C++

C++ – bu programmalaşdyrmagyň bir görnüşidir. Ol C programmasyndan gelip çykýar. C++-yň derejesi uly we kiçi effektler we ýazgylar bolansoň, orta derejeli programma hasap edilýär. C++ programmalaşdyrmak görnüşi hem edil Java, Ruby, Python, C, Pascal we C# ýaly işleýär. Bu programmalaşdyrmak dilleriniň tapawudy, olarda kod ýazanyňda, üytgeşik ýazgyl...

Dowamy »

427 1
Tehnologiýa, Arslanalayew tarapyndan 4 months ago

Samsung a20s girin gayrat edin komek gerek

Salam doslar menin samsung a20s telefonyma otg fleska bolonok nadip bolor yaly etmeli bilyan bolsanyz gayrat edip komek edin

Dowamy »

407 2
Tehnologiýa, guwanch241099 tarapyndan 4 months ago

Salam hakda.

Salam bermek sünnetdir we salam almak bolsa parzdyr.

Sorag: berlen salamy almak näme üchin parz yagny hökmandyr?

Dowamy »

464 3
Tehnologiýa, turkmen-talyp tarapyndan 4 months ago

Programa düzjek bolýan

Salam gowymy dostlar Maglumatlar diýen programa düzjek bolýan başga da nähili tema goşsam bolýar başga täze tema barmy bar bolsa ýazsaňyz goşardym Maglumatlar goşup otyryn esasan telefon hem başga maglumatlar...

Dowamy »

415 4
Tehnologiýa, Arslanalayew tarapyndan 4 months ago

Awtomobil şinalaryny nädip dogry saýlamaly?

Awtomobil şinalaryny (tekerdaşkylary) her bir adamyň gündelik ulanýan aýakgaplary bilen deňeşdirmek bolar. Ulag serişdesini ygtybarly ulanmakda möhüm şertleriň hataryna hereketlendirijiniň, transmissiýanyň şeýle hem ulagyň gurluşyna girýän beýleki elementleriň tehniki ýagdaýy degişlidir. Awtoşinalaryň ýagdaýy hem möhüm ähmiýete eýedir. Şonuň üçin h...

Dowamy »

374 0
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 5 months ago

Newmillenniumcentre.com da pul gazanmak

Salam talyplar.comyn agzalary men size internetde pul gazanyp bolyan ynamly saydy masalahat bermekci.Bu sayt newmmilleniumcentre.com
Nahili gazanmlaly?Bu sayt matrisa yagny sayda adam cagyryp pul
gazanylyar.Ozunin programmalry bar meselem $45 bilen giryan $170 bilen cykyan.$250 bilen giryan 1000$ bilen cykyan.Galn yene birnace prog...

Dowamy »

490 0
Tehnologiýa, Iskenderoff tarapyndan 5 months ago

Noutbugyňyzy zyýan ýetirip biljek zyýanly endikler

Noutbugyňyzy zyýan ýetirip biljek zyýanly endikler

1. Kompýuteri ýorganda ýa-da ýumşak mebelde goýmak. Noutbuklar ýylylygy köp goýberýärler. Noutbuk gaty ýerde duranda, meselem, stolda, onuň aşagyndaky hem-de gapdalyndaky wentilýasion deşikleri açyk bolmak bilen howa akymlaryny erkin geçirýärler. Ýöne siz işleýän noutbugyňyzy özüňiz...

Dowamy »

392 0
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 5 months ago

«Türkmendemirýollary» VIP wagon hyzmatyny ýola goýýar

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmendemirýollary» agentligi 2020-nji ýylyň 1-nji fewralyndan ýokary amatlyklary bolan VIP wagonlarynyň işini ýola goýmakçy.

Agentligiň otlularyndaky şeýle wagonlar üçin petekleri onuň resmi saýtyndan onlaýn usuly bilen ýa-da demir ýol kassalaryndan satyn alyp bolar.

Dowamy »

477 5
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 5 months ago

Продукция частного предприятия

Частное предприятие «Ýunus Atabeg» было основано членом Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана Нураддином Сатимовым 10 лет тому назад. За это время оно стало успешным и широко известна потребителям своей высококачественной продукцией. Предприятие расположено в городе Дашогуз, по адресу улиц Рухнама 13 «а». Оно производит различную...

Dowamy »

283 0
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 5 months ago

Ykjam el telefonlary ulanmaklygyň zyýanyndan goranmaklyk üçin

Ykjam el telefonlary ulanmaklygyň zyýanyndan goranmaklyk üçin Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugy şulary maslahat berýär:
Ykjam el telefonlary biziň durmuşymyzyň aýrylmaz bölegine öwrüldi. Ykjam telefonlar aslynda diňe ýakyn wagytda gerekli adamy tapmaklyga niýetlenen hem bolsa, kämil tehnologiýalarynyň ösmekl...

Dowamy »

458 3
Tehnologiýa, bank tarapyndan 5 months ago

USB-2.0-my ýa-da USB-3.0 ???

USB-3 tehnologiýasy 2008-nji ýylda peýda boldy. Häzirki wagtda kompýuterler ýa-da noutbuklar USB-3 gurluşy bilen göýberilýär. Emma bu tehnologiýanyň näme amatlylygy bar? Tizligi nähili? Eýsemde USB-3 ulanmak bilen göterijileri ulananymyzda tizligiň ulalýandygyny görüp bilerismi?
USB-3 gurluşy USB-2 porty bilen ugurdaşdyr, olar biri-biri...

Dowamy »

327 0
Tehnologiýa, htkursant tarapyndan 5 months ago

Windows 7-niň giriş fonuny üýtgetmek (ekran blokirowka)

Köp görüp öwrenişen zatlarymyz beýnimizi ýadadýar we biz nämedir bir üýtgeşik zatlar edesimiz gelýär
Edil biziň gündelik ulanýan kompýuterlerimizde hem şonuň ýalydyr. Geliň şu gün Windowsyň giriş ekranyndaky suratyň nähili üýtgedilýändigini öwreneliň.

Windows 8 we 10 –yň giriş fonuny üýtgetmek

Windows 8 we 10-ny...

Dowamy »

330 0
Tehnologiýa, htkursant tarapyndan 5 months ago

IMO CHAT KIMIŇKI?

Imo chat kimiňki? Gündelik durmuşymyza giňden ornaşan IMO habarlaşma programmasy barada biz näme bilýäris? Aslynda kim çykarsa çykarsyn biz öz ýakynlarymyz bilen aňsat we mugt habarlaşsak bolýa diýesimiz hem gelýä. Ýöne şonda-da ylym tehnologiýanyň ösen döwründe bu zatlardan habarsyz galasymyz gelmez. Geliň onda azajygam bolsa IMO barada tanyşalyň....

Dowamy »

488 0
Tehnologiýa, ulykazy tarapyndan 5 months ago

Internetde pul ishlemk isleyanlar ucin

Salam talyplar.comyn agzalary.Aranyzda internetde pul ishlasi gelyanler ya-da pul ishlemage gyzyklanyanlar bolsa gowja saydy maslahat berip bilerin.Ozum 2 gunde $170 ishledim.Eger kime gyzykly bolsa ginishleyin dushundirip bilerin imoda habarlashyp bilerisiniz. +375295854354
Hic hili stawka ya beyleki riskli saytlar dal.

Dowamy »

604 9
Tehnologiýa, Iskenderoff tarapyndan 5 months ago

SAMSUNG S11 Telefony kopchulige hodurlenyar

Tanyşdyrylyş çäresi San-Fransisko şäheriniň Çeperçilik sungatynyň köşgünde geçiriler.

“Samsung” şu ýylyň 11-nji fewralynda her ýyl geçirýän “Unpacked” çäresinde smart telefonlarynyň “Galaxy” kysymynyň täze görnüşi bilen tanyşdyryş dabarysyny geçirer. Bu çäre San-Fransisko şäheriniň Çeperçilik sungatynyň köşgünde geçiriler.

Dowamy »

462 0
Tehnologiýa, bank tarapyndan 6 months ago

VISA KART

Visa kart almak ucin nameler gerek bilyäniňiz barmy Visa kartyň pul saldyran da pul az tutyanam bar diyarler cynmy sol MASTER KARTA kän pul saldyp bolmaýar diýärler bilýäniňiz barmy bilýän bolsaňyz gysgaça düşündiräýiň !

Dowamy »

431 0
Tehnologiýa, Arslanalayew tarapyndan 6 months ago

Tehnologiýa hakynda biläýmeli zatlar

1. Uzakly gün klawiaturada ýazýan adamyň barmaklary günde ortaça 20 km ýol geçýär.
2. “e-Bay” internet bazarynda her sekuntda ortaça 680$ satyş amala aşyrylýar.
3. Kompýuter ulanýan adam minutda ortaça 7 sapar gözüni gyrpýar. Adatdakymyz mundan esli kän bolup, gözümizi minutda 20 gezek gyrpýarys.
4. ABŞ-da ýylda 220 million ton...

Dowamy »

461 2
Tehnologiýa, bank tarapyndan 6 months ago

«TürkmenÄlem 52°E» aragatnaşyk emeli hemramyz

2015-nji ýylyň 17-nji maýynda Türkmenistanyň ilkinji «TürkmenÄlem 52°E» aragatnaşyk emeli hemrasy ABŞ-yň Florida ştatynyň Kanawarel burnunyň kosmodromyndan Aşgabat wagty bilen irden 7 sagat 10 minutda özüniň ýerleşmeli Älem giňişliginiň gündogar uzaklygynyň 52-nji nokadynda Ýer üstünden 36 müň km beýiklige üstünlikli ýerleşdirildi. Biziň ýurdumyzyň...

Dowamy »

425 1
Tehnologiýa, bank tarapyndan 6 months ago

Haker kim? Ulanýan usullary we gurallary haýsylar?

Internet dünýäniň iň tizlikli ulalýan maglumatlar okeanydyr. Işlerimizi etmek, maglumatlar öwrenmek we wagt geçirmek üçin internete islegimiz çäksizdir. Her gün millionlap adam bu bu okeana çümüp çykýar.

Bu dünýä toruny döreden millionlap kompýuter eýelerinden diňe bir bölegi internetiň howplaryndan habarly bolup, örän az kişi abanýa...

Dowamy »

513 4
Tehnologiýa, bank tarapyndan 6 months ago

Honda 3E robotlary

Ýaponiýanyň robot öndürýän kärhanalarynyň biri bolan Honda kompaniýasy öz önümlerini “3E robotic konseption” ady bilen ABŞ-niň Las Wegas şäherinde geçirilen tehnologiýa sergisinde halka hödürlän gününden bäri köpleriň ünsüni özüne çekýär. Bu robotlar beýleki robotlardan tapawutlylykda hereketiniň köp bolmagyny esas alynyp, adamlaryň durmuşyny ýeňi...

Dowamy »

325 0
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 6 months ago