Bugatti Chiron 55 1 of 1-iň öz görnüşinde ýeke-täk nusgasyny hödürledi

"Bugatti Sur Mesure" topary eksklýuziw giperkar bolan Chiron 55 1 of 1-iň çykyşyny bildiriş etdi. Awtoulag 1931-nji ýylda Žan Bugatti tarapyndan döredilen, rowaýata öwrülen Type 55 Super Sport modeliniň ommažy hasaplanýar diýip, IXBT ýazýar.
Chiron 55 1 of 1 Type 55 Super Sport-yň gara-sary reňk gammasyny, şeýle hem onuň özboluşlylygyny görk...

Dowamy »

1 0
Tehnologiýa, 4 hours ago


Harri Keýn Ýewropanyň iň köp gol geçiren futbolçysyna berilýän "Altyn butsy" baýragyny aldy

Mýunheniň "Bawariýa" klubunyň hüjümçisi Harri Keýn 2023/2024 möwsümiň jemleri boýunça Ýewropa ligalarynyň iň gowy bombardiri hökmünde "Altyn butsy" baýragyny aldy.
30 ýaşly iňlis futbolçysy Germaniýanyň çempionatynda 36 gol geçirip, ikinji ýerde ýerleşen "Ştutgartyň" hüjümçisi Seru Girassiden (28 gol) 8 gol öňe geçdi. Iň gowy bombardirleriň...

Dowamy »

1 0
Sport, 4 hours ago


100 ýaşly ýigit we 102 ýaşly gelin: ABŞ-da dünýäniň iň garry jübüti durmuş gurdy

Filadelfiýanyň (ABŞ) 100 ýaşly ýaşaýjysy Berni Littman 102 ýaşly Marjori Fiterman bilen durmuş gurdy. Är-aýal Ginnesiň rekordlar kitabyna girip biler – olaryň umumy ýaşy öňki rekorddan azyndan 7 ýyl ýokary diýip, Fox News habar berýär.
Jübütler, takmynan, 10 ýyl ozal garrylar öýünde tanyşdylar we şondan bäri aýrylyşman gelýärler. Ikisiniňem...

Dowamy »

3 0
Täzelikler, 4 hours ago


Antarktidadaky buzlukdan şäheriň ululygyndaky aýsberg döwlüp aýryldy

Antarktidadaky Brant buz ýalpaklygyndan meýdany 380 inedördül kilometre barabar aýsberg döwlüp aýryldy. Bu soňky dört ýylda sebitde uly aýsbergiň üçünji gezek döwlüp aýrylyşydyr diýip, British Antarctic Survey habar berýär.
A-83 diýlip bellenen täze aýsberg Copernicus Sentinel-1 we NASA Landsat 8 Ýere gözegçilik ediş hemralary tarapyndan ýaz...

Dowamy »

3 0
Täzelikler, 5 hours ago


IFixit Samsung bilen hyzmatdaşlygy bes edýär: koreý enjamlaryny bejermek kynlaşar

Elektronikany bejermek boýunça jikme-jik görkezmeleri bilen tanalýan iFixit kompaniýasy garaşylmadyk ýagdaýda Samsung bilen hyzmatdaşlygyň bes edilendigini habar berdi diýip, IXBT ýazýar.
Bu karar Samsung enjamlaryny abatlamagy ýönekeýleşdirmeklige gönükdirilen Samsung Repair Hub programmasynyň üstünde iki ýyl işlenenden soň kabul edildi. iF...

Dowamy »

2 0
Tehnologiýa, 5 hours ago


BMW täze işgär aldy: SpOTTO robot-iti hereketlendirijileriň ýygnalyşyna gözegçilik edýär

BMW awtoulag konserni Boston Dynamics kompaniýasy tarapyndan döredilen SpOTTO robot itini özüniň Beýik Britaniýadaky Hems-Hall zawodynda ornaşdyrdy.
IXBT-iň habar bermegine görä, robot iki sany Ottonyň adyny göterýär - BMW-ni esaslandyryjylaryň biri Gustaw Otto we onuň ogly, dört basgançakly içinden ýandyrylýan hereketlendirijini oýlap tapyj...

Dowamy »

3 0
Tehnologiýa, 5 hours ago


Innopolisde sürüjisiz elektrobus işe girizildi, ýöne ol sagatda 10 km tizlik bilen hereket edýär

Tatarystan Respublikasynyň Innopolis şäherinde sürüjisiz elektrobus synagdan geçirilip başlandy. Ol Innopolis uniwersiteti bilen Innoparkyň aralygynda 3 km ýol boýunça hereket edip, Popowa adyndaky tehnopark duralgasynda säginer. Elektrobus uniwersitetiň işgärlerini we talyplaryny gatnadar diýip, TASS habar berýär.
Elektrobus 10 adamy sygdyr...

Dowamy »

4 0
Tehnologiýa, 5 hours ago


Raşid Meredow Astanada Gazagystanyň daşary işler ministri bilen duşuşdy

27-nji maýda Astanada Türkmenistanyň we Gazagystan Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi.
Türkmen tarapyna Türkmenistanyň wise-premýeri, daşary işler ministri Raşid Meredow, gazak tarapyna – Premýer-ministriň orunbasary, Gazagystan Respublikasynyň daşary işler ministri Murat Nurtleu ýolbaşçylyk e...

Dowamy »

3 0
Täzelikler, 5 hours ago


Eýranyň işewür wekiliýeti Aşgabada geldi

27-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Eýran Yslam Respublikasynyň işewür wekiliýetiniň agzalary bilen duşuşyk geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.
Wekiliýeti Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Ahmet Gurbanow kabul etdi.
Duşuşygyň barşynda taraplar ikitaraplaýyn sö...

Dowamy »

3 0
Täzelikler, 5 hours ago


Planşetden noutbuga öwrülmek üçin bir ädim: Lenovo ulaldylýan displeýli planşet taýýarlaýar

Lenovo kompaniýasy geljek ýyl özboluşly çekilip ulaldylýan displeýi bolan planşeti çykarmagy meýilleşdirýär. Gurluşyň Samsung-dan 17 dýuýma çenli giňeldilip bilinjek 13 dýuým ekran bilen enjamlaşdyrylmagyna garaşylýar diýip, Sammobile habar berýär.
Bu innowasion displeý tehnologiýasy ilkinji gezek 2022-nji ýylda Samsung tarapyndan hödürlendi...

Dowamy »

3 0
Tehnologiýa, 5 hours ago


Troýa söweşinde ulanylan harby esbaplar häzirki grek esgerlerinde synag edildi

Gresiýanyň alymlary Giçki bürünç eýýamynyň söweş hereketlerini modelirlediler we harby deňiz güýçleriniň esgerlerini Troýa eýýamynda ulanylan gorag esbaplarynda we ýaraglarynda söweş hereketlerini gaýtalamak üçin çagyrdylar.
Arheologlar 1960-njy ýylda Gresiýanyň günortasyndaky gadymy Mikenden birnäçe km uzaklykda ýerleşýän Dendra obasynyň go...

Dowamy »

3 0
Täzelikler, 5 hours ago


Starlink indi adaty smartfonlarda işleýär: SpaceX wideo jaňy görkezdi

SpaceX Starlink hemra ulgamyna täze aýratynlyklary goşup, ony ösdürmegini dowam etdirýär. Şu hepde kompaniýa adaty smartfonlarda, hiç hili modifikasiýasyz, Starlink -iň kömegi bilen edilen wideo jaňy görkezdi. Wideony X-da görüp bolar.
Görkeziliş SpaceX-iň Waşington ştatynyň Redmond şäherindäki ştab-kwartirasynda geçirildi. Wideo jaň biri-bi...

Dowamy »

3 0
Täzelikler, 5 hours ago


Ilkinji Dream Chaser DC-100 kosmos uçary uçuşa taýýarlanýar

Sierra Space kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen Dream Chaser DC-100 orbital kosmos uçary soňky synaglardan geçmek üçin ABŞ-nyň Florida ştatynyň Kennedi kosmos merkezine geldi. Eger ähli ulgamlary bökdençsiz işlese, ol şu ýylyň ahyrynda Halkara kosmos stansiýasyna (ISS) ilkinji uçuşyna çykar diýip, NASA-a salgylanýan Hi-Tech habar berýär.
...

Dowamy »

3 0
Täzelikler, 5 hours ago


Ýaponiýada duzsuz iýmiti duzlaýan “akylly” çemçe oýlanyp tapyldy

Enjam gowşak elektrik togy bilen diliň tagam reseptorlarynda hereket edýär, bu adamy iýmiti asyl ýagdaýyndan has duzly duýmaga mejbur edýär: "Bu, batareýany ýalamak ýaly" diýip, Mail.ru ýazýar
Elektrik gyjyndyrmasy gaty ýeňil we bedene zyýan bermeýär.
Işläp düzüjiler, bu usul bilen tagamy ýitirmän duz sarp etmegi azaldyp boljakdygyny...

Dowamy »

3 0
Täzelikler, 5 hours ago


1-nji iýundan Aşgabat - Awaza - Aşgabat aralygynda awtobuslar gatnap başlar

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 1-njy iýundan başlap, Aşgabat – Awaza – Aşgabat ugry boýunça awtobus gatnawyny ýola goýýar. Bu barada "Türkmenawtoulaglary" agentliginiň saýtynda habar berilýär.
Aşgabat - Awaza - Aşgabat ugry boýunça awtobus hepdäniň ähli günleri sagat 06:00-da Aşgabat şäheriniň Atamyrat Nyýazow şaý...

Dowamy »

4 0
Täzelikler, 5 hours ago


Türkmenistanyň Tehnologiýalar merkezi hyzmatlary barada habar berdi

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezi ýurdumyzyň innowasion ykdysadyýetini emele getirýän innowasion binýatlaryň esasy düzüjileriniň biri bolup durýar.
Tehnologiýalar merkeziniň esasy wezipesi ýokary derejeli ylmy pikirleri we çözgütleri işläp taýýarlamakdan we ylmy barlaglary geçirmekden ybaratdyr. Merkeziň düzüminde...

Dowamy »

3 0
Täzelikler, 5 hours ago


Türkiýe daşary ýurtly raýatlara ýany bilen birden artyk smartfon getirmegi gadagan eder

2024-nji ýylyň oktýabr aýyndan aýyndan başlap, Türkiýä barýan raýatlara ýurduň çägine ýanyň bilen diňe 1 (bir) mobil telefonyny almaga rugsat berler. Täze düzgün elektron tehnikalaryň bikanun dolanyşygynyň öňüni almak maksady bilen girizildi diýip, AiF rus neşiri Karamanin Sesi neşirine salgylanyp habar berýär.
Täze düzgüne laýyklykda, ikinj...

Dowamy »

47 0
Täzelikler, 5 days ago


Toyota "Hilux REVO BEV" modeliniň köpçülikleýin öndüriljekdigi barada mälim etdi

2025-nji ýylyň ahyrynda elektrik güýç gurluşly täze Toyota Hilux kysymly awtoulagyň çykmagyna garaşylýar. Onuň önümçiligi satylýan awtoulaglaryň 50%-i pikaplaryň paýyna düşýän ýeri bolan Tailandda ýola goýlar diýip, Reuters habarlar gullugyna salgylanýan IXBT habar berýär.
Täze Hilux REVO BEV-iň ýöreýiş ätiýaçlygy 200 km töweregi bolar. Muny...

Dowamy »

44 0
Täzelikler, 5 days ago


Apple taryhda iň inçe iPhone-yň peýdasyna iPhone Plus-dan ýüz öwrüp biler

Apple kompaniýanyň taryhynda iň inçe smartfon boljak täze iPhone-ny çykarmaga taýynlanýar. iPhone 17 Slim diýlip atlandyrylýan bu modeliň 2025-nji ýylyň sentýabr aýynda iPhone 17 bilen birlikde hödürlenmegine garaşylýar diýip, habarly çeşmelere salgylanýan The Information neşiri ýazýar.
Şol bir wagtyň özünde kompaniýa, iPhone 14 Plus-yň we 1...

Dowamy »

44 0
Tehnologiýa, 5 days ago


Blue Origin 90 ýaşly kosmos syýahatçysyny uçurdy, ol baryp 1961-nji ýylda kosmosa uçurylmaly eken

19-njy maýda Blue Origin kompaniýasy alty adamdan ybarat ekipaž bilen New Shepard suborbital kosmos gämisini uçurdy. Bu barada TASS habar berýär.
Uçuryş Wan-Horn şäheriniň (Tehas ştaty) golaýyndaky kosmodromdan amala aşyryldy. Uçuş 11 minut töweregi dowam etdi we kosmos gämisi, takmynan, 100 km belentlige çykdy. Bu Blue Origin-iň 2022-nji ýy...

Dowamy »

41 0
Täzelikler, 5 days ago


Mbappe 520 müň ýewro berip Peläniň portretini aldy. Onuň başlangyç bahasy 5 müň ýewrody

Fransiýaly futbolçy Kilian Mbappe haýyr-sahawat auksionynda (bäsleşikli söwda) ady rowaýata öwrülen braziliýaly futbolçy Peläniň portretini satyn aldy. Ol kartina üçin 520 müň ýewro töledi diýip, RMC Sport habar berýär.
Çeşmäniň maglumatyna görä, Mbappe auksion öýüne "PSŽ-den" topardaşy bilen barypdyr. Portretiň başlangyç bahasy bary-ýogy 5...

Dowamy »

42 0
Sport, 5 days ago


Dünýäde ilkinji wodorod ýahtasy bolan 119 metrlik äpet Project 821 suwa goýberildi

Niderlandlaryň Feadship gämi abatlaýyş kärhanasy dünýädäki ilkinji wodorod ýahtasy bolan Project 821-i ulanyşa girizdi. Bu Niderlandlarda gurlan iň uly ýahtadyr diýip, “Haýtek” ýazýar.
Project 821-iň uzynlygy 119 metr, ini - 19 metr. Bu ýahtanyň esasy aýratynlygy – onuň iň ýeňil himiki element bolan wodorodda işleýän elektrik stansiýasynyň b...

Dowamy »

41 0
Tehnologiýa, 5 days ago


Mbappe Parižde 250 adamlyk hoşlaşyk agşam naharyny gurnady. Çagyrylanlaryň içinde Makron hem bar

"PSŽ-niň" hüjümçisi Kilian Mbappe Parižiň merkezinde 250 adamlyk agşam naharyny gurnap, klub we şäher bilen hoşlaşdy. Çagyrylan myhmanlaryň arasynda Fransiýanyň Prezidenti Emmanuel Makron hem bardy, ýöne döwlet Baştutany bu çärä gatnaşyp bilmedi, diýip Le Parisien habar berýär.
Agşamlyk nahary Mbappe-niň Pariž hekaýasynyň iň soňky nokady bol...

Dowamy »

41 0
Sport, 5 days ago


Salwadorda wulkanyň kömegi bilen 31,8 million dollarlyk bitkoin gazanyldy

Bitkoini kanuny töleg serişdesi hökmünde kabul eden ilkinji ýurt bolan Salwador wulkanlarynyň ýaşyl energiýasyny kriptowalýuta gazanmak üçin ulanýar. Üç ýylyň dowamynda ýurt 474 bitkoin gazandy, bu bolsa 31,8 million dollara barabardyr diýip, Interesting Engineering-e salgylanýan “Haýtek” ýazýar.
Bitkoin gazanmak üçin Tekapa stratowulkanynda...

Dowamy »

40 0
Tehnologiýa, 5 days ago


“Döwüp bilseň, döw”: iň ýönekeý parollar belli edildi

Kiberhowpsuzlyk boýunça hünärmenler 3,4 mln dört belgili PIN-kodlary seljerip, iň köp ýaýran we netijede, iň gowşak parollaryň sanawyny düzdüler.
“New York Post” neşiriniň belleýşi ýaly, antireýtingiň liderleri şular boldy: 1234; 1111; 0000; 1212; 7777; 1004; 2000; 4444; 2222; 6969.
Hünärmenler şeýle ýönekeý sazlaşmalaryň ulanylmagyny...

Dowamy »

42 0
Tehnologiýa, 5 days ago