Türkmen rap - diss taryhy

diss - aýdymçylaryň, aýdymynda beýliki aýdymçylaryň(aýdymçynyň) halamaýany aýtmagy. türkmenlerde de hip hop ugrunda başta dragon, zumerchas we birnaçeleri başlapdy, soň arada bir diňe zumerchas monotonlygy bardy. onson makez diýan aşgabatly biri zumerchasa diss ýazdy we başladyyy....
makezin gruppasynyn ady hustlesquad. zumerchasynky darkroo...

Dowamy »

7618 84
Köneler, MuhaciR tarapyndan 15 years ago

Shahyr, dowamyny gowja ýaşa!

howa shugun shu sahypan gurujylaryndan we men dostum shahyryn 24 ýaş doglan güni. geçen yil bileje tort iyipdik, şu wagt bolsa herkim bir yerde: london, beijing, istanbul :( ay durmuşda. näme 24 ýaş hem az däl, yza seredeniňde ökünýän günlerinem bardyr, şatlykly günlerinem. yöne indiki ýyllaryň durmuşynda has şatlykly we has bereketli geçmegini a...

Dowamy »

3201 15
Köneler, MuhaciR tarapyndan 15 years ago

''NALETLİ GOŞGY''

Dinle sen!
Dinle sen şahyr nalasyn,
Belki nala daldir belki-de nalet,
Pakizedi sana bolan duygulam,
Şol duygularymyn pakligine nalet.

Oylanyaryn name üçin beyle etdika,
Belki-de sözlerime yalnyş düşündin,
Belki-de mendedir belanyn köri,
Belki islegindir,arzuw,hoşundyn.

E...

Dowamy »

1774 3
Köneler, jalaylar tarapyndan 15 years ago

Turkmenligime buysanyan

salam gardashlar.
yagdaylarynyz najire?!
sonky dowurde turkmenligimiz we shol turkmenligimiz barada utanmak we buysanmak barada, esasanam utanmak barada kop yazgylar yazylypdyr. dogry, herkiminem ozune yeterlik sebapleri bardyr bu barada, yagny, eger turkmenliginden utanyan we turkmenligine buysanyanlar barada diyjek bolyan. yone herk...

Dowamy »

2092 3
Köneler, hoshowaz tarapyndan 15 years ago

Abş ya-da kapitalizm çökyarmi?

zaman gazedinden yazyjy mümtazer türkönan yazanyny okanson talyplara sorasym geldi.

abş-daki sonky krizisden nahili netije çykaryanyz?

sizin pikrinize göra abş çökyarmi?

Dowamy »

2740 5
Köneler, Farabi tarapyndan 15 years ago

Ultimatum bilen söhbetdeşlik!


agzalary has ýakyndan tanamak maksady bilen geçirilýän söhbetdeşlilerimiziň bu hepdeki myhmany ultimatum!

ultimatum soňky döwürde bu sahypaň iň aktiw agzalarynyň biri, we gowy ýazgylar ýazýar, ýazgylaryny yzarlaýan agzalarymyň biri.

ultimatum barada gysgaça:

ýalňyşmaýan bolsam 1987-nji ýylda paýt...

Dowamy »

3730 21
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 15 years ago

Nädip surat goýmaly?!surat goýmak üçin suratyň internetde bolmaly, ýagny ilki suratyňy bir saýta ýüklemeli. suratyňy intenete ýüklemek üçin ýörite mugt surat ýüklenýän saýtlar bar, şol saýtlaryň birine agza bolmaly.

men photobucket.com-y maslahat berýän, sebäbi ulanmak aňsat we funksiýasy köp (göýä photoshop programmasynyň online görnüşi...

Dowamy »

37710 320
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 15 years ago

VVv, doglan günüň gutly bolsun!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Şugün vVv-niň, ýagny, wäşi agzamyz Wepa Sähedowyň doglan güni. Şol mynasybetli, hemmäňiziň huzuryňyzda/öňüňizde ony gyzgyn gutlamak isleýärin.

Gutlagy ýene iň gowy görýän sitatalarymy ulanyp ýazmakçy, iň oňat dilegler hökmünde. Ilki bilen-ä:

Wepa, "Allah seni...

Dowamy »

2156 7
Köneler, ata tarapyndan 15 years ago

Men turkmen

Men hichkime akyl satjak ya da akyllysarajak bolamak.yone käyerlerde ,,men Türkmen" diymage utanyan.

Dowamy »

2928 21
Köneler, daKING tarapyndan 15 years ago

Seresap

Essalawmaleykim gardashlar.yakynrak tanshalynla,mail adreslernizi goyberin (hindistandan bolmasyn).Eger bolmasada meni tanaman pashyrdaman.son ökünmeli bolayman.

Dowamy »

2479 6
Köneler, daKING tarapyndan 15 years ago

Bildirish

Салам йигитлер, окувлар ягшымы? Мен сизден окувларыныз хакында, талып дурмушыныз хакында ин гызыклы сохбетлеринизи язмагынызы хайыш эдйарин. Шейле-де, ата Ватанымыздакы ажайып галкынышлар барадакы пикирлеринизи, дуйгуларынызы бизин билен пайлашмагынызы хайыш эдйарис. Белки, сизин язгыларыныз "Бейик Туркменбашы несли" газетимизде чап эдилер. Суратл...

Dowamy »

1634 5
Köneler, Begli Gowshut tarapyndan 15 years ago

Ayyp

ýSalam.Näme üçin käbir dashary yurtda okayanlar tmtana at dak yar.özlerem näçe yyllap shu topragyn çöregini iyendirler.öz aybyňy dashary yyrtda özün achyp tmleň üstünden güldurmek gowy dälmika diyyän.......

Dowamy »

2786 26
Köneler, daKING tarapyndan 15 years ago

Gutlayan

Tuesday, 1st day of Eid Al-Fitr in Kingdom, Royal Court announces

Makkah, September 29, SPA--The Royal Court issued a statement announcing that the Supreme Judicial Council said that it has been religiously proved to the Council the sighting of the crescent of Shawwal month for the year 1429H. on Monday evening and that Tuesday, S...

Dowamy »

2370 8
Köneler, agza tarapyndan 15 years ago

Remezan Baýramyňyz bilen!hormatly talyplar hemmäňizi remezan baýramyňyz bilen gutlaýan! Tutan orazalaryňyz, eden ýagşy dileg, dogalaryňyz kabul bolsun! baýramyňyz gutly bolsun!

Dowamy »

3229 19
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 15 years ago

Talyplar.com agzalarynyn suratlary

Talyplar.com agzalary sizden hayyşt! şu yazgyda her kim öz suratyny goysa gowy bolardy, Çünki bir-birimizin ady geçende göz önümize gelsin!!!

Dowamy »

14422 139
Köneler, mc_didar tarapyndan 15 years ago

Aýlyk haklary täze ýyldan başlap köpeldilýär.


Dün Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow baştutanlygynda Ruhyýet Köşgünde geçirlen 21.Halk maslahatynda raýatlarymyza şatlykly habarlaryň biri hem gelip gowuşdy. Maslahatda 2009-njy ýyldan başlap zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, kömek pullaryň we talyp haklarynyň artdyryljakdygy mälim edildi. Şu günkü gazetlerde çap edilen karara görä, 2009-...

Dowamy »

2716 10
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 15 years ago

Güljan Hümmedowa


Türkmen milli estrada aýdym sungatynyň görnükli wekilleriniň biri Türkmenistanyň at gazanan aktrisasy Güljan Hümmedowa (1937-1996) gadymdan gelýän bagşyçylyk sungatynyň täze nusgasyny – estrada sungatynda çykyş edip, köpleriň söýgüsine mynasyp boldy. Halkyň zähmetini, bagtyýar durmuşyny wasp edip, saz söýüjileriň güýjüne güýç goşdy.

Dowamy »

2522 3
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 15 years ago

gudratly caga

hemmaniza salam ve kop sagbolun. tuweleme gaty gowy, gyzykly sayt bolupdyr. menin yekeje soragym bar. yany yakynda mary welayatynda (nirdedigin anyk bilemok)bir caga dunya inipdir welin ol caga gudratlymys. elinde alla diyip yazylgymys. men mynyn yaly zatlara kan bir ynanamok welin ony goren adamlaram dogrudanam gudratly caga diyaler. munun hakynda...

Dowamy »

2726 11
Köneler, akm tarapyndan 15 years ago

What if

elinize 1 milliard dolar dushse name ederdiniz?

Dowamy »

1930 11
Köneler, Freedom_fighter tarapyndan 15 years ago

Gaýgysyz Atabaý hakda ...

salam deň duşlar!
Men türkmeniň ýakyn taryhynda öçmejek yz galdyran halkymyzyň söwer ogly hazirki türkmenistan döwletimiziň teretorya taýdan esaslandyryjysy hem-de sowet turkmenistany esaslandyran şahsyýet barada gürrüňdeşligi açmakçy. Ol şahsyýet GAÝGYSYZ ATABAÝDYR. Gynansakda biz ol barada gaty az bilýaris.Gaýgysyz Atabaý Staliniň represiý...

Dowamy »

3300 11
Köneler, teshnewi tarapyndan 15 years ago