Türkmenistanyň Er-Riýaddaky ilçisi şol bir wagtda Bahreýndäki ilçi wezipesine hem bellenildi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Saud Arabystany Patyşalygyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Orazmuhammet Atajanowiç Çaryýewi, şol bir wagtda, Türkmenistanyň Bahreýn Patyşalygyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine belledi.
Ilçi Orazmuhammet Çaryýewiň oturýan ýeri Er-Riýad şäheri bolar.

Dowamy »

20 0
Täzelikler, 1 week ago


Türkmenistanyň woleýbolçylary CAVA Milletler ligasynyň finalyna çykdylar

Türkmenistanyň milli woleýbol ýygyndysy Şri-Lankanyň toparyny 3:0 hasabynda utup, Merkezi-Aziýa woleýbol konfederasiýasynyň (CAVA) Milletler ligasynyň finalyna çykdy.
Duşuşyk 16-njy maýda ýaryşyň geçirilýän ýeri bolan Yslamabatda geçdi. Türkmen woleýbolçylary tälimçi Serdar Täçnazarowyň ýolbaşçylygynda üç setde-de örän gowy oýun görkezip, ga...

Dowamy »

21 0
Sport, 1 week ago


Serdar Berdimuhamedow Norwegiýanyň Patyşasy Harald V-ni gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Norwegiýanyň Patyşasy Harald V-ä Norwegiýanyň milli baýramy — Konstitusiýa güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.
Döwlet Baştutany şu mümkinçilikden peýdalanyp, Patyşa Harald V-ä tüýs ýürekden berk jan saglyk, bagtyýarlyk, Norwegiýa Patyşalygynyň ähli halkyna bolsa parahatçy...

Dowamy »

20 0
Täzelikler, 1 week ago


Täze Kia Sorento Hybrid 2025 hödürlendi: esasy wersiýasy 2300 dollar arzanlady

Kia 2025-nji model ýylynyň Sorento Hybrid-iniň we Plug-In Gibrid-iniň bahalary we komplektasiýalary baradaky maglumatlary çykardy.
IXBT-iň habar bermegine görä, plug-in gibridiniň esasy wersiýasyndan beýleki, köp modifikasiýalaryň bahasy ýokarlandy. Indi EX modifikasiýasy Plug-in Gibrid üçin başlangyç nokat, onuň bahasy 49 365 dollardan başl...

Dowamy »

22 0
Tehnologiýa, 1 week ago


“Döredijiligi ýok etmek mümkin däl”: Samsung Apple-iň dawaly mahabatynyň "dowamyny" çykardy

Samsung Apple kompaniýasynyň iPad Pro bilen bagly soňky dawaly mahabatynyň üstünden gülmek mümkinçiligini elden gidirmedi. Kompaniýa bu mahabata jogap hökmünde dürli päsgelçiliklere garamazdan, döredijiligiň gülleýändigini görkezýän wideony çykardy. Bu barada ixbt.com habar berýär.
Ýatlap geçsek, ýakynda hödürlenen Apple-iň “Crush” mahabaty...

Dowamy »

22 0
Täzelikler, 1 week ago


2024-nji ýylyň Olimpiadasy Pariže näçe milliard girdeji getirer

Pariž 2024-nji ýylyň Olimpiýa oýunlaryndan 6,7 – 11,1 mlrd ýewro möçberde arassa ykdysady peýda gazanmagy göz öňünde tutýar. Bu barada Halkara Olimpiýa Komitetiniň (HOK) resmi saýtyna salgylanyp, RIA Nowosti habar berýär.
Sport hukugy we ykdysadyýeti merkezi tarapyndan hödürlenen garaşsyz gözlegiň netijesine görä, Oýunlar sebite 2,3 – 3,1 ml...

Dowamy »

26 0
Täzelikler, 1 week ago


OpenAI-iň egindeş esaslandyryjysy we baş ylmy işgäri Suskewer kompaniýadan gidýär

OpenAI-iň egindeş esaslandyryjysy we baş ylmy işgäri Suskewer kompaniýadan gidýändigini mälim etdi. Bu barada TASS habar berýär.
“Men tas on ýyldan soň OpenAI-den gitmek kararyna geldim. Meniň üçin siz bilen bilelikde işlemek uly hormat boldy” – diýip, ol X sosial ulgamyndaky sahypasynda ýazdy.
Suskewer gitmeginiň sebäbini görkezmedi,...

Dowamy »

20 0
Täzelikler, 1 week ago


Hytaý çölünde düýeler üçin ýolyşyk goýuldy

Hytaý çölünde düýeleriň hereketini düzgünleşdirmek üçin ýolyşyklar goýuldy diýip, Oddity Central ýazýar.
Ýolyşyklar Gansu welaýatynda gurnaldy. Munuň sebäbi her ýyl maý aýynyň başynda ýerli çölde geçirilýän baýramçylyk sebäpli, ol ýere müňlerçe adamyň gelýändigi we düýelerde gezmelemegiň esasy güýmenjeleriň birine öwrülýändigi bilen baglanyş...

Dowamy »

20 0
Täzelikler, 1 week ago


Türkiýäniň energetika ministri: «Azerbaýjanyň we Gruziýanyň üstünden türkmen gazyny geçirmegi ylalaşdyk»

14-nji maýda Stambulda Tebigy gaz ulgamynda Türkiýe bilen Azerbaýjanyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ähtnama gol çekildi. Degişli resminama Türkiýäniň energetika we tebigy serişdeler ministri Alparslan Baýraktar bilen Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Mihail Jabbarowyň duşuşygynyň jemi boýunça gol çekildi diýip, Nebit-Gaz gazeti TRT türk ýaýl...

Dowamy »

22 0
Täzelikler, 1 week ago


La Liga möwsümiň iň gowy tälimçisi üçin baýraga dalaşgärleri saýlady

La Liga 2023/24-möwsüminiň jemi boýunça iň gowusy adyna dalaş edýän tälimçileriň atlaryny yglan etdi.
Sanawa Karlo Ançelotti (“Real”), Miçel Sançes (“Žirona”), Ernesto Walwerde (“Atletik”), Diego Simeone (“Atletiko”) we Marselino Garsiýa Toral (“Wilýareal”) girdi.
Baýragyň eýesi 28-nji maýda geçiriljek dabarada yglan ediler.

Dowamy »

20 0
Täzelikler, 1 week ago


Li Jon-je “Kalmar oýnunyň” ikinji möwsüminiň çykjak senesini aýtdy

Günorta Koreýanyň “Kalmar oýny” serialynyň täze epizodlarynyň premýerasy 2024-nji ýylyň dekabr aýynda Netflix striming hyzmatynda bolar. Ikinji möwsümiň çykjak senesini filmiň ýyldyzy Li Jon-je aýtdy.
“Ikinji möwsüm dekabr aýynda çykarylar” diýip, aktýor Business Insider bilen söhbetdeşlikde habar berdi.
Netflix heniz bu maglumaty res...

Dowamy »

20 0
Täzelikler, 1 week ago


Britaniýanyň iň gadymy orkestrleriniň biri Londonda Çary Nurymowyň sazyny ýerine ýetirer

Bornmut simfoniki orkestri (BSO) 19-njy maýda Voices from the East (Gündogar owazlary) festiwalyny türkmenleriň nusgawy kompozitory Çary Nurymowyň sazy bilen açar. Orkestriň web sahypasy bu çäräniň Londonda geçiriljekdigini habar berdi.
Bu çäräniň öňüsyrasynda, ukrainaly dirižýor Kirill Karabisiň ýolbaşçylygyndaky orkestr öz ýerine ýetirmegi...

Dowamy »

19 0
Täzelikler, 1 week ago


Madridiň “Realy” çempion kubogyny aldy

Madridiň “Realy” La Liganyň çempion kubogyny aldy. Bu barada toparyň metbugat gullugy habar berýär.
Kubogyň gowşurylyş dabarasy klub bazasynda geçirildi, baýrak madridlileriň kapitany Naço Ispaniýanyň Patyşalyk futbol federasiýasynyň prezidenti Pedro Roçiniň elinden gowşuryldy.
Karlo Ançelottiniň ýolbaşçylygyndaky topar La Liganyň 34-...

Dowamy »

40 0
Täzelikler, 1 week ago


Täze ugur: Meşhur eşik brendleri toý köýneklerini öndürip başlady

Abercrombie & Fitch, Forever 21, Boot Barn, Shein we Lulus ýaly esasy egin-eşik kompaniýalary önümleriniň görnüşlerini köpeldip başladylar diýip, CNN habar berýär.
Toý nysagynda täze ugruň ünsi gymmat we pajarly köýneklerden bahasy amatly oňaýly we gelşikli görnüşlere geçirýändigi bellendi.
2023-nji ýylda toý köýneginiň ortaça bahasy...

Dowamy »

41 0
Täzelikler, 1 week ago


Soňky 20 ýylda iň güýçli magnit hadysasy tehnika zyýan ýetirmedi, ýöne asmany dürli reňke boýady

11-nji maýda soňky 20 ýylda iň güýçli magnit hadysasynyň hasaba alnandygyna garamazdan, ol elektrik ulgamlarynyň, aragatnaşyk ulgamlarynyň we hemralaryň işinde düýpli bökdençliklere sebäp bolmady. Bu barada The Associated Press agentligi habar berýär.
ABŞ-nyň Umman we atmosfera gözlegleriniň milli edarasynyň (NOAA) kosmos howasyny çaklama me...

Dowamy »

36 0
Täzelikler, 1 week ago


Google kompaniýasy Chrome brauzeri üçin gyssagly täzelenme çykardy

Google kompaniýasy howply gowşaklygy düzetmek üçin Chrome brauzeriniň täzelenmesini çykardy diýip, HelpNetSecurity portaly ýazýar.
Kiberhowpsuzlyk pudagyndaky hünärmenler Chrome-da ulanyjylaryň gurluşlarynda maglumatlara birugsat girmäge, ulgam bökdençliklerine ýa-da uzak aralykdan koduň ýerine ýetirilmegine sebäp bolup biljek CVE-2024-4671...

Dowamy »

38 0
Tehnologiýa, 1 week ago


“Bolonýa” 60 ýylda ilkinji gezek Çempionlar ligasyna gatnaşar

“Bolonýa” 2024/2025-möwsüminde Çempionlar ligasynyň gatnaşyjysy bolar. Topar esasy ýewrokubok ýaryşyna soňky 60 ýylyň içinde ilkinji gezek gatnaşar diýip, “Çempionat” portaly habar berýär.
Öň, “Bolonýa” Italiýanyň çempiony bolanyndan soň, 1964/1965-möwsüminiň Ýewropa çempionlarynyň kubogynda çykyş etdi. Mundan başga-da, Italiýadan Turiniň “...

Dowamy »

41 0
Sport, 1 week ago


TikTok emeli aň tarapyndan döredilen wideolary bellik edip başlar

TikTok emeli aňyň (AI) kömegi bilen döredilen wideolar üçin awtomatiki bellik funksiýasynyň girizilendigini habar berdi. Täzelik aç-açanlygy ýokarlandyrmak we dezinformasiýa (ýalan maglumatyň ýaýradylmagy) garşy göreşmek üçin niýetlenen diýip, Reuters habar berýär.
Bu funksiýanyň kömegi bilen, platforma AI tarapyndan döredilen kontenti tanar...

Dowamy »

36 0
Täzelikler, 1 week ago


Dünýäde gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleriniň paýy 30%-den geçdi

Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleriniň (GDEÇ) global sarp edişdäki paýy ilkinji gezek 30,3%-e ýetdi. Muny, Ember seljeriş merkeziniň maglumatlary subut edýär.
ITHome-iň habar bermegine görä, bu 2022-nji ýyldakydan 0,9% ýokary bolan rekord görkezijidir.
Esasan, ýel we Gün energiýasy bilen şertlendirilen GDEÇ-iň çalt ösmegi, gazylyp...

Dowamy »

42 0
Täzelikler, 1 week ago


Türkmenistan galla oragyna taýýarlanýar: Serdar Berdimuhamedow degişli tabşyryklary berdi

13-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we sebitlerde alnyp barylýan möwsümleýin işleriň barşy bilen bagly meselelere garaldy.
Maslahatyň bar...

Dowamy »

38 0
Täzelikler, 1 week ago


Apple “akylly gysdyrgyjy” patentledi: gajetde gulaklygyň we smartfonyň aýratynlyklary bar

Apple “ugrukdyrylan sesli dakylýan enjam” - gulaklyklara (nauşniklere) alternatiwa bolup biljek we smartfonlaryň köp aýratynlyklaryny özünde saklaýan kindiwanja gysdyrgyç üçin patent aldy diýip, Mail.ru ýazýar.
Gajet eşiklere dakylýar we dinamikler, mikrofonlar hem-de prosessor bilen enjamlaşdyrylandyr. Ol ses kömekçisi bilen habarlaşmaga, j...

Dowamy »

39 0
Tehnologiýa, 1 week ago


Ýygna-da, diňläber: LEGO işleýän retro radioly toplum çykarar

LEGO retro stilinde işleýän radioly täze toplumy bildiriş etdi. Toplum 906 bölekden ybarat bolup, ulular üçin niýetlenendir diýip, daniýaly kompaniýanyň resmi web sahypasyna salgylanýan Mail.ru habar berýär.
LEGO Icons seriýasyna goşulan täze önüm 1-nji iýunda satuwa çykarylar. 80-nji ýyllaryň stilindäki radiopriýomnik taryhda yz galdyran dü...

Dowamy »

42 0
Tehnologiýa, 1 week ago


“Maýmynlar planetasy: Täze Patyşalyk” filmi prokadynyň ilkinji uik-endinde 129 million dollar gazandy

“Maýmynlar planetasy: Täze Patyşalyk” («Планета обезьян: Новое царство») filmi ABŞ-da ilkinji dynç günleriniň dowamynda 56,5 million dollar gazanyp, uly üstünlik bilen prokada başlady. Bu franşizanyň taryhynda “Maýmynlar planetasy: Rewolýusiýadan” (2014) soň, 72 million dollar bilen ikinji orny eýelän başlangyç boldy diýip, Variety ýazýar.
...

Dowamy »

36 0
Täzelikler, 1 week ago


Türkmen boksçylary Bongkokda olimpiýa ýollanmalary ugrunda bäsleşerler

Türkmenistanly türgenler Bongkokda (Tailand) boks boýunça 2-nji Bütindünýä saýlama ýaryşynda ilkinji olimpiýa ýollanmalary ugrunda bäsleşerler. Ýaryşlar 23-nji maýdan 3-nji iýun aralygynda geçiriler diýip, Orient agentligi Boks boýunça Aziýa konfederasiýasyna (ASBC) salgylanyp habar berýär.
Parižde Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak üçin ýollanma...

Dowamy »

39 0
Sport, 1 week ago


ÄlemTV-niň Aşgabatdaky serwis merkezi hyzmatlaryndan peýdalanmaga çagyrýar

ÄlemTV teleýaýlym operatorynyň serwis merkezi Aşgabat şäherinde G.Kuliýew köçesiniň (Obýezdnoý) ugrunda “Şirin Aý” binasynda hereket edýär.
Bu ýerde ÄlemTV teleýaýlym operatorynyň müşderileri islendik görnüşdäki týunerlerini MUGT sazladyp bilerler, telekartlary açdyryp, şeýle hem çalşyp bilerler.
Şeýle hem ÄlemTV-niň müşderileri şu hy...

Dowamy »

35 0
Täzelikler, 1 week ago