Logika

Onýyllyk mektepleriň ýokary klas okuwçylary uçin niýetlenen "Logika" ders boýunça şu kitab 1953-njy ýylda S.N.Winogradow we A.F.Kuzmin tarapyndan taýarlanylan hem-de orta mektep uçin okuw kitaby hökmünde tassyklanan "Logika" kitabynyň esasynda taýarlanyldy. Ol kitap rus dilinden terjime ediliptir.

"Logika" kitabynda şu ders bilen bag...

Dowamy »

2011 6
Köneler, 10 years ago


Dünyanin adam sany we adam sanyna bagly problemlar

dünyade şu wagt yaşayan adam sany 7 milliarda yetip baryar. şu dünya zyyan beryan esasy jandar bolsa adamzat. sizin pikrinize göra dünyadaki adam sanynyn artyşy şu depginde gitse, resurslaryn azalmagy bilen adamzat 3-nji jahan urşuna gidip bilermi?

Dowamy »

1466 14
Köneler, 10 years ago


Dilsurata nahili teswir yazjagymy bilemok. gülüp otyryn. belki sizi hem güldürer diyip goyyaryn.

Dowamy »

1310 10
Köneler, 10 years ago


Turkmenistanda facebook

türkmenistanda facebook gadagan edilipmiş. dogrymy şu aydylyanlar? name üçin gadagan edildika?

Dowamy »

1170 6
Köneler, 10 years ago


Nadip gowy yazgy yazmaly?

gowy yazgy yazmak meselesi talyplar.com-da köpden bari gozgalmady. şu meselede bir-iki setir garalamak isleyarin. agzalarymyzyn köpüsi gysga yazylan we içi boş yazgylardan nagile. talyplar.com taze sistemasy bilen açylanda "gelin üyşüp gowyja yazalyn" metalitedi bardy. şol prinsipden şu wagtky agzalarymyz gaty daşlaşdylar. belki-de bu hazirki agzal...

Dowamy »

1347 8
Köneler, 10 years ago


Gyrgyzystan

gyzgyzystanda 3-4 günden bari bolup geçyan wakalaryn netijesinden 120 töweregi adam ölüpdir. waka gyrgyzstanyn günortasyndaky welayatlardan oş-da başlapdyr. hazir jelalabad welayatynda hem şeyle wakalaryn başlandyry aydylyar.

gyrgyzlara göra has gurplyrak özbekleri gyrgyzlar gyrgyzystandan kowjak bolyarlarmyş. şu wagt 75 münden gowy...

Dowamy »

2545 40
Köneler, 10 years ago


Türkmenistanyn daşyna çykan ilkinji email

Türkmenistanyn daşyna goyberilen ilkinji email nahilidir öydyarsiniz? Dörjeleyan jurnalistlik emellerimin in anyrsyna çenli ulanyp size şol emaili tapdym hormatly talyplar.com agzalary. html-i arassalap baş sahypa mazmun getiryan funksiyada nazazlyk bar. şonun üçin temany gyzykly etjek bolup yazyp otyryn şu yazanlarymy. hany göreli işlarmika?
...

Dowamy »

1279 9
Köneler, 10 years ago


Dj alik grammy awards bayragyny almaga batly gadamlar bilen baryar

türkmenistanyn at gazanan taze aydymçysy dj alik zehinini bütün dünya subut etdi. yakynda atlantic records dj alige mundan beylak çykarjak aydymlarynyn we kliplerinin efire goyberiliş haklaryny almak üçin 13 milyon 685 mün dollar hödürledi. dj alik hazir bu teklibi kabul edip etmezlik barada karar bermek üçin pikirlenyar.

düyn bolsa...

Dowamy »

1348 8
Köneler, 10 years ago


Söyginin güyji

yadynyza düşdimi?

Dowamy »

1943 31
Köneler, 10 years ago


Türkmenistanda punk rock

yany youtube-da bir klip gördüm. klipde aydylmagyn göra saint sharbel atly grupban taze we birinji klibidi. klip gowy düşürilipdir. punk rock türkmenistana bardymy? şu grupba hakykatdan hem türkmenistandanmy?

Dowamy »

990 1
Köneler, 10 years ago


Kay metow bilen söhbetdeşlik

salam kay
salam

nahili yagdaylar?
gowy özün nahili?

yaman dal. boljak. mal-gara nahili?
mal-gara diyip mal-gara galmady. aydymçylykdan gowy pul düşmanson satdym hemmesini. şu wagt dine bir pişigim bar, gowy.

position number one?
haha. lol. otdyhayu sam!

position...

Dowamy »

1137 0
Köneler, 10 years ago


Türkmenistanda yylda 220 mün dollar aylykly iş

on baş, yigrimi yyl nebit gaz senagatynda işlan injener bar bolsa gowja iş bar. iş proyekt kordinatorlygy. başlyk bolup işlemeli-da gysgaça. aylygyny hem yyllyk 220 mün dollara çenli beryarler. tanyş-bilişiniz bolsa habarynyz bolsun diyip barde bildiryarin.

ynha şu yere seredin

Dowamy »

1299 0
Köneler, 10 years ago


Breaking bad serialyaranyzda şu serialy göryan barmy? in sonky epizodynda Hank-y işinden çykardylar. Hank DEA-da narkotika polisi bolup işleyardi. indi hank hem Walt bilen Jesse-in işine şarik bolarmyka? Walt bilen Jesse hazir 3 ayyn içinde crystal meth bişirim 3 milyon dollar gazanjak bolup yörler.

Dowamy »

1150 6
Köneler, 10 years ago


Kellesiz atlybir-iki sagat ön TW-de tim burtonyn "sleepy hollow" kinosyny gördüm. entek yany kitap okamaga öwrenişip başlan döwürüm agamyn mekdebin kitaphanasyndan alan kitabyny okanym yadyma düşdi. Türkmen dilinde terjimesini okan ilkinji daşary yurt eserimdi. Türkmen dilindaki terjimesinin doly ady yadyma düşenok ya "Kellesiz Esger" bolmaly ya...

Dowamy »

1185 4
Köneler, 10 years ago


Halkara aragatnaşykda ayal-gyz faktory


Birleşen milletler guramasy başlygy Bank-Ki Moon

Men şuna düşünemok. Daşary yurtdan yurda biri gelyar welin derrew önüne yaş gyzlarymyz bezap çykarylyar. Bu nahili diplomatiya, na tenet halkara aragatnaşyk aklym huşum alanok. Putin gelya, gyzlar bezenip bökjeklap tans edyarler önünde. Devlet Bahçeli gelya prezident şuny al di...

Dowamy »

1547 12
Köneler, 10 years ago


şugün yer titrarmi?

yakynda eyranly molla ayallaryn açyk geyinyanligi üçin yer titremelerinin köpelyandigini aytdy. şu gün iki yüz mün töweregi ayal-gyz emjegini (bagyşlan mammegini diysem düşünmeyanler bolup biler) açyp görkezjekmiş. hany şu gün yer titrarmi? name diyyaniz?

Dowamy »

1657 14
Köneler, 10 years ago


Talyplar.com 64bit servere göçdi

şugün talyplar.com 64bit servere göçürildi. talyplar.com indiden beylak has hem tizlener. yogsada hazir talyplar.com hazir in çalt açylyan türkmençe sayt bolup duryar. bu barada 2007-nji yylda yazylan yazgyny okaň.

Dowamy »

1388 10
Köneler, 10 years ago


Türkmen milliarder

forbes jurnaly her yyl dünyan millarderlerinin sanawyny beryar. naçe yyldan bari türkmen milliarder görmekçi bolup sanawa seredyan welin puç. azerilerde mubariz mansimov, özbeklerde alisher usmanov bar mysal üçin. gazaklarda bir topar bar. haçan bir türkmeni şol listde göreris? görsek kimi göreris?

Dowamy »

1560 24
Köneler, 10 years ago


Grigori perelman

bir asyrdan bari matematikaçylaryn çözjek bolup yören, kosmosyn şekline düşünmage kömegi degjek, topologiyada uly mesele bolup duryan poincare conjecture problemasyny çözen matematikaçy grigori perelman goyulan bir milyon dollarlyk bayragy almak islanok. bir tarapdan seretsen beyiklik. eger pelsepe bilen gyzyklanyan bolsanyz, diojenin "kölege etme,...

Dowamy »

1199 8
Köneler, 10 years ago


Tarkan boşadyldy

belki bilyansiniz yakynda tarkany narkotika sebapli tutupdylar. şugün tarkany boşadypdyrlar.

Dowamy »

2258 16
Köneler, 10 years ago


Gurbannazar ezizow nadip aradan çykdy?

gurbannazar ezizow 35 yaşynda aradan çykdy. şugun şahyryn doglan güni we yaşap yörse 70 yaşynda bolmalydy. şahyry goşundan gaçan bir esgerin atyp öldürendigi aydylyar. men şuny sorasym geldi. şu maglumat dogrymy?

Dowamy »

1379 7
Köneler, 10 years ago


24.02.2010 türkmenistan bilen tajigistanyn arasyndaky oyun

yene 2 sagatdan türkmenistan bilen tajigistanyn arasynda afc challenge cup yary-final maçy oynanmaly. eger türkmenistan yense finala çykar. yöne tajigistanyn yygyndysy güyçli. türkmenistanyn yygyndysy yenmek üçin mundan ön oynan maçlaryndan köprak der dökmeli boljaga menzeyar.

Dowamy »

2182 62
Köneler, 10 years ago


21-nji fewral 2010 - türkmenistan bilen gyrgyzystanyn arasyndaky oyun

şu wagt türkmenistan bilen gyrgyzystanyn arasynda afc challenge cup oyny oynalyar. türkmenistana yary-finala çykmak üçin den-den gutarmagy hem yeterlik.

Dowamy »

1867 35
Köneler, 10 years ago


19 fewral - türkmenistan bilen hindistanyn oyny

19-njy fewral 2010-da, türkmenistanyn sagady bilen 18:30-da hindistan bilen türkmenistanyn futbol yygyndylarynyn arasynda oynaljak oyun üçin siz nahili pikirde? şol gün bir nasazlyk bolmasa habarlary şu yerden yetirip durjakdyryn. eşitdim eşitmedim diyman.

Dowamy »

1686 9
Köneler, 10 years ago


Turkmenistan - demirgazyk koreya maçyşu gün AFC Challenge Cup-da Turkmenistan bilen Demirgazyk Koreyanyn maçy bar. Eger Turkmenistan Demirgazyk Koreyany utmagy başarşa çempiyon bolmagyna garaşylyar. Dilegimiz, goldawymyz we umytlarymyz turkmenistan yygyndysy bilen.

Dowamy »

2000 45
Köneler, 10 years ago