Has öňe gitmek

Halypa mugallym öz geçmiş tejribelerini gürrün beryardi. Onun gürrünlerini, gyzykly yatlamalaryny üns bilen dinlap oturan okuwçylarynyn biri şeyle diyid:
- Biz sizing yarynyzça bolup bilsek…!
Bu söze gaty gahary gelen mugallym, okuwçysyna yüzlenip:
- Oglum, sen menin yarymça, senin şagirtlerin bolsa senin yarynça bolsa, hünar y...

Dowamy »

1165 4
Köneler, 9 years ago


Kim bilyar?!

Turkmenistana 90-njy ýyllaryň mashynlaryny gechirip bolyarmyka?!
öň eshdipdim 2000-nji yyldan onki mashynlary gechirmek gadan boljak diyip.
shol chynmyka. hem-de 90-njy yyllaryn mashynlaryny gechirip bolyan bolsa olara nache tolemelika yagny tamojna?!

Dowamy »

1419 37
Köneler, 10 years ago


Aydaky Azan sesi

Bu tasin gen habar bütin dünya yüzüne bomba atylan yaly tasir etdi. Dünyanin birnaçe döwletlerinin gazetlerinde, zurnallarynda sensasiya döretdi. Yzly-yzyna, ginişleyin makalalar yazyldy.
1969-nji yylyn 20-nji iyulynda Amerikanyn “A ppolon-11” kosmos korably ilkinji gezek Aya gondy. Korablyn kapitanynyn ady Neyl Armstrongdy. Neylin şatlykly...

Dowamy »

3091 30
Köneler, 10 years ago


Tm-daky okuwlar

Turkmenistanda okary okuw jaylaryna girish synaglary hachan gutaryarka?!

Dowamy »

1284 11
Köneler, 10 years ago


Admin ..................

tuweleme shu bolgusyz sayda girayan ichim gysanda. Adinlarin bolan bolshy nahilay. manyly temany ayyryanchan saydy gowlajak bol. chagalyk dovrun gechipdi oytyan birwagtlar
uly gunalerin biri tekepbirlik (ulumsy, pashyrdamak) oytyan yalnyshmasam.

Dowamy »

1310 9
Köneler, 10 years ago


Chilim...

Вред курения

orslary halamyzok.


bu yazgy gunça eşegin buyrugy bilen ayryldy.

Dowamy »

2275 21
Köneler, 10 years ago


Salam!!!!

Salam agzalar we myhmanlar!!!!

Dowamy »

1184 15
Köneler, 10 years ago


Salam myhmanlar we agzalar...

Salam ...... hemme
tuweleme barik gaty gowulashypdyra......:))))

Dowamy »

2283 126
Köneler, 11 years ago


Howludaky limon agaçlary

Howludaky limon agaçlary
Bir gurply adamyň howlusynda biri-birine ýakyn oturdylan iki sany limon agajy bardy. Maý aýynyň ahyrynda açylýan limon gülleri bütin howlynyň howasyny sähel wagtyň içinde üýtgedip, adamlaryň göwnüni açýardy.
Emma limon agaçlarynyň biri beýlekisinden kiçiräkdi hem görksüzdi. Şu sebäpden uly agaç ulumsylyk edip...

Dowamy »

1456 2
Köneler, 11 years ago


pikir...

Salam agzalar !!! goryan welin bu yeri gaty uytgapdir. Hormatly agzalar bir az adalatly, mylakatly, sabyrly bolsak has govy bolar diyip pikir etyan
kopchulik yerinde urusham bolyar sogushem bolyar....
bu yerde sogushmali beyleki yerde sogushelin (ikiçäk):)))
:))))


Dowamy »

1149 4
Köneler, 11 years ago


Salam hemme kisha!!!

Salam agzalar we myhmanlar
Talyplar.com nahili .....:))))))

Dowamy »

1101 1
Köneler, 11 years ago


Salam!!!!!

Salam agzalar we myhmanlar janlarynyz sagmy?!

Dowamy »

1338 11
Köneler, 11 years ago


Yslam dini barada sorag-jogap

Salam agzalar we myhmanlar!!!
ichimizde Yslam dinimiz barada doly bilmeyanler bardyr gelin shu yerde Yslam dinimiz barada sorag-jogap alyshalyn.
her kim bilmeyanini sorasyn we bilyaninam aytsyn.
yone gayrat edip tema degishli dal zady yazylmasyn!

Dowamy »

3833 66
Köneler, 12 years ago


Aydaky azan sesi

Sizinem okamagynyzy isledim.
on hem okansynyz yene bir sapar okan!!!

Bu tasin gen habar bütin dünya yüzüne bomba atylan yaly tasir etdi. Dünyanin birnaçe döwletlerinin gazetlerinde, zurnallarynda sensasiya döretdi. Yzly-yzyna, ginişleyin makalalar yazyldy.
1969-nji yylyn 20-nji iyulynda Amerikanyn “A ppolon-11” kosmos...

Dowamy »

2340 17
Köneler, 12 years ago


Olumi yatlayanyzmy?!

Salam agzalar we myhmanlar!!!
siz gunde nache sapar we nache wagt olumi yatlayanyz?!
siz uchin olum gorkulumy?! siz olume tayyarmy?!
siz gunde nache sogap we nache guna etyandirin diyip pikir etyaniz?!

Alla sheyle diyyar: "Her bir janly olumi datjakdyr"

Dowamy »

2121 42
Köneler, 12 years ago


Chat we ozara sohbet

gelin barde yazalyn tema degishli dal zatlary

Dowamy »

4595 409
Köneler, 12 years ago


Talyplar com-y duzedelin!!!

Salam agzalar we myhmanlar men shu yerini kop wagtdan bari dashyndan okayardym, goryan welin sonky dowur gowy bloglar achylyp ugrady yone temanyn sony chat bolup bulashyp gityar. eger mumkin bolsa tema degishli zat yazyn. her wagtdan bir chat diyip tema achsak shol yerde-de gurrun etsek, beyleki bloglarda bolsa dine shol bloga degishli zat yazsak g...

Dowamy »

1783 54
Köneler, 12 years ago


Hatyra guni ..............

Gokdepe urshunda wepat bolan we shu dunyeden oten ynsanlaryn yatan yerleri yagty Jaylary jennet bolsun, Allajan olaryn gunasini gechsin we gabyr azabyny azaltsyn.
amin

Dowamy »

1756 7
Köneler, 12 years ago


Bihayalaryn we hawyan wandamyn nireden giryanligi :)))))

türkmentelekom IP-si : 217.174.226.86
ulanan email adresi : julia@hotmail.com
bu Ashgabat shaherinden giryar.
Bu Ashgabat shaherinden giryar.

Sizin IP-niz: 78.38.241.7


- wandam


Eyranyn Borujan we Shahr Kord diyen yerin aralygynda yerleshen etrapchadan internede girya...

Dowamy »

1983 66
Köneler, 12 years ago


sizin pikiriniz..........

Salam agzalar we talyplar
men shu soragy gyzlara yuzlenyan
name uchin gyzlar baylyga seretyarler, olara oglanlaryn soygusi bolsa bolonokmyka, olara pul bolsa bolyar sen bay bolsan senden gowy oglan yok, eger sen yonekeyje bolsa onda sen ..........
gyzlar kopusi sheytan bolyar ekeni men shu soze 100% yzynda durup we subut edip...

Dowamy »

1776 35
Köneler, 12 years ago


Gowy goryan sapagyn

Salam talyplar we agzalar.
shu gunler ahli talyplar egzamenlerini tabshyryandyrlar...
gelin shu yerde oz hallayan sapaklarynyzy we gowy tabshyran egzamenleriniz bara yazalyn ...

Dowamy »

1499 16
Köneler, 12 years ago


Adminler we agzalar

mena shu yerden gaty narazydyryn admin diyilyanlerem ayyrmany bilenok bolgusyz zatlary
admin diyilyan her wagt girip barlap durmalydyr oytyardim....
yada adminlerin ozlerimi siz bolgusyz
geymama we geymama

gelin shu yere admin bolup giljek
wagtly-wagtynda gozegchilik etjek adamy saylalyn we ona ses bereli...

Dowamy »

1968 49
Köneler, 12 years ago


Taze turkmen manady

Salam myhmanler we agzalar
taze turkmen manadyyn suradyny shuyere goysanyz bizem gorsek taze manadymyzy

Dowamy »

2241 5
Köneler, 12 years ago


Adminler yatdynyzmy ya-da yazylyan zatlar gownunizden turyarmy

Salam adminler
eger mumkin bolsa shu yere wagtly-wagtynda gozegchilik etseniz ya-da gozegchilik etjek adama berkitmeginiz hayysh we teklip etyarin.

Dowamy »

1685 24
Köneler, 12 years ago


Новый год в Туркменистане будут отмечать до 3 января

yazgy doly orsça bolany üçin ayryldy

seredin: talyplar.com kanunlary

Dowamy »

1541 21
Köneler, 12 years ago