1986-njy ýylyň Dünýä çempionaty üçin Maradonanyň alan "Altyn topy" auksiona çykarylar

1986-njy ýylda Meksikada geçen Dünýä çempionatynyň iň gowy oýunçysy hökmünde Diego Maradona berlen "Altyn top" 6-njy iýunda Fransiýada auksionda satylar. Bu barada Aguttes auksion öýüniň Metbugat gullugy habar berýär diýip, Buenos Aires Herald ýazýar.
Şol Dünýä çempionatynyň finalynda Argentinanyň milli ýygyndysy ady rowaýata öwrülen futbolç...

Dowamy »

19 0
Sport, 1 week ago


Serdar Berdimuhamedow Moskwada Näbelli esgeriň ýadygärligine gül goýdy

Moskwada saparda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 79 ýyllygy mynasybetli Kremliň diwarynda ýerleşýän Näbelli esgeriň ýadygärligine gül goýdy.
Türkmenistanyň Prezidenti RF-niň Prezidenti Wladimir Putin we beýleki ýurtlardan kärdeşleri bilen bilelikde gül goýdy.
Gyzyl meýda...

Dowamy »

20 0
Täzelikler, 1 week ago


Hindistan ýarym geçirijileriň global bazaryna çykdy

Hindistanyň Tata Electronics öndürijisi ýarym geçirijileriň global bazaryna çykdy. Bu barada The Economic Times ýazýar.
Kompaniýa ABŞ-dan, Ýaponiýadan we birnäçe Ýewropa ýurtlaryndan hyzmatdaşlar bilen bilelikde öndürilen mikroshemalaryň çäkli toplumyny eksporta iberdi.
“Ýarym geçirijiler telekommunikasiýa we elektromobiller ýaly puda...

Dowamy »

17 0
Tehnologiýa, 1 week ago


Meşhur futbolçy Braziliýada 100-e golaý adamy suw joşmasyndan halas etdi

Madridiň “Atletikosynyň”, “Çelsiniň” we Ispaniýanyň milli ýygyndysynyň öňki oýunçysy Diego Kosta dostlary bilen bilelikde Braziliýanyň Riu-Grandi-du-Sul ştatynyň çäklerinde bolup geçen suw joşmasyndan 100-e golaý adamy halas etmäge kömek etdi. Bu barada Cadena SER habar berýär.
Futbolçy türgenleşikden soň öýüne gelýärkä, kömek soran adamlar...

Dowamy »

14 0
Täzelikler, 1 week ago


Sony täze Xperia flagman smartfonyny tanyşdyrjak senesini aýtdy

Sony täze Xperia flagmanynyň tanyşdyrylyş senesini resmi taýdan yglan etdi, ol 15-nji maýda görkeziler. Çäre Sony-niň YouTube kanalynda göni ýaýlymda görkeziler diýip, IXBT habar berýär.
Tanyşdyryş dabarasynda Xperia 1 VI hödürlener we Xperia 5 VI-iň hem-de Xperia 10 VI-nyň görkezilmegi hem mümkin.
Birnäçe çeşme Xperia 1 VI-da tarapla...

Dowamy »

20 0
Täzelikler, 1 week ago


Şwesiýanyň Malmýo şäherinde “Ýewrowideniýe – 2024” bäsleşiginiň açylyş dabarasy geçirildi

5-nji maýda Şwesiýanyň Malmýo şäherinde 68-nji “Ýewrowideniýe” aýdym-saz bäsleşiginiň açylyş dabarasy boldy. Çäre bäsleşigiň You-Tube kanalynda göni ýaýlymda görkezildi.
Bäsleşige gatnaşýan 37 ýurduň wekilleri, Ysraýyldan başga, haly ýodasy bilen Malmýonyň konsert toplumynda açylyş dabarasynyň geçirilýän ýerine bardylar. Ysraýyldan aýdymçy E...

Dowamy »

22 0
Täzelikler, 1 week ago


NASA möhletlerini berjaý edýär: Artemis 2 Aýa 2025-nji ýylda, Artemis 3 bolsa 2026-njy ýylda ugradylar

ABŞ-nyň Milli aeronawtika we kosmos giňişliginiň gözlegleri dolandyryş müdirligi (NASA) Artemis Aý programmasynyň çäklerindäki uçuş missiýalarynyň meýilleşdirilen möhletlerini üýtgetmez. Bu barada kosmos bölüminiň wekili mälim etdi diýip, TASS habar berýär.
Artemis 2 missiýasynyň çäginde adamyň Aýa ilkinji uçuşy 2025-nji ýylyň sentýabr aýynd...

Dowamy »

23 0
Täzelikler, 1 week ago


Leonardo Di Kaprio it bilen möjegiň dostlugy hakda film surata düşürer

Amerikaly aktýor Leonardo Di Kaprio daşky gurşawyň işjeň goragçysy we primatolog Jeýn Gudall bilen bilelikde “Uwwuldy” (“Вой”) atly filmi surata düşürer. Film möjek bilen itiň arasyndaky ajaýyp dostluk hakda gürrüň berer diýip, Deadline ýazýar.
Kinorežissýorlar film "äpet erbet möjek" baradaky göz öňüne getirmäni ýok edip, adamlaryň möjekler...

Dowamy »

23 0
Täzelikler, 1 week ago


Klawiaturasynyň kemçiligi sebäpli milliardlarça smartfon hakerlerden goragsyz galdy

Citizen Lab-iň kiberhowpsuzlyk boýunça hünärmenleri meşhur Android klawiatura programmalarynda çynlakaý meseläni ýüze çykardylar. Gowşak goraglylyk hüjümçilere düwmeleriň basylyşyny tutup ýetişmäge mümkinçilik berýär, parollar, habarlar we kredit kartoçkasynyň maglumatlary ýaly, gizlin maglumatlary bilmäge mümkinçilik alýar diýip, Gizmochin-ä salg...

Dowamy »

23 0
Täzelikler, 1 week ago


Dubaý dünýäde iň uly emeli tokaýy ösdürip ýetişdirer: kenar ýakasynyň 72 km ugrunda 100 million agaç oturdylar

Dubaýda kenar ýakasynyň ugry bilen 72 kilometre uzap gidýän dünýäde iň uly emeli tokaý peýda bolar.
Dubai Mangroves (“Дубайские мангровые леса”) diýlip atlandyrylýan bu taslama 100 million mangr agajynyň ekilmegini göz öňünde tutmak bilen, deňiz otlaryny we merjen gaýalaryny gowulandyrar, 10 000 iş ornuny döreder we sebitde ekosyýahatçylygyň...

Dowamy »

34 0
Täzelikler, 1 week ago


Türkmenistan Aziýa ösüş bankynyň Gruziýada geçen her ýylky duşuşygyna gatnaşdy

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygynyň orunbasary M.Orazdurdyýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti 2-5-nji maý aralygynda Gruziýada Aziýa Ösüş Bankynyň her ýylky 57-nji duşuşygyna gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçihanasy habar berdi.
“Geljegiň köprüsi” atly bu forum Tbilisi şäherinde ilkinji gezek geçirildi.
...

Dowamy »

24 0
Täzelikler, 1 week ago


TSTB-niň wekiliýeti Owganystanyň Hyrat şäherine baryp gördi

4-nji maýda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy Nökerguly Atagulyýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Owganystanyň Hyrat şäherine sapar bilen bardy. Bu barada Pajhok habar berdi.
Saparyň maksady iki ýurduň arasyndaky söwda gatnaşyklaryny giňeltmekden ybarat boldy.
Hyrat şäheriniň senagat we söwda edarasynyň m...

Dowamy »

26 0
Täzelikler, 1 week ago


“Simurg” kompaniýasy islendik adama harydy garaşaryna satyn alyp berýär

Göwnüňizde arzuwlap ýören telefonyňyz, mebeliňiz barmy?
Ulanyp ýören kir maşynyňyz ýa-da telewizoryňyz duýdansyz döwlüp, täzesini almaga puluňyz ýetenokmy?
Onda, “Simurg” kompaniýasy müşderilere harytlary garaşaryna satyn alyp bermek hyzmatyny hödürleýär.
BU NÄHILI BOLÝAR?
Müşderi dükanlara, bazara, söwda merkezlerine aý...

Dowamy »

23 0
Tehnologiýa, 1 week ago


2024-nji ýylda global IT çykdajylary 5 trln dollardan geçer

2024-nji ýylda dünýäde maglumat tehnologiýalary üçin çykdajylar 5,06 trln dollardan geçer. Bu barada ABŞ-dan Gartner gözleg kompaniýasyna salgylanyp, “Kommersant” gazeti habar berýär.
Geçen ýyl IT üçin global çykdajylar 3,8% ýokarlanyp, takmynan, 4,7 trln dollara ýetdi. Bilermenleriň hasaplamalary boýunça, şu ýyl şeýle çykdajylar 8% ýokarlan...

Dowamy »

23 0
Tehnologiýa, 1 week ago


Saudi Aramco Aziýa üçin nebit bahasyny ýokarlandyrdy

Saud Arabystanynyň döwlet nebit kompaniýasy Saudi Aramco Aziýadaky müşderiler üçin nebitiniň iýun aýyndaky satuw bahalaryny ýokarlandyrdy. Bu barada Bloomberg-e salgylanyp, TASS habar berýär.
Maglumatlara görä, aziýaly alyjylar üçin Arab Light söwda belgili nebitiň bahasy barreline 0,9 dollar ýokarlandy. Şeýlelikde, baha Oman/Dubai sebit ben...

Dowamy »

24 0
Täzelikler, 1 week ago


Ş.Durdylyýew Arkadag şäheriniň häkimi wezipesinden boşadyldy

Arkadag şäheriniň häkimi Şamuhammet Durdylyýew, saglyk ýagdaýy sebäpli, eýeleýän wezipesinden boşadyldy. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow degişli Permana şu gün gol çekdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.
Ş.Durdylyýew Arkadag şäheriniň häkimi wezipesine 2022-nji ýylyň aprel aýynda bellenilipdi.

Dowamy »

27 0
Täzelikler, 1 week ago


Gülşat Mämmedowa Arkadag şäherine täze häkim bellenildi

Gülşat Sahyýewna Mämmedowa Arkadag şäheriniň häkimi wezipesine bellenildi. Degişli Permana Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow gol çekdi diýip, «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.
G.Mämmedowa mundan ozal Arkadag şäheriniň häkimliginiň Umumy bölüminiň müdiri wezipesini ýerine ýetirýärdi.
Arkadag şäheriniň öňki häki...

Dowamy »

25 0
Täzelikler, 1 week ago


Kofe rak keseliniň öňüni alyp bilýär. Muny alymlar tassyklaýar

Kofeniň yzygiderli içilmegi bagyr we aşgazan asty mäziniň rak keseliniň käbir görnüşleriniň döremek howpuny azaldyp biler. Muny derňewler görkezdi diýip, smotrim.ru habar berýär.
Kofede polifenollar, ýagny öýjükleri zeperlerden goraýan, rak öýjükleriniň ösmegine päsgel berýän we hatda olaryň ölümine sebäp bolýan güýçli antioksidantlar bar.

Dowamy »

26 0
Täzelikler, 1 week ago


Serdar Berdimuhamedow welaýat häkimleri bilen nobatdaky iş maslahatyny geçirdi

6-njy maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we sebitlerde alnyp barylýan möwsümleýin işleriň barşy bilen iş maslahatyny geçirdi. Maslahata oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer T.Atahallyýew hem-de welaýatlaryň häkimleri gatnaşdy.
Maslahatyň dowamynda häkimler we wise-premýer ýurdumyzda dowam...

Dowamy »

23 0
Täzelikler, 1 week ago


Antarktidanyň buzundaky 50 ýaşly äpet deşigiň syry anyklandy

2016-2017-nji ýylyň gyşynda Antarktidanyň kenaryndaky Weddell deňzinde alymlar Mod Raýz atly ullakan deşik tapdylar. Gözlegçiler ony içgin öwrenýärkäler Çehiýanyň ululygyndaky bu deşigiň ilkinji gezek 1974-nji ýylda düşürilen hemra suratlarynda gabat gelýändigini anykladylar. Şondan soň bu doňmaýan deşik wagtal-wagtal ýüze çykyp, soň ýitip gidýär...

Dowamy »

25 0
Täzelikler, 1 week ago


Alkaras dördünji gezek absolýut çempion titulyny gorady

Meksikaly boksçy Saul Alwares watandaşy Haýme Mungiýadan üstün çykyp, orta agramda absolýut dünýä çempiony titulyny gorap saklady.
Las-Wegasda geçirilen 12 raundlyk söweşde Alwares emin agzalarynyň biragyzdan karary bilen ýeňiş gazandy. Bu Alwaresiň 2021-nji ýylda gazanan absolýut dünýä çempiony titulyny dördünji gezek goramagydyr.
3...

Dowamy »

30 0
Sport, 1 week ago


«Türkmen hemrasy» TürkmenÄlem 52°E hemrasynyň üsti bilen hyzmatlaryň giň toplumyny hödürleýär

«Türkmen hemrasy» ÝGPJ aragatnaşyk operatorlaryna, teleradiokompaniýalaryna we beýleki bazara gatnaşyjylaryna «TürkmenÄlem 52°E» milli emeli hemrasynyň kosmos bölüminiň göwrümlerine elýeterlilik berýär.
Emeli hemra aragatnaşyk we sanly teleradiogoýberiş boýunça hyzmatlaryň giň toplumyny, şol sanda
NewTec Dialog HUB-yň binýadynda FSS T...

Dowamy »

23 0
Tehnologiýa, 1 week ago


Halkara gatnaşyklary institutynda diplomat Çynar Rüstemowanyň hormatyna dabaraly çäre geçirildi

4-nji maýda Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Gahrymany, ÝUNESKO-nyň işleri boýunça Türkmenistanyň milli toparynyň jogapkär sekretary Çynar Rüstemowanyň 70 ýaş toýy mynasybetli dabaraly çäre geçirildi.
Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä, çärä Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orun...

Dowamy »

25 0
Täzelikler, 1 week ago


Gyrgyz teleýaýlymlarynda Magtymguly barada "Türkmenfilmiň" düşüren filmi görkezilýär

Türkmenistanyň Gyrgyz Respublikasyndaky ilçihanasynyň ýardam bermeginde Oguzhan adyndaky «Türkmenfilm» birleşigi tarapyndan Gyrgyzystanda «Magtymguly dünýäniň hakydasynda» atly dokumental film surata düşürildi. 2024-nji ýylyň maý aýynyň dowamynda gyrgyz dilinde ses berlen bu film Gyrgyz Respublikasynyň «Тв-15», «Регион», «7-канал», «MANAS TV», «УТР...

Dowamy »

25 0
Täzelikler, 1 week ago


Serdar Berdimuhamedow 9-njy maýda Moskwada dabaraly ýörişiň myhmany bolar

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 79 ýyllygy mynasybetli 9-njy maýda Moskwada geçiriljek dabaraly harby ýörişe gatnaşjak hormatly myhmanlaryň hatarynda bolar.
Dabara gatnaşjak beýleki hormatly myhmanlaryň hatarynda Belarus Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Luka...

Dowamy »

35 0
Täzelikler, 1 week ago