Apple WWDC konferensiýasynda macOS üçin täze funksiýalary hödürlär

Apple 10-njy iýunda başlajak WWDC konferensiýasynda macOS operasion ulgamyna täzelenme hödürlär. Bloomberg-iň synçysy Mark Gurmanyň maglumatyna görä, bu üýtgeşmeler ilkinji nobatda has sazlaşykly we ulanmagy aňsat boljak “Ulgam sazlamalarynyň” interfeýsine täsir eder.
Şeýle hem macOS 15-iň sazlamalaryndaky gözleg gowulandyrylar we Hatlar, Po...

Dowamy »

105 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Toyota we Mazda maglumatlaryň galplaşdyrylmagy sebäpli bäş modeliniň önümçiligini togtatdy

Toyota we Mazda kompaniýalary Ýaponiýanyň Ýer, infrastruktura, ulag we syýahatçylyk ministrliginiň çözgüdi esasynda 6-njy iýundan bäş modeliň önümçiligini togtatdylar. Edara kompaniýalar tarapyndan awtoulaglaryň synag netijeleri baradaky maglumatlaryň galplaşdyrylmagynyň üstüni açdy diýip, IXBT habar berýär.
Şeýlelikde, Toyota kompaniýasy Co...

Dowamy »

52 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Häzire çenli iPhone satuwy tas 2 trln dollara ýetdi

Apple kompaniýasy iPhone döredilenden bäri tas 2 trln dollarlyk smartfon satdy. Stocklytics.com we Statista tarapyndan hödürlenen maglumatlar häzirki wagtda görkezijiniň 1,95 trln dollardygyny görkezýärler, ýagny 2 trln dollara ýetmek üçin ýene sähelçe galdy. Aýratynam, geçen çärýek iPhone satuwy kompaniýa 46 mlrd dollar getirdi, şonuň üçin ýene bi...

Dowamy »

47 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

4-nji gezekden başartdy: taryhda iň kuwwatly Starship kosmos gämisi üstünlikli uçuryldy

SpaceX, üç sany şowsuz synanyşykdan soň, Starship agyr raketasynyň üstünlikli synag uçuşyny amala aşyrmagy başardy. 6-njy iýunda raketa orbita çykdy we soňra üstünlikli Ýere gaýdyp geldi. Uçuş kompaniýanyň resmi web sahypasynda we X (öňki Twitter) sosial ulgamynda öz wagtynda göni ýaýlymda görkezildi. Islendik ulanyjy uçuşa mugt tomaşa edip bildi.<...

Dowamy »

40 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Samsung Galaxy S24 Ultra iň köp satylan emeli aň smartfony boldy

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde emeli aň funksiýalary bolan smartfonlaryň arasynda öňdebaryjy orny Samsung eýeledi. Bu barada Counterpoint Research analitik firmasy täze hasabatynda habar berdi.
Sarp edijileriň arasynda iň meşhur smartfon bazaryň 30,1%-ini eýelän Samsung Galaxy S24 Ultra boldy. Ikinji orunda 16,8% paý bilen Samsung Galaxy...

Dowamy »

60 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

“Çane - 6” Aýyň arka tarapynyň topragynyň nusgalaryny alyp, Aýdan ugrady

Hytaýyň “Çane-6” kosmiki gämisi ýany bilen topragyň gymmatly nusgalaryny alyp, Aýyň arka ýüzünden üstünlikli uçup gaýtdy diýip, Hytaýyň Milli kosmos gullugyna salgylanýan Reuters gullugy ýazýar.
3-nji maýda Wençan hemra uçuryş merkezinden uçurylan “Çane 6” Aýyň ozal öwrenmäge elýeter bolmadyk garaňky tarapyndan nusgalary ýygnan ilkinji zond...

Dowamy »

56 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Microsoft: Windows 11-iň täzelenmesi wezipeler panelinde bökdençlikleri ýüze çykarýar

Microsoft Windows 11-iň ulanyjylaryna ýakynda goýberilen hökmany däl täzelenme sebäpli wezipeler panelinde bökdençlikleriň ýüze çykyp biljekdigini duýdurdy diýip, Hi-Tech habar berýär.
KB5037853 täzelenmesi wezipeler panelinde näsazlygyň, jogapsyz galmalaryň ýa-da ýitip gitmeleriň ýüze çykmagyna we wezipeler paneliniň gaýtadan peýda bolmag...

Dowamy »

56 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Trampyň gadagan etmek islän TikTok platformasynda açan akkauntyna bir günde 3 mln adam ýazyldy

ABŞ-nyň öňki Prezidenti Donald Tramp TikTok-da hasaba alnandan soň, bir günüň dowamynda kanala 3 million adam ýazyldy, onuň platformadaky ilkinji wideosy 56 milliondan gowrak tomaşa ýygnady diýip, Afişa Daily habar berýär.
Tramp platformada “American Bad Ass” aýdymynyň astynda UFC 302 ýaryşynyň zalyna girişini görkezýän wideosy bilen peýda...

Dowamy »

37 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Köpden bäri garaşylýan iOS 18 funksiýalary iPhone-laryň aglabasynda işlemez

Apple 10-njy iýunda WWDC 2024-de iOS 18-i hödürlär. Ýöne insaýderleriň maglumatlaryna görä, onuň käbir AI funksiýalary diňe soňky çykan enjamlarda elýeterli bolar.
Neýroulgamlaryna we maşyn öwrenişine esaslanýan funksiýalar diňe iPhone 15 Pro, iPad Pro we M-seriýaly çipleri bolan Mac kompýuterlerinde işlejekdigini Bloomberg-iň analitigi Mark...

Dowamy »

38 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Toyota hereketlendirijisindäki hapa zerarly 100 müň sany Tundra we Lexus LX ulaglaryny yzyna çagyrýar

Toyota kompaniýasy hereketlendirijide ýüze çykyp biljek näsazlyk sebäpli 100 müňden gowrak Tundra kysymly pikapy we Lexus LX kysymly wnedorožnigi yzyna çagyrýandygyny habar berdi. Yza çagyryş täze goşa turbaly V6 hereketlendirijisi bilen enjamlaşdyrylan 2022-2023 modellerine degişlidir diýip, IXBT habar berýär.
Mesele motoryň içinde mehaniki...

Dowamy »

40 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Bloger Apple-iň ussahanasyna baryp, iPhone-yň berkliginiň nädip barlanýandygyny görkezdi

Internetde bloger Markus Braunliniň Apple kompaniýasynda iPhone-yň berkliginiň nädip barlanýandygyny görkezýän wideoýazgysy peýda boldy. Braunli kompaniýanyň synag laboratoriýasyna girmäge ygtyýar alyp, smartfonlaryň synagdan geçirilişiniň dürli tapgyrlaryny wideo düşürdi.
iPhone-lar basyş astynda suwa çümdürilip, yzgar geçirijiligi barlanyl...

Dowamy »

61 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Nissan 17 500 dollar bahadan täzelenen Note Autech krossowerini hödürledi

Nissan täzelenen Note Autech krossowerini çykardy, ol aşagynyň beýikligi we üýtgeşik obwesy bilen adaty Note-den tapawutlanýar. Bahasy 17500 dollardan başlaýar diýip, IXBT habar berýär.
Modelde 16 dýuýmlyk Autech garyndy tekerleri we ýerden beýikligini 25 mm ýokarlandyrýan lift-toplumy aldy. Ýerden beýikliginiň üýtgändigine garamazdan, Note...

Dowamy »

60 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Kelläni transplantasiýa etmek ýakyn 8 ýylda hakykata öwrülip biler

Newrobiologiýa we biomedisina ýöriteleşen amerikaly BrainBridge adam kellesini donoryň bedenine geçirip bilýän enjamyň konseptini hödürledi diýip, New Atlas ýazýar.
Operasiýa birnäçe robot gollary dolandyrjak emeli aňyň algoritmleriniň kömegi bilen amala aşyrylar. Olar kelläni aýrarlar we ony täze göwrä geçirerler, şeýle hem oňurga ýiligini,...

Dowamy »

64 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Hytaý kompaniýasy dünýäde “gaýnadyp boljak” ilkinji smartfon çykardy

Hytaýyň AGM kompaniýasy dünýäde iň berk smartfonlaryň biri hökmünde AGM X6 smartfonyny hödürledi, diýip Hi-Tech ýazýar.
Täze önümiň esasy aýratynlygy, dürli täsirlere aşa çydamlylygydyr. Smartfon IP69 standarty boýunça kepillendirilendir, bu bolsa onuň tozany we suwy hiç hili geçirmeýändigini aňladýar. Mundan başga-da, AGM X6 gazanda bir min...

Dowamy »

69 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Hiňlenmek ýeterlik: YouTube Music-de aýdymy hiňlenip tapyp bolýar

YouTube Music aýdym hyzmatyna täze funksiýa goşuldy: indi ulanyjylar islän aýdymlaryny çala hiňlenip ýa-da sazyny çalyp tapyp bilerler diýip, 9to5Google habar berýär.
Täze funksiýa 7.02 wersiýadaky Androidler üçin ykjam goşundyda elýeterlidir. Ol aýdymyň hatda adyny bilmedik wagtyňyz hem tanamaga ýardam edýär. Munuň üçin ykjam goşundynyň sag...

Dowamy »

70 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Eplenýän smartfonlar bazarynda Huawei Samsung-dan geçdi, Motorola 1260% ösüş gazandy

TechInsights-yň berýän maglumatlaryna görä, eplenýän smartfon bazary çalt ösüşi başdan geçirýär, Huawei birinji çärýegiň netijeleri boýunça täze lider bolmak bilen, barha öňe dyzaýar. Seljerijiler Huawei-iň eplenýän flagmanlarynyň satuwynyň 257% ýokarlandygyny bellediler. Hytaý kompaniýasy ozal bazarda agdyklyk eden Samsung-dan öňe geçdi diýip, IXB...

Dowamy »

64 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

1972-nji ýylda çykan dünýäde ilkinji PK auksiona çykaryldy

Dünýäde ilkinji doly derejeli personal kompýuter hasaplanýan 1972-nji ýylyň Q1 kompýuteriniň seýrek nusgasy ABŞ-da Heritage Auctions auksionyna çykaryldy diýip, RBK ýazýar.
Öz döwründen öňe giden bu ykjam kompýuter Londonda tötänleýin tapyldy. Ol ekran, klawiatura we printer bilen enjamlaşdyrylan bolup, hasaplaýyş tehnikasynyň taryhynda özbo...

Dowamy »

63 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Redmi Note 14 Pro barada ilkinji maglumatlar peýda boldy

2023-nji ýylyň sentýabr aýynda çykarylan Redmi Note 13 Pro-dan soň, Redmi Note 14 Pro smartfony barada ilkinji maglumatlar peýda boldy diýip, gagadget.com ýazýar.
Weibo portalyndaky Digital Chat Station insaýderiniň maglumatyna görä, Redmi Note 14 seriýasy kamerasynyň mümkinçiliklerine we ajaýyp dizaýnyna ünsi çekip biler. Hatardaky smartfon...

Dowamy »

49 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Boeing we NASA Halkara kosmos stansiýasyna ilkinji kosmos taksisini ibermäge taýýarlanýar

Astronawtlary Halkara kosmos stansiýasyna äkitmek üçin niýetlenen Boeing Starliner kosmos gämisi 1-nji iýunda ilkinji ekipažly uçuşyna taýýarlanýar. Bu barada Bloomberg habar berýär.
Öň ýüze çykarylan kiçiräk geliý syzmasyna garamazdan, NASA we Boeing kompaniýalarynyň wekilleri CST-100 Starliner gämisiniň howpsuzlygyna ynamly.
Missiýa...

Dowamy »

50 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Microsoft kompaniýasy resmi taýdan "Windows 10-y" goldamagynyň gutarýan senesini yglan etdi

Microsoft 2025-nji ýylyň 14-nji oktýabrynda Windows 10 operasion ulgamy (OS) üçin goldawy bes etjekdigini habar berdi. Bu diýildigi Windows 10 OS-ly kompýuterleriň mundan beýläk Microsoft-dan howpsuzlyk täzelenmelerini we tehniki goldawy almajakdygyny aňladýar.
Kompaniýa Windows 10-a goldawyň gutarjakdygy barada ulanyjylara uzak wagtdan bäri...

Dowamy »

48 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 month ago