Bir çäre eỳle

Kalbyma salansyň jebri-jepany,
Bu jebire indi bir çäre eỳle,
Kalbymda hars urỳar söỳgi tupany,
Şonuň üçin bu derde bir çäre eỳle.

Agyr gelỳär bu dert çekip çydardan,
Akyl-huş gitdi bu gamly serden.
Senden ses çykmaz, ses çykar ỳerden,
Beỳdip dymyp durman bir çäre eỳle.

Pynhan-p...

Dowamy »

1146 4
Köneler, 11 years ago


Meňzeỳär

Göz guwanjym göwün şadym diňlegin,
Gözel keşbiň dolanaỳa meňzeỳär.
Hiňleneňde lal-jem bolar bilbilem,
Owazyň saỳraỳan dile meňzeỳär.

Şöhle saçỳar enaỳyja ỳüzleriň,
Gözellik nusgasy ähli gyzlaryň.
Tarypyňa kemtep gelỳar sözlerim,
Sözleriň ajaỳyp saza meňzeỳär.

Beỳle zady men-ä h...

Dowamy »

2671 12
Köneler, 11 years ago


''Menin''

Nazin bilen goşgy baryn yazdyrdyn,
Jik-jik edip oglanlary azdyrdyn.
Ernim suwly köp yzynda gezdirdin,
Sensiz nenen bolar bu halym menin.

Hazirki yagdayym sen bir bilsedin,
İsleyarin sen yanymda bolsadyn.
Bir gün gelip yylşarypjyk gülsedin,
Şonda yaza döner bu halym menin.

Sen g...

Dowamy »

1574 16
Köneler, 11 years ago


''Geçi bilen goyunun gudaçylygy''(basnya)Bolupdur bir waka yany-yakynda,
Bu waka geçi we goyun hakynda.

Bu geçi gybatçy gepçi geçimiş,
Goyunun yaşy bolsa ,bolupdur yetmiş.

Bir ogly bar eken bu garry goyunyn,
Bar arzuwy öyermek yekeje oglun.

-''Gudaçylyga barsam geçin gyzyna'',
Habarymy alman kowarmy y...

Dowamy »

1565 1
Köneler, 11 years ago


''Bolar''

Renk alarmyş gawun gawuna baka,
Gawun datly bolsa şagala şam bolar.
Ala-hekik gelmez her atylan oka,
Yerliksiz gagyllasa gury hen bolar.

Yarydalandyr haywan,ynsan,mahlukat,
Bagş eylemiş ynsana nije sahawat,
Yöne sahawat yok işlenyar-le gabahat,
Gabahat işler başymyza jen bolar.

...

Dowamy »

1101 1
Köneler, 11 years ago


''Gülüp dursun gül yüzün''

Seykin basyp yörüyşine mayyl men,
ynjydaysam kyrk gamçy payym men,
Segsen günlap açlygada kayyl men,
Yöne welin gülüp dursun gül yüzün!

Gara başym sen ugrunda goyayyn,
Yollaryny sabyn bilen yuwayyn,
oniki işşek,yetmiş sygyr soyayyn,
Yöne welin gülüp dursun gül yüzün!

Ökjeli köw...

Dowamy »

3068 23
Köneler, 12 years ago


''NALETLİ GOŞGY''

Dinle sen!
Dinle sen şahyr nalasyn,
Belki nala daldir belki-de nalet,
Pakizedi sana bolan duygulam,
Şol duygularymyn pakligine nalet.

Oylanyaryn name üçin beyle etdika,
Belki-de sözlerime yalnyş düşündin,
Belki-de mendedir belanyn köri,
Belki islegindir,arzuw,hoşundyn.

E...

Dowamy »

1241 3
Köneler, 12 years ago


''AYLANSAM''

Twus deyin towlanjyrap yörir sen,
Towlanjyrap yöriyşinden aylansam.
Owsun atyp naz-kerişme garar sen,
Naz kerişme garayşyndan aylansam.

Çöken göwnüm galkyndyran nazli yar,
Goyma meni yollaryna intizar,
Ol gözlerin jadylayjy güyji bar,
Jadylayjy gözlerinden aylnsam.

Leblerinde b...

Dowamy »

1275 5
Köneler, 12 years ago