Ýylyň iň gowy oýunçysy üçin “Global Soccer Awards” baýragyna dalaşgärler saýlandy

“Global Soccer Awards” tarapyndan 2024-nji ýylyň iň gowy oýunçysy adyna dalaş edýän futbolçylaryň sanawy belli boldy. 20 oýunçydan ybarat sanaw baýragyň X sosial ulgamynda ýerleşdirildi.
Şeýlelikde, dalaşgärler şulardan ybarat: Alessandro Bastoni (“Inter”), Jud Bellingem (“Real”), Hakan Çalhanoglu (“Inter”), Fil Foden (“Mançester Siti”), Ant...

Dowamy »

25 0
Sport, 1 week ago


Samsung arkasy deri panelli Galaxy F55 smartfonynyň hödürlenjek senesini yglan etdi

Samsung kompaniýasy özüniň täze Galaxy F55 smartfonynyň görkeziljek senesini resmi taýdan tassyklady. Bu çäre 17-nji maýda Hindistanda geçiriler. Smartfonyň bahasynyň 240-360 dollar bolmagyna garaşylýar diýip, gagadget.com habar berýär.
Çeşmeler Galaxy F55-iň ýaňy-ýakynda Hytaýda ilkinji gezek çykan Galaxy C55 smartfonynyň rebrend görnüşi bo...

Dowamy »

22 0
Tehnologiýa, 1 week ago


BMW täze M4 kupesiniň has güýçlendirilen görnüşini hödürledi

BMW M4 CS kupesiniň täze modifikasiýasyny hödürledi - sport awtoulagy öňküsinden has güýçli we ýeňil boldy.
Täze önüm 550 at güýji (soňky sapar gaýtadan işlenenden soň adaty M4 Competition-iňkiden 20 at güýji köp ) 3,0 litrlik turbo hereketlendirijisini aldy. Ol sportkara 100 km/sag tizlige 3,4 sekuntda ýetmäge mümkinçilik berýär we iň aňryb...

Dowamy »

26 0
Tehnologiýa, 1 week ago


“Google Habarlarda” “GIF selfi” - gysga selfi wideolar peýda bolar

“Google Habarlar” programmasy ulanyjylara gysga, yzygiderli wideo habarlaryny ibermäge mümkinçilik berýän “GIF Selfi” aýratynlygy peýda bolar diýip, Android Authority habar berýär.
Täze aýratynlyk smartfonyň öň ýa-da esasy kamerasynda ýazgy edilen üç sekuntlyk wideodyr. “GIF selfini” döretmek üçin çaty açmaly, habarlar panelinde kameranyň ny...

Dowamy »

24 0
Tehnologiýa, 1 week ago


Netflix “Çarli we şokolad fabrikasy” romanynyň esasynda aşpezlik realiti-şouna başlaýar

Netflix-iň striming (akym) hyzmaty Roald Dalyň meşhur "Çarli we şokolad fabrigi" kitabyndan ylham alan täze aşpezlik realiti-şounyň döredilendigini habar berdi. Taslamanyň jikme-jiklikleri entek aýan edilmedi, ýöne şou-gepleşigiň süýjülikleri taýýarlamak bilen baglanyşykly bäsdeşlik synaglaryna esaslanjakdygy mälim diýip, Deadline habar berýär.

Dowamy »

24 0
Täzelikler, 1 week ago


UEFA Ýewro – 2024-iň resmi aýdymyny hödürledi

Italiýanyň “Meduza” elektron triosy, “Grammy” baýragyna dalaşgär amerikan pop-rok topary “OneRepublic” we germaniýaly aýdymçy Leony 2024-nji ýylyň futbol boýunça Ýewropa çempionatynyň resmi aýdymyny hödürlediler. Bu barada UEFA-nyň saýtynda habar berilýär.
Aýdym “Fire” (“O:t”) diýlip atlandyrylýar.
Janköýerler bu aýdymy 14-nji iýulda...

Dowamy »

27 0
Täzelikler, 1 week ago


Şweýsariýa "Ýewrowideniýe-2024" bäsleşiginiň ýeňijisi boldy

Şwesiýanyň Malmýo şäherinde "Ýewrowideniýe-2024" aýdym-saz bäsleşiginiň finaly geçirildi. Şweýsariýaly ýerine ýetiriji Nemo "The Code" aýdymy bilen ýeňiji boldy. Ikinji orny Horwatiýadan aýdymçy Baby Lasagna, üçünji orny Ukrainadan ýerine ýetirijiler dueti Alyona Alyona & Jerry Heil eýeledi. Bu barada BBC habar berýär.
Fransiýa dördünji orun...

Dowamy »

25 0
Täzelikler, 1 week ago


Huawei bütinleý Android-den aýrylyp HarmonyOS Next-e geçýär

Huawei Android operasion ulgamyny (OS) öz smartfonlarynda ulanmagy düýbünden bes etmegi meýilleşdirýändigini mälim etdi. Geçiş Huawei-iň öz OS-y bolan “HarmonyOS Next-iň” peýdasyna amala aşyrylar diýip, IXBT ýazýar.
“HarmonyOS Next” şu ýylyň oktýabr aýynda satuwa çykarylmagy meýilleşdirilen Mate 70 smartfonlarynyň flagman seriýalary bilen bi...

Dowamy »

22 0
Tehnologiýa, 1 week ago


Hytaý SkyNet-i işe girizýär. Ol Ýeriň islendik ýerinde internete girmäge niýetlenendir

Hytaý dünýäniň islendik ýerinde ýokary tizlikli internete girmek üçin döredilen ägirt uly internet hemralarynyň ulgamy bolan SkyNet-iň gurluşygyna başlady. Şu maksat bilen 9-njy maýda ilkinji Zhihui Tianwang-01 (Smart SkyNet-01) synag emeli hemrasy ýurduň günorta-günbataryndaky Siçan kosmodromyndan üstünlikli uçuryldy diýip, scmp.com. habar berýär....

Dowamy »

23 0
Tehnologiýa, 1 week ago


Nissan söwda dilerlerine awtoulaglaryny has uly arzanlaşyk bilen satmaga rugsat berdi

Ammarlaryň önümden çakdanaşa doludygy sebäpli, Nissan ABŞ-daky söwda dilerlerine awtoulaglary maslahat berlen bölek satuw bahasyndan hem arzan satmaga rugsat berdi diýip, IXBT habar berýär.
Cox Automotive-iň berýän maglumatlaryna görä, Nissan awtoulaglary satyn alynmazdan öň 98 günläp dilerleriň ambarlarynda durýar.
Satuwy höweslendir...

Dowamy »

22 0
Tehnologiýa, 1 week ago


Ýaponiýa, Günorta Koreýa we Awstraliýa tehnologiýa ägirtlerine gözegçiligi güýçlendirer

Ýewropanyň we ABŞ-nyň yzýany Aziýa ýurtlary hem iri tehnologiýa kompaniýalarynyň işine gözegçiligi güýçlendirýärler. Faýnansal Taýms gazetiniň habar bermegine görä, Ýaponiýa, Günorta Koreýa we Awstraliýa Apple-iň we Google-yň öz bazarlarynda agdyklyk etmegini çäklendirmäge gönükdirilen täze kanunlaryň taslamalaryny taýýarlaýarlar ýa-da eýýäm güýje...

Dowamy »

23 0
Tehnologiýa, 1 week ago


Londonda start-ap adaty bolmadyk ulagy – pedalda işleýän ýük awtoulagyny hödürledi

Düýbi Londonda ýerleşýän Cityshuttle start-apy sürüjisi pedaly aýlamaly bolan dünýäde ilkinji elektrik awtoulagyny çykardy. ePack diýlip atlandyrylýan täze önüm eltip berme hyzmatlarynda awtoulaglaryň, skuterleriň we welosipedleriň ornuny tutmaga niýetlenendir diýip, Mail.ru ýazýar.
ePack 250 wattlyk elektrik hereketlendirijisi bilen enjamla...

Dowamy »

35 0
Tehnologiýa, 1 week ago


Alymlar ýel arkaly ondan-oňa göçýän ownuk haýwanlar hakda gürüň berdiler

Sankt-Peterburg döwlet uniwersitetiniň (SPbGU) alymlary tardigradlar (latynça: Tardigrada) diýlip atlandyrylýan mikroskopik oňurgasyzlaryň ýaýraýşynyň syryny açdylar. Görlüp oturylsa, olar ýaşaýan ýerlerini ýeliň kömegi bilen giňeldýän ekenler diýip, TASS habar berýär.
Bu açyş Seýşel adalaryndan bir tardigradyň molekulýar seljermesi netijesi...

Dowamy »

13 0
Täzelikler, 1 week ago


Relssiz: NASA Aý “demir ýolunyň” nähili boljakdygyny aýtdy

NASA Aýyň üstünde ýük daşamak üçin täze ulag ulgamyny işläp düzendigini habar berdi. Taslama Robotic Lunar Surface Operations 2 (RLSO2) maksatnamasynyň çäginde durmuşa geçiriler diýip, HotHardware salgylanýan 3DNews ýazýar.
FLOAT (Flexible Levitation on a Track – trekde erkin lewitasiýa) diýlip atlandyrylýan Aý “demir ýoly” düşünjesi üstünd...

Dowamy »

13 0
Täzelikler, 1 week ago


MatchBox oýnawaç ulaglary ýaryş ekşn-filminde janlandyrylar

“Barbi” gurjaklarynyň filmlerdäki üstünligi oýunjak öndürijileri öz erkine goýmaýar. Indi Mattel amerikan konserni Skydance studiýasy bilen bilelikde meşhur Matchbox oýunjak awtoulaglary bilen çeper film döretmek isleýär diýip, Deadline habar berýär.
Filme “Taýler Reýk” (“Extraction”) franşizasyndaky işi bilen tanalýan Sem Hargreýw režissýor...

Dowamy »

12 0
Täzelikler, 1 week ago


Microsoft Word-da tekst goýmak bilen bagly, köpden bäri dowam edip gelýän meseläni çözdi

Microsoft kompaniýasy Word-da işlenilende tekst goýlanda formatirleme bilen bagly, köpden bäri dowam edip gelýän meseläni çözýän täzelenme çykardy. Bu barada 3DNews habar berýär.
Şu wagta çenli tekst başga bir çeşmeden göçürilende Word resminamasyndaky tekstiň formaty, köplenç, gabat gelmän ulanyjylar üçin oňaýsyzlyk döredýärdi.
Word-...

Dowamy »

15 0
Tehnologiýa, 1 week ago


Ýagyş we üýtgäp durýan bulutly howa: Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (13.05 - 19.05)

Gidrometeorologiýa baradaky gulluk Türkmenistanda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi:
Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň başynda we ikinji ýarymynda ýagyş ýagar. Gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 10 — 12 metrden 14 — 16 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijeleri...

Dowamy »

14 0
Täzelikler, 1 week ago


Eksklýuziwiň gözlegindemi? Örän seýrek Chevrolet Corvette C5-R ýaryş ulagy satuwa çykaryldy

Lýuksemburgda örän seýrek Chevrolet Corvette C5-R satuwa çykaryldy. Bu Chevrolet kompaniýasy tarapyndan 1999-2005-nji ýyllar aralygynda zawod topary üçin gurlan bäşinji nesil Corvette-iň ýaryş modifikasiýasynyň 11 nusgasynyň biridir diýip, Art&Revs ekzotik awtoulag dileriniň web sahypasyna salgylanýan auto.ru habar berýär.
Taryhda iň üstünli...

Dowamy »

14 0
Tehnologiýa, 1 week ago


Apple iPhone 16 Pro-nyň ekranlarynyň ýagtylygyny ep-esli ýokarlandyryp biler

Ýakynda çykjak flagman iPhone 16 Pro-nyň displeýleri SDR-kontenti oýnadylanda ozalkydan 20% ýagty bolar. Rozetked portaly bu barada hytaýly insaýderlere salgylanyp ýazýar.
Syzdyrmalara görä, displeýleriň adaty ýagtylygy ozalky 1000 nite garaňda 1200 nite ýeter. Iň ýokary HDR ýagtylygy 1600 nitde üýtgewsiz galar.
iPhone 16-ň tanyşdyryl...

Dowamy »

15 0
Tehnologiýa, 1 week ago


«Sýogun» ikinji möwsüme uzaldylyp bilner: serialyň esasy aktýory täze şertnama gol çekdi

Ýapon kinosynyň ýyldyzy Hiroýuki Sanada "Sýogun" serialyny çykaran FX ýaýlymy bilen täze şertnama gol çekdi. Munuň özi Jeýms Klawelliň adybir romany esasynda düşürilen serialyň ikinji möwsüme uzaldylyp bilinjekdigi barada çaklamaga esas berýär diýip, Deadline habar berýär.
FX muny heniz resmi taýdan tassyklamasa-da, fewral aýynyň ahyrynda çy...

Dowamy »

12 0
Täzelikler, 1 week ago


Alymlar superkondensatorlary döretmegiň täze usulyny oýlap tapdylar

Energiýa saklaýjy enjamlary döretmek üçin uglerodyň alternatiw çeşmelerini gözlemek bilen, alymlar towuk ýagyny superkondensatorlar üçin uglerod elektrodlaryna öwürmegiň usulyny oýlap tapdylar diýip, Tech Xplore habar berýär.
Täzeçil çemeleşme ýönekeý we tygşytly hasaplanýar, şeýle hem azyk galyndylaryny çig mal hökmünde ulanmaga mümkinçilik...

Dowamy »

11 0
Täzelikler, 1 week ago


Karlsen Rapid & Blitz Poland ýaryşynda ýeňiji boldy, Dommaraju iň soňky orunda

16-njy dünýä çempiony, dünýä reýtinginiň lideri, norwegiýaly grossmeýster Magnus Karlsen Grand Chess Tour 2024-üň birinji tapgyry bolan Rapid & Blitz Poland ýaryşynyň ýeňijisi boldy. Bu barada “Çempionat” portaly habar berýär.
Ýaryşa on küştçi gatnaşdy. Norwegiýaly türgen 26 utuk gazanyp, hytaýly grossmeýster Weý Iden 1,5 utuk öňde boldy.

Dowamy »

12 0
Täzelikler, 1 week ago


UFC Makgregoryň söweşi üçin petek satuwyndan rekord $20 mln gazandy

UFC 303 ýaryşynda geçiriljek Makgregor bilen Çendleriň arasyndaky söweş üçin petek satuwy promouşeniň rekordyny täzeledi. Bu barada UFC-niň ýolbaşçysy Dana Uaýt habar berdi. Onuň aýtmagyna görä, petekler liga 20 mln dollardan gowrak girdeji getirdi diýip, “Sport-Ekspress” belleýär.
Bu mukdar 2016-njy ýylda UFC 205-de goýlan öňki rekordy täze...

Dowamy »

12 0
Sport, 1 week ago


Gaýanyň ýüzündäki suratlar bir mahallar Saharada mal bakylandygyny görkezdi

Saharanyň iň gurak sebitleriniň birinde mallaryň suraty çekilen seýrek gaýa şekilleri tapyldy. Täze açyş sebitiň bir mahallar dürli haýwanlaryň ýaşan otluk, batgalyk we güzerli ýeri bolandygyny görkezýär diýip New Atlas habar berýär.
Sudanyň Gündogar çölünde Müsür bilen serhetýakada gözleg geçiren arheologlar 4000 ýyllyk ýaşy bolan, gaýa çek...

Dowamy »

11 0
Täzelikler, 1 week ago


Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti talyplyga isleg bildirýänleri “Açyk gapylar” gününe çagyrýar

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti 20-nji maýda sagat 15:00-da 2024/2025-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän orta mekdepleriniň okuwçylaryny, harby bölümleriniň esgerlerini, edara-kärhanalarda işleýän ýaşlary “Açyk gapylar” gününe çagyrýar.
“Açyk gapylar” gününde ýaşlar
Türkmenistanyň Prezi...

Dowamy »

11 0
Täzelikler, 1 week ago