Internet ganymy yurtlar

Önler dine inlis we rus dilinde şeyle zatlar yazylyardy. indi türkler hem yazyp başlady. yany şu habarda okadym. Türkmenistany internedin duşmany edip bellapdirler. Hakykatdan hem Türkmenistanda internedin yagdayy öwerlik dal. Hajyly metjit ya-da gapysy soldatly internet kafe açmak meselani çözenok öydyan.

Dowamy »

1665 4
Köneler, 11 years ago


Talyplar.com üçin aydymjyk

talyplar.com-y şu görnüşi bilen açan wagtlarymyz bir aydymjyk düzüpdim. Önrak Flash-de ActionScript bilen Flash Media Server-e webcam+mic-den gelyanleri record edyan kod yazypdym. şony test edip otyrkam şeylerak bir yazgy döredi. youtube-a goydum, bari hem goyayyn diydim...

Dowamy »

1378 5
Köneler, 11 years ago


Gören we halan sonky kinolarynyz


sonky günler görmage kino tapmany yördüm. elime tötanleyin "tötanleyin är" (the accidental husband) kinosy geçdi. ay heleylerin kinosy diyip başda görmejek boldum yöne ahyr sony başga kino tapylmanson görmeli boldum. kino yaman hem dal ekeni.

emma atly doktor radyoda söygi, yşk meseleleri barada programma edyan biri we yakyn...

Dowamy »

2752 14
Köneler, 12 years ago


Ölen eşegin satylyşy

Mammet Aşgabatda propiskasyny düzeldip bilmani Könürgenje, yzyna oba göçüp bardy. Bir garry dayhandan 2 milyon manada eşek satyn aldy. Garryja dayhan "eşegini getirerin" diyip Mammedi öyüne goyberdi yöne ertesi gün eşegin yerine dine bir özi baryp Mammede satyn alan eşeginin ölendigini aytdy. Mammet gynanyp:

- Ola bolmandyr, onda man...

Dowamy »

2108 23
Köneler, 12 years ago


A.R.O.Giki gün ön odeon-yn holloway-daki kinoteartryna gidip cem yylmazyn taze a.r.o.g kinofilmini gördüm. ön g.o.r.a atly planetakylar tarapyndan yer şaryndan alnyp yesir düşürlen we şol planetan patyşasynyn gyzy bilen öylenen, "kapalı çarşıda" işleyan arif bu gezek wagt maşyny bilen duşmanlary logar we tihulu tarapyndan bizin yaşayan yly...

Dowamy »

1455 6
Köneler, 12 years ago


Busha köwüş zynylmagybir-iki gün ön bush yrakdaka preskonferensiyada bir jurnalist busha ayagyndaky köwüşinin iki tayyny hem çykaryp zyndy. yokardaky wideoda şony görersiniz. men düynden bari şuna gülüp otyryn. :) habary bilmeyan talyplar.com agzalary bardyr diyip bari goyyaryn.

Dowamy »

1994 16
Köneler, 12 years ago


türkmenistanyn gimni üytgedilyar

Yany okan habaryma göra Türkmenistanyn gimni üytgediljekmiş.

Sizin pikriniz nahili bu barada?

Mana göra "gimn üytgedilmegi" gowy habar. Şu wagta çenli ulanyan gimnimiz Türkmenistan üçin dalde şahsa yazylany üçin adamy hiç hili tolgundyranokdy. Taze gimnin hem şeyle bolmazlygyny, sözlerinin şahys üçin dalde şol gimni a...

Dowamy »

2806 20
Köneler, 12 years ago


Köp we biderek gürlemegin maglumaty zayalamagy


"internetde içinde gowy maglumat bar türkmen dilinde sayt yok" - şul aydyanym bilen köpiniz belki hemmaniz ylalaşyansynyz. talyplar.com döredilende we üytgedilende esasan şu yetmezçilik üçin edilipdi. yöne gynansak hem edil hazirki yagdayda bond, kaya tm we ş.m. köp we biderek gürleyan agzalar sebapli yagday düybinden üytgedi. talyplar.com...

Dowamy »

2495 37
Köneler, 12 years ago


Merdan gurbanow barada

yany youtube-da merdan gurbanow hakda şu wideony gördüm. hakyky matçda nahili bilemok, topy gowy kontrol edyan ekeni. talant bar yöne ideg barmy bilemok sebabi arwana diyip bir klubda oynayan ekeni. men arwana klubyny hiç eşitmandim.

merdan gurbanowyn başga wideolary barmyka? esasan hem hakyky oyunlardaky wideolary. haysy pozisiyad...

Dowamy »

1392 3
Köneler, 12 years ago


Talyplar.com kanunlary

şu jogapda yazgylaryn name üçin ayrylyandygyny we ayryljakdygyny ön bellap geçipdim. sonky döwürde bolup geçyanlerden son ayratyn tema açyp gaytadan yazmaly boldy. üns bermeginizi we pikriniz bolsa aytmakdan çekinmezliginizi hayyşt edyarin.

-1) Bu saýt talyplar network tarapyndan ýasalyp, ähli hak we hukuklary Gunça Eşege degişlidir...

Dowamy »

3086 46
Köneler, 12 years ago


Turkmenistan abş-na okuwçy goybermejek bolyamyş

Associated Press habar gullygynyn Amerikanyn Birleşen Ştatlarynyn Türkmenistandaky bir işgarine dayandyryp beren habaryna göra Türkmenistandaky jogapkarler Amerika gitjek okuwçylary goybermejek bolup elinden geleni edyarmiş. Hakykatdan hem şeylemi? İlçilige dayandyrylyp berlipdir habar welin dogry yaly...
AP-nin habary

Dowamy »

1910 6
Köneler, 12 years ago


Baris Manconyn Gulpembe atly aydymy Hezreti Muhammet ucin yazylmandyr

Men kopden bari Baris Manconyn Gulpembe atly aydymyny Hezreti Muhammet ucin yazyldy diyip bilyadim welin hakykaty ol aydymy Barys Manco ole garry enesi Nimet Manco ucin yazan ekeni. Aydym birhili gynancly yone hakyky sungat eseri.

Dowamy »

1654 8
Köneler, 12 years ago


Donuzlar topuldy: türkmen diplomat keselhanada

Türkmenistanyn Orsyetdaki ilçiliginde işleyan diplomat orslar tarapyndan urlypdyr. Diplomat şu wagt keselhanadamyş. Bu waka Türkmenistanyn nahili jogap berjegi belli dal yöne diplomadyn başga yurtda urlup yörse döwlet hem hiç hili jogapsyz galsa gaty kemsidiji. Yalnyşmayan bolsam geçen yyl hem orslar bir türkmeni urup keselhanalyk edipdiler.
...

Dowamy »

2890 31
Köneler, 12 years ago


Intel Core i7Nace yyldan bari laptop ulanyan. Yakynda grafika we dizayn bilen gyzyklanyp basladym welin laptopda eygertjek dal oydyan. Son ucin PC almak netijesine geldim. Indi CPU anry bari saylap otyrkam Intel-in taze prosessoryndan habardar boldym. Intel Core i7. Performansy gaty gowy yaly. Aranyzda ulanyp Intel Core i7-li PC ulanyp goreniniz...

Dowamy »

2964 55
Köneler, 12 years ago


2008 ABŞ Prezident saylawy


bilşiniz yaly ertir abş-da prezident saylawy bar. demokrat partiyadan barack obama bilen respublikan partiyadan john mccain dalaşgar. john mccain 8 yyldan bari dowam etdirilyan george bushyn syyasatyny dowam etdirmekçi. barack obama bolsa düybünden taze syyasy yol saylamakçy.

siz nahili pikir edyaniz?

ertir k...

Dowamy »

2263 26
Köneler, 12 years ago


Garaşsyzlygyň 17-nji ýyly

garaşsyz bolmak gowy zat. hemmanizi türkmenistanyn garaşsyzlygyn 17-nji yyly bilen gutlayaryn. garaşsyzlygyn 17-nji yylynyn her yyly üçin yazjak zatlarym bar welin oglanlar mana yörite e-mail yollap türkmenistan serhedinin içine degişli negatiw yazgy yazmazlygymy hayyşt edenson yazmayyn. onsuz hem adam şekilli yaşamagyn nahilidigini tejribe edip g...

Dowamy »

1592 3
Köneler, 12 years ago


Hayyşt: test edip görün

bir-iki gün boldy birine web sayt dizayn etdim. sayt bütünley öz dizaynym, hiç hili hiç yerden göçürilmedi. logosyny hem 0-dan özüm yasap berdim. kod XHTML 1.0 Strict yazyldy.

indi;

umuman dizayn nahili? nahili kemçilikler bar?
sizin browserinizde çayşmany-mayşmany işleyarmi şu dizayn?

Dowamy »

1890 9
Köneler, 12 years ago


Yolöten-osman gaz yatagy: türkmenistan anyk başinji

türkmenistanda naçe gazyn bardygy anyk bilnenokdy. döwletin beryan raportlaryna bolsa daşary yurtlar kan ynanyp baranokdy. sebabi sowet döwründe we hazirki wagtda türkmenistanda "kagyz üstünde" galp yazmak hiç zatça görülyar. şonun üçin türkmenistan gaz resursyny bitarap anyklatmak işi üçin tender geçirip inlislerin gaffney, cline & associates firm...

Dowamy »

2465 9
Köneler, 12 years ago


Mertebe name?

sonky dowurde talyplar.com -da kemsitmek we kemsidilmek barada temalar acylyp baslandy. seyle temalar hakda pikir beyan etmezden on "mertebe" hakynda fundamental dusunja eye bolmak gerekli. sonun ucin $u soragy sorasym geldi: mertebe name?

Dowamy »

1482 6
Köneler, 12 years ago


Abş ya-da kapitalizm çökyarmi?

zaman gazedinden yazyjy mümtazer türkönan yazanyny okanson talyplara sorasym geldi.

abş-daki sonky krizisden nahili netije çykaryanyz?

sizin pikrinize göra abş çökyarmi?

Dowamy »

2101 5
Köneler, 12 years ago


Palow

yany google-da palow diyip gözletdim welin, palow maşgala ady eken-a :D . gowyja palow suratlary zatlary görayjekdim welin. Ay palow diyip familiyan bolsa-da birhililay :D

Dowamy »

1960 8
Köneler, 12 years ago


Türkmentel 2008-in logosytürkmentel 2008-in logosynda "internet explorerin" logosynyn name işi barka? :D microsoft hökümede azar bir bermesedi mun üçin. beyleki logo-da tanyş welin naman logosydygy yada düşenok şu wagt. bilyan barmy?

http://turkmentel2008.gov.tm/

Dowamy »

1837 6
Köneler, 12 years ago


PHP: dine men gülyanmi?

yany şu yerde bir makala okadym (türkçe) welin hali gülüp otyryn. aranyzda php bilen gyzyklanyanlar bar bolsa okap görün hany. sizin-em gülesiniz gelyarmay? ya-da mende problema barmy namemi?

Dowamy »

1810 5
Köneler, 12 years ago


Asgabatda atysma barmy?

Gynajym yok. Men dayza-da dal. Yone seyle bir habar gelip gowusdy. Asgabatda atysma barmys. Terrorist diyyalermi, namemi $ol jandarlar atysma oynasy gelip esgerlerimizi olduryarmis.

Ay men-a kan ynanasym hem gelenok. Yone cyn bolsa yagday catak! Hany habary anyklap berin-da...

Dowamy »

5271 42
Köneler, 12 years ago


Prehistorik 2Şu oyuny birwagtlar çagalyk döwrümde Köneürgenç Türkmen-Türk Mekdebine giren yyllarymda oynayardym. Şu oyuny şeyle gowy göryadim şol döwürler, düyşime-de giryardi.

2-3 ön öye dowtymyn 7-8 yaşlaryn ogly geldi. Şonun bilen oynaly diyip gaytadan oynamaga başladym. Şondan bari oyuny goyjak bolyan yöne goyyp bilemok. Bel...

Dowamy »

2070 8
Köneler, 12 years ago