Digg ulanyanlardan hayyşt

aramyzda digg.com -y ulanyan agzalarymyzdan bir hayştym bar.

menin digg profilimin adresi: http://digg.com/users/paradoxtm

şu adresdaki linkleri digglap goybermeginizi hayşt edyarin. 50-60 adam digglese gowy boljak welin...

Dowamy »

1522 1
Köneler, 12 years ago


Orsyet - gürjistan (gruziya) çaknyşygy

Bilşiniz yaly orsyet bilen gürjistan* günorta osetiyanyn üstünde birnaçe günden bari urş edyarler. habarlara göra şu wagt iki tarap hem urşy duruzupdyr. name üçin söweş bolanyna men öz nukday-nazarymdan seretsem orsyet hazar denizinin energiyasynyn uly möçberde türkiyenin üstünden geçmeginin tarapdary dal. şol sebabli geljekki yyllarda turjak ener...

Dowamy »

2640 13
Köneler, 12 years ago


Beijing 2008Beijing 2008 Dünya Olimpiyadalary başlady. Turkmenistandan olimpiyadaçy barmyka diyip sayta seretdim welin birje olimpiyadaçymyz hem yok ekeni. Gynandyryjy yagday.

Olimpiyadada kimin naçe medal alanyna seretmek üçin

Dowamy »

1668 10
Köneler, 12 years ago


Taze sayt açdym

yany güyjin yazan blogyny okadym. edil güyç yaly men hem bir sayt açdym. mana-da kömekleşjek adamlar gerek. kömekleşip biljek, inlis dilini gowy bilyan, yumora düşünyanler hayyş guk diyin.

girip durun: joke-fun-comedy.com

Dowamy »

2242 3
Köneler, 12 years ago


Halkara Matematika Olimpiýadasy - 2008

Tüweleme bu ýyl matematika olimpiýadasyndan Türkmenistan 4 bürünç 1 sylag medaly aldy. Gaty begendim.

Netijeler üçin basyň.

Azat Meredow : Bürünç Medal


Merdan Artykow : Bürünç Medal


Nazar Emirow : Bürünç Medal


Arçyn Seýidow : Medal ýok. Nesip bolsa in...

Dowamy »

1936 7
Köneler, 12 years ago


çagalyk nostalgiýasyçagalyk döwrümde şul oýny heziller edip oýnaýadym. ýaňy internetden ýene çagalyk döwrümiň nostalgiýasy Elektronika 60 kompýuterler barada okap otyrkam şul oýnyň emulator-yny tapdym.

Şuwagt oýnap ýaman begenip, heziller edinip otyryn :D

Belki talyplar.com -yň agzalaryndan çagalyk döwründe şul oýny oýnan...

Dowamy »

1598 1
Köneler, 12 years ago


WantedTimur Bekmambetowyň şu kinosyny gaty öwýärler. gidip görmelimi? gördüňizmi? nähili?

Dowamy »

2692 23
Köneler, 12 years ago


Terjime.com açyk


Belki ulanyanlar görendir. terjime.com arada domainin puluny tölemanligimiz üçin yapylypdy. hazir gaytan açdyk. ulanyanlara habar bereyin diydim.

Dowamy »

1945 3
Köneler, 12 years ago


Inteligensiya akla hyzmat etmelimi ya-da zulma?

Yany hoshowazyn eger prezident bolsam temasyna yazanlary üçin knb-nin azar berjekdigini yazanyny okadym. Çyndan hem bizin mhk-myz şeyle işler bilen meşgulmy. Menin bilişim döwlet intelligensiya organlaryny zulm etmek üçin dal akla hyzmat etmek üçin gerekli maglumatlary yagnamaga ulanyar. Yok çyndan hem bizin intelligensiyamyz şeyle keselmi? Bizin d...

Dowamy »

4301 71
Köneler, 12 years ago


Türkmenistanyn konstitutsiyasy üytgedilyar - pikrinizi aydyn!

Belki eyyam köpinizin habary bardyr. Türkmenistanyn konstitutsiyasy üytgedilyar. Konstitutsiyada namelerin nahili üytgediljegi anyk bellik dal. Anyk zat döwlet yolbaşçysynyn yagny prezidentin 7 yillik saynaljakdygy aydylyar. Siz konsititutsiyada geçiriljek üytgetmelere degişli nameler bilyarsiniz? Nahili pikirleriniz bar?

Dowamy »

2779 13
Köneler, 12 years ago


MATLAB 2007a Compiler Runtime

Araňyzda MATLAB ulanýanlar bardyr. "Maňa MATLAB 2007a Compiler Runtime" gerek. Google-da tapyp bilmedim.

Dowamy »

1971 2
Köneler, 12 years ago


üçaýak göçýär. nyýazowa näme boljagy belli däl.

ýaňy şu ýerde bir habar okadym. habarda aýdylşyna görä üçaýagy häzirki ýerinden aýryp aşgabadyň günortasynda ýasaljak bitaraplyk ýoluna goýuljakmyş. habarda nyýazowyň altyn çaýylan heýkeliniň hem ýadygärlikden aýryljakdygy bellenilýär. gowy habar.

Dowamy »

3403 43
Köneler, 12 years ago


Teklip edýärin: birje gezek bas!

temaň aşagyna "comment" ýazansoň basylýan "basyşdyryp gör" butonyny "birje gezek bas" diýip üýtgetmegi teklip edýärin. bolmasa o butonyň basyşdyryp görüp aňyny aldylar hormatly ulanyjylarymyz.

Dowamy »

2213 28
Köneler, 12 years ago


Orslar merkezi aziýadan baranlary öldürýär.

ýaňy şu habarda okadym. orslara merkezi aziýanyň ýer asty baýlygyny sormak ýetmeýän ýaly, orta aziýa halklaryn janyny almaga köpden bäri dowam edýärler. Moskwanyň demirgazygyndaky ivakino we gündogaryndaky yeskino obasynda 3 sany özbegi öldüripdirler.

ýalňyşmasam geçen ýyl bir türkmeni ýenjip urupdylar. türkmen ölümiň bäri ýanyndan...

Dowamy »

2570 41
Köneler, 12 years ago


IPhone-da C# ýazyp bolýar!

Miguel de Icazanyň blogynda gördüm. Mono frameworky gurup iPhone-da C# bilen programmirläp bolýa. ;)

Dowamy »

2110 6
Köneler, 12 years ago


ýene sabah gazedinden habar

ýaňy sabah gazedinde bir habar okadym. Nejmi Yşyk atly bir türk bilen Aýgah atly ogly öldürilipdir. Öldürilen hojalykda Myrat atly bir türkmen (türkmenistandan) hyzmatçy bolup işleýän ekeni. Myradyň günälidigi anyk däl ýöne sülçi şonuň üstünde durýarmyş.

Habar (türkçe)

İstanbul Çatalca'ya bağlı İnceğiz köyünde 7 gün ön...

Dowamy »

2840 7
Köneler, 12 years ago


Talyplar.com üçin futbolka

talyplar.com üçin futbolka ýasatmak pikrim bar. istanbulda futbolka ýasadylýan ýerleri bilýäňizmi?

araňyzda futbolka dizaýnyna düşünýäniňiz bolsa şu talyplar.com-yň ýokarsyndaky logony nädip futbolka basar ýaly edip bolar?

käbir basgylar ýuwanyňda ýitýär. şony ýuwanda ýitmez ýaly edip basdyrmak üçin näme etmeli?

Dowamy »

3223 56
Köneler, 12 years ago


Türkmenistanda haçan wimaxdan internet ulanyp bolar?

MTS breaks Turkmenistan internet siege
MTS has become the first private internet provider in Turkmenistan. The Russian mobile operator intends to provide the internet through GPRS and WiMAX, at the same time MTS has to comply with the strict local rules of internet traffic monitoring.
ýaňy şu habary okadym. habarda mts-iň türkmenistan...

Dowamy »

3254 23
Köneler, 12 years ago


Hosting gerekmi?

ýakynda talyplary täze servere göçürenimizden habaryňyz bardyr. ana şol serverde ýaman ýer köp. şoň üçin hosting satmakçy. ýanyňyzda hosting gerek bar bolsa habar beriň.

PHP + MySQL aňry bäri adaty hosting üçin gerek hemme zat bar.

Bahasy:

1MB hosting ýyllyk 1$.

Dowamy »

1765 1
Köneler, 12 years ago


Sabah gazedindäki habar

Ýaňy ofisde elime şul aýyň onunda çykan Sabah gazedi geçdi. Habarlara seredip otyrkam şu habary okadym.

Google cache

DİPLOMALI SEKS KÖLELERİ!
Aksaray'da polis, Türkmenistan'da çocuk doktoru, gazeteci, bankacı, öğretmen ve hemşirelik gibi meslekleri olan 20 kadını gözaltına aldı..

İstanbul Emniyet...

Dowamy »

11420 123
Köneler, 12 years ago


Istanbulda ýer titredi

ýaňja istanbulda ýer titredi. entek 1 minut hem bolmady.

Dowamy »

1502 3
Köneler, 12 years ago


Zaman gazedine minnetdar

Türkmenistanda çap edilýän Zaman gazedini internet sahypasyny doly türkmen dilinde açany üçin tüýs ýürekden gutlaýaryn. Bir türkmen hökmünde türkmen dilimi ulanany üçin Zaman gazedine minnetdar.

Muny (baş sahypasyny türkmen dilinde açmagy) Türkmenistanyň adyny göterýän turkmenistan.gov.tm hem oňaryp bilmändi.

Dowamy »

1794 7
Köneler, 12 years ago


Hajathana hajatyŞu wagt gije 3 bolup gelýär. Kän gepi owadanlap biljek däl. Şeýleräk bir blog açaýyn diýdim.

hajathana şäherleşen adamzat medeniýetinde aşahana barabar möhüm orun tutýar. hajathana diňe iýeniňi daşary çykarmak üçin däl arassaçylyk üçin hem möhüm ýerlerden biri.

Ýokardaky suratda Türkmenistandaky hajath...

Dowamy »

2402 37
Köneler, 12 years ago


Türkiye yrakdan çykarmy?

Bilşiňiz ýaly Türkiyeniň goşuny ýakynda Yradaky PKK terroristlerini ýok etmek üçin harby operassiýa başlatdy. Şu wagt söweş Yrakda dowam edýär. Eýýäm soňky maglumatlara görä gar-gyş diýmäni esgerler 230 terroristi öldüripdir. 24 esger bolsa şehit bolupdyr.

Meni gyzyklandyrýan zat Türkiye Yrakdan haçan çekilerkä?

Dowamy »

1869 31
Köneler, 12 years ago


Hürriyet gazedinde Gunça Atayeva barada çykan habar

Habary okamak üçin bas

Belki habary dün okanynyň bardyr. Men okamadyklar üçin bäri goýaýyn diýdim. Habarda Türkmenistanda bir türk bilen tanyşyp durmuşa çykan bir Türkmen aýal barada.

Dowamy »

2592 27
Köneler, 12 years ago