Hytaý dünýäde üçünji awtomobil eksportçysy: ol ABŞ-dan we Meksikadan öňe geçdi

Hytaý 2023-nji ýylda awtomobilleri dünýä bazarlaryna ibermek boýunça pul aňlatmasynda ABŞ-dan we Meksikadan öňe geçip, üçünji orny eýeledi. Bu ugurda öňdebaryjylar Germaniýa we Ýaponiýa bolmagynda galýar diýip, RIA Nowosti açyk maglumatlara esaslanyp habar berýär.
Geçen ýyl Hytaý ýeňil awtomobilleriň, awtobuslaryň, ýük ulaglarynyň we ýörite...

Dowamy »

14 0
Täzelikler, 5 days ago


Serdar Berdimuhamedow Wýetnamyň saýlanan Prezidentini gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow jenap To Lama Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň Prezidenti wezipesine saýlanmagy mynasybetli mähirli gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.
Döwlet Baştutany şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Prezident To Lama tüýs ýürekden berk jan saglyk, egsilmez gujur-gaýrat, Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň h...

Dowamy »

12 0
Täzelikler, 5 days ago


320 dollara çenli arzanlaşyk: Apple Hytaýda iPhone-niň iň uly arzanladyşyny yglan etdi

Apple Hytaýda iPhone, iPad, Apple Watch we beýleki önümleriniň görlüp-eşidilmedik baha arzanlaşygyny habar berdi. Arzanlaşyk 320 dollara ýetýär, bu kompaniýanyň Hytaý bazaryndaky taryhynda iň uly arzanlaşygydyr, diýip IXBT ýazýar.
Analitikler bu ädimi 2024-nji ýylyň birinji çärýeginde Hytaýda iPhone satuwynyň ýyllyk hasabynyň 7% azalmagy bil...

Dowamy »

11 0
Täzelikler, 5 days ago


Oaktree amerikan gaznasy “Interiň” täze eýesi boldy

Milandan (Italiýa) “Inter” futbol kluby Oaktree amerikan maýa goýum gaznasynyň gözegçiligine geçdi. Klubuň eýesiniň çalyşmagy Hytaýyň Suning Group holding kompaniýasynyň üç ýyl mundan ozal Oaktree-den alnan 395 mln ýewro möçberde karzyny yzyna gaýtaryp bilmändigi sebäpli bolup geçdi diýip, Sky Sport Italy gaznanyň beýanyna salgylanyp habar berýär.<...

Dowamy »

14 0
Sport, 5 days ago


Dünýäde meşhurlyk gazanan «Sýogun» serialy 2-nji we 3-nji möwsüme çenli uzaldyldy

FX teleýaýlymy "Sýogun" taryhy serialynyň ikinji we üçünji möwsüme çenli uzaldylandygyny habar berdi. Täze epizodlaryň ssenariýeleriniň üstünde eýýäm şu tomusdan işlenilip başlanar diýip, Deadline ýazýar.
Taslamanyň esasy hereketlendirijileri bolup, öňküsi ýaly, Reýçel Kondo we Jastin Marks galar, lord Ýosi Toranaganyň baş keşbini ýene-de Hi...

Dowamy »

32 0
Täzelikler, 1 week ago


Tomas Tuhel möwsümiň ahyrynda “Bawariýadan” gidýär

Germaniýaly Tomas Tuhel metbugat konferensiýasynda möwsümiň ahyrynda Mýunheniň “Bawariýasynyň” baş tälimçisi wezipesinden gidýändigini aýtdy. Bu barada RIA Nowosti habar berýär.
Ilkibaşda Tuheliň “Bawariýa” bilen şertnamasy 2025-nji ýyla çenli niýetlenipdi. Fewral aýynda klubuň ýolbaşçylygy tälimçi bilen 2024-nji ýylyň 30-njy iýunyndan hyzma...

Dowamy »

32 0
Täzelikler, 1 week ago


BSGG adam ömürlerini halas etmek üçin duzuň sarp edilişini azaltmaga çagyrýar

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) bilermenleri gipertoniýa hadysalarynyň sanynyň artmagyndan howatyrlanýarlar. Olar täze hasabatda diňe Ýewropanyň özünde uly adamlaryň her üçünjisiniň diýen ýaly ýokary arterial basyşdan ejir çekýändigini habar berýärler.
BSGG munuň, esasan, duzuň çendenaşa köp ulanylmagy bilen baglanyşyklydygyny...

Dowamy »

29 0
Täzelikler, 1 week ago


Redmi Note 13R elýeter smartfony hödürlendi

Xiaomi kompaniýasy täze Redmi Note 13R modeli bilen Redmi Note hatarynyň üstüni ýetirdi, eýýämden onuň geçginli we meşhur boljakdygyny aýdýarlar. Smartfonyň bölek satuwy Hytaýda eýýäm başlandy diýip, ITHome ýazýar.
Redmi Note 13R 2460 x 1080 piksel durulykda 6,79 dýuýmlyk IPS ekrany aldy, onuň iň ýokary ýagtylygy 550 nit we täzeleniş tizligi...

Dowamy »

28 0
Tehnologiýa, 1 week ago


3-nji iýunda planetalaryň ýörişi bolar: 6 planeta bir hatara düzüler

2024-nji ýylyň 3-nji iýunynda Ýeriň ýaşaýjylary “Planetalaryň ýörişi” diýlip atlandyrylýan ajaýyp astronomiki hadysanyň şaýady bolarlar. Şol gün Gün ulgamynyň alty planetasy: Merkuriý, Ýupiter, Uran, Mars, Neptun we Saturn asmanda bir hatara düzüler diýip, Starwalk.space-e salgylanýan RBK habar berýär.
Bu Ýer togalagynyň dürli künjeklerinden...

Dowamy »

30 0
Täzelikler, 1 week ago


Şwesiýada häzirki akkumulýatorlardan 16 esse uzak işleýän batareýalar döredildi

Şwesiýaly alymlar batareýalaryň ösüşinde öňegidişlik gazandylar diýip, Interesting Engineering neşiri ýazýar.
Linçýoping uniwersitetiniň, Çalmersiň Tehnologiýa uniwersitetiniň we Karlstad uniwersitetiniň hünärmenleri kagyz pudagynyň galyndylaryndan - sinkden we ligninden ýasalan täze batareýany döretdiler.
Täze ösüşiň esasy artykmaçly...

Dowamy »

30 0
Täzelikler, 1 week ago


Täze Volkswagen Golf GTI-niň bahasy 44,5 müň ýewro bolar

Volkswagen täze Golf GTI üçin sargyt açdy. 2024-nji ýylyň modeli 26 at güýji öndürýän 2,0 litrlik turbo hereketlendirijisini aldy, bu öňküsinden 20 at güýji köpdür. 100 km/sag-a çenli tizligi artdyrmak 5,9 sekunt wagt alýar diýip auto.ru habar berýär.
Esasy GTI 17 dýuýmlyk tekerleri, sport oturgyçlaryny, 12,9 dýuýmlyk ekranly media ulgamyny...

Dowamy »

31 0
Tehnologiýa, 1 week ago


Haýsysy köp? Samsung, Apple we Xiaomi-niň 10 ýylda näçe smartfon satandygy belli boldy

Altindex agentliginiň analitikleri International Data Corporation-yň (IDC) maglumatlaryna salgylanyp 10 ýylyň dowamynda satylan smartfonlaryň sany boýunça smartfon bazarynda öňdebaryjy bellendi.
10 ýylyň dowamynda, ýagny 2014-nji ýyldan bäri öňdebaryjy ýeri Samsung tutdy. Kompaniýa bütin dünýäde 2,937 milliard smartfon satdy. Ondan soňky ýer...

Dowamy »

33 0
Tehnologiýa, 1 week ago


«Mançester Siti» dördünji gezek Angliýanyň Premýer ligasynyň çempiony boldy

«Mançester Siti» Angliýanyň Premýer ligasynyň jemleýji tapgyrynda "West Hemi" 3:1 hasabynda utup, yzygider dördünji gezek çempionlyk titulyny eýeledi.
Bu duşuşykda gazanan ýeňşi bilen "Siti" 91 utuk toplady we ýaryşy ikinji ýerde barýan "Arsenaldan" iki utuk öňde tamamlady. Hosep Gwardiolanyň şägirtleri taryhynda onunjy we soňky ýedi ýylda a...

Dowamy »

34 0
Sport, 1 week ago


Türkmenistan Astrahanyň portunyň aýratyn ykdysady zolagynda logistika merkezini döredip biler

“Demirgazyk – Günorta” halkara ulag geçelgesini ösdürmegiň çäklerinde Astrahan sebitiniň portunyň aýratyn ykdysady zolagynda logistika toplumyny gurmak meýilleşdirilýär. Bu barada sebitiň gubernatory Igor Babuşkiniň “Russiýa – Yslam dünýäsi: KazanForum” forumyndaky beýanyna salgylanyp, TASS habar berýär.
“Örän möhüm taslama Türkmenistandan h...

Dowamy »

28 0
Täzelikler, 1 week ago


Fil Foden 2023/24 möwsümde APL-de möwsümiň iň gowy oýunçysy boldy

“Mançester Sitiniň” ýarym goragçysy Fil Foden 2023/24-möwsüminde Angliýanyň premýer-ligasynyň (APL) iň gowy oýunçysy diýlip ykrar edildi.
23 ýaşly angliýaly 35 oýunda 19 gol geçirip we 8 netijeli geçirim edip, toparyň çempion titulyny almagynda esasy şahsyýetleriň birine öwrüldi.
Foden baýrak üçin göreşde Erling Holand (Mançester Siti...

Dowamy »

31 0
Täzelikler, 1 week ago


Toyota Camry 2024 Honda Accord Hybrid we 3,5-lyk Camry bilen dreg-ýaryşda bäsleşdi

Throttle House YouTube ýaýlymynda gibrid kuwwatly täze Toyota Camry 2024-iň Honda Accord Hybrid we öňki nesil Camry TRD V6-nyň bäsleşýän dreg-ýaryşynyň wideosyny çap etdi diýip, IXBT ýazýar.
Ilkinji ýaryşda gibrid Camry 2024 (232 at güýji, 1655 kg) Honda Accord Gibrid-i (204 at güýji, 1606 kg) badalgada hem, hereket wagty hem öňe yzda galdy...

Dowamy »

35 0
Tehnologiýa, 1 week ago


Serdar Berdimuhamedow El-Salwadoryň Prezidentini gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan El-Salwador Respublikasynyň Prezidenti Naýib Bukelä we ýurduň ähli halkyna Türkmenistan bilen El-Salwador Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny, iň gowy arzuwlaryny...

Dowamy »

29 0
Täzelikler, 1 week ago


Müsürde faraonlaryň guburlarynyň aşagyndan syrly desga tapyldy

Arheologlar uzakdan zondirleme usulyny ulanyp, Müsürdäki Giza gonamçylygynyň golaýynda ýeriň astyndan L görnüşli syrly desgany tapdylar. Alymlar munuň nähili desgadygyny we nirä eltýändigini heniz bilenoklar diýip, Archaeological Prospection žurnalyna salgylanýan Hi-Tech ýazýar.
Bu täsinlik ýeriň astyndan, iki metr çuňlukdan tapyldy. Onuň uz...

Dowamy »

31 0
Täzelikler, 1 week ago


Bizden 55 ýagtylyk ýyly uzaklykda Ýeriň ölçegindäki bir planeta tapyldy: onda bir ýyl 17 sagat dowam edýär

Astronomlar Ýeriň ululygyndaky täze ekzoplanetany tapdylar. SPECULOOS-3 b diýlip atlandyrylan bu obýekt bizden bary-ýogy 55 ýagtylyk ýyly uzaklykda ýerleşýär we aşa sowuk gyzyl kindiwanja ýyldyzyň daşyndan aýlanýar diýip, Nature Astronomy žurnaly ýazýar.
SPECULOOS-3 b-de bir ýyl, takmynan, 17 sagat dowam edýär we dartyş güýçleriniň hereketsi...

Dowamy »

30 0
Täzelikler, 1 week ago


PlayStation 5-iň satuwy Xbox Series-den bäş esse ýokary: ara barha açylýar

Sony kompaniýasy oýun konsoly bazarynda PlayStation 5-iň ornuny berkitmegi dowam etdirýär. Geçen çärýekde PS5-iň satuwy Xbox Series X bilen S-iň bilelikdäki satuwyndan bäş esse ýokarydy. Ýagny, satylan her 1 sany Xbox konsolyna satylan 5 sany PlayStation 5 düşýär diýip, IXBT habar berýär.
Umuman alanyňda, Sony 2020-nji ýylyň noýabr aýynda PS...

Dowamy »

32 0
Tehnologiýa, 1 week ago


Werstappen 0,7 sekuntlyk aratapawut bilen Italiýada Formula-1 Gran-Pri-sini gazanmagy başardy

Red Bull-yň niderlandly sürüjisi Maks Werstappen Imolada (Emiliýa-Romanýa, Italiýa) “Formula 1” tapgyrynda ýeňiji boldy. Pellehana ikinji bolup gelen Lando Norris (McLaren) ondan 0,7 sekunt yza galdy.
Ilkinji üçlügi Şarl Lekler (Ferrari) ýapdy.
Werstappen bu möwsümdäki ýedi ýaryşyň bäşisinde ýeňiş gazandy.
Imoladaky ilkinji onl...

Dowamy »

30 0
Tehnologiýa, 1 week ago


Düýbünden täze Hyundai Santa Fe-niň çykmagyna garaşylýar

Hyundai kompaniýasy Hytaý bazarynda peýda boljak täze Hyundai Santa Fe-niň ilkinji suratlaryny hödürledi. Krossoweriň ilkinji gezek resmi görkezilişi 30-njy awgustda Çendu awtoulag sergisinde geçer diýip, IXBT ýazýar.
Täze Santa Fe, esasan, ABŞ we Ýewropa wersiýalaryna meňzeş bolar, ýöne birnäçe üýtgeşik aýratynlyklary alar. Awtoulagyň goşa...

Dowamy »

29 0
Tehnologiýa, 1 week ago


Alymlar: ýaňy-ýakynda bolan magnit tupanlary Ýerde bir topar harasatlaryň döremegine getirip biler

Florida döwlet uniwersitetiniň (ABŞ) gözlegçileri ýaňy-ýakynda Ýere aralaşan uran geomagnit tupanlarynyň bir topar harasadyň döremegine getirip biljekdigini anykladylar. Bu barada Daily Mail neşiri habar berýär.
Gözlegçiler soňky 5500 ýyldaky tropiki siklonlaryň işjeňligini seljerenlerinden soň, olaryň ýygylygynyň 40% ýokarlanan 11 döwrüni ý...

Dowamy »

28 0
Täzelikler, 1 week ago


Norwegiýada elektrik toguny talap etmeýän assimmetrik gökdirän bina guruldy

Norwegiýada özboluşly belent binanyň gurluşygy tamamlandy, onuň içinde amatly temperaturany saklamak üçin elektrik togy ulanylmaýar diýip, New Atlas ýazýar.
Snøhetta binagärlik býurosy tarapyndan taslamalaşdyrylan, Vertikal Nydalen diýlip atlandyrylýan bina assimetrik görnüşe eýe we iki sany özara birleşdirilen diňden ybarat. Bu dizaýn goňşy...

Dowamy »

30 0
Täzelikler, 1 week ago


Iýun aýynda Toyota Crown Kluger 2024 çykar. Ol ady başga täze Highlander

1-nji iýunda açyljak Şençžen-Gonkong-Makao awtoulag sergisinde täzelenen Toyota Crown Kluger 2024 hödürlener. Krossower "Highlander-iň" ady üýtgedilen nusgasy diýseň hem bolar. Ol has uly ekranlary we kämilleşdirilen enjamlary aldy diýip, IXBT ýazýar.
Crown Kluger 2024-iň esasy wersiýasynyň media ulgamynyň ekranynyň diagonaly 8-den 10,25 dýu...

Dowamy »

19 0
Tehnologiýa, 1 week ago