Dün­ýä­niň has ösen in­no­wa­si­on bank­la­ry

Bank se­na­ga­ty bir­ ýer­de dur­man, yzy­gi­der­li kä­mil­leş­ýär, müş­de­ri­le­ri­ne tä­ze hyz­mat­la­ry hem-de müm­kin­çi­lik­le­ri hö­dür­le­ýär. Bu ugur dün­ýä­niň iň in­no­wa­si­on ul­gam­la­ry­nyň bi­ri bo­lup dur­ýar. Dün­ýä­niň glo­bal bank­la­ry bäs­deş­le­rin­den yza gal­maz­lyk üçin he­mi­şe kä­mil­leş­mä­ge we ös­mä­ge ta­gal­la ed­ýär...

Dowamy »

562 4
Tehnologiýa, bank tarapyndan 7 months ago

Öýdäki gykylygyň çaga täsiri

Her bir maşgalada özboluşly mesele ýüze çykyp bilýär. Maşgala gatnaşyklarynda emele gelýän düşünişmezlikler we ýetmezçilikler öýdäki çagalara zyýan ýetirilmezden çözülmelidir. Çaga ene-atanyň arasyndaky dawa-jenjeliň sebäbini bilmeýänligi üçin, çagalyk dünýäsinde bu gykylygy özüçe çişirýär. Mysal üçin, ejesi balagyny ölleýän çagasyna gygyrýar, her...

Dowamy »

583 0
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 8 months ago

Maglumat tilsimatynyň serişdeleriniň seneli ösüşi # 2

1904-nji ýylda John Ambrose Fleming wakuum turbalary kämilleşdirmegi dowam
etdirýär.
1926-njy ýylda ýarym geçiriji tranzistorlar üçin Patent alyndy, ol kompýuteriň üsti
bilen elektrik akymy guramaga şonuň bilen birlikde maglumatlary geçirmäge
mümkinçilik berdi.
1936-njy ýylda Konrad Zuse programmirlenýän sanly has...

Dowamy »

606 1
Tehnologiýa, Technoman tarapyndan 8 months ago

Maglumat tilsimatynyň serişdeleriniň seneli ösüşi (1)

1.Kompýuteriň, hasaplaýyş serişdeleriniň taryhy
32000 ýyl mundan ozal dünýä halklary, şol sanda Türkmenistanyň çägindäki halklar
hem san sanamakda haýwanlaryň süňklerini, pil cüňklerini we her hili daşlary
ulanypdyrlar, mysal üçin Altyn depe, Namazgan depe ýaly ýadygärliklerde
şeýle daşlar tapyldy.
5400 ýyl mundan...

Dowamy »

550 2
Tehnologiýa, Technoman tarapyndan 8 months ago

''Toshiba'' Ýaponiýanyñ meşhur kompaniýasy

''Toshiba'' Ýaponiýanyñ meşhur kompaniýasy

Kompaniýanyñ önümçiligi örän köpdürlüligi bilen tapawutlanýar. ''Toshiba Corporation'' hem ştab-kwartirasy Tokioda ýerleşen iri ýapon transmilli korporasiýalarynyñ biridir. IT tehnologiýalary ulgamynyñ enjamlary, elektron harytlar we olaryñ düzümi bölekleri, elektroenergetika ulagamlary, sen...

Dowamy »

605 1
Tehnologiýa, Jeksparro tarapyndan 8 months ago

Kirby Pylesos

Salam. Kirby diyip taze pylesos chykypdyr kimin habary bar bolsa, bahasy (tazeden) 48 000 tmt. Soragym: shol pylesosy gipnoz edip satyalarmy yadada alyan adamlan akly chashanmy??? Sizin pikriniz?

Dowamy »

804 6
Tehnologiýa, Yaş Şahyr tarapyndan 8 months ago

Internet tizligi ýokarlandyryldy

Ýer­den 400 km tö­we­re­gi uzak­lyk­da Ýe­riň da­şyn­dan aý­lan­ýan Hal­ka­ra kos­mos be­ke­din­dä­ki in­ter­ne­tiň tiz­li­gi­niň ýo­kar­lan­dy­ry­lan­dy­gy mä­lim edil­di. NA­SA bu be­ket bi­len has çalt ara­gat­na­şy­gy ýo­la goý­mak we gel­jek­de yl­my-bar­lag­la­ry­ gys­ga wagt­da ne­ti­je­li ýe­ri­ne ýe­tir­mek üçin in­ter­net tiz­li­gi­ni iki...

Dowamy »

1018 0
Tehnologiýa, bank tarapyndan 9 months ago

Sanly töleg kompaniýalary bilen banklaryň arasynda bäsdeşlik gyzyşýar

“Accenture” kompaniýasynyň duşenbe güni neşir eden maglumatyna görä, pul geçirimini aňsatlaşdyrýan täze platformalaryň köpelmegi 2025-nji ýyla çenli bank ulgamynyň girdejisini 280 milliard dollara çenli azaldar.

Geçen bir ýylyň dowamynda banklar tarapyndan amala aşyrylan bütindünýä töleg ulgamynyň gymmatlygy 1.5 trillion amerikan dol...

Dowamy »

849 0
Tehnologiýa, bank tarapyndan 9 months ago

“Volvo” sürüjisiz ulaglary işläp taýýarlaýar

“Volvo” sürüjisiz ulaglary işläp taýýarlaýar

Şwesiýanyň “Volvo” kompaniýasy “Autoliv” şereketi bilen bilelikde sürüjisiz ulaglary işläp taýýarlaýar. Munuň üçin iki kompaniýanyň bilelikde döreden “Zenuity” şereketi Ýewropanyň ýadro barlaglary guramasy (CERN) bilen bilelikde işlemegi maksat edinýär. Ägirt uly ýerasty l...

Dowamy »

923 0
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 10 months ago

Telegram VPN-siz işleýär (IMO-ny göni musora)

Salam talyplar

Telegramyň bütündünýäde bloklap bolmaýan häzirki wagtda bu messenjer indi Türkmenistanda hem arkaýyn işleýär.
Munuň üçin

1. Indirmeli (Google Play, AppStore)
2. Ýokarsynda «Соединение...» diýip duran ýazgynyň göni üstüne basmaly (Iphone telefonlarda biraz garaşmaly, soňra Use Proxy çykandan...

Dowamy »

1606 6
Tehnologiýa, Telegram tarapyndan 10 months ago

WiFi arkaly wideo görmek has aňsatlaşýar

Birnäçe adam tarapyndan ulanylýan WiFi nokadyna baglanyp, wideo tomaşa etmek köplenç aňsat düşmeýär. Öýdäki ýaşaýjylaryň bir wagtda WiFi torundan peýdalanmagy kä halatlarda kompýuteriňde görüp oturan wideonyň ýüzünde aýlanýan tegelek çyzgylaryň döremegine ýa-da ony pes hilde tomaşa etmegiňe getirip bilýär.

Massaçusetts Tehnologiýa In...

Dowamy »

1235 0
Tehnologiýa, bank tarapyndan 10 months ago

Telefonyñ suwa gaçsa nàme etmeli

Bu ýag­daý­da gi­jik­dir­män il­ki bi­len onuň ak­ku­mul­ýa­to­ry­ny (ba­ta­re­ýa­sy­ny) aýyr­ma­ly. Se­bä­bi çyg­ly­lyk te­le­fo­ny­my­zyň için­dä­ki gur­luş­la­ryň ut­gaş­ma­gy­na ge­tir­ýär. Bu bol­sa ola­ra dü­zet­me­siz de­re­je­de zy­ýan ýe­ti­rip bil­ýär. Eger-de siz ony tutuş­ly­gy­ny su­wa ga­çy­ran bol­sa­ňyz, on­da düw­mä ba­syp öçür­jek...

Dowamy »

1265 0
Tehnologiýa, Perhat Sabirovv tarapyndan 10 months ago

5G ulgamyny ilkinji bolup haýsy ýurt ulanar

Günorta Koreýa dünýäde ilkinji ýurt hökmünde 5-nji nesil aragatnaşyk ulgamyny (5G) söwda babatda ulanmaga girişer. Bu barada ýurduň wise-premýeri, meýilnamalaşdyryş we maliýe ministri Hon Nam Gi innowasiýaly ösüş meselelerine bagyşlanan iş maslahatynda eden çykyşynda mälim etdi.
Ministriň bellemegine görä, 2018-nji ýylyň fewralynda Günorta...

Dowamy »

1118 0
Tehnologiýa, Perhat Sabirovv tarapyndan 11 months ago

Imo chat kimiňki?

Gündelik durmuşymyza giňden ornaşan IMO habarlaşma programmasy barada biz näme bilýäris? Aslynda kim çykarsa çykarsyn biz öz ýakynlarymyz bilen aňsat we mugt habarlaşsak bolýa diýesimiz hem gelýä. Ýöne şonda-da ylym tehnologiýanyň ösen döwründe bu zatlardan habarsyz galasymyz gelmez. Geliň onda azajygam bolsa IMO barada tanyşalyň.
IMO progra...

Dowamy »

1602 3
Tehnologiýa, mergengumly tarapyndan 11 months ago

Turkiyede web mani

Salam agzalar Stambulda web money'e pul salyp bolyamy!? Bilyenin bar bolsa aydyn. Onunden sagbolsunam aytyan!

Dowamy »

1194 2
Tehnologiýa, zumerchi tarapyndan 11 months ago

MILLI WALÝUTANYÑ ELEKTRON GÖRNÜŞI

Şwe­si­ýa­da ýur­duň mil­li wal­ýu­ta­sy bo­lan kro­na­la­ryň öý­jük­li gör­nü­şi­ni dö­ret­mek bo­ýun­ça tä­ze tas­la­ma iş­le­nip dü­zül­ýär. Bu barada ýur­duň ha­bar be­riş se­riş­de­le­ri mä­lim ed­ýär­ler. Tä­ze tas­la­ma ýur­duň par­la­men­ti­niň ga­ra­ma­gy­na hö­dür­len­di, em­ma Şwe­si­ýa Ban­ky hä­zir­ki wagt­da tas­la­ma­ny üs­tün­lik­li...

Dowamy »

1216 1
Tehnologiýa, bank tarapyndan 11 months ago

Radioönümlerden Altyn alyn!

Salam oglanlar siz shu ssylkadan yuklap alyp bilersiniz!
https://dfiles.ru/files/myls1osa7

Dowamy »

1277 0
Tehnologiýa, zumerchi tarapyndan 11 months ago

Krip­to pu­lu­ny we san­ly gap­jy­gyny ta­nyş­dyr­dy

“Facebook” kom­pa­ni­ýa­sy özü­niň lib­ra at­ly krip­to­wal­ýu­ta­sy­ny hem-de “Calib­ra” at­ly san­ly gap­jy­gy­ny in­di­ki ýyl­dan baş­lap müş­de­ri­le­re hö­dür­le­jek­di­gi­ni mä­lim et­di. Lib­ra gol­daw ber­ýän we ulan­ma­gy­na ga­ra­şyl­ýan kom­pa­ni­ýa­la­ryň ara­syn­da dür­li ugur­lar­da iş alyp bar­ýan teh­no­lo­gi­ýa ägirt­le­ri bar. “Ca...

Dowamy »

1176 1
Tehnologiýa, bank tarapyndan 1 year ago

Bank ishini kamilleshdiryan tehnologiyalar

San­la­ýyn teh­no­lo­gi­ýa­nyň ös­me­gi äh­li ugur­lar bi­len bir ha­tar­da, bank işi­ni hem kä­mil­leş­dir­ýär. Ma­li­ýe pu­da­gy bu teh­no­lo­gi­ýa­ny iň köp ulan­ýan ugur­la­ryň bi­ri ha­sap­lan­ýar. Dün­ýä­niň öň­de­ba­ry­jy ma­li­ýe eda­ra­la­ry­nyň peýdalan­ýan teh­no­lo­gi­ýa­la­ry­nyň kä­bi­ri ba­ra­da mag­lu­mat ber­me­gi mü­wes­sa bil­dik...

Dowamy »

971 0
Tehnologiýa, bank tarapyndan 1 year ago

TOLEGSIZ INTERNET ELYETERLI BOLAR

Ýew­ro­pa Ko­mis­si­ýa­sy öňü­miz­dä­ki dört ýyl­da Ýew­ro­pa Bi­le­le­şi­gi­niň çäk­le­rin­dä­ki äh­li oba­la­ryň, et­rap­la­ryň we şä­her­le­riň tö­leg­siz Wi­Fi (ge­çi­ri­ji­siz in­ter­net) bi­len üp­jün edil­me­gi ba­ra­da ne­ti­jä gel­di. Mu­nuň üçin 120 mil­li­on ýew­ro ýer­li öz-özü­ňi do­lan­dy­ryş eda­ra­la­ry­na ber­ler. Ýer­li hä­ki­mi­ý...

Dowamy »

1121 4
Tehnologiýa, bank tarapyndan 1 year ago