Anekdot

bir gyz telefonda oglana "agşam öye gel, öyde hiç kim bolmaz" diyenmiş. oglan agşam gyzyn öyüne erninin suwyny akdyryp barypdyr welin öyde hiç kim yok ekeni.

Dowamy »

9790 39
Köneler, 10 years ago


Google buzzGoogle-yn taze çykaran servisi google buzz-y ulanyp göreniniz barmy? Menin gmail hasabymda görünenok. reklamasynda görünmeli diyyar welin...

Dowamy »

1290 2
Köneler, 10 years ago


Talyplar.com facebook fan page

talyplar.com üçin facebook fan page-i açyldy. aşakdaky adresden fan page-e goşulyp bilersiniz.

talyplar.com facebook fan page

Dowamy »

1339 4
Köneler, 10 years ago


Döwlet edarasynda işlemek

yanyrak yene bir habarda prezidentin aragatnaşyk ministerine duyduryş bereni okap otyrdym. yadyma aşakdaky anekdot düşdi.

bir obada bir öküz bar ekeni. bet öküz ekeni. önüne gelen sygyryn derrew üstüne zynyp işini bitiryan ekeni. sygyr gaçjak bolsada kowalap malyataga dykyp işini bitiryan ekeni. bu öküzün dabarasy dag aşyp döwlet fe...

Dowamy »

1328 6
Köneler, 10 years ago


Görüntürkmenistanda düşürilen in gowy kino...

Dowamy »

1517 12
Köneler, 10 years ago


Yazguly hojageldiyew

halkara türkmen-türk uniwersitedinin treneri yazguly hojageldiyew türkmenistanyn milli komandasyna trener edilip bellenipdir. yaş birinin trener bolmagy gowy welin milli komanda üçin tejribesi yeterlikmika? milli futbolçylarymyzyn performasynda mundan beylak nahili özgerişlikler bolarka?

şu barada aşakda türkçe habar bar:
haba...

Dowamy »

1956 16
Köneler, 10 years ago


Beyin tolkuny bilen komputeri kontrol etmek


Yakynda Türkiyede kompyuter ugryndan okayan bir oglan beyin tolkunlary bilen kontrol edyan kompyuter arkaly (EEG) Ek$i Sözlüge yazgy yazmagy başardy. Haçan dine pikir etmek bilen robotlara iş etdirilip başlanarka? Dine pikir etmek bilen gelip ösmedik yurtlary dargadyp gidyan robotlar çykarmyka? Avatar kinosyndaky yaly yatan yerinden kontrol...

Dowamy »

1444 4
Köneler, 11 years ago


Karikatura

Dowamy »

1121 1
Köneler, 11 years ago


Nexus oneiPhone-y name üçindir halamanson köpden bari google android-li telefon almakçy bolup yörün. yakynda nexus one atly telefon çykypdyr. yokardaky videodan görnüşüne göra tizligi gaty gowy yaly. eline alyp ulanyp gören barmy? pikirleriniz nahili? naça düşürüp bolarka?

google phone

Dowamy »

1712 13
Köneler, 11 years ago


250 mün dollar gazanasyn gelyarmi?Izrael-in informatika howpsuzlygy üstünde iş alyp baryan kompaniyasy Gold Lock birnaçe yyl ön eden encryptionyny döwene 100 mün dollar berjekdigini beyan edipdi. Yakynda bayragyn mukdary artdyrylypdyr. Indi 250 mün dollar beryarlermiş. Şul ayyn sonuna çenli wagt bar. Yöne köp tarapky encryption ulanylany üçin döwmek gaty kyn iş yaly...

Dowamy »

1628 12
Köneler, 11 years ago


Yahsi bati filmi baradaweb sayty

cem yılmazın çıkaran taze kinosy yahşi batıny görmekçi yakynda. gidip göreniz barmy? kino nahili?

Dowamy »

1443 1
Köneler, 11 years ago


Akmak dolandyryjylar sebapli türkmenistanyn düşen yagdayy

Türkmenistan Nyyazow (öleni gowy boldy) yaly infrastruktura gurkmak, bilim we saglygy gorayyşy yola goymak yaly edilmeli işler yerine metjit gurmak, suratyny her gören yerine asdyrmak, gerekli gereksiz oteldir ekonomiki yagday hakykatyny göz önünde tutmayan emlak proyektleri we ş.m. populist politikalar yöredilen akmak dolandyryjylar sebapli indi i...

Dowamy »

1463 9
Köneler, 11 years ago


Soltan Alparslanyn mazary tapylypdyrAşakdaky habarda aydylşyna göra Soltan Alparslanyn mazary Türkiyedaki taryhçylar tarapyndan tapylypdyr. Türkmenistan bilen Türkiye arasynda gol çekiljek protokoldan sonra gazuwlara başlanjakmyş.

Türkçe habar üçin basyşdyr

Dowamy »

1791 10
Köneler, 11 years ago


Barcelona 1-2 Rubin KazanTürkmen Gurban Berdiyewin komandasy Rubin Kazan Barcelona-ny 2-1 utdy. Şu barada pikirleriniz nahili. Çempionlar Ligasynyn F grupbasynda şu wagt Barcelona, Dinamo ve Rubin-in baly 4. Sizin pikrinize göra Rubin grupbadan çykyp bilermi?

Maçyn habary

Dowamy »

2062 33
Köneler, 11 years ago


Dagystandaky tasin çaga

Yany Ria-nyn saytynda bir habar gördüm. Hali ynanyp bilmani otyryn yöne Ria-nyn habar gullugynyn oyun etmejegi belli. Umuman habarda tasin çagany görkezyarler. Çaganyn bedeninde özünden Gurhan-dan ayatlar we Alla-nyn ady bar arap dilinde yazylypdyr.

Ynha bu hem habary

Dowamy »

1730 16
Köneler, 11 years ago


Talyplar.com kanunlary - madda 6

6) admine isleginizi ya-da talabynyzy medeni adamyn hasiyedi bolan sypayy dilde beyan etmek yerine içyakgyç, akmak we samsyk şekilde beyan etmek, yazmak talyplar.com-dan uçurylanlar sanawyna goşulmagyz bilen netijelenip biler.

goşmaça maglumat üçin seredin:
talyplar.com kanunlary

talyplar.com kanunlary - madda 5

Dowamy »

1689 15
Köneler, 11 years ago


Talyplar.com-dan uçurulanlar

Şu yazgynyn aşagyna talyplar.com-dan uçurylan agzalaryn sanawynyny goymakçy. 5 minutdan bar yazany-çyzany bilen bilelikde uçjak agza;

hitler

Dowamy »

3006 71
Köneler, 11 years ago


Michael Jackson öldi

50 yaşyndaky Michael Jacksonyn yany ölendigi habaryny aldym.Önümizdaki ayyn 13-ine London-a gelmelidi. Konsertine gideli diyip planlap yördük. Yaman gynandym. Ölüminin yürek nasazlygy sebapli bolandygy aydylyar...


Dowamy »

2894 39
Köneler, 11 years ago


Barack obama multfilmini gördünizmi?

Yany youtube-da üytgeşik multfilm gördüm. barack obama üçin tayarlanypdyr. obama edil superman yaly abş-nin ekonomikasyny düzelmekden tutun garakçylara temmisini bermek we ş.m. edermenlikleri görkezyar. hatda agaja dyrmaşyp çykyp düşüp bilmani duran pişijegi hem halas edyar. :)

Dowamy »

1563 4
Köneler, 11 years ago


Baymyrat jimi

şu oglany birinji gezek facebookda görüpdim. 90-njy yllarda çagalykda hemmizin diyen yaly bilyan jimmin goron ki na kalon ki aydymyny edil özi bolup yerine yetirip beryardi. yany elime başga wideosy geçdi. talyplar.com agzalaryna birinji bolup yetireyin diydim şuny. dinlan, görün lezzet alyn :)

Yerine yetiryar baymyrat

...

Dowamy »

1510 2
Köneler, 11 years ago


Talyplar.com kanunlary - madda 5

başyndan bellayin; menin türkmen dilinin hazynasynda bolan "sik", "göt", "taşşak", "am" yaly sözlere we olaryn ulanylmagyna hiç hili garşylygym yok. saytyn gaty köne agzalaryndan we saytyn gurujysyndan alan emailim üçin talyplar.com kanunlaryna 5-nji maddany girizmegi teklip edyarin. teklibim aşakda

madda 5 bu saytda "sik", "göt", "t...

Dowamy »

2557 39
Köneler, 11 years ago


Maral Tirkishowa talyplar.com-y satyn almakçy

yany mana aşakdaky mail geldi. maral tirkishowa atly "kate osuryan" aydymçymyz talyplar.com-y satyn aljak bolyar.


from madonna maral <maral.tirkisowa@gmail.com>
to Farabi <farabi@gmail.com>
date 13 April 2009 13:45
subject talyplar.com-y satjakmy

Men Maral, kate pessayladyp, kat...

Dowamy »

3253 63
Köneler, 11 years ago


Copanmyrat bilen söhbetdeşlik

bilşiniz yaly sonky wagtlarda şu taze agza saytda köp gürleyer. gelin ony tanalyn.

1. sen kim?
2. name işleyan?
3. naçe yaşynda?
4. nirede yaşayan?

soraberin agzalar. mikrofon sizde.

Dowamy »

2047 30
Köneler, 11 years ago


Romantiki agşamlarda dinlemage aydymlar :)

Name diyjek bolyanyma düşünensinizlay :) Gepi köpeldip oturmany aydymlaryn sanawyna geçeyin.

birinji

ikinji

üçünji

galanyna sizden garaşyaryn.

Dowamy »

1496 0
Köneler, 11 years ago


Atabay çaryguly ayrylypdyr diyyarler. dogrymy?

Yany facebook-da gördüm. atabay çarygulyyew aradan çykypdyr diyip yazypdyrlar. ynanyp bilmani otyryn, türkmende idili aydym döredip bilyan bagşymyzyn ölenine. :(

Dowamy »

2215 29
Köneler, 11 years ago