11 октября в Туркменистане состоится V Венский бал

11 октября в Туркменистане состоится Венский бал, который будет проходить в новом «умном» городе Аркадаг. Об этом сообщает сайт Посольства Туркменистана в Вене.
В состав австрийской делегации, которая посетит по этому случаю Туркменистан, войдут известные оперные солисты и танцевальные дуэты.
Венский бал в Туркменистане организовывает...

Dowamy »

0 0
Täzelikler, 12 hours ago


Майса Овезова - победитель конкурса Lebap Handmade Exports в Туркменистане

На днях состоялся финал конкурса в рамках проекта Lebap Handmade Exports, в котором был определен победитель - Майса Овезова. Именно ее работа в сфере продвижения своих рукодельных изделий на рынке страны, а также активная деятельность по созданию новых бизнес-проектов была высоко оценена жюри проекта.
Мы встретились с Майсой, чтобы подробне...

Dowamy »

0 0
Täzelikler, 12 hours ago


«Ахал» и «Аль-Айн» встретятся впервые в Лиге чемпионов АФК

Футбольные клубы «Ахал» (Туркменистан) и «Аль-Айн» (Объединенные Арабские Эмираты) встретятся впервые в рамках группового этапа Лиги чемпионов АФК 2023/24. Матч состоится 3 октября на стадионе «Хазза Бин Зайед» в Аль-Айне, ОАЭ.
На уровне сборных Туркменистан имеет положительный опыт в противостояниях с ОАЭ. За всю историю национальные команд...

Dowamy »

0 0
Sport, 12 hours ago


Türkmenistanyň biržasynda hepdelik geleşikleriň jemi bahasy 37,5 mln dollar boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 16-sy hasaba alyndy.
Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Gazagystanyň we Gruziýanyň işewür toparlarynyň wekilleri “Türkmennebit” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen tehniki kerosini we polipropileni satyn aldylar. Şeýle hem BAE-niň telek...

Dowamy »

0 0
Täzelikler, 12 hours ago


Coralfly kompaniýasy oba hojalyk tehnikalary we Toyota awtoulaglary üçin ýokary hilli süzgüçleri hödürleýär

CORALFLY® kompaniýanyň Türkmenistandaky resmi dileri ýokary hilli we arzan bahaly süzgüçleri (filtrleri) hödürleýär. Bu kompaniýa oba hojalyk tehnikalary, gurluşyk tehnikalary, ýeňil we ýük awtoulaglary, deňiz we derýa ulaglary, şeýle-de gaz-turbina elektrik stansiýalary üçin süzgüçleri öndürmekde Hytaý Halk Respublikasynda iň öňdebaryjy kompaniýas...

Dowamy »

0 0
Täzelikler, 12 hours ago


Türkmenistanyň «Arkadag» medaly hakynda Düzgünnama kabul edildi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistanyň «Arkadag» medalyny döretmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň «Arkadag» medaly hakynda Düzgünnama tassyklanyldy.
Şol Düzgünnama şundan ybarat:
1. Türkmenistanyň «Arkadag» medaly Türkmenistanyň döwlet sylagydyr.
2. Türk...

Dowamy »

0 0
Täzelikler, 12 hours ago


Türkmenistanly boksçy Aziýa oýunlarynyň ýarym finalyna çykdy

Türkmenistanly boksçy Baýramdurdy Nurmuhammedow Hançjou şäherinde geçirilýän Aziýa oýunlarynda ýarym finala çykmagy başardy. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» elektron neşiri habar berdi.
71 kilograma çenli agram derejede çykyş edýän türkmen türgeni çärýek finalda mongoliýaly Tuguldur Býambatsogty tehniki nokaut arkaly ýeňlişe sezewar etd...

Dowamy »

0 0
Sport, 12 hours ago


«KASPIAN» kompaniýasy suw nasoslaryny, filtrlerini, ýuwujy enjamlary we oba hojalyk tehnikalaryny hödürleýär

2010-njy ýyldan bäri «Kaspian» ady bilen hereket edip gelýän kompaniýa daşary döwletlerden getirilen suw nasoslarynyň, ýuwujy apparatlaryň (moýka), agrotehnikalaryň, ýangyn enjamlarynyň, suw filtrleriniň müňlerçe görnüşini halka hödürleýär.
«Kaspian» diýmek - Hazaň deňzi, suw hem Aziýa diýmegi aňladýar.
«Kaspian» hususy kärhana bolup...

Dowamy »

0 0
Täzelikler, 12 hours ago


Lukmançylyk boýunça Nobel baýragynyň eýeleri belli boldy

2022-nji ýylyň Fiziologiýa we lukmançylyk boýunça Nobel baýragy wengriýaly alym Katalin Kariko we amerikaly Drýu Waýsmana berildi. Bu barada Stokgolmyň Karolinska institutynyň Nobel komiteti yglan etdi diýip, TASS habar berýär.
Alymlar “COVID-19-a garşy netijeli mRNK sanjymlaryny işläp taýýarlamaga mümkinçilik beren nuklein kislotalarynyň es...

Dowamy »

0 0
Täzelikler, 12 hours ago


Rigada geçirilen ylgaw boýunça dünýä çempionatynda bir mile ylgamakda dünýä rekordlary goýuldy

Ylgaw boýunça Rigada geçirilen dünýä çempionatynda bir mil aralyga (1,6 km) ylgamakda dünýä rekordlary goýuldy. Erkekleriň arasynda amerikaly Hobbs Kessler bu aralygy 3 minut 56,13 sekuntda geçdi. Zenanlaryň arasynda rekord eýesi efiopiýaly Diribe Welteji boldy – ol 4 minut 20,98 sekunt netijäni görkezdi.
4 minut 1,21 sekunt bolan öňki dünýä...

Dowamy »

0 0
Sport, 12 hours ago


Xiaomi 14 Pro-nyň ilkinji suratlary çap edildi

Ilkinji gezek Xiaomi 14 Pro-yň suratlary internetde çap edildi - enjam daşlyk bilen “örtülendir”, oňa seretseň suratlaryň aksesuar öndürijisi tarapyndan syzdyrylandygy belli bolýar.
Xiaomi 14 Pro häzirki Xiaomi 13 Pro-nyň dizaýnynyň ösdürilendigini görkezýär: kameranyň öňe çykyşy birmeňzeş, üç modul hem bar (dördünjisi kamera moduly hökmünde...

Dowamy »

0 0
Tehnologiýa, 12 hours ago


Lexus TX 2024 hödürlendi

Lexus TX 2024-nji model ýylynyň täze ulagy bolup, hatarda Lexus RX L -iň ornuny tutýar. Ol, GX bilen deňeşdirilende, has kiçi göwrümde we iň ýokary derejeli LX-den ep-esli arzan bahadan salonyň üç hatarly düzülişini hödürleýär. Lexus TX 2024-iň konfiguratory eýýäm işjeň, şonuň üçin bahalary bilýäris.
2024-nji ýylyň Lexus TX -iniň esasy bahas...

Dowamy »

0 0
Tehnologiýa, 12 hours ago


Russiýanyň wekili «Älemiň supermodeli - 2023» bäsleşiginde ýeňiji boldy

Iki çaganyň ejesi, 36 ýaşly Irina Kirsanowa “Älemiň supermodeli 2023” (Supermodel of the Universe 2023) atly halkara gözellik bäsleşiginiň ýeňijisi boldy. Bu barada bäsleşigiň rus tarapdan guramaçylary TASS-a habar berdiler.
"30-njy sentýabrda Malaýziýanyň Kuala-Lumpur şäherinde “Älemiň supermodeli” halkara gözellik bäsleşiginiň jemleýji tap...

Dowamy »

0 0
Täzelikler, 12 hours ago


Bugatti täze günden goraýan äýnek ýygyndysyny hödürledi

Parižde geçirilen SILMO halkara optiki sergisinde Bugatti Günden goraýan täze äýnek toplumyny hödürledi. Ol Collection Two diýip atlandyrylýar, sebäbi bu giperkar öndürijiniň meşhur dizaýner Larri Sends bilen ikinji hyzmatdaşlygy. Aksessuarlar markanyň baý taryhy mirasyndan ylham alýar we gymmat bahaly materiallar ulanylyp Ýaponiýada öndürilýär.

Dowamy »

0 0
Täzelikler, 12 hours ago


Xiaomi gaz bilen işleýän akylly suw gyzdyryjyny hödürledi: ol gazy 40%-e çenli tygşytlaýar

Xiaomi kompaniýasy gaz bilen işleýän «akylly» Mijia 16L N1 suw gyzdyryjysyny hödürledi. Takmynan, 200 dollar bahadan onuň deslapky satuwy başlandy.
Bar bolan maglumatlara görä, täze suw gyzdyryjy energiýa tygşytlaýyş tehnologiýasyny ulanýar. Öndürijiniň ynandyrmagyna görä, enjam, gaz bilen işleýän adaty suw gyzdyryjylar bilen deňeşdirilende,...

Dowamy »

0 0
Täzelikler, 12 hours ago


Hindistan 2024-nji ýylda Wenera

Hindi kosmos gözleg guramasy (ISRO) 2024-nji ýylda meýilleşdirilýän Wenera missiýasy üçin enjamlaryň eýýäm işlenip düzülendigini habar berdi.
“Konseptual etapda duran köp missiýalarymyz bar. Wenera missiýasy eýýäm düzüldi. Munuň üçin gerek boljak ýükler eýýäm işlenip düzüldi" - diýip, ISRO-nyň başlygy Sridhara Somnath mälim etdi.
Wene...

Dowamy »

0 0
Täzelikler, 12 hours ago


Ýaponiýada polisiýa maglumat gözlemek üçin emeli aň ulanyp başlady

Ýaponiýanyň polisiýa işgärleri öz işine emeli aň (AI) esasly ulgamy ornaşdyrdylar, bu jenaýat bilen baglanyşykly maglumatlar üçin internetde jikme-jik gözlegleri geçirmäge mümkinçilik berýär. Bu barada NHK teleýaýlymy habar berdi.
Mundan öň, ýapon polisiýasy diňe “ýarag” we “partlaýjy” ýaly şübheli açar sözleri gözleýärdi. Täze ulgam bikanun...

Dowamy »

0 0
Tehnologiýa, 12 hours ago


Toyota mini-Land Cruiser çykarmaga taýynlanýar

Toyota ýakyn ýyllarda bazara iki sany adaty bolmadyk täze önüm çykaryp biler. Reuters habarlar gullugynyň öz çeşmelerine salgylanyp ýazyşy ýaly, täze orta ölçegli krossoweriň üstünde eýýäm işlenip ýör. Mundan başga-da, geljekde, häzirki Land Cruiser maşgalasyna garanyňda, has ykjam wnedorožnigi ösdürmek göz öňünde tutulýar. Agentligiň habaryna görä...

Dowamy »

0 0
Tehnologiýa, 12 hours ago


Wideobloger iPhone 15 Pro Max-y, Samsung S23 Ultra-ny we Pixel 7-ni doňduryp synag etdi

«TechDroider» YouTube kanalynyň awtory «iPhone 15 Pro Max», «Samsung S23 Ultra» we «Pixel 7 Pro» smartfonlarynyň üstünde geçiren synagynyň wideosyny paýlaşdy.
Ol smartfonlary ýagşyň aşagynda goýdy, duşda üstlerine suw sepdi, bu olaryň işine hiç hili täsir etmedi. Soňra bloger enjamlary suwly gaba ýerleşdirmek bilen synaglary çylşyrymlaşdyrdy...

Dowamy »

0 0
Tehnologiýa, 12 hours ago


Oktýabryň birinji hepdesi Türkmenistanda bulutly howa bolup, ýagyş ýagar

Türkmenistanda hepdäniň ahyryna çenli güneşli we bulutly howa saklanar. Howanyň temperaturasy gündizlerine +31 gradus bolar, ýöne gijelerine salkyn howa bolar diýlip çak edilýär diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» elektron neşiri habar berýär.
Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň ikinji ýarymynda az-kem ýagyş ýagar. Howa gijele...

Dowamy »

0 0
Täzelikler, 12 hours ago


Türkmenistanda nebit önümlerini peýdalanmak bilen bagly kadalaryň bozulmagy üçin jerimeler girizildi

«Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda nebit önümlerini peýdalanmak bilen bagly kadalaryň bozulandygy üçin jerimeler kesgitlendi. Bu baradaky Kanun şu gün Türkmenistanyň resmi metbugatynda çap edildi.
Nebit önümleriniň bellenilen (çäklendirilen) möçberlerden...

Dowamy »

0 0
Täzelikler, 12 hours ago


Türkmenistanyň Jenaýat kodeksine üýtgetmeler girizildi

«Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, Jenaýat kodeksine üýtgetmeler girizildi. Üýtgetmeler girizilen täze kanunçylyk namalary Türkmenistanyň resmi metbugatynda çap edildi.
Üýtgetmä laýyklykda, 70-nji maddanyň belligi aýryldy. Bu bellikde şeýle diýilýärdi: «...

Dowamy »

0 0
Täzelikler, 12 hours ago


Türkmenistanda kazynyň wezipesinde bolmaklygyň aňryçäk ýaşy bellenildi

«Kazyýet hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Kanuny şu gün resmi metbugatda çap edildi.
Täze Kanuna laýyklykda, Türkmenistanyň kazylarynyň wezipede işlemeginiň aňryçäk ýaşy kesgitlendi. Şeýlelikde, Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň kazysy wezipesinde aňryçäk ýaşy 70 ýaş, beýleki kazylar...

Dowamy »

0 0
Täzelikler, 12 hours ago


Arkadag şäherinde halkara ýaşlar forumy geçirildi

2-nji oktýabrda Arkadag şäherindäki Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynda ýaşlaryň dünýäde durnukly geljegi gurmak ugrunda artýan ornuna bagyşlanyp, “Dialog – parahatçylygyň kepili” atly halkara ýaşlar forumy geçirildi.
Şu gezekki çärä Birleşen Milletler Guramasynyň “Ýaşlar-2030” Strategiýasynyň maksatlaryna we wezipelerine dol...

Dowamy »

0 0
Täzelikler, 12 hours ago


Raşid Meredow Azerbaýjanyň täze bellenilen Ilçisinden ynanç hatlarynyň nusgalaryny kabul etdi

2-nji oktýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Azerbaýjan Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenilen Ilçisi Gismat Fuzuli ogly Gozalowyň ynanç hatlarynyň nusgalaryny kabul etdi.
Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň habar bermegine görä, R.Meredow Ilçini jogapkärli wezipä bellenilmegi bilen gutlady we diplomatik iş...

Dowamy »

0 0
Täzelikler, 12 hours ago