulanyjylaryň gözüniň öňünde tizligi, geçirijiligi we nawigasiýa maglumatlaryny çykarýan ConnectedRide akylly äýnekleri hödürleýär.
Möhüm maglumatlar, ekranda sürüjiniň maglumatlaryny gözleriniň öňünde görkezip bilýän awtoulaglardaky baş ekrana meňzeş, sag linzada görkezilýär.
Maglumatyň ýagdaýy her bir sürüjä örän oňaýly sazlanyp...

Dowamy »

69 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Ilon Mask Tesla Cybertruck-yň iň soňky wersiýasyny görkezdi

7-nji iýulda Ilon Mask Ostin şäheriniň töwereginde Tesla Cybertruck-da aýlandy we awtoulagyň iň täze wersiýasynyň suratyny paýlaşdy.
Şu ýylyň maý aýynda Ilon Mask Cybertruck-iň prototipini sürüp, Tehasdaky Tesla-nyň litiýni gaýtadan işleýän zawodynyň düýbüni tutmak dabarasyna geldi. Täze awtoulagyň açyk ýükdanynyň üsti goşmaça gurluş, şeýle...

Dowamy »

71 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Hindistan 14-nji iýulda Aýa üçünji ekspedisiýasyny uçurar

Hindistan 14-nji iýulda özüniň üçünji “Çandraýan-3” milli awtomatiki ekspedisiýasyny Aýa ugradar. Uçurylyş senesi penşenbe güni Hindi kosmos gözleg guramasy (ISRO) tarapyndan yglan edildi.
ISRO-nyň Twitterdäki habarynda: "Çandraýan-3-iň uçurylýandygyny habar berýäris: ony 2023-nji ýylyň 14-nji iýulynda Hindistan wagty bilen sagat 14:35-de (A...

Dowamy »

74 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Dünýäde iň kiçi kamera hödürlenildi. Onuň agramy 17g, bahasy 49 dollar

Green Funding kraudfanding meýdançasynda dünýädäki iň kindiwanja kamerany çykarmak üçin serişde toplamak kampaniýasy başlandy. MiniCa-nyň agramy bary-ýogy 17g, ölçegi 40 x 47 x 36mm.
Kameranyň ölçeglerini fotosuratlardan we animasiýa şekillerinden hasaplap bolýar. Bu, hakykatdanam, islendik ýerde diýen ýaly aňsatlyk bilen gizläp bolýan kiçij...

Dowamy »

74 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Samsung Galaxy Z Fold5, Flip5, Tab S9 we Watch 6-y tanyşdyrjak senesi aýtdy

Samsung Electronics kompaniýasy 7-nji iýulda öz uly Galaxy Unpacked çäresiniň geçjek senesini resmi taýdan yglan etdi. Tanyşdyryş 2023-nji ýylyň 26-njy iýulynda Aşgabat wagty bilen 16:00-da bolar. Bildirişiň yzysüre Samsung ähli täze enjamlar hatary üçin ätiýaçlyklaryň kabul edilişini açdy.
Köp sanly maglumat beriş ulgamlarynyň görkezişi ýal...

Dowamy »

85 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Toyota täze Land Cruiser Prado-nyň ilkinji suratyny neşir etdi

Toyota täze Land Cruiser Prado wnedorožniginiň ilkinji suratyny çap etdi. Has takygy, suratda birbada iki sany Land Cruiser bar: çep tarapda geçen asyryň 60-njy ýyllarynyň modeli, sagda premýerasy ýakyn wagtda boljak döwrebap görnüşi.
Düýbünden dürli nesilleriň bu modellerini näme birleşdirýär? Ondan öň Toyota iň täze Land Cruiser Prado-yň 6...

Dowamy »

72 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Apple Vision Pro VR garnituralaryny 2024-nji ýylyň başynda satyp başlamagy meýilleşdirýär

Apple amerikan kompaniýasy geljek ýylyň başynda ABŞ-daky dükanlarda Vision Pro giňeldilen hakykat äýnegini satmagy meýilleşdirýär. Bu barada anna güni Bloomberg habar berdi.
Kompaniýa geljek ýylyň başynda tutuş ýurt boýunça 270 dükanda bölek satuwy ýola goýmagy meýilleşdirýändigini aýtdy. Munuň üçin Apple dükanlarda oturgyçly we gulaklykly a...

Dowamy »

74 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Samsung-yň ikinji çärýekdäki operasion girdeji 96% azaldy

Deslapky maglumatlara görä, Günorta Koreýanyň Samsung Electronics korporasiýasynyň umumy operasion girdejisi 2023-nji ýylyň ikinji çärýeginde, 2022-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, takmynan, 96 göterim azaldy. Degişli maglumatlar anna güni kompaniýanyň web sahypasynda çap edildi.
Bu maglumatlara görä, 2023-nji ýylyň ikinji çärýe...

Dowamy »

66 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Arkadag şäherine telefon kody berildi

Arkadag şäherine telefon kody berildi. Ol — +993 12 ýa-da 8 00 12. Bu kod Aşgabat şäheriniň kody bilen birmeňzeşdir.
Arkadag şäheriniň ýaşaýyş jaýlaryna hem telefon belgileri berildi. Ýaşaýjylar üçin telefon belgileri +993 12 58...-dan, döwlet edaralary we beýleki edaralar üçin bolsa +993 12 57...-den başlanýar.
Öň, «Türkmenaragatnaşy...

Dowamy »

78 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Apple-iň AirPods nauşniklerinde beden gyzgynlygyny ölçäp bolar

Apple kompaniýasynyň oýlap tapyjylary AirPods-a ornaşdyrmak üçin täze tehnologiýalary göz öňünde tutýarlar. Bloomberg neşiriniň habaryna görä, enjamlar ulanyjynyň bedeniniň temperaturasyny ölçemek we eşidiş derejesine gözegçilik etmek funksiýalaryny alyp biler.
Neşir: "Kompaniýa sagdyn eşidişi we bedeniň gyzgynlygyny kesgitlemegiň täze funks...

Dowamy »

78 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Fransiýa Google-a 2 million ýewro jerime saldy

Sişenbe güni Fransiýanyň Bäsdeşlik, sarp ediş we salgytdan gaçmaklyga garşy göreş boýunça baş müdirligi (DGCCRF) sarp edijilere takyk maglumat bermändikleri üçin Google-a 2 million ýewro jerime saldy. Bu barada müdirligiň metbugat beýanatynda habar berildi.
"2021-nji ýylda Google-yň platformasynda geçirilen barlaglaryň netijesinde DGCCRF-iň...

Dowamy »

71 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Apple iPhone 15 Pro-nyň malina reňkde titan korpusda çykarmagy meýilleşdirýär

Weibo-da ygtybarly çeşmä salgylanýan 9to5mac portalynyň awtorlary Apple amerikan öndürijisiniň iPhone 15 Pro-ny malina reňkinde çykarmagy meýilleşdirýändigini habar berdi.
Täze iPhone 15 we 15 Plus bolsa “iPhone 12-niň we iPhone 11-iň ýaşyl reňkine ýakyn” ýaşyl reňkde bolar diýlip garaşylýar. Bu enjamlaryň öň narpyz öwüşginindäki görnüşi bar...

Dowamy »

71 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Täze Toyota awtoulaglary 1200 km ýol geçer we 10 minutda zarýad alar

Toyota batareýalaryň agramyny, göwrümini we bahasyny iki esse azaltmaga mümkinçilik berjek tehnologiki üstünlik gazanandygyny habar berdi. Şeýlelikde, tiz wagtdan elektrik ulaglary täze derejä çykyp biler.
Dünýäde ululygy boýunça ikinji orunda durýan awtoulag öndürijisi suwuklykly batareýalardan ep-esli artykmaçlyklary hödürleýän ösen gaty b...

Dowamy »

73 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago

Tesla II çärýekde üpjünçiligi rekord 466 müň awtoulaga çenli ýokarlandyrdy

2023-nji ýylyň II çärýeginde Tesla elektromobil öndürijisi bahalaryň arzanlamagy we elektromobil satyn almak üçin hökümet tarapyndan berilýän pul kömegi netijesinde üpjünçiligi ep-esli ýokarlandyrdy. Bu barada kompaniýanyň metbugat gullugyna salgylanyp, interfax.ru habar berýär.
Kompaniýa aprel – iýun aýlarynda global bazara bir ýyl ozalky 2...

Dowamy »

86 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 2 months ago